Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 57/10/V z 57 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 27 października 2010 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 57/10/V
z 57 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 27 października 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.10
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki otworzył sesję, powitał radnych i gości, oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych). Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował, że w punkcie 15 porządku obrad, oprócz krótkiego wystąpienia, odczyta także pisma, które wpłynęły do Rady oraz informacje. Następnie Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wniósł o dołączenie do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działki o numerze 971/3, i części działki o numerze 971/5 oraz oddania w najem budynku gospodarczego. Wiceburmistrz wyjaśnił, że uchwała dotyczy gruntu dzierżawionego przez firmę Eko-Rondo
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o pkt 7a Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działki o numerze 971/3, i części działki o numerze 971/5 oraz oddania w najem budynku gospodarczego. Wniosek został przyjęty.
 
Wynik głosowania:
za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Wynik głosowania:
za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 56/10/V z dnia 6 października 2010 r.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29, 177/30 oraz 177/31 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej - I strefa.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Hanny i Piotra Dzięciołów na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
7a. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działki o numerze 971/3, i części działki o numerze 971/5 oraz oddania w najem budynku gospodarczego.
 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
 3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Wolne głosy.
 7. Wystąpienie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 8. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 9. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 56/10/V z dnia 6 października 2010 r.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 56/10/V z 6 października 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 3 głosów.
Protokół nr 56/10/V z 6 października 2010 r. został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29, 177/30 oraz 177/31 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że plan obejmuje teren o powierzchni około 7500 m2, w obowiązującym planie przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną i parking, celem zmiany planu jest umożliwienie poszerzenia kompleksu sportowego i budowa zespołu kortów tenisowych z parkingiem. Pani Alina Stempniak poinformowała też, że wpłynęło jedno pismo zawierające dziesięć uwag do projektu planu, zostało załączone do projektu uchwały i opisane w załączniku nr 2, ponadto na prośbę właściciela terenu, na pierwszej stronie uchwały dopisano definicję linii zabudowy, co umożliwi budowę bliżej ulicy.
Projektantka planu pani Alicja Czaban dodała, że aby zniwelować ewentualny hałas, postawione zostaną przeźroczyste ekrany dźwiękochłonne, a wzdłuż parkingu zaprojektowano zieleń odgradzająca, ponadto w planie zapisano zakaz nadmiernego oświetlenia obiektu, aby chronić okoliczne działki. Pani Alicja Czaban wyjaśniła też, że na części terenu objętego planem wygrodzono czterometrowy pas ciągu pieszo-jezdnego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że wszyscy członkowie komisji byli za projektem uchwały.
Następnie na prośbę radnej Urszuli Rudzińskiej, projektantka planu pani Alicja Czaban wyjaśniła, że normy odnośnie hałasu i oświetlenia określone są w przepisach, a par. 5 pkt 4 uchwały mówi o zakazie lokalizacji instalacji przekraczających normy.
Następnie dyskutowano nad możliwością spełnienia funkcji dźwiękochłonnej ekranów, projektantka planu wyjaśniła, że ich wysokość zapisano zgodnie z przepisami i za zgodą inwestora.
Radny Władysław Hetman odczytał z projektu uchwały zapis „nakaz zastosowania na styku z zabudową mieszkaniową, pełnych ekranów akustycznych do wysokości 2,0m, powyżej z materiałów przezroczystych”.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki podsumował, że tym samym wątpliwości radnych zostały rozwiane.
Wobec braku dalszych głosów i uwag, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29, 177/30 oraz 177/31 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 83głosów.
Uchwała nr 324/10/V została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej - I strefa.
