Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 55/10/V z 55 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 15 września 2010 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 55/10/V
z 55 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 15 września 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 23.05
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył sesję, powitał radnych i gości, oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych). Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że do Rady Miasta wpłynęły wnioski grupy radnych oraz Komisji Rewizyjnej o rozszerzenie porządku obrad sesji. Następnie Przewodniczący odczytał tytuły proponowanych uchwał:
 • w sprawie: nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2009,
 • w sprawie: skierowania przez Radę Miasta Puszczykowa zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa Pana Marka Błajeckiego,
 • w sprawie: odwołania radnego Marka Błajeckiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa,
 • w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa,
 • w sprawie: wniesienia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Puszczykowa Małgorzatę Ornoch Tabędzką.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił mecenas Elżbietę Celichowską o wyjaśnienie w związku z propozycją rozpatrywania dwóch uchwał dotyczących absolutorium.
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że zaproponowana uchwała powstała po zapoznaniu się z orzeczeniami i procedurą, ale jeśli przy głosowaniu nie zostanie uzyskana bezwzględna większość głosów, sprawa absolutorium dalej pozostanie nierozstrzygnięta, wobec czego zaproponowano, aby głosowanie nad uchwałą było wariantowe tj. za udzieleniem, albo za nieudzieleniem absolutorium. Ponadto mecenas wyjaśniła, że zgodnie z doktryną nie można rozpatrywać dwóch uchwał dotyczących tej samej sprawy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki złożył wniosek o włączenie do porządku obrad punktów 6a, 6b, 6c i 6d dotyczących projektów uchwał zaproponowanych przez grupę radnych i Komisję Rewizyjną z wyjątkiem projektu dotyczącego absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż złożył wniosek o głosowanie imienne w sprawie rozszerzenia porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenia głosowania imiennego. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 3.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkty:
6a. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: skierowania przez Radę Miasta Puszczykowa zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa Pana Marka Błajeckiego.
6b. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: odwołania radnego Marka Błajeckiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
6c. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
6d. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wniesienia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Puszczykowa Małgorzatę Ornoch-Tabędzką.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem za
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem za
Andrzej Dettloff - jestem za
Róża Grześkowiak - jestem za
Władysław Hetman - jestem za
Krzysztof Jopek - jestem za
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Urszula Rudzińska - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Wynik głosowania:
jestem za” - 15, „jestem przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wniósł o zmianę uchwały absolutoryjnej zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i grupy radnych oraz o przeprowadzenie głosowania imiennego w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił, aby Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż jeszcze raz sformułował wniosek.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wniósł, aby zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, rozpatrzona została uchwała o nieudzielenie absolutorium.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenia głosowania imiennego. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 14, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” - 0.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad wnioskiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża aby zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, rozpatrzona została uchwała o nieudzielenie absolutorium.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - jestem przeciw
Andrzej Balcerek - jestem za
Marek Błajecki - jestem przeciw
Zbigniew Czyż - jestem za
Andrzej Dettloff - jestem za
Róża Grześkowiak - jestem za
Władysław Hetman - jestem za
Krzysztof Jopek - jestem za
Ewelina Marcinkowska - jestem przeciw
Danuta Panek-Janc - jestem przeciw
Ewa Pietrzak - jestem przeciw
Urszula Rudzińska - jestem przeciw
Maciej Schneider - jestem przeciw
Maciej Stelmachowski - jestem przeciw
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Wynik głosowania:
„jestem za” - 7, „jestem przeciw” - 8, „wstrzymuję się” - 0.
Wniosek został odrzucony.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 52/10/V z 14 lipca 2010 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 53/10/V z 28 lipca 2010 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr 54/10/V z 27 sierpnia 2010 r.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: absolutorium za rok 2009 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa.
6a. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: skierowania przez Radę Miasta Puszczykowa zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa Pana Marka Błajeckiego.
6b. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: odwołania radnego Marka Błajeckiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
6c. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
6d. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wniesienia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Puszczykowa Małgorzatę Ornoch-Tabędzką.
 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Puszczykowie (obręb Niwka).
 3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Puszczykowie (obręb Puszczykowo Stare).
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 62/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 199/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841 obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 52/10/V z 14 lipca 2010 r.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 52/10/V z 14 lipca 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 8 głosów. Jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu.
Protokół nr 52/10/V z 14 lipca 2010 r. został przyjęty.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 53/10/V z 28 lipca 2010 r.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 53/10/V z 28 lipca 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 7 głosów.
Protokół nr 53/10/V z 28 lipca 2010 r. został przyjęty.
 
