Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 56/10/V z 56 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 6 października 2010 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1 oraz 7 października

Protokół nr 56/10/V
z 56 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 6 października 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
oraz 7 października 2010 r. w Salonie Artystycznym przy ul. Podleśnej 17
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.10
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył sesję, powitał radnych i gości, oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 55/10/V z dnia 15 września 2010 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Krystynie Miłobędzkiej.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Andrzejowi Falkiewiczowi.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Bożenie Ewicz.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z miejską radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (działka nr 701/3).
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (działka nr 701/4).
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
Po wyczerpaniu pkt 16. Wolne głosy sesja zostanie przerwana.
Kontynuacja posiedzenia nastąpi w czwartek, 7 października br. o godz. 17.00 w Salonie Artystycznym, ul. Podleśna 17.
 1. Uroczysta część sesji – wręczenie wyróżnień honorowych Miasta Puszczykowa.
 2. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 55/10/V z dnia 15 września 2010 r.
W związku z brakiem uwag do projektu protokołu, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Protokół nr 55/10/V został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Krystynie Miłobędzkiej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał protokół z posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej, która pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie tytułów honorowych (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała Komisji Weryfikacyjnej za pozytywne zaopiniowanie złożonych przez nią wniosków oraz odczytała treść uzasadnienia omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Krystynie Miłobędzkiej.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 315/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Andrzejowi Falkiewiczowi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że pan Andrzej Falkiewicz niestety nie doczekał przyznania tytułu honorowego miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odczytała treść uzasadnienia omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Andrzejowi Falkiewiczowi.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 316/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Bożenie Ewicz.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że pani Bożena Ewicz była autorką płaskorzeźby na budynku puszczykowskiego liceum oraz sylwetki Mikołaja Kopernika w holu tego liceum. Następnie pani Burmistrz odczytała treść uzasadnienia omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Bożenie Ewicz.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 317/10/V została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zaprosił na uroczystą część sesji (w czwartek, 7 października o godz. 17.00 do Salonu Artystycznego), podczas której wręczone zostaną tytuły honorowe miasta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z miejską radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że omawiany projekt uchwały jest wynikiem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, której art. 5 ust. 5 mówi o konieczności konsultowania każdego aktu prawa miejscowego z miejską radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi, które w swoim statucie mają zapisaną działalność związaną z danym projektem uchwały, która ma być podejmowana.
Następnie Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o wniesionych do omawianego projektu uchwały autopoprawkach, które wynikły ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z którymi powyższy projekt uchwały był konsultowany:
 • w § 5 pkt 2 – termin prowadzenia konsultacji został wydłużony do 10 dni,
 • § 8 pkt 1 – został zmieniony z:
Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także adres, telefon, e-mail, lub inną formę kontaktu zwrotnego.
na:
Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem wskazania punktu w statucie, bądź innym dokumencie zawierającym cele statutowe tej organizacji, a który dotyczy omawianej sprawy oraz adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, lub innej formy kontaktu zwrotnego.
Następnie Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że za każdym razem burmistrz będzie zarządzać konsultacje oraz dodał, że na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi ustalono, iż konsultacje najczęściej będą odbywać się w formie pisemnych opinii czy wniosków do projektu uchwały (forma konsultacji za każdym razem będzie określona w zarządzeniu burmistrza).
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że § 6 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mówi, że wyniki konsultacji nie są wiążące dla rady miasta (rada może uchwalić inną treść uchwały niż tą zaproponowaną przez organizacje), ale pominięcie organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym może skutkować unieważnieniem danej uchwały przez wojewodę.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy z tytułu omawianego projektu uchwały można usunąć zapis o miejskiej radzie działalności pożytku publicznego, skoro nie ma takiej w naszym mieście?
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że ustawa sugeruje, żeby taka rada powstała i zapowiedział, że na kolejną sesję przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie trybu powoływania takiej rady, opisujący sposób w jaki organizacje wybiorą spośród siebie reprezentantów do miejskiej rady działalności pożytku publicznego (która co najmniej w połowie musi składać się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, a poza tym z radnych i osób wskazanych przez Urząd). Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że 15 października odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podczas którego konsultowany będzie projekt uchwały w sprawie trybu powoływania rady oraz roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał czy w ościennych gminach powstała już miejska rada działalności pożytku publicznego?
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi muszą być uchwalane już na podstawie znowelizowanej ustawy oraz dodał, że w związku z faktem, iż w Puszczykowie funkcjonuje dużo organizacji pozarządowych warto żeby miejska rada działalności pożytku publicznego powstała.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc przedstawiła wynik głosowania Komisji nad omawianym projektem uchwały: 7 głosów „za” (1 osoba nieobecna) oraz dodała, że jej zdaniem powyższy projekt uchwały zwiększa biurokrację. Następnie powiedziała, że podczas posiedzenia Komisji jej członkowie doszli do wniosku, że przedłożony projekt uchwały dotyczy tylko 3 organizacji o nazwie „pożytku publicznego”.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zgodnie z § 1 omawianego projektu uchwały konsultacje dotyczą organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje pozarządowe mogą mieć status organizacji pożytku publicznego). Następnie Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że cały ten proces legislacyjny dotyczy tylko aktów prawa miejscowego (czyli tych publikowanych w Dzienniku Urzędowym).
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że organizacja pożytku publicznego to specjalny status, który uzyskuje organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenia społeczne, fundacje). Zgodnie z ustawą organizacje pożytku publicznego muszą wykazywać się większą przejrzystością w działaniu. Mecenas Elżbieta Celichowska poinformowała, że akty prawa miejscowego to uchwały, które nakładają obowiązki i stanowią prawa dla ogółu społeczności, czyli plany miejscowe, regulaminy, podatki.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że w Puszczykowie jesteśmy otwarci na działania organizacji pozarządowych, ale przy dużej liczbie tych organizacji jako burmistrz wolałaby rozmawiać z 1 miejską radą działalności pożytku publicznego niż z kilkudziesięcioma organizacjami (to bowiem ułatwi proces konsultacji).
Radny Zbigniew Czyż zapytał (odnośnie § 8 omawianego projektu uchwały) czy jeśli dana organizacja z terenu Puszczykowa nie bierze udziału w dotacjach i nie miała wcześniej podstaw do składania statutu, nie stanowi pewnej kolizji skoro tego statutu w Urzędzie nie będzie a jednocześnie omawiany projekt uchwały nie obliguje do złożenia tego dokumentu.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w przypadku wskazanym przez radnego, pracownicy Urzędu będą prosić o dostarczenie statutu.
Radny Zbigniew Czyż zapytał na jakiej podstawie będzie można wystąpić o dostarczenie statutu, skoro nie będzie do tego podstawy prawnej?
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na podstawie §1 omawianego projektu uchwały. Następnie Sekretarz odczytał w całości treść zmienionego §8.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że pracownik Urzędu pani Katarzyna Nowak podczas posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w sposób jasny i obrazowy poinformowała na czym polegać będzie powołanie miejskiej rady działalności pożytku publicznego (która ma być funkcją społeczną).
Radny Zbigniew Czyż zapytał czy miasto jest w jakiś sposób zobligowane do finansowania miejskiej rady działalności pożytku publicznego?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że jest to praca społeczna i jeśli będą z tego wynikały jakiekolwiek koszty, wówczas będzie pytać Radę o decyzje w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy ustawa wskazuje jak powinna wyglądać procedura czy to my tworzymy procedurę? Wiceprzewodniczący Rady czuje się przymuszony do głosowania nad czymś, co generuje biurokrację oraz zapytał co się stanie, jeśli powyższy projekt uchwały nie zostanie przegłosowany?
Radny Zbigniew Czyż zapytał czy miasto może nie przyjąć tej uchwały i jakie będą tego konsekwencje?