Głos zabrała pani Alina Stempniak, która wyjaśniła, że teren objęty planem to ponad 22 hektary, ponadto brak na nim zabudowy poza magistralą wodociągową wraz z instalacją odwadniającą. Pani Alina Stempniak dodała, że celem planu jest ochrona walorów przyrodniczych i pozostawienie możliwości zabudowy usługowo-mieszkalnej przy ul. Niwka Stara, wyjaśniła też, że prace nad planem trwają od 2005 r. w międzyczasie pierwotny plan został podzielony na dwie części, po wyłożeniu projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pani Alina Stempniak wyjaśniła również, że obecne studium przewiduje funkcje usług, handlu, administracji, turystyki, rekreacji z funkcją mieszkaniową. Projekt planu uwzględnia zapisy studium, ale nie wykorzystuje ich w pełni. Pani Alina Stempniak dodała też, że ze względu na strefę zalewową, plan dopuszcza możliwość zabudowy wyłącznie na przedłużeniu ostatniej zabudowy istniejącej przy ul. Niwka Stara. Zgodnie ze stanowiskiem Radcy Prawnego Urzędu potwierdzenie zgodności planu ze studium jest pojęciem ocennym i niezdefiniowanym, dlatego nie do końca jest możliwe stwierdzenie zgodności ustaleń planu ze studium., ponadto interpretacja wojewody w kwestii zgodności planu ze studium zmienia się w ostatnich latach i nie ma gwarancji, że w tym przypadku stanowisko Rady, Urzędu i projektantów będzie się pokrywało ze stanowiskiem wojewody.
Projektantka planu pani Alicja Czaban dodała, że dwie nadrzędne funkcje planu to funkcja ekologiczna i ochrony przeciwpowodziowej, które są związane z niezaprzeczalnymi walorami terenu przebadanymi przez pracowników UAM tj. teren Natura 2000, Ostoja Rogalińska i Rogalińska Ostoja Warty, co wiąże się z pozostawieniem terenu w ... stanie naturalnym, w pasie przylegającym do ul. Nadwarciańskiej konieczne jest pozostawienie pasa wody zalewowej 100-letniej i po obu stronach tej strefy możliwość lokalizacji sezonowych obiektów związanych z imprezami, festynami itp. Ponadto projektantka planu dodała, że plan przewiduje możliwość poprowadzenia ścieżki wzdłuż magistrali, przy ul. Niwka Stara a Nadwarciańską lokalizacje parkingu na czas imprez i drugiego małego parkingu, przez cały teren można będzie prowadzić ścieżki rowerowe, umiejscawiać urządzenia sportowe, ale po uzgodnieniach z Wojewódzkim Zarządem Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że komisja miała uwagi do planu a podczas głosowania 4 osoby były za projektem uchwały, pozostali członkowie komisji nie wzięli udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki udzielił głosu radnym.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że uchwalenie planu jest ważne, ale właścicielem terenu jest miasto i nie ma zagrożenia, że powstanie tam coś czego nie chcemy, jednak powinna być możliwość dla rady, aby część terenu mogła zostać przeznaczona pod usługi i budownictwo jednorodzinne. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że strefa niezalewowa to około 70m w głąb, w kierunku Warty i 200m długości czyli około 14.000m2, daje to możliwość wpływu do budżetu z możliwością decydowania przez miasto, co tam powstanie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że dyskusja trwa od pięciu lat, Rada podjęła decyzję o wykupie od właściciela prywatnego, odbywały się spotkania, konsultacje, warsztaty planistyczne, była też mowa o wydzieleniu 4.000 m2 na zabudowę rekreacyjną, ale nie było zgody, pojawiły się obawy mieszkańców i insynuacje w lokalnej prasie, że na terenie zakola powstaną hotele, parkingi itp. Ponieważ nie ma zgody, co do przeznaczenia całości terenu, jedynym wyjściem jest dopuszczenie funkcji rekreacyjno-mieszkalnej tylko na jednej działce, resztę pozostawiając do użytku mieszkańców w formie niezabudowanej. Jeśli zmienią się warunki, pojawi się rozsądny projekt niezakłócający ładu przestrzennego i istniejącej przyrody można wtedy rozważyć inne możliwości, jednak dziś od tej Rady mieszkańcy oczekują zapewnienia, że nic złego nie stanie się na terenie zakola.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odpowiedział, że nie zgadza się, iż zabudowa mieszkaniowa jest niedobra dla miasta, ponieważ pas ziemi, o której mówił nie przeszkadza, nie zagradza widoku, w tym roku na inwestycje przeznaczono 10.000.000,00zł, na przyszłość przewidziano 1.000.000,00zł i następna Rada będzie musiała szukać środków.