Ad 5. Przyjęcie protokołu nr 54/10/V z 27 sierpnia 2010 r.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 54/10/V z 27 sierpnia 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 0 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 15 głosów.
Protokół nr 54/10/V z 27 sierpnia 2010 r. nie został przyjęty.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: absolutorium za rok 2009 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, w związku z rozpatrywaniem po raz drugi projektu uchwały w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa, zapytał czy jest wola powtórnego odczytywania dokumentów tj. opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium za rok 2009 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (RIO) o wniosku Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienia Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2009 wraz z opinią RIO.
Radny Andrzej Balcerek stwierdził, że uważa, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien odczytać wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż powiedział, że Przewodniczący Rady Marek Błajecki nie uwzględnił uchwały RIO nr 11/826/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. orzekającej nieważność uchwały nr 288/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż powiedział też, że radni nie otrzymali tej uchwały i zapytał, co było tego powodem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że uchwała ta była i jest dostępna, jeszcze raz zapytał, czy radni są za odczytaniem dokumentów dotyczących uchwały absolutoryjnej.
Radny Władysław Hetman powiedział, że ponieważ uchwała (absolutoryjna) o podobnej treści była już omawiana, wskazane jest, aby uchwała RIO została odczytana, ponieważ wykazuje, dlaczego poprzednia, o podobnej formie, została odrzucona.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że poprzednia uchwała została unieważniona, poprosił też Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż dodał, że ma wnioski formalne. Powiedział też, że projekt proponowanej przez burmistrz uchwały, w zasadzie niczym nie różni się od unieważnionej uchwały nr 288/10/V, odczytał też treść części uzasadnienia uchwały nr 11/826/2010 RIO (kserokopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż dodał, że przygotowany projekt również jest niezgodny z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i głosowanie uchwały o takiej formie powoduje sytuację analogiczną do zaistniałej, wobec czego wnioskuje, aby odczytać całą uchwałę Kolegium RIO.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 9 głosów, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymuję się” 4 głosy.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Czyża o odczytanie uchwały Kolegium RIO nr 11/826/2010 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej. Dodał też, że następnie skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawi sprawozdanie finansowe i pozostałe dokumenty.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2009 (kserokopia wniosku komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił skarbnika miasta Piotra Szmytkowskiego o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009, wraz z pozostałymi dokumentami, a następnie o odczytanie uchwały RIO przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej już podczas dyskusji.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2009.
Następnie skarbnik Piotr Szmytkowski odczytał Uchwałę Nr 49/16/0954/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 25 marca 2010 r. sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2009. Skarbnik podkreślił, że zgodnie z opinią RIO, przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2009, spełnia wymogi określone w art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (kserokopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Skarbnik podkreślił, że wyrażona opinia jest pozytywna.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odczytał też uchwałę nr 955/67/16/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2010 r. wyrażającą opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium za rok 2009 Burmistrzowi Miasta Puszczykowa (kserokopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Skarbnik zwrócił uwagę, że według Składu Orzekającego, wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2009 jest uzasadniony nienależycie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył dyskusję.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że RIO stwierdziło pewne nieprawidłowości, które jednak nie miały wpływu na budżet. Burmistrz dodała, że gdyby wszystkie zarzuty Komisji Rewizyjnej w osobach radnych Zbigniewa CzyżaAndrzeja Blacerka, były zasadne, to sprawy powinny zostać skierowane do prokuratury, ponadto sprawa związana ze spółką Pozmed była badana przez prokuraturę i została oddalona. Burmistrz odniosła się też do jej zaangażowania w działalność stowarzyszenia „Partnerzy dla samorządu”, wyjaśniła, że z dniem 6 grudnia 2006 r., kiedy objęła stanowisko burmistrza, zrzekła się funkcji prezesa w stowarzyszeniu, którego adres siedziby pozostał gościnnie w jej domu, następnie biuro zostało przeniesiona do Poznana, a w dniu dzisiejszym stowarzyszenie już nie istnieje, ponieważ powstała fundacja. Ponadto Burmistrz wyjaśniła, że zobowiązania w postaci wynagrodzenia musiały zostać wykonane, stąd prace nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa zostały opłacone, a konsultanci przez dwa lata pomagali ją dopracowywać, ponieważ nie było zgodności Rady, co do celów i zadań tam umieszczonych.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że jeśli nie ma uchwały absolutoryjnej to tak, jakby sprawa pełnienia przez nią funkcji byłą podważana, wobec czego będzie zobowiązana za rozstrzygnięcie tej kwestii w dniu dzisiejszym.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż, który odczytał uchwałę nr 11/826/2010 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2010 r. (kserokopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę, że Kolegium RIO w Poznaniu w dniu 9 czerwca 2010 r. przyjęło też uchwałę nr 11/861/2010 z której wynika, że Komisja Rewizyjna podlega Radzie i jedynie opiniuje wniosek o absolutorium a rozstrzyga Rada Miasta, wniosek komisji nie podlega głosowaniu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż zapytał, jaki ta uchwała ma związek ze sprawą?
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, że ta uchwała określa, iż Komisja Rewizyjna podlega Radzie, opiniuje wykonanie budżetu przez burmistrza, a decyzję podejmuje cała Rada.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył dyskusję nad projektem uchwały absolutoryjnej.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż, który powiedział, że uważa iż w projekcie uchwały powinna nastąpić zmiana polegająca na dopisaniu, że zapoznano się z opinią Komisji Rewizyjnej o nieudzielanie absolutorium oraz z prawomocną uchwała RIO z dnia 9 czerwca 2010 r. orzekającą nieważność uchwały nr 288/10/V Rady Miasta Puszczykowa.
Głos zabrała mecenas Elżbieta Celichowska, która wyjaśniła, że przepisy regulują jak uchwala się absolutorium i ta uchwała, o której mówi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż nie dotyczy głosowania absolutorium, tylko rozstrzygnięcia o nieważności już raz podjętej uchwały. Ponadto mecenas dodała, że RIO przysłało dwie sprzeczne ze sobą uchwały, wobec czego przeprowadzono konsultacje i ustalono, że jeśli jakaś uchwała jest wyeliminowana z obiegu prawnego w kwestii, którą obowiązkowo rozstrzyga Rada, rozstrzygnięcie trzeba ponowić, takie jest stanowisko w doktrynie i w zaciąganych konsultacjach. Ponadto mecenas zwróciła uwagę na kwestię formułowania uchwały absolutoryjnej, czy zgodnie z wnioskiem komisji rewizyjnej - RIO nie udzieliło odpowiedzi; ponadto wobec tego, że wszystkie projekty uchwał formułuje burmistrz, z praktyki wynika, że treść uchwały absolutoryjnej wynika z głosowania, a zatem poddaje się pod głosowanie alternatywnie, każdy radny ma jeden głos i mówi czy jest za udzieleniem absolutorium, czy jest za nieudzieleniem absolutorium, czy wstrzymuje się od głosu i to rozstrzygnięcie, które uzyska bezwzględną większość głosów wyrokuje o sformułowaniu treści uchwały. Jako przykład, mecenas podała gminę Kłodawa, która wygrała ostatecznie wszystkie rozstrzygnięcia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (WSA) a RIO w Poznaniu zweryfikowało swoje stanowisko i uchyliło swoje wcześniejsze uchwały, stąd taka propozycja rozstrzygnięcia poparta licznymi konsultacjami prawniczymi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż powiedział, że uchwała jednoznacznie przedstawia sytuację, a 30 kwietnia pani mecenas podawała dokładnie takie samo stanowisko, że tak należy głosować i rozstrzygnięcie jest jednoznaczne, więc trudno się zgodzić z taką opinią, ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż dodał, że opinia, na którą powoływała się pani mecenas dotyczyła odwołania Komisji Rewizyjnej i nie była potwierdzona przez Radę co też jest niedopatrzeniem.
Głos zabrał radny Władysław Hetman, który zapytał, czy jeśli dzisiejsza uchwała zostanie odrzucona przez RIO, to konieczne będzie trzecie głosowanie nad tą uchwałą?
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że nie sposób tego stwierdzić.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż przypomniał, że złożył wniosek o rozszerzenie treści uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku o rozszerzenie treści uchwały. Wniosek został odrzucony
Wynik głosowania:
„za” - 7 głosów, „przeciw” - 8 głosów, „wstrzymuję się „ - 0 głosów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż wniósł o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku o przeprowadzenie głosowania imiennego. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 15 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 0 głosów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwała w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Burmistrza Miasta Puszczykowa, poprosił radnych, aby głosowali słowami „jestem za udzieleniem absolutorium”, „jestem za nieudzieleniem absolutorium” lub „wstrzymuję się”.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - jestem za udzieleniem absolutorium
Andrzej Balcerek - jestem za nieudzieleniem absolutorium
Marek Błajecki - jestem za udzieleniem absolutorium
Zbigniew Czyż - jestem za nieudzieleniem absolutorium
Andrzej Dettloff - jestem za nieudzieleniem absolutorium
Róża Grześkowiak - jestem za nieudzieleniem absolutorium
Władysław Hetman - jestem za nieudzieleniem absolutorium
Krzysztof Jopek - jestem za nieudzieleniem absolutorium
Ewelina Marcinkowska - jestem za udzieleniem absolutorium
Danuta Panek-Janc - jestem za udzieleniem absolutorium
Ewa Pietrzak - jestem za udzieleniem absolutorium
Urszula Rudzińska - jestem za udzieleniem absolutorium
Maciej Schneider - jestem za udzieleniem absolutorium
Maciej Stelmachowski - jestem za udzieleniem absolutorium
Janusz Szafarkiewicz - jestem za nieudzieleniem absolutorium
Wynik głosowania: „za udzieleniem absolutorium” - 8 głosów, „za nieudzieleniem absolutorium” - 7 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
Uchwała Nr 302/10/V została przyjęta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godz. 19.30 ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie, na posiedzenie Rady nie wrócił radny Andrzej Dettloff.
 
