Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 51/10/V z 51 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 30 czerwca 2010 r. w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 51/10/V
z 51 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 30 czerwca 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.20
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powitał radnych, gości oraz Burmistrz Gminy Czempiń panią Dorotę Lew Pilarską oraz prezesa spółki „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” pana Macieja Gawareckiego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki stwierdził quorum oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnych: Zbigniewa Czyża i Macieja Schneidera.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że wybrany został zarząd osiedla Niwka Stara, w skład którego weszli: Paweł Rochowiak (przewodniczący zarządu) oraz Hanna Dzięcioł i Hubert Kulikowski (członkowie zarządu).
W związku z nieobecnością radnego Krzysztofa Jopka na uroczystości obchodów 20-lecia samorządu terytorialnego, która odbyła się 2 czerwca br., Przewodniczący Rady Marek Błajecki wręczył radnemu dyplom uznania za pracę w trzech kadencjach Rady Miasta Puszczykowa.
Następnie głos zabrała pani Hanna Dzięcioł z zarządu osiedla Niwka Stara, która poprosiła o możliwość zadawania pytań w trakcie rozpatrywania przez Radę projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o zdjęcie pkt 5 porządku obrad, tj. Rozpatrzenia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5. Pani Burmistrz powiedziała, że powyższy projekt dotyczący 9-letniej dzierżawy terenu przedsiębiorstwu Eko-Rondo powinien zostać jeszcze dopracowany ze względu na pojawiające się wątpliwości, możliwość dalszych negocjacji oraz zastrzeżenia firmy Eko-Rondo do potencjalnej umowy dzierżawy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt 5, tj. Rozpatrzenia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 50/10/V z 26 maja 2010 r.
 4. Prezentacja spółki „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” na temat budowy zakładu i systemu gospodarowania odpadami.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowo w latach 2010 – 2015.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
 9. Informacja na temat sytuacji przychodni przy ul. Poznańskiej.
 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 50/10/V z 26 maja 2010 r.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 50/10/V z 26 maja 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Protokół nr 50/10/V z 26 maja 2010 r. został przyjęty.
Ad 4. Prezentacja spółki „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” na temat budowy zakładu i systemu gospodarowania odpadami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w związku z licznymi pytaniami i budzącym wątpliwości regulaminem porządku i czystości, postanowiła zaprosić przedstawicieli spółki SELEKT.
Głos zabrała Burmistrz Gminy Czempiń pani Dorota Lew Pilarska, która przedstawiła historię powstania Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.
Następnie pan Maciej Gawarecki - prezes spółki „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” przedstawił prezentację multimedialną na temat historii utworzenia i budowy zakładu gospodarowania odpadami (powyższa prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że przedłożony projekt uchwały wynika z dwóch kwestii, mianowicie zmiany ustawy o systemie oświaty (w której został skreślony zapis o konieczności dołączenia opinii dyrektora do składanego wniosku) oraz faktu złożenia przez Prokuraturę Rejonową tzw. skargi prokuratorskiej (szeroka akcja prokuratury, sprawdzająca zgodność poszczególnych uchwał gmin z obowiązującymi przepisami). Sprawa kierowana jest do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale na dzień dzisiejszy nie rozpoczęło się tam żadne postępowanie. Być może po uchwaleniu przedłożonych zmian w uchwale, WSA nie będzie się już tą sprawą zajmować.