.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził glosowanie nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego i Nadwarciańskiej - I strefa.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 2, „wstrzymuję się” - 4głosy. W głosowaniu nie wziął udziału radny Władysław Hetman.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Głos zabrała mecenas Elżbieta Celichowska, która wyjaśniła, że skarga dotyczy absolutorium, ponieważ nie było uchwały i powtórzona została procedura, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu (RIO) ponownie doszukało się uchybień i skarga wnoszona jest, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Mecenas dodała, że zasięgnięto opinii prof. Michała Kuleszy, na podstawie jego opinii i sugestii odbyło się kolejne głosowanie. Mecenas wyjaśniła też, że problem z interpretacją przepisów pojawił się w 2002 r. gdy skreślono zapis 28b mówiący, że odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z nieudzieleniem absolutorium, od tej pory pojawił się problem i kolejne orzeczenia sądowe. Następnie mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie Kolegium RIO, podczas którego przedstawiła stanowisko miasta, Kolegium nie wzięło pod uwagę wyroków sądu, także tego, że gmina Kłodawa w tej samej sytuacji dwukrotnie wygrała proces. Mecenas powiedziała, że w tej sytuacji, aby w przyszłości uniknąć podobnych problemów, konieczne jest wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).
Przewodniczący Rady Marek Błajecki powiedział, że cieszyłby się gdyby udało się przyjąć uchwałę i uzyskać rozstrzygnięcie sądu, co jest ważne także dla przyszłej rady.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że ta sprawa jest ważna dla wszystkich samorządów w Polsce, a zarząd Związku Miast Polskich podjął decyzję, aby przekazać prof. Michałowi Kuleszy wniosek o podjęcie starań w celu dokonania zmian konstytucyjnych.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że uważa, iż podjęcie uchwały jest bezzasadne, radni nie zostali zapoznani z opinią prof. Kuleszy, nie zostali też poinformowani o terminie rozstrzygnięcia przez Kolegium, nie mogli też zapoznać się z argumentami RIO, ponadto projekt uchwały został przygotowany przez mecenas tydzień wcześniej bez znajomości uzasadnienia Kolegium. Radny Zbigniew Czyż dodał, że radni dziś też nie znają uzasadnienia, pani mecenas odczytała je fragmentarycznie a radni powinni mieć możliwość zapoznania się przede wszystkim z projektem skargi, tego też nie ma, a na posiedzeniu, Kolegium RIO podnosiło, że uchwala absolutoryjna powinna być zgodna z wnioskiem komisji rewizyjnej.
Radny Zbigniew Czyż wskazał też, na punkt uchwały mówiący, iż Rada udziela pełnomocnictwa mecenas Elżbiecie Celichowskiej, radny dodał, że kadencja się kończy a wniesienie skargi nastąpi nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu, rozstrzygnięcie nastąpi po około 30 dniach, czyli już w nowej kadencji i nie wiadomo, jaka będzie wola Rady, czy będzie chciała upoważniać mecenas do prowadzenia sprawy.
Radny Stanisław Balbierz wniósł o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenia głosowania imiennego. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 13, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” -1.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem przeciw
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Andrzej Dettloff - jestem przeciw
Róża Grześkowiak - wstrzymuję się
Władysław Hetman - jestem przeciw
Krzysztof Jopek - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Urszula Rudzińska - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - wstrzymuje się
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 5 głosy, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 326/10/V została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Hanny i Piotra Dzięciołów na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odczytał pismo Państwa Dzięciołów, w którym proszą o możliwość zabrania głosu podczas posiedzenia Rady w związku z nieuwzględnieniem w skardze odpowiedzi Urzędu, którą Państwo otrzymali w dniu 8 października.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy ktoś z pracowników Urzędu chciałby najpierw ustosunkować się do sprawy. Wobec braku chętnych, Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos pani Hannie Dzięcioł.