6a. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: skierowania przez Radę Miasta Puszczykowa zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa Pana Marka Błajeckiego.
Głos zabrała mecenas Elżbieta Celichowska, która wyjaśniła, że pomyliła się podczas sesji i źle zinterpretowała wynik głosowania nad uchwałą w wyniku czego, wobec Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego wysuwane są podejrzenia o popełnienie przestępstwa. Mecenas dodała, że gdy zauważyła swoją pomyłkę, natychmiast ją sprostowała i wszyscy radni otrzymali stosowne wyjaśnienia a Przewodniczący Rady naprawił błąd. Ponadto mecenas Elżbieta Celichowska przeprosiła Przewodniczącego Rady za zaistniałą sytuację.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż poprosił mecenas o wyjaśnienie, co konkretnie naprawił Przewodniczący Rady i w jakich dniach?
Pani Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że to jest sprawa Przewodniczącego i prosiła o głos tylko, aby wygłosić oświadczenie, a uchwała o której mowa, nigdy nie nabrała biegu prawnego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że wszyscy otrzymali wyjaśnienia i otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Głos zabrał radny Maciej Stelmachowski, który powiedział, że tematyką sesji udało się zainteresować opinią publiczną, dzięki czemu można zwrócić uwagę na inne ważne tematy i jeśli tym kierowała się grupa radnych wnosząca o rozpatrzenie tego projektu uchwały to cieszy się z tego i gratuluje, jeśli jednak grupa ta kierowała się podejrzeniem wobec Przewodniczącego Rady, to uważa, że wyjaśnienia mecenas były wystarczające. Ponadto radny Maciej Stelmachowski poinformował, że zasięgnął informacji o art. 271 Kodeksu Karnego, na który powołują się radni we wniosku i komentarz do tego artykułu wyjaśnia, że warunkiem pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej jest wykazanie, ze osoba poświadczająca nieprawdę ma świadomość tego faktu i popełnienie błędu, nawet rażącego, nie daje podstaw do ukarania na podstawie art. 271 Kodeksu Karnego. W związku z powyższym, radny Maciej Stelmachowski złożył wniosek formalny o przejście do głosowania nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż powiedział, że jest to ucinanie dyskusji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że w związku ze złożeniem wniosku formalnego musi przeprowadzić głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 8 głosów, „przeciw” - 5 głosów, „wstrzymuję się” - 0.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż powiedział, że głosowanie jest nieważne, ponieważ Przewodniczący Rady zajął stanowisko we własnej sprawie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że nie zajął stanowiska i przeszedł do głosowania nad projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż, wniósł o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku o przeprowadzenie głosowania imiennego. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 13 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymuję się „ - 0.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie skierowania przez Radę Miasta Puszczykowa zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa Pana Marka Błajeckiego.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - jestem przeciw
Andrzej Balcerek - jestem za
Marek Błajecki - nie brał udziału w głosowaniu
Zbigniew Czyż - jestem za
Andrzej Dettloff - nieobecny
Róża Grześkowiak - jestem za
Władysław Hetman - jestem za
Krzysztof Jopek - jestem za
Ewelina Marcinkowska - jestem przeciw
Danuta Panek-Janc - jestem przeciw
Ewa Pietrzak - jestem przeciw
Urszula Rudzińska - jestem przeciw
Maciej Schneider - jestem przeciw
Maciej Stelmachowski - jestem przeciw
Janusz Szafarkiewicz - wstrzymuję się
Wynik głosowania:
jestem za” - 5, „jestem przeciw” - 7 „wstrzymuję się” - 1.
Projekt uchwały został odrzucony.
 
6b. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: odwołania radnego Marka Błajeckiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki poinformował, że głosowanie w sprawie projektu tej uchwały musi być tajne, wobec czego powołać należy komisję skrutacyjną.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są chętni do pracy w komisji skrutacyjnej. Zgłosili się Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz, oraz radne Ewelina MarcinkowskaEwa Pietrzak.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej w podanym składzie.
Wynik głosowania:
„za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 3 głosy.
Komisja została powołana.
Następnie członkowie komisji skrutacyjnej przeprowadzili głosowanie tajne oraz sporządzili protokół, który odczytała radna Ewelina Marcinkowska (protokół wraz z oddanymi kartami do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania:
„za” - 4 głosy, „przeciw” - 7 głosów, „wstrzymuję się” - 2 głosy.
Projekt uchwały został odrzucony.
 
6c. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Bezprzedmiotowe.
 