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że wówczas nie będzie wiadomo jak wykonać ustawę. Niekonsultowane uchwały będą unieważniane przez wojewodę, a burmistrz będzie zastanawiać się jak przeprowadzać konsultacje bez takiej uchwały.
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał fragment ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały szczegółowy sposób konsultowania oraz tryb powołania miejskiej rady działalności pożytku publicznego. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że z niewykonaniem ustawy wiążą się konsekwencje np. skarga na bezczynność, unieważnienie przez wojewodę. Ponadto Sekretarz powiedział, że chce przeprowadzać konsultacje w jak najmniej biurokratyczny sposób.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z miejską radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 318/10/V została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (działka nr 701/3).
Pan Waldemar Luther z Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami poinformował, że powyższy projekt uchwały dotyczy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego działki nr 701/3 o powierzchni 104 m2 położonej w obrębie Puszczykowo (przy Rynku). Dotychczasowy użytkownik wieczysty złożył wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co następuje w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ nieruchomość przeznaczona jest na inne cele niż mieszkaniowe (w tym przypadku nie obowiązuje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Pan Waldemar Luther powiedział, że omawiana działka została oddana w użytkowanie wieczyste w 2004 roku na okres 99 lat w celu realizacji zabudowy zgodnie z koncepcją zabudowy Rynku. Rzeczoznawca ustalił wartość działki na 51.185,00 zł (492 zł/m²) natomiast wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 34.662,00 zł. Różnica, jaką użytkownik wieczysty będzie musiał zapłacić wynosi 16.523,00 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie Komisji opowiedzieli się za przyjęciem ww. projektu uchwały, natomiast dyskusja dotyczyła elementów budynku, które miały zostać wykończone.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jakiś czas temu ceny wykupu działek na Rynku wynosiły ponad 600 zł.
Pan Waldemar Luther powiedział, że jeśli oddaje się grunt w użytkowanie wieczyste, ważne jest żeby osiągnąć zadowalającą cenę oraz mieć wpływ na to, co i w jakiej formie na danej działce powstanie. Określenie wartości nieruchomości następuje na dzień przekształcenia użytkowania wieczystego (cena osiągnięta na przetargu ma wartość tylko jako ustalenie pierwszej opłaty rocznej i opłat rocznych, które stanowią 3% ceny osiągniętej podczas przetargu).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy wiadomo za ile została sprzedana „Biedronka”?
Pan Waldemar Luther powiedział, że akt notarialny dotyczący sprzedaży udziałów w nieruchomości i lokalu handlowego „Biedronka” dotarł do Urzędu pod koniec września, zatem w sierpniu rzeczoznawca nie miał do niego dostępu (cena za grunt była stosunkowo niska, ale cena całości w akcie rozbita została na kilka pozycji).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o autopoprawce w podstawie prawnej, gdzie wpisany został nowy tekst jednolity z 2010 roku.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 319/10/V została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (działka nr 701/4).
Pan Waldemar Luther poinformował, że powyższy projekt uchwały dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 701/4 o powierzchni 118 m2. Działka została oddana w dzierżawę w 2006 r. na okres 11 lat w celu realizacji zabudowy zgodnie z koncepcją zabudowy Rynku. Budynek został oddany w użytkowanie w 2008 roku. Nieruchomość zostanie sprzedana za cenę nie niższą niż została ustalona przez rzeczoznawcę. Podjęcie powyższego projektu uchwały rozpocznie procedurę sprzedaży.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji nad ww. projektem uchwały: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że omawiana działka leży na terenie, dla którego za chwilę będzie uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i zapytał czy to, co teraz oddajemy właścicielowi, nie będzie podlegało wykupowi z powodu zrobienia w tym miejscu ciągu komunikacyjnego?
