Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 1/10/VI z 1 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 1 grudnia 2010 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 1/10/VI
z 1 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 1 grudnia 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 18.45
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Radny Senior Marek Barłóg otworzył 1. sesję Rady Miasta Puszczykowa VI kadencji.
Radny Senior Marek Barłóg powitał przybyłych gości: Burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką, Wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Klarę Krzewińską, zaproszonych gości, mieszkańców oraz nowo wybranych radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Następnie Radny Senior Marek Barłóg poprosił o odśpiewanie hymnu narodowego.
Radny Senior Marek Barłóg stwierdził quorum informując, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
Następnie Radny Senior Marek Barłóg przekazał informacje porządkowe:
 • o wykonaniu wspólnego zdjęcia Rady Miasta po zakończeniu sesji,
 • prośbę o wypełnienie formularzy informacyjnych i przekazanie ich pracownikom Biura Rady Miasta,
 • o konieczności wypełnienia druków oświadczeń majątkowych, które należy złożyć Przewodniczącemu Rady Miasta w ciągu 30 dni od dnia ślubowania.
Ad 2. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego/ą.
Radny Senior Marek Barłóg poprosił panią Klarę Krzewińską – przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
Pani Klara Krzewińska złożyła gratulacje nowo wybranym radnym, życząc owocnej pracy i spełnienia obietnic wyborczych. Następnie wręczyła wszystkim członkom Rady Miasta zaświadczenia o wyborze na radnego i radną.
 
Ad 3. Ślubowanie radnych.
Radny Senior Marek Barłóg poinformował, że odczyta rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny pan Maciej Stelmachowski wyczyta nazwiska radnych, którzy będą składać ślubowanie słowami: „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Radny Senior Marek Barłóg odczytał rotę ślubowania:
 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
 
Radny Maciej Stelmachowski wyczytał kolejno nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie:
 
Radny Marek Barłóg - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radny Piotr Bekas - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radna Elżbieta Czarnecka - ślubuję
Radny Zbigniew Czyż - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radny Andrzej Dettloff - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radna Bogumiła Dolska - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radna Małgorzata Hempowicz - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radny Władysław Hetman - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radny Krzysztof Jopek - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radny Paweł Rochowiak - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radny Jarosław Strzelczyk - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radny Janusz Szafarkiewicz - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radna Małgorzata Szczotka - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Radny Maciej Stelmachowski - ślubuję
Radny Senior Marek Barłóg złożył gratulacje oraz stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Miasta Puszczykowa.
 
Ad 4. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Radny Senior Marek Barłóg poinformował, że dostarczony i zaproponowany radnym porządek jest wyświetlany na ekranie.
Radny Senior Marek Barłóg zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?
W związku z brakiem uwag, Radny Senior Marek Barłóg stwierdził, że Rada Miasta będzie obradowała według przedstawionego porządku obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego/ą.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa:
 1. zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta;
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 3. wystąpienia kandydatów;
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego;
 5. uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta:
 1. zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta;
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 3. wystąpienia kandydatów;
 4. przeprowadzenie głosowania;
 5. uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 1. Sprawozdanie Burmistrza o stanie Miasta.
 2. Zamknięcie sesji.
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Radny Senior Marek Barłóg zapytał czy są uwagi do omawianego projektu uchwały?
W związku z brakiem uwag, Radny Senior Marek Barłóg przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 1/10/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Radny Senior Marek Barłóg poinformował, że omawiany punkt porządku obrad składa się z pięciu podpunktów.
 