6d. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wniesienia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Puszczykowa Małgorzatę Ornoch-Tabędzką.
Głos zabrała Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że projekt uchwały odnosi się do wypłacenia przez miasto zasądzonej kwoty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi. Burmistrz dodała, że gdy zapada wyrok sądu, w ciągu 14 dni musi zostać wypłacona cała kwota, a zarzutem jest, że nie przewidziano tej kwoty w budżecie. Ponadto Burmistrz przypomniała, że od dwóch lat miasto odwołuje się od wszystkich decyzji, które wskazują wyższe kwoty niż 200,00 zł/m2. W tym konkretnym przypadku też odwoływano się najpierw do starosty, później do wojewody i można było przypuszczać, że sprawa zostanie przedłużona i do końca roku nie zostanie rozstrzygnięta. Następnie Burmistrz podała, jakie kwoty były przewidziane w budżecie na odszkodowania w ciągu ostatnich 5 lat i jak wyglądało ich wykonanie tj. w roku 2005 w budżecie przewidziano na ten cel 1.075.000,00 zł a wykonano 890.000,00 zł; odpowiednio w roku 2006 przeznaczono 2.500.000,00 zł a wykonano 1.553.000,00 zł, w roku 2007 przeznaczono 2.000.000,00 zł, a wykonano 581.000,00 zł; w roku 2008 przeznaczono 650.000,00 zł a wykonano 323.000,00 zł; w roku 2009 przeznaczono 800.000,00 zł a wykonano 402.000,00 zł, w roku 2010 przeznaczono 500.000,00 zł a niestety zakończyły się postępowania sądowe i duża kwota musiała zostać wypłacona. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła też, że nie odwołano się w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czego bardzo żałuje, ponieważ dwa tygodnie później przyszedł bardzo korzystny wyrok dla miasta, mówiący o tym, że wskazywane ceny powinny być transakcyjne. Burmistrz wyjaśniła też, że nie wystąpiono z odwołaniem, ponieważ bano się konieczności wypłaty bardzo wysokich odsetek
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła również, że nie zaplanowanie tak wysokiej kwoty na odszkodowania wynikało z potrzeby innych wypłat, ponieważ trzeba byłoby zakwestionować wydatki poczynione na inwestycje np. rozbudowę szkoły a zakładano, że jeśli zapadnie wyrok, to na najbliższej sesji dokonana zostanie zmiana budżetu. Burmistrz zaznaczyła, że nie naruszono tu prawa, a dano szansę na realizację inwestycji, ponadto osoby wnioskujące o zawiadomienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych same głosowały za takim budżetem. Burmistrz przypomniała też, że wobec dramatycznej sytuacji miasta związanej z wysokością odszkodowań za grunty pod drogi, kierowała także pisma do wielu posłów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż powiedział, że wypowiedź burmistrz odbiega od tematu. Art. 11. 1. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mówi o dokonaniu wydatku ze środków publicznych z przekroczeniem lub bez upoważnienia.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zmiana planu dotyczącego tytułów wykonawczych, w tym wydatki nieprzewidziane mogą być wykonywane bez środków finansowych przewidzianych na ten cel, jednak odpowiednia zmiana musi być naniesiona w budżecie. Burmistrz dodała, że uruchomiła dużą inicjatywę ustawodawczą, ukrócenia procederu podwyższania cen przez rzeczoznawców i dokonywała wszystkich możliwych zabiegów, aby zwiększyć dochody miasta. Ponadto Burmistrz powiedziała, że podejmując budżet, Rada miała pełną świadomość, jakie zobowiązania ciążą na mieście.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy burmistrz ma prawo nie wykonać wyroku sądu?
Mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że burmistrz musi respektować wyroki sądów, odczytała też przepis szczególny, który umożliwia wypłacanie takich zobowiązań poza planem.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż powiedział, że przepis ten ma odniesienie w przypadku, gdy mowa jest o wydatkach nieprzewidzianych, tu Burmistrz miała pełną świadomość o czym świadczy jej wypowiedź w Gazecie mosińsko-puszczykowskiej, że nie mogła i nie chciała przewidzieć wysokości odszkodowania.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że zgadza się, dodała, że w przeciwnym wypadku nie doszłoby do np. rozbudowy szkoły.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż zapytał, z czego Burmistrz wnosi, że radni mieli pełną świadomość, czy Burmistrz przedstawiała szczegółową analizę dotyczącą odszkodowań za drogi, z której wynikałby stan faktyczny wysokości odszkodowań do wypłacenia w roku 2010?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się do Przewodniczącego Rady mówiąc, że nie widzi powodu do odpowiedzi na sesji na takie pytania, wszystkie listy, które były kierowane do różnych instancji były dostępne i dostarczano je radnym. Burmistrz poprosiła o zakończenie dyskusji, dodała też, że wszystko co robiła w sprawie odszkodowań, miało na celu utrzymanie pozytywnego bilansu miasta i umożliwienie wykonania budżetu w roku 2010.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że burmistrz skorzystała z prawa ustosunkowania się do projektu uchwały, radny Zbigniew Czyż również otrzymał dwukrotnie głos. Przewodniczący dodał, że przez cztery lata udzielał głosu według życzenia mówiącego, a teraz prosi, aby radny Zbigniew Czyż w tej dyskusji głosu już nie zabierał. Ponadto Przewodniczący dodał, że w w uzasadnieniu do uchwały zawarte są wszystkie zarzuty, zapytał też, czy są jeszcze jakieś głosy.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił się do Burmistrz i do skarbnika stwierdzając, że nie sądzi, aby nie przewidziano, że kwota odszkodowań będzie wyższa niż 500.000,00 zł, ponieważ, gdy w lutym zapadła decyzja starosty o wypłacie ponad 900.000,00 zł, to już wtedy Urząd powinien być bardziej czujny. Radny Andrzej Balcerek zapytał też skarbnika Piotra Szmytkowskiego, dlaczego od lutego nie było zmian w budżecie w dziale dotyczącym odszkodowań za drogi?
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że trwał proces odwoławczy i skutkiem byłoby wstrzymanie 1.000.000,00 zł na niewiadomy okres. Skarbnik dodał, że dziś będzie przedstawiał zmiany w budżecie, w przeciwnym razie środki byłyby zablokowane i jakaś inwestycja od lutego nie byłaby wykonywana.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy.
Zgłosił się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż, wobec czego Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał mu głos zaznaczając, że ma on 1 minutę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż powiedział, że prosi aby Przewodniczący Rady nie ograniczał jego wypowiedzi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że ma takie prawo, a radny zajął już dwukrotnie głos w dyskusji i poświęcił na to więcej niż 3 minuty.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Czyż zwrócił się do Burmistrz z pytaniem, co nie zostanie wykonane z planowanego budżetu skoro musiało zostać wypłacone odszkodowanie za grunty pod drogi?
Odpowiedzi udzielił skarbnik Piotr Szmytkowski, który wyjaśnił, że zmiany zostaną przedstawione przy projekcie uchwały zmieniającej budżet.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podsumował, że wobec powyższego dyskusja nad budżetem będzie miała miejsce przy następnej uchwale, złożył też wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku o przeprowadzenie głosowania imiennego. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 14 głosów, „przeciw” - 0 głos, „wstrzymuję się „ - 0.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie wniesienia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Puszczykowa Małgorzatę Ornoch-Tabędzką.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - jestem przeciw
Andrzej Balcerek - jestem za
Marek Błajecki - jestem przeciw
Zbigniew Czyż - jestem za
Andrzej Dettloff - nieobecny
Róża Grześkowiak - wstrzymuję się
Władysław Hetman - jestem za
Krzysztof Jopek - jestem za
Ewelina Marcinkowska - jestem przeciw
Danuta Panek-Janc - jestem przeciw
Ewa Pietrzak - jestem przeciw
Urszula Rudzińska - jestem przeciw
Maciej Schneider - jestem przeciw
Maciej Stelmachowski - jestem przeciw
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Wynik głosowania:
jestem za” - 5, „jestem przeciw” - 8 „wstrzymuję się” - 1.
Projekt uchwały został odrzucony.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił projekt uchwały, omówił zmiany w poszczególnych działach m.in. w dziale Straż Miejska zwiększenie dochodów o 20.000,00 zł, ponadto w dziale Gospodarka mieszkaniowa i gospodarka gruntami zwiększenie o 700.000,00 zł na kary i odszkodowania. Skarbnik poinformował też, że w w dziale Administracja publiczna, Pomoc społeczna ujęta została dotacja od wojewody, w dziele Oczyszczanie miasta zmniejszenie w zakupie zieleni; w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz sport ujęto dotacje celowe. Skarbnik poinformował też, że w dziale Ochrona zbytków w następstwie uchwały Rady, dokonano zwiększenia o 50.000,00 zł na realizację dwóch przedsięwzięć. Skarbnik dodał, że kolejne dodatkowe pieniądze to zmniejszenie rozchodów o 125.000,00 zł związane z umorzeniem części pożyczki. Skarbnik podsumował, że przedstawione zmiany mają odzwierciedlenie w załącznikach.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że komisja wyraziła opinię pozytywną o projekcie zmian w budżecie stosunkiem głosów 4 „za” do 3 „przeciw”. Ponadto Przewodniczący dodał, że prosił o przedstawienie sytuacji finansowej związanej z obsługą lodowiska.
Radny Zbigniew Czyż zwrócił się do Burmistrz i powiedział, że ma wątpliwości co do możliwości w zakresie uzyskania dochodów, według jego szacunków prawdopodobne jest, że miasto nie otrzyma 2.400.000,00 zł w związku z zaplanowaniem sprzedaży mienia komunalnego za kwotę 1.500.000,00 zł i brakiem zainteresowania nieruchomością przy ulicy Słonecznej. Ponadto radny powiedział, że w kwestii kar i odszkodowań, przewidziane wydatki są „na styk” do tego co zostało zapłacone i co ujęte jest w ugodzie, ponadto w rozmowie ze skarbnikiem ustalił, że brak działań w celu utworzenia rezerw ponieważ uzyskał odpowiedź, że co roku są niewykonania w budżecie w wydatkach na poziomie 4.000.000,00 zł i odebrał to tak, że tego samego należy się spodziewać w tym roku. Wobec powyższego, radny Zbigniew Czyż zapytał, czego Burmistrz nie zamierza wykonać z planowanego budżetu.
Skarbnik Piotr Szmytkowski sprostował, że niedopłacone jest 1.315.000,00 zł, dodał też, że zakłada, że deficyt nie będzie narastał; co do sprzedaży nieruchomości, została powtórnie wystawiona za 1.000.000,00 zł a w budżecie dokonujemy zmian.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że zdawała sobie sprawę, że 1.500.00,00 zł to cena zaporowa, jednak określona została na tym pułapie, aby nie było zarzutu, że nieruchomość sprzedawana jest poniżej wartości. Burmistrz dodała, że dziś cena urealniona, ponadto zaproponowano kolejne dwie uchwały dotyczące sprzedaży gruntów, zakupionych przez miasto na początku kadencji na prawie pierwokupu. Burmistrz wyjaśniła, że ze sprzedaży tych działek, można dziś uzyskać do 1.000.000,00 zł, ponadto budowa ulicy Gołębiej rozpoczęła się z opóźnieniem, więc można się spodziewać, że płatności zostaną przeniesione na przyszły rok, w związku z czym są realne możliwości wywiązania się z budżetu.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił się do wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego z pytaniem dotyczącym dotacji na przedszkola, czy otrzymały już środki przekazane przez ministerstwo?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że nigdy nie mówił o tym, że w ramach dotacji mają przyjść jakieś pieniądze z ministerstwa dla przedszkoli, poinformował, że 5 każdego miesiąca przedszkolom jest przekazywana dotacja, której wysokość została ustalona w styczniu w uchwale budżetowej w wysokości 416,00 zł na dziecko. Wiceburmistrz dodał, że nie wie nic o zadłużeniu wobec przedszkoli i poprosił o sprecyzowanie.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, dyrektorki przedszkoli twierdziły, że nie otrzymują należnej kwoty, Wiceburmistrz miał wyjaśnić sytuację.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy dyskusja dotyczy interpelacji czy zmiany w budżecie?