Pani Hanna Dzięcioł odczytała przygotowany tekst (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu i uzupełnienie złożonej skargi).
W odpowiedzi Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że sprawą zajmują się pracownicy merytoryczni, więc odniesienia do jej wszechwładności to przesada, ponadto na ulicy Słowiczej w 2009 r., poza planami, zrobiony został chodnik, a z myślą o osobach niepełnosprawnych m.in. winda w tym budynku, również na ich wniosek, powstały miejsca postojowe dla niepełnosprawnych przed szkołą. Następnie Burmistrz poprosiła panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o przedstawienie sytuacji związanej z budową chodnika na ul. Słowiczej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że we wrześniu 2009 r. powstała dokumentacja na budowę chodnika na ulicy Słowiczej, z wyłączeniem działki nr 966/2 ponieważ z ewidencji gruntów wynikało, że jest to działka prywatna. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że starostwo nie zgłosiło sprzeciwu, a ponieważ umowa sporządzona była na więcej metrów, zrobiono też fragment tej działki, ponadto od maja tego roku istnieją prawne możliwości budowy chodnika, ponadto nikt z pracowników Urzędu nie jest przeciwny budowie chodnika, ale muszą opierać się na dokumentacji.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, jak to możliwe, że miasto od 13 lat było właścicielem działki i o tym nie wiedziało, ponadto radny zgłosił, że zarośnięty jest chodnik na Słowiczej za niezabudowaną posesją nr 2.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poprosiła, aby wyjaśnień udzielił pan Waldemar Luther, dodała też, że sprawę zarośniętego chodnika sprawdzi i zgłosi do właściciela.
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że należy rozróżnić dwie rzeczy, ewidencja gruntów prowadzona jest przez starostwo w oparciu o zgłoszenia od organów typu sąd, notariusze, geodeci; urząd zajmuje się wydawaniem decyzji o podziale gruntu. Ponadto pan Waldemar Luther wyjaśnił, że w przypadku działki nr 966/2 zapadła decyzja o podziale działek, podczas sprawdzania stwierdził, że w księdze wieczystej nie ma zwrotki potwierdzającej, że sąd wysłał taką informacje do geodezji i należy przypuszczać, że nigdy takie zawiadomienie do geodezji nie dotarło. Po otrzymaniu informacji o takiej sytuacji sprawdził w ewidencji gruntów, gdzie, jako właściciel figurowała osoba prywatna, na interwencję urzędu i po przeszukaniu archiwum, ewidencja gruntów w dniu 30 września wprowadziła likwidując zapisy dotyczące osoby fizycznej i jako właściciela działki wpisano miasto.
Pani Hanna Dzięcioł powiedziała, że Burmistrz sugeruje, że nie z jej winy a pracowników podjęto taką decyzje, ale to Burmistrz podpisuje pisma, jest szefem urzędu, organizuje jego prace i procedury.
Radna Urszula Rudzińska poprosiła o określenie kiedy nastąpiły zmiany właścicieli w dokumentach.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że księga wieczysta sprawdzana była we wrześniu, generalnie sprawdza się tylko w ewidencji gruntów.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki zapytał, czy był sporządzony projekt na cały chodnik?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że zadanie było realizowane na zgłoszenie, wtedy wystarczy na mapie wkreślić trasę, ale musi dotyczyć działek, które w ewidencji widnieją jako grunty miejskie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że nie uchyla się od odpowiedzialności, jednak problemy związane z ewidencją i własnością gruntu są skomplikowane, prosi więc o przyjęcie przeprosin, bo nie było celem piętrzenie niedogodności.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że dziś był na miejscu i widział działkę, o którą chodzi, dodał, że w tym rejonie przeprowadzono szereg inwestycji typu oświetlenie itp. i miasto musiało poświadczać, że jest właścicielem. Ponadto radny wniósł o zmianę projektu uchwały na uznający w treści skargę za zasadną a także o przeprowadzenia głosowania imiennego i nad wnioskiem i nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenia głosowania imiennego. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” -3.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad zmianą w projekcie uchwały polegającą na uznaniu skargi za zasadną.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem za
Marek Błajecki - jestem przeciw
Zbigniew Czyż - jestem za
Andrzej Dettloff - jestem za
Róża Grześkowiak - jestem za
Władysław Hetman - jestem za
Krzysztof Jopek - jestem za
Ewelina Marcinkowska - jestem przeciw
Danuta Panek-Janc - wstrzymuje się
Ewa Pietrzak - wstrzymuje się
Urszula Rudzińska - wstrzymuje się
Maciej Schneider - wstrzymuje się
Maciej Stelmachowski - jestem przeciw
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 3 głosy, „wstrzymało się” - 4 głosy.
W projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny i Piotra Dzięciołów na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa wprowadzono zmianę polegającą na uznaniu skargi za zasadną.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenia głosowania imiennego nad projektem uchwały. Wniosek został przyjęty.
Wynik głosowania:
„za” - 13, „przeciw” - 2, „wstrzymuję się” -0.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny i Piotra Dzięciołów na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - wstrzymuje się
Andrzej Balcerek - jestem za
Marek Błajecki - wstrzymuje się
Zbigniew Czyż - jestem za
Andrzej Dettloff - jestem za
Róża Grześkowiak - wstrzymuje się
Władysław Hetman - jestem za
Krzysztof Jopek - jestem za
Ewelina Marcinkowska - wstrzymuje się
Danuta Panek-Janc - jestem przeciw
Ewa Pietrzak - wstrzymuje się
Urszula Rudzińska - jestem przeciw
Maciej Schneider - wstrzymuje się
Maciej Stelmachowski - jestem przeciw
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 3 głosy, „wstrzymało się” - 6 głosów.
Uchwała Nr 327/10/V została przyjęta.
 
Ad 7a. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działki o numerze 971/3, i części działki o numerze 971/5 oraz oddania w najem budynku gospodarczego.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że projekt uchwały reguluje sytuację związaną z wydzierżawieniem części działek w reżimie kodeksu cywilnego, umowa z dotychczasowym dzierżawcą zakończyła się, z uwagi na ważność działalności prowadzonej przez dany podmiot, miasto nie występowało o zakończenie umowy a dzierżawca dalej opłacał czynsz zgodnie z wcześniejszą umową.
Wiceburmistrz dodał, że uchwała proponowana jest tak późno, ponieważ trwały prace nad rozwiązaniem systemowym nad całością terenu, wcześniej pojawiły się inne propozycje, miały być dodatkowe funkcje na terenie wykorzystywanym przez dzierżawce, ale z uwagi na to, że rozpoczęły się intensywne prace nad oddaniem do użytku schroniska w Skałowie, zmienia się sytuacja i okres proponowanej dzierżawy został maksymalnie wydłużony. Wiceburmistrz dodał też, że nie ma potrzeby aby ponosić aż tak duże nakłady na przytulisko, jak wcześniej przewidywano, będzie to tylko czasowe miejsce pobytu, a ze strony miasta zapewnienie, że będzie większa staranność o kontrolę warunków w jakich przebywają zwierzęta, ponadto zostanie zakupiony dodatkowy czytnik do czipów. Na zakończenie wiceburmistrz dodał, że przedmiotowa umowa dotyczy gruntów, które są w wykorzystaniu przez dzierżawcę.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji, ale nie głosowano w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Urszula Rudzińska wyjaśniła, że na posiedzeniach komisji ten temat był poruszany wielokrotnie, wszyscy przychylili się do projektu uchwały, nie odbyło się głosowanie, ale wszyscy członkowie komisji byli przychylni.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu napisano, że Rada podejmuje decyzję w przypadku gdy okres dzierżawy jest dłuższy niż 3 lata.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że liczy się łącznie cały okres dzierżawy.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że podczas sesji 15 września występował o zmianę w projekcie uchwały właśnie o skrócenie terminu do 3 lat i Burmistrz wycofała uchwałę twierdząc, że do 3 lat może podpisać umowę bez zgody Rady.
Mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że umowa proponowana we wrześniu dotyczyła też innych działek.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy przedłużenie umowy na czas nieokreślony nie jest nadużyciem, ponieważ zawarcie umowy na dłużej niż 3 lata wymaga zgody Rady.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że liczy się cały okres dzierżawy, ponadto z mocy prawa umowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, jest to luka w prawie, aby teraz wrócić pod rygor ustawy o gospodarce gruntami, tą umowę wypowiemy i podpisana będzie nowa.
Radny Zbigniew Czyż zapytał, czy to nie jest niedopilnowanie obowiązku przez burmistrza, że doszło do przekształcenia umowy na czas nieokreślony.
Mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że nie doszło do zawarcia następnej umowy, jeśli żadna ze stron nie zażądała wydania umowy to przekształca się ona automatycznie.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odebrał głos radnemu Zbigniewowi Czyżowi, który po raz kolejny chciał zabrać głos w tej samej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działki o numerze 971/3, i części działki o numerze 971/5 oraz oddania w najem budynku gospodarczego.
Wynik głosowania:
„jestem za” - 14, „jestem przeciw” - 0 „wstrzymuję się” - 1.
Uchwała Nr 328/10/V została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc powiedziała, że komisja zajmowała się projektem uchwały, wszyscy członkowie byli za, dodała też, że w tym roku zgłoszono dużo wniosków, przyznano 19 nagród finansowych i członkowie komisji wnoszą, aby pozostałych uhonorować choć dyplomem.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania:
„jestem za” - 15, „jestem przeciw” - 0 „wstrzymuję się” - 0.
Uchwała Nr 329/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest proponowany jak co roku, dodał też, że zmieniła się ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz krótko omówił różnice.
Sekretarz dodał, że projekt uchwały był konsultowany z organizacjami i obejmuje ich uwagi, ponadto zgodnie z nową wykładnią ustawy, sam regulamin działania komisji został wykreślony i zostanie wprowadzony zarządzeniem burmistrza.
Sekretarz dodał również, że w przyszłym roku na konkursy dla organizacji planuje się przeznaczyć 320.000,00 zł.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Panek-Janc poinformowała, że wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za projektem uchwały.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Wynik głosowania:
„jestem za” - 15, „jestem przeciw” - 0 „wstrzymuję się” - 0.
Uchwała Nr 330/10/V została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła o rozważenie możliwości wprowadzenia autopoprawki i przeznaczenia po interwencji pani Hanny Dzięcioł, 20.000,00 zł na budowę chodnika na ulicy Słowiczej. Burmistrz poprosiła też skarbnika Piotra Szmytkowskiego o rozpatrzenie takiej możliwości.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał ile metrów chodnika jest do zrobienia na ulicy Słowiczej.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że to około 20-30 metrów bieżących. Na prośbę Burmistrz określiła, że budowa tego odcinka kosztowałaby maksymalnie 20.000,00 zł.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że dziś nie może powiedzieć co przesunąć, zbliża się koniec roku i konieczne jest dokonanie analizy umów, będzie miał to jednak na uwadze i w najbliższych dniach udzieli odpowiedzi.
Następnie skarbnik przeszedł do omawiania propozycji zmian w budżecie miasta, wyjaśnił, że jest to ostatnia sesja i pewnych rzeczy nie będzie mógł zmienić poprzez zarządzenie burmistrza.
Skarbnik wyjaśnił, że dokonano analizy wydatków związanych z przedszkolami i tam gdzie ujęte są kwoty dotacji na dzieci z Puszczykowa uczęszczające do okolicznych placówek, do końca roku może zabraknąć około 30.000,00 zł.
Skarbnik dodał, że uchwała była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, krótko przedstawił też zmiany i przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami m.in. w paragrafach dotyczących dróg publicznych gminnych, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej.
Ponadto skarbnik poinformował o wpływie pisma z RIO stwierdzającego błąd pisarski w uchwale, wyjaśnił też, że było to już poprawione w uchwale podejmowanej 6 października.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, czy może liczyć, że znajdą się pieniądze na budowę chodnika na ulicy Słowiczej.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że po analizie zrobionej przez panią Barbarę Mulczyńska-Dywan, sprawdzi i prawdopodobnie będzie to możliwe posiłkując się rezerwą burmistrza, ale odpowiedzi udzieli w przyszłym tygodniu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider powiedział, że 4 członków komisji głosowało za projektem uchwały, 2 było przeciw a 1 wstrzymał się od głosu, dodał też, że pojawiły się uwagi o nierealności budżetu.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki oddał głos radnym
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że w związku z tym, iż proponowany budżet jest nierealny i nierzetelny a także kreatywny wnosi o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Zbigniewa Czyża.
Wynik głosowania:
„jestem za” - 15, „jestem przeciw” - 0 „wstrzymuję się” - 0.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Błajecki przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Zapis głosowania:
Stanisław Balbierz - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem przeciw
Marek Błajecki - jestem za
Zbigniew Czyż - jestem przeciw
Andrzej Dettloff - wstrzymuję się
Róża Grześkowiak - wstrzymuję się
Władysław Hetman - jestem przeciw
Krzysztof Jopek - jestem przeciw
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Danuta Panek-Janc - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Urszula Rudzińska - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem przeciw
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 5 głosy, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 331/10/V została przyjęta.
 
Ad 11. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 na terenie Miasta Puszczykowa (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wiceburmistrz dodał, że puszczykowskie szkoły osiągają wysokie wyniki, powyżej średnich krajowych i wojewódzkich, poinformował też, że powstały dwie nowe placówki, więc koszty dotacji na przedszkola w przyszłym roku się zwiększą. Ponadto wiceburmistrz dodał, że w związku z inwestycjami w gminie Luboń, koszt w przeliczeniu dotacji na przedszkola w najbliższej gminie też wzrośnie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy nakłady inwestycyjne są brane pod uwagę przy obliczaniu stawki?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że ustawa mówi o gminie najbliższej ale nie wskazuje pod jakim względem, a podstawą do obliczenia składki są wydatki bieżące.
Ad 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Władysław Hetman zapytał, czy kontener na ulicy Jarosławskiej jest jeszcze na gwarancji, ponieważ ma wypatrzone drzwi?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, ze na kontener jest 48 miesięcy gwarancji, jutro zgłosi problem pani Joannie Hejnowicz.
Radna Urszula Rudzińska zapytała, jaka firma uzyskała zgodę na odbiór odpadów?
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że jutro przygotuje odpowiedź na piśmie.
 
Ad 13. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Mikołaj Pietraszak Dmowski, który powiedział, że wpisując się w temat uzupełnienia chodnika, prosi też o zajęcie się chodnikiem na ulicy Mickiewicza, gdzie niewielkim nakładem sił i środków można poprawić sytuację. Ponadto pan Mikołaj Pietraszak Dmowski wyraził swoje niezadowolenie z przeprowadzenie ścieżki rowerowej przez teren WPN, gdzie znajdują się tereny ochrony ścisłej, zapytał tez, czy Rada zawarła jakieś porozumienie w kwestii na ile lat i jaki koszt będzie ponosić miasto w związku z zimowym utrzymaniem.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki odpowiedział, że Rada takiego porozumienia nie podpisywała.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że projekt budowy ścieżki dotyczył pasa przeciwpożarowego, urząd w porozumieniu z parkiem przygotował wniosek, strony wspólnie będą dbać o porządek na ścieżce, kwoty nie zostały określone, planowane jest kolejne spotkanie, podczas którego omówione będą dodatkowe kwestie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała, że wszyscy chcemy, aby były ścieżki w Puszczykowie, nadarzyła się okazja, współpracowano z WPN, który jest właścicielem terenu, w 100% ze środków zewnętrznych, a jako urząd zawarliśmy umowę z parkiem na opróżnianie koszy itp. Burmistrz dodała, że nikt na dziś nie jest w stanie stwierdzić, jakie będą potrzeby, jesienią będą usuwane liście, zimą postawiony będzie znak informujący, że ścieżka jest nieczynna. Ponadto Burmistrz dodała, że nie sądzi, aby nakłady finansowe były duże, a każda nowa ścieżka, czy ulica wymaga utrzymania.
Pan Mikołaj Pietraszak Dmowski dodał, że zostawia pod osąd, czy tak wielkie metry należy kłaść w terenie chronionym, w lesie, tym bardziej, że dziesiątki lat istnieje równoległa ścieżka. Dodał też, że chciałby zaprotestować, że miasto bierze na siebie kolejne obciążenia, skoro nie może wywiązać się z istniejących zobowiązań, miasto ma cały czas niedostatek pieniędzy i może zabrnąć w zobowiązania wobec WPN, ponadto, jeśli ani Rada, ani Burmistrz do tej pory nie zawarły żadnych porozumień z WPN, to może następna.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka advocem odpowiedziała, że ścieżka była opiniowana przez Regionalny Instytut Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska zobligowało, aby ścieżka była wykonana z ekologicznego materiału, stąd granit, jest to wizytówka miasta, choć zbudowana ze środków zewnętrznych.
Ad 14. Wystąpienie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że miała przygotowaną długa mowę ale zrezygnowała z jej wygłaszania, dodała, że dziękuje i wspierającym i oponentom bo to mobilizuje do pracy, wszyscy się czegoś nauczyli, w jej odczuciu udało się zrobić dużo, szczególnie w pierwszym okresie, gdy odczuwalny był bum budowlany, później nastał kryzys a mimo to realizowano inwestycje w tym 11 dróg, dwa orliki, remont starej szkoły. Burmistrz dodała też, że inwestycje pozostaną, jako ślad dobrej pracy tej Rady. Pieniądze przeznaczone na nie są majątkiem miasta, do tego udało się pozyskać 2.000.000,00 zł ze środków unijnych.
Burmistrz przypomniała również, że miasta nie oszczędzały przeciwności w postaci trudnej zimy i powodzi, dodała, że w takich sytuacjach potrzebna jest elastyczność i szybkie podejmowanie decyzji. Ponadto Burmistrz podziękowała wszystkim którzy rozumieli te potrzeby i współpracowali. Burmistrz podziękowała także mieszkańcom i pracownikom urzędu.
 
Ad 15. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki poinformował o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady i Burmistrz.
Następnie Przewodniczący zacytował słowa „wystąpiliśmy w dobrych zawodach, bieg ukończyliśmy i wiary w miasto nie straciliśmy”, dodał też, że Ci z Państwa, którzy mieli obiekcje, jakieś uwagi, to też, ma nadzieję, że tej wiary w miasto nie utracili.
Przewodniczący Rady podziękował koleżankom i kolegom z Rady, a także lokalnej prasie i urzędnikom za współpracę. Przewodniczący powiedział też, że przez 4 lata wiele się nauczył i dowiedział m.in. że idealizm w działaniu nie zawsze jest wskazany, zwłaszcza w realiach, które mamy w Polsce, a szczególnie w Puszczykowie. Przewodniczący powiedział też, że jest to dla niego nauczka czy nauka, z której wyciągnie wnioski na przyszłość, gdziekolwiek się znajdzie, ale mimo wszystko będzie się kierować wartościami i idealizmem, a nawet romantyzmem w działaniu, ponieważ to nigdy nikomu nie zaszkodziło.
Na zakończenie Przewodniczący serdecznie podziękował pani Burmistrz za konstruktywną współpracę i życzył jej wszystkiego dobrego na przyszłość.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Marek Błajecki o godz. 20.10 zamknął posiedzenie Rady.
 
Protokolant
/-/ Katarzyna Szykulska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
Lista wiadomości