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, według przygotowanego projektu drogowego nie będą naruszane działki, o których mówi omawiany projekt uchwały. Przejmowane będę tylko grunty od działki Geobudu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 320/10/V została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka opowiedziała o utworzeniu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” w Skałowie, któremu Starostwo Powiatowe zamierza przekazać w tym roku środki w wysokości 450 tys. na cele inwestycyjne. Pani Burmistrz poinformowała, że została wybrana na przewodniczącą zgromadzenia związku, natomiast prezesem zarządu został Burmistrz Gminy Kostrzyn Paweł Iwański.
W związku z tym, że gospodarka komunalna jest domeną Wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka chciałaby oddelegować go do pracy w tym związku i prosi Radę o udzielenie mu pełnomocnictwa.
Radny Zbigniew Czyż zapytał czy Rada udzieliła wcześniej pełnomocnictwa pani Burmistrz do reprezentowania miasta w tym związku?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że od dnia ślubowania na burmistrza nie potrzebuje żadnych pełnomocnictw.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że skoro nie potrzeba żadnych pełnomocnictw to po co ta uchwała?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że jej zdaniem lepszym reprezentantem będzie osoba, która zajmuje się sprawami gospodarki komunalnej.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: powierzenia reprezentowania Miasta Puszczykowa w związku międzygminnym „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 321/10/V została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że zgodnie z tym, co mówił Skarbnik na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, dzisiaj radni otrzymali materiały dotyczące powyższego projektu uchwały (ww. materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Skarbnik Piotr Szmytkowski poprosił o wniesienie autopoprawek oraz przedstawił zmiany w budżecie, polegające na zwiększeniu dochodów oraz przeniesieniach w Wydatkach.
Zwiększenia w Dochodach:
 • Gospodarka mieszkaniowa,
 • Straż Miejska – grzywny i mandaty,
 • szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajem sal) przekazują na rachunek Urzędu.
Zwiększenia w Wydatkach:
 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wcześniej proponowaliśmy zwiększenie do 1,3 mln. Za kilka dni dojdzie do podpisania ugody, a potem aktu notarialnego i gdy miasto zostanie zobligowane do zapłaty odszkodowania w ciągu 14 dni, wówczas Burmistrz będzie wnosić o kolejne zmiany w budżecie,
 • Oświata i wychowanie – było zagwarantowane 150 tys. zł na projekt na termomodernizację (miały się tam znaleźć także inwestycje zrealizowane w 2007, 2008 i 2009 roku) – zmniejszenie w wydatkach inwestycyjnych o 85 tys. zł,
 • rozdział 913 – schroniska dla zwierząt - proponuje się wprowadzić paragraf: opłaty i składki - 4570 zł (składka na związek międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”),
Inne zmiany:
 • Turystyka – zmniejszenie o 10 tys. zł,
 • Działalność usługowa – opracowania geodezyjne i kartograficzne – przeniesienie do budżetu na 2011 rok,
 • Ochrona zdrowia – zmniejszenie o 6 tys. zł,
 • Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kilkadziesiąt tysięcy,
 • Gospodarka odpadami, oświetlenie placów, ulic i dróg – zmniejszenie o 10 tys. zł,
 • środki związane z realizacją Orlika zostaną zmniejszone o 20 tys. zł,
 • dotacje na przedszkola w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z Puszczykowa – zwiększenie o 15 tys. zł (m.in. w związku z tą zmianą, do uchwały dołączony został kolejny załącznik nr 3 – Wydatki majątkowe).
Konsekwencją tych zmian jest zmiana rezerwy celowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji nad ww. projektem uchwały: 4 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu, oraz poinformował o złożonym na posiedzeniu Komisji wniosku o ściągnięcie z rezerwy 6 tys. zł z przeznaczeniem na e-dziennik w szkole podstawowej nr 2 (wniosek został odrzucony).