Radny Andrzej Balcerek odpowiedział, że jest plan dotacji podmiotowych i celowych na przedszkola i chciałby wiedzieć, czy podana kwota jest realna.
Burmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że od niedawna w Puszczykowie działa czwarte przedszkole, będące punktem przedszkolnym, którego dyrektorem jest mężczyzna. Wiceburmistrz wyjaśnił, że sprawa dotacji dla przedszkoli uregulowana jest w taki sposób, że gmina nieposiadająca publicznego przedszkola, oblicza wysokość dotacji na podstawie średniego kosztu przypadającego na jedno dziecko z wydatków bieżących i taka kwota została przyjęta do budżetu na rok 2010 w wysokości 416,00 zł co stanowi 75% kosztów utrzymania dziecka. Wiceburmistrz dodał, że panie dyrektor otrzymały taką odpowiedź w dniu 10 września, że taka kwota jest dotacji w budżecie i taka została ustalona na rok 2010.
Następnie głos zabrał radny Zbigniew Czyż, który powiedział, że podczas przyjmowania uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości po panu Grodzkim, Burmistrz zobowiązała się, że nie sprzeda jej za kwotę niższą niż 1.500.00,00 zł, a teraz proponowana jest kwota mniejsza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że powiedziała, że nie sprzeda, czyli nie wystawi na sprzedaż, powtórzyła też, że specjalnie została podana taka kwota, żeby radni nie mieli takich wątpliwości.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz, który powiedział, że chciał poruszyć ten problem przy uchwale, ale w związku z komentarzem pani Burmistrz, przytacza fragment protokołu z sesji, która tego dotyczyła – wyciąg z protokołu Nr 48/10/V z 21 kwietnia 2010 r. „[...] pani Burmistrz powiedziała, że jeśli sprzedaż miałby się odbyć na zasadzie przetargu otwartego, wówczas nie wyobraża sobie ceny wywoławczej niższej niż 1.500.000 zł”
a następnie
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powtórzyła, że ceną wywoławczą będzie kwota co najmniej 1.500.000, aczkolwiek jeśli warunki rynkowe będą się zmieniały i jeżeli do momentu ogłoszenia przetargu przygotowana zostanie jeszcze wycena dla nieruchomości z funkcją usługową, wówczas cena będzie mogła być odpowiednio wyższa.”.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz dodał, że jest to wyciąg z protokołu z sesji, podczas której Rada dała przyzwolenie na sprzedaż tej nieruchomości.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że nie widzi żadnej sprzeczności, warunki rynkowe są takie, że wystawiono nieruchomość za 1.500.000,00 zł co jest niemożliwe do uzyskania, wobec czego kwota została obniżona a wynik licytacji pokaże, czy kwota w ogóle była realna.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz powtórzył, że zgoda Rady była pod warunkiem, że uzyskana zostanie kwota nie mniejsza niż 1.500.000,00 zł.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zwróciła się do wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza z pytaniem, czy ma rozumieć, że gdyby była kwota 1.200.000,00 zł lub 1.000.000,00 zł to radny głosował by przeciw, wiedząc, że pogrąża budżet miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz, odpowiedział, że tak, ponieważ wyprzedaż majątku miasta na dwa miesiące przed końcem kadencji Rady i Burmistrz jest niestosowna, dlatego, że sama procedura sprzedaży zajmie minimum dwa miesiące, czyli „my te nieruchomości będziemy sprzedawali, jak już Rada nie będzie Radą, bo już będzie rozwiązana, jak będą wybory około 21 listopada i Pani (burmistrz) będzie miała możliwość dużego manewru”.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała co wiceprzewodniczący Rady Miasta insynuuje, dodała też, że pomnożyła majątek miasta kupując na prawie pierwokupu działki sprzedane przez pana burmistrza Napierałę, a sprzedaż tych działek wynikała z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz, powiedział, że przy zakupie działek uzasadniano, że są one miastu potrzebne, że są zasobem miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że były one zakupywane, jako zasób miasta na czarną godzinę i w tej chwili jest potrzeba, aby je sprzedać.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz, odpowiedział, że „czarna godzina jest już od dawna, ponieważ miasto jest zadłużone na 12.000.000,00 zł”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że dyskusja odbiegła od tematu, wobec czego chciałby przejść do głosowania.
Radny Zbigniew Czyż poprosił o udzielenie głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że radnemu Zbigniewowi Czyżowi już dwukrotnie udzielił głosu i zgodnie ze statutem ma prawo odmówić mu wypowiedzi. Na prośbę radnego Zbigniewa Czyża, Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał § 17 pkt 5 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa „W tej samej sprawie można udzielić prawa do wypowiedzi ad vocem tylko dwukrotnie temu samemu mówcy, przy czym wypowiedź pierwsza nie może być dłuższa niż 3 minuty, a druga niż 1 minuta.”.
Radny Zbigniew Czyż zapytał ile ma minut zajętych w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że więcej niż 3.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider, który powiedział, że na dwóch ostatnich posiedzeniach Komisji rozmawiano o zmianach do budżetu i radny Zbigniew Czyż brał w nich czynny udział, zadając kolejne pytania, i przy kolejnym też prosił go, aby się ograniczał. Przewodniczący dodał, że temat został dokładnie omówiony.
Głos zabrał radny Andrzej Balcerek, który powiedział, że jest zaskoczony słysząc wypowiedź radnego Macieja Schneidera, ponieważ uważa, że na komisjach powinny odbywać się dyskusje i padać pytania a sesja powinna być zdyscyplinowana.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że działania Rady powinny być konstruktywne a nie destrukcyjne i ogłosił głosowanie nad projektem uchwały.
Radny Zbigniew Czyż wniósł o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku o przeprowadzenie głosowania imiennego. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 13 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymuję się „ - 0 głosów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem przeciw
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Andrzej Dettloff - nieobecny
Róża Grześkowiak - jestem za
Władysław Hetman - jestem przeciw
Krzysztof Jopek - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Urszula Rudzińska - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
Wynik głosowania:
jestem za” - 9 głosów, „jestem przeciw” - 5 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów.
Uchwała Nr 303/10/V została przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby przerwać obrady i kontynuować je w późniejszym terminie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że nie widzi potrzeby przerywania posiedzenia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz, o godzinie 21.05 opuścił posiedzenie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Puszczykowie (obręb Niwka).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Głos zabrał pan Waldemar Luther, który odczytał uchwałę i wyjaśnił, że podjęcie uchwały pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami, co umożliwi sprzedaż gruntu przy ulicy Jaskółczej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, w głosowaniu 5 radnych było „za”, a 2 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że podczas posiedzenia komisji złożono wniosek do Burmistrza, aby zobowiązano się, że działka nie zostanie sprzedana za kwotę niższą niż w operacie.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że sprzedaż poniżej ceny wskazanej w operacie jest niezgodna z przepisami i grozi odpowiedzialnością karną więc burmistrz nie ma innej możliwości, jak sprzedaż we wskazanej cenie.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że chodzi o operat z dnia dzisiejszego a za 3 miesiące może być niższa kwota.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poprosił mecenas Elżbietę Celichowską o wyjaśnienie, jaką moc ma takie oświadczenie.
Stwierdzono chwilową nieobecność mecenas Elżbiety Celichowskiej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że dziś usłyszała o wniosku z komisji i nie wyobraża sobie podejmowania takiego zobowiązania.
Mecenas Elżbieta Celichowska powróciła na posiedzenie.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński jeszcze raz zwrócił się do mecenas z pytaniem, jaką moc miałoby ewentualne oświadczenie burmistrza, że nie sprzeda nieruchomości poniżej ceny z operatu z dnia dzisiejszego.
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że nie ma takiej mocy prawnej aby go dochodzić, dodała też, że byłyby to względy jedynie etyczne, czy polityczne, ale nie prawne. Mecenas wyjaśniła, że przepisy formułują zasady zbywania i nie można dokonać sprzedaży poniżej ceny z operatu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy jest taka praktyka, aby burmistrz składał podobne oświadczenie.
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że nie, podejmuje się tylko uchwałę.
Głos zabrał radny Krzysztof Jopek, który zwrócił się do Burmistrz z pytaniem, czy miasto ma prawo do spekulowania gruntem, ponieważ działki kupiono, aby je sprzedać.
Mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że spekulacja to przestępstwo, tu miasto zarabia na tym, że kupiono na prawie pierwokupu, a teraz sprzedaje z zyskiem.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy miasto ma prawo prowadzić pewnego rodzaju działalność gospodarczą, która polega na sprzedaży po wyższej wartości.
Mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że miasto może nabywać i zbywać grunty na bazie ustawy o gospodarcze nieruchomościami.
Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Puszczykowie (obręb Niwka).
Wynik głosowania:
za” - 9 głosów, „przeciw” - 0 głos, „wstrzymuję się” - 4 głosów.
Uchwała Nr 304/10/V została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Puszczykowie (obręb Puszczykowo Stare).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Głos zabrał Waldemar Luther, który odczytał uchwałę i wyjaśnił, że podjęcie uchwały pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami, co umożliwi sprzedaż gruntu przy ulicy Klasztornej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, w głosowaniu 4 radnych było „za”, a 3 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że w przypadku działki położonej w obrębie Niwki uważa, że powinno się ją sprzedać, jednak w obecnej chwili jest niekorzystna sytuacja na rynku handlu gruntami i nie jest to dobry moment na sprzedaż działki przy ulicy Klasztornej.
Radna Urszula Rudzińska opuściła posiedzenie Rady.
Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Puszczykowie (obręb Puszczykowo Stare).
Wynik głosowania:
za” - 7 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymuję się „ - 4 głosów.
Uchwała Nr 305/10/V została przyjęta.
Radna Urszula Rudzińska wróciła na posiedzenie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Głos zabrał Waldemar Luther, który wyjaśnił, że jest to kolejna uchwała dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, wszyscy członkowie komisji byli „za”.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania:
za” - 13 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 0 głosów.
Uchwała Nr 306/10/V została przyjęta.
Radny Maciej Schneider o godzinie 21.20 opuścił posiedzenie Rady.
 