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że tekst projektu uchwały został ujednolicony, a do najważniejszych zmian należą: brak konieczności załączania opinii dyrektora do wniosku oraz usunięcie zapisów dotyczących trzech progów dochodów (wysokość stypendium zależała od wysokości dochodów), w zamian za które, zgodnie z zaleceniem prokuratury został zawarty zapis o dostarczeniu zaświadczenia z MOPS, że wnioskodawca korzysta z jego pomocy. Ponadto Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że środki na wypłacanie stypendiów są już dokładane z budżetu miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta nie miała zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Odpowiadając na pytanie radnej Urszuli Rudzińskiej, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że pomoc może być udzielana uczniom do 25. roku życia, ale nie dotyczy studentów a ewentualnie słuchaczy szkół policealnych.
Radny Władysław Hetman powiedział, że §14 jest zawile napisany i zasugerował postawienie przecinka po słowach: zdarzenia losowego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 295/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowo w latach 2010 – 2015.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że ponowne przedłożenie powyższego projektu uchwały wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego, które zarzuciło uchybienia prawne w rozdziale 3 ust. 2 (usunięto zapisy dotyczące zasad sprzedaży) oraz w rozdziale 4 ust. 2 (nadzór zakwestionował konieczność umieszczenia kolejno wszystkich uchwał, regulujących politykę czynszową) uchwały przyjętej na sesji w dniu 31 marca br.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, prosząc jedynie, by w rozdziale 4 pkt 4 po wyrazie mieszkalne dopisać wyraz: komunalne.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowo w latach 2010 – 2015.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 296/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak przedstawiła powyższy projekt uchwały informując, że prace nad planem zagospodarowania północnej części miasta trwają od grudnia 2007 r. Celem planu było sformułowanie zasad dotyczących parametrów zabudowy, wyznaczenie pod drogi publiczne zgodnie z aktualnymi przepisami, ochrona terenów zieleni położonych na północ od ulicy Łąkowej. W trakcie prac miały miejsce wielokrotne korekty planu, w końcu jednak plan uzyskał pozytywną opinię Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opinię Sanepidu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podczas etapu uzgodnień WPN nie wyraził zgody na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 430. Pani Alina Stempniak powiedziała, że WPN czterokrotnie odmówił uzgodnienia projektu planu, pomimo iż poszerzenie drogi jest zgodne z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa i planem zagospodarowania województwa. W związku z patową sytuacją podjęto decyzję o podziale opracowania planu na dwie części (A i B).
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, pani Alina Stempniak powiedziała, że w przypadku podziału planu, trzeba będzie powtórzyć uzgodnienia, przynajmniej te z WPN i Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczące nowego rozwiązania, czyli wyłączenia drogi wojewódzkiej z planu. Pani Alina Stempniak dodała, że powinno się to udać w ciągu miesiąca (ponieważ otrzymała ustną zgodę dyrektora WPN). Na koniec lipca planowane jest wyłożenie projektu planu, natomiast jego przedłożenie do uchwalenia planuje się dopiero po uchwaleniu studium (ponieważ obecnie omawiany plan nie jest zgodny ze studium).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że zmienił się nieco załącznik graficzny do ww. projektu uchwały, w którym zwiększył się obszar planu A o włączenie drogi powiatowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 297/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wniósł autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, informując o dotacji z Krajowego Biura Wyborczego (dodatkowo załącznik Dochody). Ponadto w Wydatkach nastąpiło rozliczenie z GUS dotyczące próbnego spisu powszechnego. Kolejne zmiany dotyczyły przede wszystkim rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały oraz zapytał o zwiększenie o 30.426 zł w Ochronie Środowiska.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że jest to związane z koniecznością zamknięcia funkcjonowania Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Uchwała Nr 298/10/V została przyjęta.
 