W tym miejscu Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo od dyrektor szkoły podstawowej nr 2 pani Izabeli Bajbak, która napisała, że nie jest celowe, aby Rada Miasta na sesji w dniu 6 października zajmowała się sprawą dofinansowania e-dziennika (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny Zbigniew Czyż zwrócił uwagę na termin otrzymania materiałów przez radnych: pierwotne materiały dotyczące zmian w budżecie radni otrzymali tydzień temu, natomiast aktualne zmiany, które mają zostać poddane pod głosowanie zostały przekazane 1,5 godziny temu. W związku z tym, że §9 Regulaminu Rady Miasta mówi o tym, że wymagany termin dostarczenia materiałów na sesję
to 14 dni, zatem zdaniem radnego Rada nie powinna się dziś tym tematem zajmować.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że zgłoszone dziś zmiany to autopoprawki, których główna pozycja dotyczyła wypłat odszkodowań. Skarbnik dodał, że nie chciałby, żeby doszło do sytuacji (która przez niektórych była uznana za naganną), iż doszło do wypłacenia zobowiązania, podczas gdy nie było odpowiedniej pozycji w budżecie.
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał fragment opinii prawnej prof. Marka Szewczyka w sprawie zwoływania sesji: materiały dotyczące uchwalania budżetu, z wyłączeniem przesunięć budżetowych lub sprawozdania z wykonania budżetu należy dostarczyć radnych najpóźniej 14 dni przez sesją. Jeśli natomiast sprawa dotyczy tylko przesunięć budżetowych wystarczy termin 7-dniowy.
Zadaniem radnego Zbigniewa Czyża zapis w Regulaminie, jak i opinia prof. Szewczyka mówi jednoznacznie o przesunięciach budżetowych, natomiast w przedłożonym projekcie uchwały są zwiększenia i zmniejszenia poszczególnych pozycji budżetu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że jego zdaniem zwiększenia i zmniejszenia to właśnie przesunięcia.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że pan Skarbnik zaznaczył, że Dochody uległy zwiększeniu, natomiast w §1 pkt 1 projektu uchwały jest napisane, że Dochody majątkowe zmniejsza się.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział uchwała zmieniająca budżet musi odnosić się do uchwały z 20 stycznia w sprawie budżetu na 2010 rok, żeby zachować ciągłość aktu prawnego.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że podczas ostatniego spotkania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zadał pytanie odnośnie pozycji budżetowej związanej z dochodami z udziału z podatku dochodowego. Radny powiedział, że Wiceburmistrz nie wyjaśnił dlaczego nie zostały dokonane zmniejszenia w tym zakresie (zdaniem radnego na dzień 31 sierpnia nie wpłynęło 1,3 mln zł do budżetu z tego tytułu).Ponadto radny Zbigniew Czyż powiedział, że na pytanie czy planowane są jakieś zmiany czy przesunięcia budżetowe, pan Wiceburmistrz powiedział, że przewiduje zmiany, ale nie odpowiedział jakie. Dlatego radny Zbigniew Czyż poprosił o informacje jakie zmiany są planowane celem urealnienia dochodów?
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że podczas posiedzenia Komisji mówił, iż bardziej szczegółowe informacje będzie można podać po 8 października, ponieważ zawsze ok. 7-8 dnia miesiąca przychodzą środki z ministerstwa finansów. Skarbnik dodał, że we wrześniu wpłynęła większa kwota (niż wynikałoby to z podziału 13 mln przez 12 miesięcy), dlatego zakłada, że w tym miesiącu też wpłynie wyższa kwota. Poprosił także, by poczekać do 25 października, gdy będą już wszystkie sprawozdania, czyli dane o wysokości środków, które wpłynęły z Urzędów Skarbowych i ministerstwa finansów. Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że jeśli nie wpłynie ok. 1,3 mln zł z ministerstwa finansów, to na podstawie wykonania za trzy kwartały, będziemy wywoływać dyskusję na ten temat i przedstawiać wnioski.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił, żeby najpóźniej do wtorku, 12 października przesłać radnym informacje o wysokości wpływu środków z ministerstwa finansów.