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że wszyscy otrzymali projekt uchwały, który wywołany został potrzebą zwiększenia szczegółowości i pokazania krok po kroku, jak ma wyglądać projekt budżetu, który jest jednym z ważniejszych dokumentów wywoływanych przez Radę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, 4 radnych było „za”, 2 było „przeciw”, 1 wstrzymał się od głosu.
Radna Ewelina Marcinkowska opuściła posiedzenie Rady.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Wynik głosowania:
za” - 8 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 3 głosy.
Uchwała Nr 307/10/V została przyjęta.
Radna Ewelina Marcinkowska wróciła na posiedzenie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, działki o numerach: 967/2, 971/3 i 971/5.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, poinformował, że przedstawiciele zarządu Osiedla Niwka Stara poprosili o możliwość zabrania głosu w tym punkcie i będą mieli taką możliwość.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki, w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Macieja Schneidera poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, w głosowaniu 6 radnych było „za”, a 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Niwka Stara panu Pawłowi Rochowiakowi.
Pan Paweł Rochowiak odczytał oświadczenie zarządu osiedla w sprawie projektu uchwały (oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pan Paweł Rochowiak powiedział, że zdaniem zarządu osiedla, dzierżawa gruntu na okres 9 lat jest zbyt długa i wystarczyłoby podpisać umowę na 3 lata, ponadto wniósł, że miasto nie ma długoterminowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, a firma Eko-Rondo świadczy usługi komunalne i ze względu na specyfikę działalności umiejscowiona była na obrzeżach miasta, jednak dziś tereny te nie są już na uboczu. Pan Paweł Rochowiak dodał, że zarząd osiedla opiniuje projekt uchwały negatywnie m.in. ze względu na niekorzystną lokalizację prowadzonej przez firmę Eko-Rondo działalności oraz nieznane plany właścicieli.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że projektem uchwały zajmowały się Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, radni wypowiedzieli się i zaakceptowali projekt. Wiceburmistrz dodał, że właśnie ze względu na dalekosiężne plany odnośnie przeznaczenia terenów i przewidywań w planach zagospodarowania, odmówiono firmie Eko-Rondo sprzedaży gruntów o co się ubiegała. Wiceburmistrz dodał też, że na dziś nie ma możliwości zmiany miejsca prowadzenia działalności przez firmę Eko-Rondo, która jest właścicielem działki nr 971/4, na której znajdują się zabudowania, ponadto dopóki nie zmieni się przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma przeciwwskazań do prowadzenia działalności. Wiceburmistrz dodał, że próba ograniczenia działalności firmy może przynieść niekorzystne konsekwencje w postaci np. zwolnień pracowników. Ponadto w kwestii pobytu psów w przytulisku, wiceburmistrz wyjaśnił, że standardy są pochodną przepisów, przez 14 dni trwa monitoring i w tym czasie trwają poszukiwania właściciela. Wiceburmistrz wyjaśnił też, że miasto jest członkiem związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt w Skałowie”, ale nikt nie jest w stanie określić, jak długo potrwają jeszcze prace nad uruchomieniem schroniska. Wiceburmistrz zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia na terenie miasta przytuliska, jako miejsca krótkotrwałego pobytu zwierząt odłowionych na terenie miasta, ponieważ w przypadku jego braku, strażnicy miejscy każdorazowo musieliby odwozić pojedyncze zwierze do schroniska oddalonego o wiele kilometrów.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że prowadzone są rozmowy z fundacją Animalia, czy stowarzyszeniem Taris, które zajmują się sprawami zwierząt i pomagają w znalezieniu dla nich miejsca i poprawie sytuacji bytowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że w 2008 roku zwróciła się do Śremu o możliwość umieszczania psów w schronisku w Gaju i uzyskała odpowiedź odmowną. Burmistrz wyjaśniła też, że nie można zmienić zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ właściciel nabył teren, na którym prowadzi działalność, a dodatkowo klatki dla zwierząt stoją właśnie na jego terenie.
Burmistrz dodała, że nie ma alternatywy do prowadzenia działalności w innym miejscu i zapytała, czy przedstawiciele zarządu Osiedla mają jakąś propozycję, ponadto burmistrz zwróciła uwagę, że oświadczenie zarządu jest brzemienne w skutkach i zapytała, czy ma on pełnomocnictwo od mieszkańców Niwki, czy na spotkaniu było przeprowadzone głosowanie oraz jakie konsultacje poczyniono w osiedlu. Burmistrz dodała, że nie można pozostawić psów w obecnych warunkach, firma Eko-Rondo wyraża wolę współpracy i obecne miejsce czasowego pobytu psów musi pozostać.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska powiedziała, że komisja zajmowała się tym tematem na kilku posiedzeniach, radni byli też na miejscu, przewodnicząca wyjaśniła, że chciano zminimalizować uciążliwość takiego sąsiedztwa, stąd propozycja, aby dokładnie rozplanować teren. Przewodnicząca dodała, że na następnym posiedzeniu komisji będzie mowa na ten temat, także o konkretnych nasadzeniach i zaprosiła przedstawicieli Osiedla na posiedzenie.
Radna Danuta Panek-Janc zapytała, dlaczego okres dzierżawy określono na 9 lat?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że jest to maksymalny okres, na który można wydzierżawić teren bez możliwości nabycia przez dzierżawcę prawa pierwokupu a pozwala na wieloletnie plany także firmie Eko-Rondo.
Głos zabrał radny Stanisław Balbierz, który powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wstrzymał się od głosu, a miał zamiar głosować przeciw, jednak teraz jest za tym, aby uszanować głos mieszkańców. Radny dodał, że na terenie firmy i schroniska jest bałagan i że to miasto powinno mieć pieczę nad schroniskiem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki dodał, że na początku kadencji był na terenie przytuliska i do dziś jest tam bałagan. Przewodniczący podkreślił, że to radni mają głos i są umocowani do podjęcia decyzji.
Pan Paweł Rochowiak powiedział, że mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, że likwidacja przytuliska nie jest możliwa w najbliższym czasie, ale kształt umowy utrwala obecny stan rzeczy, kiedy to „zaczynamy być zakładnikiem Eko-Rondo”. Pan Paweł Rochowiak powiedział, że miasto nie wykonało wszystkich możliwych działań, aby ograniczyć rozrost przytuliska.
Głos zabrała będąca w zarządzie Osiedla pani Hanna Dzięcioł, która powiedziała, że do schroniska dla zwierząt w Gaju przyjęto Kościan a niedawno także Kórnik, który dostał nagrodę a przyjął najbardziej rewolucyjne rozwiązania i w ogóle nie prowadzi przytuliska, a po wyłapaniu straż miejska natychmiast odwozi zwierzęta. Ponadto pani Hanna Dzięcioł powiedziała, że zarząd Osiedla nie otrzymał informacji o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki wyjaśnił, ze informacja o wszystkich posiedzenia komisji Rady zawsze znajduje się na stronie internetowej miasta.
Następnie pani Hanna Dzięcioł powiedziała, że nie chcą ograniczać działalności Eko-Rondo, ale zwracają uwagę, że bez wydzierżawienia tych działek, firma Eko-Rondo nie mogłaby funkcjonować.
Pan Paweł Rochowiak dodał, że chodzi o uprzywilejowaną pozycje miasta.
Pani Hanna Dzięcioł powiedziała też, że wszyscy narzekają na bałagan, dodała też, że nie sądzi, aby przeniesienie klatek na teren miasta, przy pozostawieniu obsługi w tych samych rękach, przyniosło jakieś zmiany.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w 2004 roku, miasto przystąpiło do związku międzygminnego budowy schroniska dla zwierząt w Skałowie i nie może przystąpić do innego związku, bo byłoby to brzemienne dla innych gmin. Burmistrz ponownie zapytała, czy mieszkańcy mają jakąś alternatywną propozycję.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska zapytała, czy jest możliwość negocjowania umowy.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że nie ma możliwości budowy przytuliska za środki miejskie. Wiceburmistrz dodał, że umowa jest projektem, firma Eko-Rondo też ma zastrzeżenia, rozmowy trwały długo i przedstawiana propozycja jest kompromisem każdej ze stron.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek, aby zmienić w uchwale okres dzierżawy na 3 lata.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w takim przypadku uchwała Rady jest zbędna.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że taka uchwała dałaby nowemu burmistrzowi możliwość zmian i analizy sytuacji.
Mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że organ nadzoru uchyli taką uchwałę.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że wobec tego można określić czas dzierżawy na 3,5 roku.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że jeżeli dziś zmienimy okres na który mają zostać wydzierżawione działki, to firma Eko-Rondo nie podpisze umowy.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o wycofanie uchwały z porządku obrad, dodała, że na 3 lata sama może wydzierżawić grunt, ale negocjacje z firmą Eko-Rondo na pewno będą mniej korzystne.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że firma może już nie podjąć negocjacji.
 
Ad 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki, w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Macieja Schneidera poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, w głosowaniu 4 radnych było „za”, 1 radny był „przeciw”, a 2 wstrzymało się od głosu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przypomniał, że poprzednią uchwałę uchylił wojewoda, zmiana przepisów umożliwia jej powtórne podjęcie i stworzenie możliwości na realizację dodatkowych inwestycji w mieście.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wynik głosowania:
za” - 7 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 4 głosy.
Uchwała Nr 308/10/V została przyjęta.
W głosowaniu nie brał udziału radny Zbigniew Czyż.
 
Ad 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 62/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu pani Alinie Stempniak, która wyjaśniła, że plan został podzielony i proponowany zakres nie wymaga akceptacji Wielkopolskiego Parku Narodowego dotyczącej poszerzenia drogi wojewódzkiej nr 430.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
Wynik głosowania:
za” - 11 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 0 głosy.
Uchwała Nr 309/10/V została przyjęta.
W głosowaniu nie brał udziału radny Andrzej Balcerek.
 
Ad 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 199/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu pani Alinie Stempniak, która wyjaśniła, że aby nie narażać planu na brak uzgodnień ze strony wielkopolskiego Parku Narodowego, ten plan został dzielony na dwa etapy.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19.
Wynik głosowania:
za” - 11 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 0 głosy.
Uchwała Nr 310/10/V została przyjęta.
W głosowaniu nie brał udziału radny Zbigniew Czyż.
 
Ad 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841 obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu pani Alinie Stempniak, która poinformowała, że procedura planistyczna przebiegała bez zakłóceń, projekt planu uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a także wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. Ponadto na etapie wyłożenia do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki, w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Macieja Schneidera poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, w głosowaniu 7 radnych było „za”.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841 obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego.
Wynik głosowania:
za” - 11 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 0 głosy.
Uchwała Nr 311/10/V została przyjęta.
W głosowaniu nie brał udziału radny Zbigniew Czyż.
 
Ad 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, że powstały Biała i Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej określające strategię aglomeracji. Burmistrz dodała, że dziś Rada Aglomeracji Poznańskiej nie ma formalnego wymiaru stąd projekt powołania stowarzyszenia, którego nazwa została przyjęta ze względu na promocję marki przez Poznań, co wiąże się z mniejszymi kosztami promocji dla wszystkich gmin. Burmistrz dodała, że część gmin bardzo dąży do tego, by jeszcze na koniec kadencji utworzyć stowarzyszenie. Ponadto burmistrz wyjaśniła, że gdyby określono status jako związek międzygminny, nie mogłoby brać w nim udziału starostwo powiatowe, które jest jednym z sygnatariuszy.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki, w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Macieja Schneidera poinformował, że radni głosowali 4 „za”, 3 „przeciw”.
Radna Danuta Panek-Janc zapytała, ile miasto będzie kosztować udział w stowarzyszeniu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że koszt wydany w tym roku na utrzymanie Centrum Badań Metropolitalnych zostanie w przyszłości przeniesiony na stowarzyszenie, a opłata wynosi w przypadku gmin 1,00 zł od mieszkańca, przy czym Poznań płaci podwójną stawkę, a do gmin powiat dopłaca drugą złotówkę.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Wynik głosowania:
za” - 8 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 3 głosy.
Uchwała Nr 312/10/V została przyjęta.
W głosowaniu nie brał udziału radny Zbigniew Czyż.
 
Ad 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że w związku z wnioskiem Burmistrz o przyznanie wyróżnień honorowych, konieczne jest powołanie komisji opiniującej kandydatury.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc, która zaproponowała, aby w skład komisji weszli Ci sami radni, którzy zajmowali się opiniowaniem w poprzednim roku, czyli Danuta Panek-Janc, Róża GrześkowiakJanusz Szafarkiewicz, który jest już nieobecny, ale podczas posiedzenia komisji wyraził na to zgodę.
Radne Danuta Panek-JancRóża Grześkowiak potwierdziły chęć pracy w komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Wynik głosowania:
za” -10 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 2 głosy.
Uchwała Nr 313/10/V została przyjęta.
 
Ad 19. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że do 30 września do Urzędu wpływają wnioski o przyznanie nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wobec czego konieczne jest powołanie kapituły opiniującej wnioski.
Zgodzono się, aby w kapitule nagrody znalazły się te same osoby, które opiniowały wnioski w poprzednim roku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oraz radna Róża Grześkowiak wyrazili zgodę.
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff wcześniej również wyraził wolę pracy w kapitule.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania:
za” -9 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się „ - 3 głosy.
Uchwała Nr 314/10/V została przyjęta.
 
Ad 20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że ze względu na urlop nie miała czasu zweryfikować zestawienia, wobec czego na następnym posiedzeniu Rady przedstawi sprawozdanie z działalności między sesjami.
 