Ad 9. Informacja na temat sytuacji przychodni przy ul. Poznańskiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że 25 czerwca br. do Rady Miasta wpłynęło pismo z prokuratury umarzające śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od lipca 2009 roku do października 2009 roku w Puszczykowie przez funkcjonariuszy Urzędu Miasta i Gminy Puszczykowo prowadzących i nadzorujących przetarg na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa – budynku przychodni zdrowia w Puszczykowie, czym działali na szkodę interesu publicznego, tj. przestępstwo z art. 231 § 1 kk (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że w dniu 4 stycznia 2010 r. do prokuratury wpłynęło pismo podpisane przez niektórych radnych oraz mieszkańców Puszczykowa zawiadamiające o podejrzeniu przestępstwa oraz działaniu na szkodę miasta Puszczykowa z narażeniem finansów publicznych przez Burmistrza Puszczykowa przy wydzierżawianiu gruntu i budynku przychodni zdrowia przy ul. Poznańskiej
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że w zarządzeniu do postanowienia prokuratury zostało zapisane, iż odpis postanowienia należy przekazać pokrzywdzonemu, czyli lokalnej społeczności Miasta Puszczykowa, reprezentowanej przez Radę Miasta.
Następnie Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przypomniała, że po latach dyskusji, Rada zdecydowała o przeprowadzeniu przetargu na wydzierżawienie budynku przychodni, czemu jednak towarzyszyło dużo szumu medialnego i negatywnych emocji. Następnie wystosowane zostało doniesienie do prokuratury, które spowodowało, że wielu pacjentów zrezygnowało z zamiaru przepisania się do nowej przychodni. Pani Burmistrz zaznaczyła, że dobrze się stało, iż spółka Salus znalazła się w szpitalu, ponieważ pacjenci mają łatwiejszy dostęp do lepszej opieki medycznej. Jednakże niekorzystna okazała się sytuacja dla pacjentów, którzy wybrali lokalizację przychodni przy ul. Poznańskiej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że wpłynęło pismo od spółki POZMED o rozwiązanie umowy. Początkowo spółka proponowała zmniejszenie wysokości dzierżawy, jednak miasto nie mogło się na to zgodzić. Burmistrz dodała, ze istnieją dwie możliwości, można ogłosić przetarg lub wydzierżawić obiekt na 3 lata na zasadzie konkursu, ponieważ najważniejsze jest utrzymanie funkcji przychodni.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że wydzierżawienie obiektu na 3 lata nie jest dobrym rozwiązaniem i nie sądzi, żeby znalazł się podmiot, który chciałby to dzierżawić i jednocześnie prowadzić remont pomieszczeń, gdyż nie jest to rentowne.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że jako miasto odzyskujemy budynek komunalny – chcemy utrzymać tam podstawową opiekę medyczną, w pozostałej części budynku można zaproponować bardzo różne funkcje – mieszkania, dom dziennego pobytu dla osób starszych, żłobek. Wiąże się to jednak z inwestycjami i rada zdecyduje o przeznaczeniu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że największe nakłady związane są z przystosowaniem pomieszczeń na piętrze do wymogów Sanepidu, dostosowanie tylko pomieszczeń na parterze wiąże się z o wiele niższymi kosztami.
 
Ad 10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła sprawozdanie z bieżącej działalności (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ponadto Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski złożył relację z wizyty w gminie Wilków, która została zalana przez powódź. Podczas dyskusji ustalono, że na kolejnej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie przekazania pomocy finansowej dla gminy Wilków.
 
Ad 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • pismo od Marszałka Sejmu dotyczące 20-lecia Samorządu Terytorialnego,
 • pismo od puszczykowskich przedszkoli z 29 czerwca dotyczące dotacji,
 • pismo od Pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego dotyczące przebudowy skrzyżowania u zbiegu ulic Mickiewicza i Fiedlera,
Ponadto Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że w najbliższym tygodniu, wraz z Wiceprzewodniczącym Rady i Wiceburmistrzem, odbędzie spotkanie z Panem Markiem Kostusiakiem w sprawie miejsc parkingowych na ul. Dworcowej.
 
Ad 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Urszula Rudzińska poprosiła o przełożenie wiodącego tematu „zdrowie” z września na 6 października z powodu nieobecności.
Radny Krzysztof Jopek poprosił o przekazanie informacje na temat absolutorium burmistrza, bo zdziwił się, że pan Przewodniczący tego wcześniej nam nie przekazał?
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przedstawił pismo o unieważnieniu uchwały absolutoryjnej oraz o oddaleniu odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy wpłynęły do Urzędu jakieś pozwy o odszkodowania?
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że dziś otrzymała jeden pozew – za niewykonanie drogi, niezrealizowanie budżetu.
Radny Stanisław Balbierz poprosił o postawienie tablicy o objeździe do Poznania przy ul. Cyryla Ratajskiego. Ponadto radny zwrócił uwagę, że przy ul. Nadwarciańskiej jest znak informujący tylko o ścieżce rowerowej, a nie ma oznaczenia chodnika.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że niedawno pan Burmistrz mówił, iż spółka Pozmed nie ma zaległości w czynszu a teraz okazuje się że nie zapłaciła czynszu za maj i czerwiec.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że aą zaległości w wysokości około 18.000,00 złotych, jest jednak zabezpieczenie w formie lokaty (37.000,00 zł) oraz aktu notarialnego.
Radny Andrzej Balcerek zapytał, czy miasto podjęło decyzję w sprawie harmonogramu prac, które spółka zobowiązała się wykonać?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że zostanie ogłoszony konkurs ofertowy na najem parteru. Ponadto z uwagi na to, że nie jest realizowany harmonogram prac, będziemy zmierzać do wypowiedzenia umowy, po zapewnieniu pacjentom obsługi medycznej.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy w przypadku wypowiedzenia umowy, będą stosowane wszystkie zapisy umowy zabezpieczające interes miasta?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że tak, zgodnie z umową.
Radny Maciej Stelmachowski poprosił o odpowiedź na dwa pytania zadane przez mieszkańców:
 • Dlaczego od tygodnia nie ma oświetlenia na ul. Nadwarciańskiej?
 • Kiedy poddasze starej szkoły zostanie przekazane na harcówkę?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zgłoszeń dotyczących takich spraw, jak niedziałające oświetlenie, mieszkańcy mogą dokonywać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej. Odnośnie harcówki, Burmistrz odpowiedziała, że jej przekazanie nastąpi po zakończeniu przekazywania budynku „starej szkoły” bibliotece.
Następnie pan Remigiusz Motycki odniósł się do sprawy oświetlenia, wyjaśnił, że w różnych częściach miasta, lampy mogą zapalać się w różnym czasie, gdyż jest to regulowane przez około osiemnaście sterowników.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił o skontrolowanie, dlaczego światło na terenie całego byłego MOSiR- u załącza się około godziny 16.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że mieszkańcy starego Puszczykowa pytają, dlaczego prowadzi się remont ulic Studziennej i Czarnieckiego, podczas gdy remont ulicy Sobieskiego byłby bardziej uzasadniony, choćby ze względu na niesprawną kanalizację deszczową.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że sprawa remontu Czarnieckiego i Studziennej jest znana radnym od dawna, głosowaliśmy nad tym na sesji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że nie słyszała podobnych głosów mieszkańców, dodała też, że zarwanie części asfaltu ul. Sobieskiego powstało najprawdopodobniej na skutek awarii wodociągu przy ul. Krętej oraz złego zagęszczenia gruntu, zostały zlecone ekspertyzy w tej sprawie, chcemy na tej podstawie określić firmę odpowiedzialną za obecny stan jezdni.
Radny Andrzej Balcerek zapytał, w jakich latach były robione powyższe roboty i kto miał nadzór nad tymi pracami.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, ze prace były prowadzone w latach 1999-2001, nadzór inwestorski miał Pan Graj.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poruszył temat usytuowania placu zabaw na Niwce.
Radna Ewelina Marcinkowska wyraziła obawy dotyczące przeniesienia placu zabaw na tyły boiska.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w ubiegłym roku rzeczywiście dochodziło tam do pewnych niebezpiecznych zdarzeń o charakterze obyczajowym. Teraz teren ten zostanie objęty monitoringiem. Ponadto przeniesienie placu, w związku z budową Orlika, jest konsultowane z rodzicami – zostanie wykorzystane naturalne zadrzewienie dla większego komfortu rodziców z dziećmi.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o usytuowanie parkingu przy Orliku na Niwce.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że starając się właśnie oszczędzić duże drzewa, wytyczyliśmy miejsca parkingowe. Tam gdzie nie ma innego sposobu zostaną one przesadzone.
Radny Krzysztof Jopek zapytał, czy rozebrane płytki z ul. Czarnieckiego idą do kruszarni?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że większość płytek idzie do kruszarni, niewielka ilość nowszych jest waletowana i przechowywana. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała też, że jeśli ktoś z mieszkańców chce zagospodarować ten materiał to nie ma przeszkód.
 
Ad 13. Wolne głosy.
Pan Paweł Rochowiak – przewodniczący zarządu osiedla Niwka Stara podziękował za zaproszenie na sesję oraz poprosił o możliwość otrzymywania informacji o posiedzeniach komisji Rady, na których będą rozpatrywane sprawy dotyczące ternu osiedla.
Radny Władysław Hetman poprosił o oznaczenie numerami sal w „starej szkole”.
Pani Nina Kubzdela zaapelowała, żeby na stronie miasta na bieżąco informować jaka jest sytuacja związana z przychodnią przy ul. Poznańskiej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że na stronie internetowej będą zamieszczane takie informacje, dodała też, że uruchomiony został serwis smsowy.
Pani Gabriela Ozorowska poprosiła o głośniejsze mówienie do mikrofonu.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że ostatnio pojawiał się problem ze sprzęganiem dźwięku, zapewnił też, że na następną sesję zostanie to wyregulowane.
 
Ad 14. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.20 Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął posiedzenie.
 
 
 
 
 
 
 
 
          Protokolant                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta
                    /-/                                                                                                            /-/
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                       Marek Błajecki
 
 
 
 
 
Lista wiadomości