Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 54/10/V z 54 sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 27 sierpnia 2010 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

projekt
Protokół nr 54/10/V
z 54 sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 17.18
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 54. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał radnych, gości oraz pracowników Urzędu. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum informując, że na sali znajduje się 7 radnych: Andrzej Balcerek, Zbigniew Czyż, Andrzej Dettloff, Róża Grześkowiak, Władysław Hetman, Krzysztof Jopek, Janusz Szafarkiewicz (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu), wobec czego sesja nie ma mocy uchwalania uchwał.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy wobec braku quorum nie będą udzielane przez Urząd wyjaśniania dotyczące sytuacji finansowej miasta?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że Urząd jest do tej części sesji przygotowany i tylko od pana Wiceprzewodniczącego Rady zależy czy radni będą chcieli wysłuchać informacji, którą przygotował pan Skarbnik.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że rozsądniej byłoby, żeby wszyscy byli obecni, i w związku z tym zaproponował zwołać w trybie możliwie pilnym następną sesję, na której będzie szansa uzyskania quorum i rozpatrywania uchwał ważnych dla naszej Rady i naszego miasta, dotyczących budżetu i innych spraw.
Radny Zbigniew Czyż poinformował, że w tej chwili po raz kolejny grupa radnych składa wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz wniósł do Wiceprzewodniczącego Rady w myśl §5 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa o zwołanie sesji pod nieobecność pana Przewodniczącego.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał usprawiedliwienia nieobecnych radnych, które wpłynęły do Biura Rady Miasta (wszystkie usprawiedliwienia stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
  • Przewodniczący Rady Marek Błajecki – z ważnych powodów rodzinnych nie może wziąć udziału w sesji, i jednocześnie zwraca się z prośbą do Wiceprzewodniczącego Rady o prowadzenie obrad,
  • radna Urszula Rudzińska – prosi o usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniach Rady Miasta w dniach 28.07-31.08.2010 r. z powodu wyjazdu urlopowego,
  • radny Maciej Stelmachowski – z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu nie będzie mógł wziąć udziału w sesji,
  • radna Danuta Panek-Janc – nie będzie mogła wziąć udziału w sesji, która ma odbyć się 27.08.2010 r.
  • radny Maciej Schneider – ze względu na zaplanowany wcześniej wyjazd nie będzie obecny na sesji w dniu 27.08.2010 r.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił o odczytanie kolejnego usprawiedliwienia. Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał usprawiedliwienie radnej Eweliny Marcinkowskiej, która z powodu ważnych spraw rodzinnych nie będzie obecna na sesji nadzwyczajnej w dniu 27 sierpnia 2010 r. (usprawiedliwienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał jakie terminy występują we wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że we wniosku był sugerowany termin 30 sierpnia, ale po konsultacjach, sugeruje się wyznaczyć termin 2 września (tj. czwartek) oraz dodał, że w myśl §5 wnoszą o zwołanie przez pana Przewodniczącego na ten dzień sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że zostaną państwo powiadomieni o terminie ustalonym z panią Burmistrz czy z panem Burmistrzem i z Biurem Rady.
O godz. 17.18 Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 54. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
Protokół nie został przyjęty. 15 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Lista wiadomości