Ad 21. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady i do jej wiadomości, były dostępne do wglądu podczas posiedzenia (teczka w obiegu wśród radnych). Ponadto Przewodniczący zapytał, czy wobec powyższego radni wyrażają zgodę, aby nie odczytywał wszystkich pism?
Radny Zbigniew Czyż odpowiedział, że do niego teczka z korespondencją nie dotarła.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Marek Błajecki rozpoczął odczytywanie pism od wniosku Burmistrz o przyznanie wyróżnień honorowych. Następnie Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo od grupy osób zainteresowanych organizacją parkingu w rejonie ulicy Dworcowej, poinformował też, że pismo jest do wglądu, a kserokopię przekazał radnemu Zbigniewowi Czyżowi. W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady odczytał pismo grupy mieszkańców z ulicy Kasprowicza, dotyczące ścinki gałęzi.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że mieszkańcy muszą wystąpić do burmistrza o wyrażenie zgody i dostali już odpowiedź.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo mieszkańców ulicy Jasnej z prośbą o jej utwardzenie.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że jego zdaniem ulica powinna zostać utwardzona dopiero, gdy zakończone zostaną budowy dwóch domów.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo od pana Andrzeja Laskowskiego odnośnie informacji, jaka pojawiła się w „Echu Puszczykowa” na temat Medicor Przychodnia zdrowia Salus.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że na stronach informatora pojawił się błąd, przeprosiny zostały wystosowane, a we wrześniowym numerze „Echa” pojawił się już właściwy zapis.
Przewodniczący Rady odczytał też pismo z dnia 20 sierpnia 2010 r. z RIO w Poznaniu zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały nr 300/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 lipca 2010 r. Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę RIO nr 15/1350/2010 z 24 sierpnia 2010 r. stwierdzającą nieważność uchwały nr 300/10/V Rady Miasta Puszczykowa.
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że w teczce z korespondencją znajdują się też wnioski, które były już dziś omawiane o poszerzenie porządku obrad o pięć projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy radny Zbigniew Czyż zgadza się, aby przekazać mu teczkę z korespondencją, aby nie było konieczności odczytywania całej korespondencji i przedłużania posiedzenia Rady.
Radny Zbigniew Czyż wyraził zgodę i otrzymał do wglądu całość skserowanej korespondencji, jaka wpłynęła do Rady.
Następnie radny Zbigniew Czyż zwrócił się do Przewodniczącego Rady Marka Błajeckiego z prośbą o wyjaśnienie w kwestii pisma do grupy radnych z 16 sierpnia, odnośnie uchwały nr 302/10/V, w którym Przewodniczący informuje, że złożył stosowne wyjaśnienia w RIO i u wojewody i że sprawa jest ostatecznie wyjaśniona. Radny Zbigniew Czyż dodał, że w tym samym dniu sporządzone jest przez RIO wezwanie do uzupełnienia uchwały nr 302/10/V i zapytał, jak to się ma do pisma wystosowanego do grupy radnych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że sprawa jest zdecydowanie wyjaśniona, także podczas dzisiejszej sesji, są dokumenty, które to potwierdzają i nie będzie w tej chwili do tego wracał.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że podczas dzisiejszej sesji „poprzez miganie się, mówiąc krótko, Pana i Pana kolegów” - Przewodniczący Rady zaprotestował takim określeniom. Radny Zbigniew Czyż powiedział, że „sformułował to tak, jak uważa za stosowne i jeżeli Pan ma z tym jakieś problemy, to możemy to skierować do sądu”. Następnie radny Zbigniew Czyż powiedział, że organ nadzoru w dniu 16 sierpnia stwierdził, że sprawa nie została jednoznacznie zakończona i dopiero 24 sierpnia Kolegium RIO uchyliło uchwałę nr 302/10/V, wobec czego przyjmuje, że Przewodniczący Rady świadomie wprowadził radnych w błąd i prosi o wyjaśnienie jeszcze raz.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że nie będzie tłumaczył tego, co zostało już wyjaśnione, dodał też, że wypowiedzi radnego zarówno podczas sesji, jak ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta były obraźliwe, ale w sądzie z radnym się nie spotka.
Głos zabrał radny Zbigniew Czyż, który powiedział, że Przewodniczący „już wyczerpał limit swoich wypowiedzi i dalsze nie mają sensu”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki skomentował, że to ciekawe, że radny ogranicza mu czas wypowiedzi.
 
Ad 22. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Urszula Rudzińska zwróciła uwagę, że w ostatnią sobotę odbywała się zbiórka sprzętów wielkogabarytowych i zapytała, czy można dokładniej informować mieszkańców, co można, a czego nie można wystawiać.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że mieszkańcy byli szczegółowo poinformowani, ale z ilości zebranych odpadów wynika, że mieszkańcy okolicznych gmin również przywieli tu swoje śmieci, ponieważ ilość sprzętu i wystawionych przedmiotów przekracza możliwości Puszczykowskich posesji o około 30 %. Wiceburmistrz dodał, że w przyszłości sposób przeprowadzania zbiórki zostanie zweryfikowany i może w przyszłym roku mieszkańcy będą musieli zapisać się na odbiór sprzętów z posesji.
Radny Stanisław Balbierz zgłosił problem zalegających śmieci pod przedszkolem przy ul. Wysokiej.
Wiceburmistrz odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
Radna Ewa Pietrzak zapytała, czy wszystkie worki podczas sobotniej zbiórki były zbierane?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że na miejscu nie można było prowadzić segregacji, a pozostawienie śmieci przed posesjami w niedzielę byłoby niewyobrażalne.
Radna Urszula Rudzińska zwróciła uwagę na samochody z reklamami stojące na rynku, które zajmują miejsce bez przerwy, zapytała, czy zostanie to jakoś uregulowane.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że do zakończenia prac na rynku, miasto nie będzie wyciągać sankcji, ponadto zaproponowała, aby tym tematem zajęła się Komisja Spraw Społecznych.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zwrócił uwagę na problem z rynnami, które na budynkach przy rynku, odprowadzone są na chodniki.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że rynny są założone zgodnie z projektem, brak zapisów bardziej szczegółowych i będzie to temat dla kolejnej Rady.
 
Ad 23. Wolne głosy.
Radny Zbigniew Czyż poruszył sprawę odmowy publikacji w „Echu Puszczykowa” artykułu Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, dodał, że uzyskano odpowiedź, że redaktor naczelna jest na urlopie i odpowie po 21 września.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że redaktor jest na urlopie i gdy wróci odpowiedź zostanie udzielona.
Radny Zbigniew Czyż zapytał o formę działalności prowadzonej przez redaktor dla urzędu w kwestii możliwości przebywania przez nią na urlopie.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński sprecyzował, że redaktor naczelna przebywa na wakacjach.
Radna Ewelina Marcinkowska zapytała o to, czy działa już monitoring na terenie byłego MOSiRu, i czy będzie monitoring przy placu zabaw na Nowym Osiedlu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że monitoring przy byłym MOSiRze jest udoskonalany, a na Nowym Osiedlu będzie gotowy wraz z oddaniem obiektu.
Głos zabrała pani Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej, która poinformowała, że w najbliższą sobotę odbędzie się festyn z udziałem puszczykowskich organizacji pozarządowych, a radni otrzymali ulotkę z programem imprezy. Pani Iwona Janicka dodała, że rok temu na apel nie było odzewu, a obecnie zgłosiło się ponad 30 organizacji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała fundacji za wkładkę informacyjną, która była w Gazecie Wyborczej, co wiąże się z też z promocja miasta.
Głos zabrał pan Andrzej Piotrowski, który powiedział, że po raz pierwszy był na całym posiedzeniu Rady; dodał, że czyta prasę, ma własne zdanie, ale obecność tu pozwoliła mu zobaczyć jak wygląda demokracja. Pan Andrzej Piotrowski podziękował za wszystkie głosy, zarówno konstruktywne, jak i destruktywne, dodał też, że wyborcy ocenią pracę Rady, ale on uważa, że dużo się zmieniło.
 
Ad 24. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił na posiedzenia Rady, które odbędą się 6 i 27 października, następnie o godz. 23.05 zamknął posiedzenie.
 
           Protokolant
/-/ Katarzyna Szykulska
                                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                               /-/ Marek Błajecki
 
Lista wiadomości