Radny Zbigniew Czyż złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad omawianym projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Zbigniewa Czyża.
Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010, z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
 
Zapis głosowania:
 
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem przeciw
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Andrzej Dettloff - wstrzymuję się
Róża Grześkowiak - jestem za
Władysław Hetman - wstrzymuję się
Krzysztof Jopek - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Urszula Rudzińska - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 322/10/V została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak poinformowała, że projekt uchwały dotyczy terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej o powierzchni ok. 8 hektarów. Prace nad planem rozpoczęto na podstawie uchwały z grudnia 2007 roku (tamta uchwała dotyczyła większego terenu, ale ze względów funkcjonalnych dopuszczała opracowanie planu w dwóch częściach A i B). Dotychczas dla tego terenu obowiązywał plan tzw. centrum z 2001 roku (część dot. Rynku) oraz plan dot. terenu byłego MOSiR-u z 2004 roku. Prace nad planem były prowadzone nad podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą cała procedura planistyczna została przeprowadzona (plan uzyskał opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej). Po okresie wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęła 1 uwaga (w 2 częściach) w sprawie wykreślenia z planu zapisów dotyczących zakazu lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej ze względu na przepisy, które w międzyczasie weszły do obrotu prawnego oraz w sprawie niewielkiej korekty słownej pomiędzy częścią graficzną a słowną (uwaga została uwzględniona w całości, a korekty naniesione). Pani Alina Stempniak powiedziała, że zdaniem radczyni prawnej nie ma potrzeby ponownego wyłożenia projektu planu, dlatego mógł on zostać przedłożony Radzie.
Współprojektant pani Małgorzata Kędziora omówiła założenia planu, przedstawiając radnym prezentację multimedialną (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider przedstawił wynik głosowania Komisji nad ww. projektem uchwały: „za” - 6 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos, oraz dodał, że dyskusja dotyczyła m.in. koncepcji z 2009 roku (zapytano np. o liczbę kortów tenisowych – dlaczego w planie są 2, podczas gdy sugerowano 3).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że mieszkańcy ul. Słonecznej uważają, że cały teren US-u (usługi sportu) to obszar do zabudowy kubaturowej, dlatego pyta jakie obiekty można wprowadzić na terenie US-u, poza terenami przeznaczonymi do zabudowy kubaturowej?
Pani Małgorzata Kędziora odpowiedziała, że w zapisach planu wyraźnie określono, że ustala się lokalizację budynków, kortów tenisowych i trybun w liniach zabudowy, określonych na tym rysunku planu, natomiast na pozostałym terenie poza liniami zabudowy określone są dopuszczenia (plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, boiska sportowe, urządzenia do gier oraz służące utrzymaniu porządku, place zabaw, mała scena, ścian wspinaczkowa, tablica z wynikami, ewentualnie pomnik). Pani Małgorzata Kędziora podkreśliła, że żaden budynek poza liniami zabudowy powstać nie może (czyli będą to otwarte, niekubaturowe urządzenia).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał jak wygląda usytuowanie boiska do piłki nożnej - czy teren, na którym można budować wchodzi w boisko czy nie?
Pani Małgorzata Kędziora odpowiedziała, że boisko znajduje się na styku wyznaczonych linii zabudowy, a linie te są nieprzekraczalne (nie ma obowiązku sytuowania na tym styku linii budynku, np. szatni).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jednym z założeń było, aby nie przesuwać boiska do piłki nożnej w żadną stronę, a jego zdaniem górna linia zabudowy została przesunięta i „leży” na boisku oraz zapytał czy uwagi mieszkańców ul. Słonecznej zostały rozpatrzone?
Pani Alina Stempniak powiedziała, że podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (przez 5 tygodni), nikt z mieszkańców ul. Słonecznej się nie zainteresował oraz nikt z mieszkańców tej ulicy nie przyszedł na publiczną dyskusję o planie. Pani Alina Stempniak przyznała, że były prośby o pozostawienie boiska w tym samym miejscu, ale przedłożony plan nie narzuca konieczności pozostawienia boiska w tych granicach czy też przesuwania. Plan bowiem w sposób elastyczny dopuszcza poza linią zabudowy dla obiektów kubaturowych, lokalizację boisk sportowych.
Pani Małgorzata Kędziora podkreśliła, że linia zabudowy nie oznacza, że trzeba przesunąć boisko.
Pani Alina Stempniak dodała, że można by przesunąć boisko jeśli inwestor czy miasto miałby koncepcję zagospodarowania całości (zapisy w planie w tym względzie są elastyczne).
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że żadna koncepcja zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego tego terenu w centrum miasta nie będzie nigdy dokonana bez zgody Rady Miasta i ustalenia budżetu, a teraz także bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi, oraz mieszkańcami.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 323/10/V została przyjęta.
 
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza.
Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że do najważniejszych ostatnio spotkań należały te, które dotyczyły budowy schroniska dla zwierząt w Skałowie.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że wcześniej odczytał już pismo od dyrektor szkoły podstawowej nr 2 pani Izabeli Bajbak oraz poinformował o:
 • piśmie z RIO odnoszące się do sprawy unieważnienia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • piśmie od mieszkańca pana Piotra Kaczmarka (Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapowiedział, że udzieli odpowiedzi na to pismo).
Wszystkie odczytane pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że przetarg na budowę ul. Czarnieckiego odbył się 6 maja, a już 10 czerwca podpisana została dodatkowa umowa (na wzmocnienie podbudowy pod chodniki na kwotę 54.900 zł), pomimo iż prace jeszcze się nie rozpoczęły.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że przetarg został ogłoszony i rozstrzygnięty zgodnie posiadaną dokumentacją przetargową, kosztorysową i specyfikacją. Po podpisaniu umowy wykonawca i inspektor nadzoru zgłosili, że projektant nie przewidział podbudowy betonowej pod chodnikiem, tylko piaskową. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że przy tak dużej inwestycji (ponad 2 mln zł) wydanie 50 tys. zł ma sens, dlatego podpisano umowę na podbudowę betonową.
Na pytanie radnego Stanisława Balbierza o to, czy projektant nie przewidział podbudowy betonowej a jedynie piaskową, pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała twierdząco.
Radny Stanisław Balbierz poprosił, żeby weryfikować specyfikacje, które przygotowuje projektant i obciążyć go kosztami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że jakość projektów jest poważnym problemem, ponieważ projektanci wyłaniani są poprzez przetargi (przy jego wyborze kryterium dla miasta jest cena). Pani Burmistrz powiedziała, że wytłumaczono jej, że właściwsza będzie w tym przypadku podbudowa betonowa, bo wystarczy na 20-30 lat (poniesiony wydatek był kosztem niekwalifikowanym, które musiało wyłożyć miasto).
Radna Urszula Rudzińska zapytała czy planowane jest jeszcze przycinanie drzew, zwracając uwagę na wysokość wierzb przy stawku?
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że w związku z szukaniem oszczędności, przycinane będą tylko drzewa, stwarzające zagrożenie dla ludzi lub komunikacyjne.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że w zleceniu wydanym przez Referat Inwestycji na centrum EkoInfo jest 1 pomieszczenie, 1 wykonawca i 2 zlecenia na kwotę 57.600 zł i zapytał dlaczego nie został przeprowadzony przetarg?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że wartość tego zamówienia netto nie przekracza 14 tys. euro. Udzielone zostało zamówienie w trybie regulaminu Urzędu. Kilkukrotnie wywieszane było ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na te prace, ale nie zgłosiła się żadna firma. Udało się namówić jedną z firm na wykonanie prac (remontu pomieszczenia), w trakcie realizacji których, okazało się, że konieczne są dodatkowe prace, a zatem też dodatkowe zlecenie. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. Euro, a poza tym 80% nakładów inwestycji zwraca fundusz.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że remont budynku nastawni dotyczy to Referatu Gospodarki Komunalnej, zatem dlaczego zajmuje się tym Referat Inwestycji?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że jest to projekt inwestycyjny i współfinansowany z funduszy europejskich i dlatego został przyporządkowany do referatu infrastruktury.
Radny Władysław Hetman zapytał czy remont ul. Poznańskiej był remontem gwarancyjnym czy płatnym?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że były to prace wykonywane przez Aquanet (remont studni), nie związane z miastem.
Radna Ewa Pietrzak poinformowała o zgłoszonej Aquanetowi awarii na ul. Pomorskiej, pytając czy wiadomo czego dotyczy awaria?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że była to awaria stalowej rury, przechodzącej pod ul. Dworcową i jutro ma zostać zakończona.
Radny Zbigniew Czyż przypomniał o zgłaszanej wcześniej sprawie odmowy publikacji artykułu Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza w „Echu Puszczykowa”. Jak powiedział radny zapowiadano, iż udzielona zostanie odpowiedź w tej sprawie do 21 września.
Redaktor naczelna „Echa Puszczykowa” pani Lidia Majdecka powiedziała, że wysyłała odpowiedź w tej sprawie Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Szafarkiewiczowi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił, żeby odpowiedź przesłaną Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Szafarkiewiczowi, przesłać również radnemu Zbigniewowi Czyżowi.
Radny Zbigniew Czyż poruszył sprawę zarwanego mostku, znajdującego się na trasie leśnej wzdłuż brzegu Warty (w kierunku Lubonia), pytając czy można coś z tym zrobić?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że miasto nie ma żadnego tytułu prawnego, żeby remontować mostek, który znajduje się w gestii WPN. Jedyne, co można zrobić w tej sprawie, to prosić WPN o jego naprawę (choć WPN odpowiada, że nie ma na to środków).
 
Ad 16. Wolne głosy.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że zarządzone zostały wybory samorządowe, a jemu powierzono funkcję urzędnika wyborczego i pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, w związku z czym, poprosił o kontakt wszystkich zainteresowanych sprawą wyborów.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że do zarejestrowanych zostało 10 komitetów wyborczych, które mogą wystawiać kandydatów do Rady bądź na burmistrza oraz jeden komitet, który wystawi kandydatów do rady powiatu.
Radny Stanisław Balbierz przypomniał o sprawie firmy Litz, której samochody niszczą krawężnik i pas zieleni przy ul. Poznańskiej.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że jak wynika m.in. z informacji Straży Miejskiej prowadzone są rozmowy z firmą Litz i dopóki nie dojedzie do porozumienia, krawężniki nie będą montowane.
Radny Zbigniew Czyż poprosił o udostępnienie pisma od pana Piotra Kaczmarka, które wpłynęło do Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przekazanie wspomnianego pisma radnemu Zbigniewowi Czyżowi.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godz. 19.10 przerwał posiedzenie Rady Miasta, zapraszając jednocześnie na kontynuację sesji w dniu 7 października 2010 r. o godz. 17.00 do Salonu Artystycznego.
 
Ad 17. Uroczysta część sesji – wręczenie wyróżnień honorowych Miasta Puszczykowa.
Dnia 7 października 2010 r. o godz. 17.00 Przewodniczący Rady Marek Błajecki wznowił sesję Rady Miasta.
Podczas uroczystej części sesji Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał treść uchwał, na mocy których przyznany został tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Krystynie Miłobędzkiej oraz pośmiertnie panu Andrzejowi Falkiewiczowi i pani Bożenie Ewicz.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
Po wręczeniu wyróżnień honorowych, o godz. 17.35 Przewodniczący Rady Marek Błajecki zamknął sesję Rady Miasta.
 
 
 
 
 
Protokolant
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
 
/-/ Marek Błajecki
Lista wiadomości