Ad 6 a. zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta.
Radny Senior Marek Barłóg poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta.
Radny Piotr Bekas zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Czyża.
Radny Zbigniew Czyż wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Maciej Stelmachowski zgłosił kandydaturę radnego Janusza Szafarkiewicza uzasadniając, że radny Janusz Szafarkiewicz jest jednym z najbardziej doświadczonych radnych, a swoją postawą w poprzedniej kadencji udowodnił, że jest bezstronny. Radny Maciej Stelmachowski dodał, że zgłoszony przez niego kandydat na funkcję przewodniczącego Rady będzie służył swoim doświadczeniem i inteligencją.
Radny Janusz Szafarkiewicz nie wyraził zgody na kandydowanie.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Radny Senior Marek Barłóg zamknął listę kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Jedynym kandydatem został radny Zbigniew Czyż.
 
Ad 6 b. powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior Marek Barłóg poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Dettloffa.
Radny Krzysztof Jopek zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Szczotki.
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Czarneckiej.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior Marek Barłóg zaproponował przeprowadzenie jednego głosowania nad całym składem Komisji Skrutacyjnej.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4 głosy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono skład Komisji Skrutacyjnej, do której weszli radni: Andrzej Dettloff, Małgorzata Szczotka, Elżbieta Czarnecka.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyłonili spośród siebie przewodniczącego, którym został radny Andrzej Dettloff.
Radny Senior Marek Barłóg ogłosił 5-minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
 
Ad 6 c. wystąpienia kandydatów.
Radny Senior Marek Barłóg poprosił kandydata na funkcję przewodniczącego Rady Miasta o wystąpienie.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że od urodzenia mieszka w Puszczykowie, a od blisko 20 lat zawodowo zajmuje się sprawami związanymi z finansami, podatkami i doradztwem. Następnie dodał, że w poprzedniej kadencji Rady Miasta był członkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz przewodniczył Komisji Rewizyjnej.
Radny Senior Marek Barłóg poprosił o głos mecenas Elżbietę Celichowską, ponieważ powstały wątpliwości co do sposobu głosowania przez kandydata.
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że powstała wątpliwość w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z tego roku, który przedstawia inną interpretację zasad głosowania, uznając że wybór przewodniczącego jest interesem prawnym radnego, i w związku z tym na podstawie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, kandydat powinien się z głosowania wyłączyć. Mecenas Elżbieta Celichowska dodała, że dotychczas radny nie był pozbawiany czynnego ani biernego prawa do głosowania. Następnie mecenas zasugerowała, aby kandydat na przewodniczącego oraz później kandydat na wiceprzewodniczącego, wyłączył się z głosowania, aby nie dawać podstaw do zakwestionowania uchwały.
 
Ad 6 d. przeprowadzenie głosowania tajnego.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy kandydat Zbigniew Czyż nie otrzyma karty do głosowania?
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że jest to decyzja kandydata. Pani mecenas ponownie odniosła się do wcześniej przytaczanego orzeczenia Sądu.
Radny Zbigniew Czyż oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Andrzej Dettloff wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali karty.
Radny Senior Marek Barłóg ogłosił 5-minutową przerwę na podliczenie głosów.
Po przerwie, Radny Senior Marek Barłóg wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Andrzej Dettloff odczytał protokół z wyborów przewodniczego Rady Miasta Puszczykowa, w których oddano 14 ważnych głosów: 13 głosów „za” wyborem radnego Zbigniewa Czyża na przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa i 1 głos „przeciw” (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa został Zbigniew Czyż.
 
Ad 6 e. uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Radny Senior Marek Barłóg złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa oraz odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Niniejszym Uchwała Nr 2/10/VI została przyjęta.
 
Ad 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
Radny Senior Marek Barłóg przekazał prowadzenie dalszej części obrad Przewodniczącemu Rady Zbigniewowi Czyżowi.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż podziękował za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie mu tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapewnił, że hasło wyborcze KWW Razem dla Puszczykowa jest dla niego misją oraz powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby Rada Miasta Puszczykowa VI kadencji konstruktywnie pracowała ze wszystkimi radnymi oraz konstruktywnie i partnersko współpracowała z burmistrzem i całym Urzędem.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż dodał, że chciałby, aby cały puszczykowski samorząd kierował się zasadą, wypowiedzianą przez Jana Pawła II: Miasto nie jest celem samo w sobie, lecz jego celem ma być człowiek, do którego miasto winno dostosować swoje struktury i kryteria, według których ma się rządzić.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że dołoży starań, aby nie zawieść zaufania.
 
Ad 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że omawiany punkt porządku obrad składa się z pięciu podpunktów.
 
Ad 8 a. zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Radny Krzysztof Jopek zgłosił kandydaturę radnego Janusza Szafarkiewicza.
Radny Janusz Szafarkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Paweł Rochowiak wysunął tę samą kandydaturę.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął listę kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Jedynym kandydatem został radny Janusz Szafarkiewicz.
 
Ad 8 b. powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował ten sam skład Komisji Skrutacyjnej (tj. radnych: Andrzeja Dettloffa, Małgorzatę Szczotkę, Elżbietę Czarnecką).
Wobec barku sprzeciwu, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono skład Komisji Skrutacyjnej, do której weszli radni: Andrzej Dettloff, Małgorzata Szczotka, Elżbieta Czarnecka.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyłonili spośród siebie przewodniczącego, którym został radny Andrzej Dettloff.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił 5-minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
 
Ad 8 c. wystąpienia kandydatów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił kandydata na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta o wystąpienie.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że był radnym czterech kadencji, pracował w różnych komisjach Rady Miasta oraz dwukrotnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Następnie dodał, że jest inżynierem i mieszka w Puszczykowie.
 
Ad 8 d. przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Andrzej Dettloff zapytał czy kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Miasta weźmie udział w głosowaniu.
Radny Janusz Szafarkiewicz oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Andrzej Dettloff wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali karty.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił 5-minutową przerwę na podliczenie głosów.
 
Ad 8 e. uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Andrzej Dettloff odczytał protokół z wyborów wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa, w których oddano 14 ważnych głosów: 14 głosów „za” wyborem radnego Janusza Szafarkiewicza na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa został Janusz Szafarkiewicz.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Niniejszym Uchwała Nr 3/10/VI została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż złożył gratulacje nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podziękował za obdarzeniem go zaufaniem oraz zapewnił, że będzie pracować dla dobra Puszczykowa.
Przychylając się do wniosku radnego Piotra Bekasa, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.
 
Ad 9. Sprawozdanie Burmistrza o stanie Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż oddał głos Burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej, która złożyła zgromadzonym gratulacje wyboru na radnego i radną oraz pogratulowała nowo wybranym Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady.
Następnie Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła Sprawozdanie o stanie Miasta (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że porządek obrad nie przewiduje dyskusji nad omawianym punktem oraz powiedział, że dla dobra Miasta i jego mieszkańców potrzebna jest wola współpracy pomiędzy Radą a Burmistrzem. Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że dla nowej Rady Miasta niezbędne jest faktyczne zapoznanie się ze stanem Miasta na dzień dzisiejszy, tzn.:
 • z wykonaniem budżetu za pierwsze 11 miesięcy 2010 roku,
 • informacją o stanie wszystkich zobowiązań Miasta,
 • stanie wszystkich roszczeń z tytułu odszkodowań za drogi oraz roszczeń inwestorów z puszczykowskiego Rynku (Rada nie wie na jakim etapie są sprawy sądowe w przypadku powyższych roszczeń),
 • stanem zaawansowania inwestycji (budowa ul. Gołębiej) i podaniem powodów opóźnień w ich realizacji,
 • projektem budżetu na 2011 rok,
 • zarządzeniem Burmistrza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2024.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwołał kolejną sesję na dzień 14 grudnia br. godz. 17.00, podczas której zaprzysiężony zostanie Burmistrz Miasta oraz ukonstytuują się komisje Rady Miasta.
 
Ad 10. Zamknięcie sesji.
O godz. 18.45 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Radny Senior
/-/ Marek Barłóg
 
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości