Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 4/10/VI z 4. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 28 grudnia 2010 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 4/10/VI
z 4. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 28 grudnia 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.20
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 4. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, nieobecna radna Elżbieta Czarnecka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Burmistrz Andrzej Balcerek złożył wniosek o wykreślenie pkt 8 proponowanego porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2011 roku, i zastąpienie go punktem o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że stosowne materiały zostały dostarczone radnym przez Biuro Rady Miasta.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy Statut Miasta oraz ogólne przepisy pozwalają na taką zmianę?
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że porządek obrad można zmienić bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli 8 głosami za. Zgodnie ze Statutem sprawy finansowe powinny przedkładane Radzie na 2 tygodnie przed sesją.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że jest za tą zmianą, ale należy mieć świadomość, że działały niezgodnie ze Statutem Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie ze Statutem Miasta sprawy związane z uchwalaniem budżetu należy przekazać na 14 dni przed sesją. Natomiast w tym przypadku chodzi o zmianę projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że o sprawie informowano podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy fakt, iż projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (w wersji pierwotnej) był dostarczony na 7 dni przed sesją, może powodować jakieś komplikacje.
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że nie, ponieważ jeśli Rada przegłosuje zmianę porządku obrad i przyjmie uchwałę, wówczas nie będzie to miało wpływu na ważność podjętej uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Burmistrza w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, w wyniku czego pkt 8 porządku obrad otrzymał brzmienie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 1/10/VI z dnia 1 grudnia 2010 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia limitu kilometrów na jazdy lokalne Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy.
 13. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 1/10/VI z dnia 1 grudnia 2010 r.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że w sprawie zgłaszania ewentualnych uzupełnień (rozszerzeń wypowiedzi) do projektu protokołu należy zwracać się do Biura Rady Miasta, które po odsłuchaniu nagrania zweryfikuje czy wniosek radnego jest zgodny z faktycznym przebiegiem sesji.
Radny Marek Barłóg powiedział, że zgodnie z Regulaminem Rady Miasta wstawiane w protokole wypowiedzi powinny być skrótem wypowiedzi.
Radny Piotr Bekas zapytał pracownicę Biura Rady Miasta o potwierdzenie czy zmiana dokonana w omawianym protokole była zgodna z przebiegiem sesji, na co Agnieszka Głowacka-Bartkowiak odpowiedziała twierdząco.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że każdy wniosek radnego o wniesienie zmian do projektu protokołu jest weryfikowany przez Biuro Rady Miasta. Jeśli doszłoby do jakichś kontrowersji (np. radny domagałby się uzupełnień, które nie miałyby odzwierciedlenia w nagraniu), wówczas właściwy fragment nagrania będzie odtwarzany podczas sesji w punkcie dotyczącym przyjęcia protokołu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 1/10/VI z dnia 1 grudnia 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 1/10/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Maciej Stelmachowski poprosił o uszczegółowienie planu pracy Rady.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że mamy wiedzę co do tematów najbliższych sesji.
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że oprócz wyznaczenia terminu sesji absolutoryjnej, inne zagadnienia mogą być zgłaszane przez Radę w miarę potrzeb.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych na przeprowadzenie sesji absolutoryjnej jest czas do 30 czerwca.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz ma czas na przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu do 31 maja, zatem sesja absolutoryjna nie powinna odbyć się wcześniej.
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował wyznaczenie terminu sesji absolutoryjnej na 21 czerwca.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o dokonanie zmiany w projekcie planu pracy i przeniesienie terminu sesji absolutoryjnej z 26 kwietnia na 21 czerwca.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała czy sesje będą odbywać się we wtorki czy w środy?
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż pozostawił tę kwestię do decyzji radnych.
O godz. 17.20 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Czarnecka.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował przeprowadzenie głosowania nad wyborem dnia sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie pytając, kto jest za tym, aby sesje odbywały się we wtorki.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie pytając, kto jest za tym, aby sesje odbywały się w środy.
Wynik głosowania: „za” - 2 głosy.
W wyniku przeprowadzonych głosowań zdecydowano, że sesje będą odbywać się we wtorki.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011, z uwzględnieniem zgłoszonej wcześniej zmiany.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 13/10/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zmiana na stanowisku burmistrza indukuje konieczność ustalenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o zmianach dokonanych w omawianym projekcie uchwały:
 • zmiany formalne:
w §1 lit. a i b - zmiana podanego w tych miejscach nieaktualnego rozporządzenia na: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,
 • zmiany zaproponowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta:
dodanie w uzasadnieniu zapisu o treści: Suma wszystkich składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa wyniesie 9594 złotych i nie będzie wyższa niż ostatnie wynagrodzenie Burmistrza V kadencji,
zmiana w §1 lit. C: z 25% na 23% dodatku specjalnego.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wynagrodzenie (składające się z czterech składowych) obecnego Burmistrza będzie niższe od wynagrodzenia poprzedniej Burmistrz. Następnie Sekretarz dodał, że obecnemu Burmistrzowi jako przedstawicielowi prywatnej przedsiębiorczości nie przysługuje dodatek za wieloletnią pracę.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po naniesieniu wspomnianych poprawek, Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Radny Maciej Stelmachowski wyraził wątpliwość wobec zapisów o maksymalnych stawkach, które niosą za sobą automatyczne podwyżki (w przypadku zmiany rozporządzenia). Radny złożył wniosek o wpisanie konkretnych kwot do treści projektu uchwały (w §1a – 5900, a w §1b - 1900). Następnie dodał, że funkcją wynagrodzenia jest motywacja do lepszej pracy, a ustalając na początku najwyższe możliwe wynagrodzenie, trudno mówić, żeby miało to dodatkowo motywować Burmistrza do lepszej pracy w przyszłości.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie jest to maksymalne wynagrodzenie, ponieważ dodatek specjalny jest na poziomie 23 % (a może być w przedziale 20-40%).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta ustalono, aby wynagrodzenie poprzedniego i obecnego burmistrza było podobne, stąd też taki kształt projektu uchwały.
Radny Paweł Rochowiak przypomniał, że kwota wynagrodzenia jest podana w uzasadnieniu.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że w omawianym projekcie uchwały automatycznie zatwierdzamy podwyżki dla Burmistrza i zapytał czy to jest intencją Rady?
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zmiany stawek rozporządzenia są rzadko dokonywane, a jeśli już, to są związane ze sytuacją na rynku pracy (głównie dot. wyrównania inflacji).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że każdy radny w każdym momencie może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą i przygotować projekt uchwały dotyczący zwiększenia bądź zmniejszenia wynagrodzenia Burmistrza.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Stelmachowskiego w sprawie wpisania do projektu uchwały konkretnych kwot.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 13 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa, z uwzględnieniem zgłoszony zmian.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 14/10/VI została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia limitu kilometrów na jazdy lokalne Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił powyższy projekt uchwał oraz poinformował, że doktryna prawnicza nie jest w tej kwestii jednomyślna: dla jednych jest to zwrot kosztów, dla innych - składnik wynagrodzenia. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że dotarł do kilku rozstrzygnięć Regionalnej Izby Obrachunkowej, według których niepodjęcie takiej uchwały nie upoważnia Burmistrza do otrzymywania zwrotu kosztów, ponieważ jest to składnik wynagrodzenia. A jeśli jest to składnik wynagrodzenia wówczas stosowną uchwałę musi podjąć Rada.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jeśli Rada nie przyjmie ww. projektu uchwały, w przypadku ewentualnej kontroli, RIO może nakazać Burmistrzowi zwrot niesłusznie pobranych środków. Natomiast przyjęcie przez Radę omawianego projektu uchwały skutkuje uprawomocnieniem określenia limitu kilometrów. Jeżeli Wojewoda unieważniłby uchwałę, uznając ją za niepotrzebną, wówczas nie będzie konieczności oddawania przez Burmistrza kosztów „kilometrówki”.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie z rozporządzeniem przyznany w projekcie uchwały limit 300 kilometrów przysługuje pracownikom w mieście do 100 tys. mieszkańców.
Mecenas Elżbieta Celichowska potwierdziła i zgodziła się z interpretacją Sekretarza Macieja Dettlaffa.
Radny Krzysztof Jopek zapytał na jakiej podstawie przyznawane są limity pracownikom samorządowym i ilu osobom zostały one przyznane?
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie ma przepisów, które narzucałyby komu (i jak wysoki) należy przyznać limit kilometrów. Sekretarz Maciej Dettlaff zobowiązał się przygotować listę pracowników Urzędu, którym przyznano tzw. „kilometrówkę”.
Radny Piotr Bekas przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta ustalono, żeby w §2 uzupełnić zapis o słowa: z Burmistrzem Miasta Puszczykowa, przez co cały paragraf uzyska brzmienie:
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do zawarcia z Burmistrzem Miasta Puszczykowa umowy cywilnoprawnej o używanie własnego pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu wymienionym na wstępie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po naniesieniu ww. poprawki, Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia limitu kilometrów na jazdy lokalne Burmistrzowi Miasta Puszczykowa, z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 15/10/VI została przyjęta jednogłośnie.
Przychylając się do prośby Sekretarza Macieja Dettlaffa, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił 5-minutową przerwę.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010 – poprawiony i uzupełniony, zgodnie ze stanem finansów na koniec 2010 roku.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że prezentowany projekt uchwały był omawiany podczas spotkania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Zmiany przedstawione w niniejszym projekcie uchwały zostały spowodowane:
 • koniecznością wyeliminowanie błędów w uchwale z 27 października 2010 r. (wobec której wszczęte zostało postępowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową),
 • bieżącymi zmianami, wynikającymi z realizacji budżetu.
W omawianym projekcie uchwały nowe brzmienie otrzymały załączniki: Dochody i Wydatki, a w uzasadnieniu wyszczególniono wszystkie dokonane zmiany. Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował skreślenie załącznika nr 3, który jest niepotrzebny.
W § 1 i 2 projektu uchwały zmiany polegają na dostosowaniu kwot do tych, wynikających ze zmiany budżetu, ale również wyeliminowaniu zbędnych pozycji. Poprawiony został także załącznik nr 6 (o czym mówi pkt 7 w § 1 treści projektu uchwały).
W pkt 9 § 1 projektu uchwały określone zostały wydatki związane z Miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (przez co eliminuje się jeden z zarzutów RIO).
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn omówił zmiany w Dochodach i Wydatkach w oparciu o uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwał.
Radny Krzysztof Jopek zapytał z czego wynikają zmiany oraz czy zwiększenie w WPI o 510 tys. na drogi związane jest tylko z przesunięciem płatności za budowę ul. Gołębiej?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w Wydatkach nie ma dużych zwiększeń, ale te które są dotyczą głównie 3 pozycji:
 • wynagrodzenie dla byłej Burmistrz,
 • zwiększenie w paragrafie dot. dróg publicznych o 40 tys. zł (odśnieżanie),
 • odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę.
Skarbnik Piotr Łoździn wskazał również, że nastąpił błąd przy oszacowaniu odsetek od zaciągniętego długu oraz w przypadku środków na oświetlenie ulic, placów i dróg.
Odpowiadając na drugie pytanie, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na inwestycje drogowe w 2011 rok planowany był 1 mln zł, teraz natomiast będzie 1.510.000 zł, jednakże całość tej kwoty zostanie przeznaczona na zapłatę za ul. Gołębią.
Radny Krzysztof Jopek zapytał czy w budżecie na 2011 rok nie będzie żadnych środków na inwestycje drogowe oraz jak Skarbnik ocenia budżet Puszczykowa?
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w jego ocenie sytuacja finansowa Puszczykowa nie jest najlepsza. Wydatki bieżące rosną dynamiczniej niż dochody bieżące, jest trudna sytuacja związana ze spłatą zadłużenia. Zdaniem Skarbnika, żeby móc inwestować należy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących, ponadto dużym problemem jest wypłata odszkodowań. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dochody w 2010 roku były przeszacowane, czego efektem jest, że część faktur przechodzi na kolejny rok.
Radny Piotr Bekas zwrócił się z prośbą o tworzenie bardziej przejrzystych załączników oraz podawanie większej liczby informacji, a następnie zapytał czy w 2010 roku miasto otrzymało dotację na przystań kajakową?
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że stara się przedstawić, co kryje się pod każdą kwotą dotacji (w załączniku nr 2 określone są wydatki na dotacje w poszczególnych pozycjach) oraz dodał, że lepiej w uchwale budżetowej pozostawić kwoty w takiej szczegółowości, jakiej wymaga tego ustawa o finansach publicznych, natomiast w objaśnieniach i uzasadnieniu opisywać wszystkie zmiany.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wysokość środków unijnych zawarta została w załączniku nr 6, z tym, że jest to plan, który nie będzie zrealizowany (środki na zadania inwestycyjne wpłyną w przyszłym roku).
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w 2010 roku nie wnioskowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o środki na budowę przystani kajakowej (ostatnia dotacja na przystań była w 2009 r.).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych na szkoły związane są z tym, że pomimo wykonanych prac i dostarczonych faktur w chwili obecnej miasto nie ma środków na ich spłatę?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że faktury można uregulować w tym roku, ale ich 30-dniowy okres płatności przypada na rok przyszły.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował, żeby w uzasadnieniu do uchwały było więcej cyfr (wyszczególnionych kwot).
Odpowiadając na pytanie radnego Krzysztofa Jopka, Sekretarz Maciej Dettlaff podał części składowe odprawy dla byłej Burmistrz – całość kwoty brutto wyniosła 145 tys. zł: 3-miesięczna odprawa (zw. z zakończenie stosunku pracy), 6-miesięczna odprawa emerytalna, ekwiwalent za niecałe 2 miesiące niewykorzystanego urlopu, pół miesiąca pracy w grudniu. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że powyższa kwota została naliczona automatycznie przez program księgowy.
Skarbnik Piotr Łoździn uzupełnił, że kwotę odprawy przelicza się inaczej niż wynagrodzenie oraz dodał, że wszystkie składowe odprawy zostaną zweryfikowane i przedstawione radnym.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że stan finansów miasta nie jest chyba aż tak tragiczny jak kreuje pan Skarbnik i odniósł się do wpływów, które przejdą z tego roku na kolejny.
Skarbnik Piotr Łoździn wymienił środki, które przejdą na kolejny rok: 700 tys. za drogę, 500 tys. za „przyziemie”, ok. 140 tys. za EkoInfo, ale po stronie wydatków znajdą się: 1,5 mln za budowę ul. Gołębiej (800 tys. z tego roku), 700 tys. za rozbudowę szkoły, 200 tys. za płytę Rynku. Ponadto prawdopodobnie miasto nie będzie w stanie uregulować transz za spłatę kredytu (karne odsetki).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że według projektu budżetu przygotowanego przez byłą Burmistrz, przy uwzględnieniu nowych wskaźników w latach 2012-13 nie spełniamy wymagań limitów nowej ustawy o finansach publicznych.
Radny Maciej Stelmachowski wskazał jeszcze na 400 tys. za sprzedaż domu po panu Grodzkim oraz zapytał czy wpłynęły już środki za „Orliki”?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że środki za „Orliki” wpłynęły w tym roku, natomiast środki ze sprzedaży domu po panu Grodzkim były uwzględnione w projekcie budżetu na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010, z uwzględnieniem zaproponowanych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 6 głosów.
Uchwała Nr 16/10/VI została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że konieczność zaciągnięcia kredytu wynika z obecnych zobowiązań (związanych z rozbudową szkoły i budową ul. Gołębiej), na pokrycie których w styczniu nie będzie środków. Stąd propozycja zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który i tak musiałby zostać zaciągnięty w 2011 roku. Skarbnik poinformował o możliwości zaciągnięcia korzystnego kredytu celowego w wysokości 1,5 mln zł na budowę ul. Gołębiej z Banku Ochrony Środowiska z linii zagranicznych (oprocentowanie 1,1 punktu procentowego).
Radny Paweł Rochowiak zapytał na jak długo ma zostać zaciągnięty kredyt?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie weryfikował jeszcze możliwości banku, ale zostanie to dookreślone po bardziej szczegółowym zapoznaniu się z projektem przyszłorocznego budżetu i określeniu możliwości finansowych miasta. Zdaniem Skarbnika spłata na pewno nie zostanie rozłożona na mniej niż 4 lata.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy bezpieczniej nie byłoby zapisać w §2, że spłata kredytu nastąpi z budżetu miasta.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zapis „spłata kredytu nastąpi z budżetu miasta” byłyby zapisem niewystarczającym, natomiast zapisanie, że spłata kredytu nastąpi z wpływów z podatku od nieruchomości, jest spełnieniem wymogów ustawy o samorządzie gminnym.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy nie powinno zostać zapisane, że jest to kredyt celowy?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie ma w prawie finansowo-publicznym kredytów celowych czy niecelowych. Zaciąganie kredytów długoterminowych może dotyczyć spłat zobowiązań (a nie finansowania inwestycji) i taki jest cel tego kredytu (na co wskazuje również podstawa prawna).
Następnie odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zapis §1 omawianego projektu uchwały wskazuje na wykorzystanie środków z kredytu tylko na ten konkretny cel, czyli budowę ul Gołębiej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 16/10/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności, informując m.in. o spotkaniu z prezesem Aquanetu. Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że udało się powstrzymać egzekucję Aquanetu (miasto od dłuższego czasu nie płaciło faktur za hydranty) i wynegocjować spłatę zaległości na lata 2011-12.
Odpowiadając na pytania radnych, Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że kwota zaległości wobec Aquanetu wynosi ponad 800 tys. oraz 150 tys. odsetek, które pozostaną na obecnym poziomie, ale muszą zostać spłacone do kwietnia 2011 roku.
Radny Piotr Bekas zauważył, że oprócz zapłaty zaległości, trzeba będzie regulować bieżące płatności za utrzymanie hydrantów.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że obecnie trzeba będzie podpisać umowę z Aquanetem w tej sprawie.
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o zweryfikowanie czy obecna liczba hydrantów w Puszczykowie jest konieczna.
 
Ad 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do 31 grudnia br.
 
Ad 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Krzysztof Jopek poruszył problem nieodśnieżania niektórych ulic, zwłaszcza tych krótkich (np. bocznej od ul. Czarnieckiego).
Radny Paweł Rochowiak zapytał czy w hierarchii odśnieżania ulic są również miejsca użyteczności publicznej, np. przystanki autobusowe, dojazdy i parkingi przy przedszkolach.
Radny Piotr Bekas poinformował, że mieszkańcy bocznych ulic od ul. Sobieskiego (naprzeciwko ul. Klasztornej) zgłosili, iż ich ulice nigdy nie były odśnieżane, i zapytał czy te ulice są w ogóle przewidziane w harmonogramie odśnieżania?
Radny Władysław Hetman zapytał kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie parkingu na Rynku?
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Remigiusz Motycki odpowiedział na zadane pytania:
 • Problem bocznej ulicy od ul. Czarnieckiego był po raz pierwszy poruszany na spotkaniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w lutym 2008 r. (ulica ma 4 metry szerokości i składa się z 2 działek: 2m x długość ulicy, czyli połowa ulicy jest własnością prywatną, a druga część należy do Skarbu Państwa), gdzie podjęto decyzję, że miasto nie może się ponosić kosztów utrzymania ulicy, będącej własnością prywatną (która de facto nie jest ulicą, a drogą wewnętrzną). Pan Remigiusz Motycki przypomniał, że w tamtym okresie miasto czyniło starania o wykupienie pasa drogi. Ponadto, właściciel drogi, sprzedając przed laty działki, zapisał w aktach notarialnych służebność gruntową drogi dojazdowej.
Odpowiadając na wątpliwości radnego Piotra Bekasa, mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że nie ma takiego obowiązku, żeby każdemu zapewnić dojazd do posesji drogą publiczną, a jedynie dostęp do drogi publicznej i może mieć to zapewnione poprzez prywatną nieruchomość (np. poprzez służebność drogi koniecznej). Utrzymanie służebności obciąża tego, kto z niej korzysta, zatem mieszkańcy tej drogi powinni sami ją odśnieżać. Podobnie, droga dojazdowa może stanowić współwłasność osób, którzy z niej korzystają.
 • Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że w umowie zawarto kolejność odśnieżania i tak: w pierwszej kolejności odśnieżane się najważniejsze drogi komunikacyjne, następnie są wytypowane drogi odśnieżane w drugiej kolejności, natomiast w trzeciej kolejności odśnieżane są pozostałe ulice, w tym drogi gruntowe. Częstotliwość odśnieżania jest zależna od możliwości finansowych, ale przy dużych opadach odśnieżane są wszystkie drogi (nawet gruntowe). Przystanki i parkingi są odśnieżane przy okazji odśnieżania głównych ciągów komunikacyjnych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy w przypadku ewentualnego wypadku na nieodśnieżonej drodze, miasto może spodziewać się procesów i konsekwencji finansowych?
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że drogi na pewno są ubezpieczone, niemniej jednak, jeśli doszłoby do jakiejś szkody na ciągach komunikacyjnych i procesu, z którego wynikałoby, że do wypadku doszło z winy miasta (poprzez zaniedbanie i nieodśnieżenie), wówczas ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
 • Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, pan Remigiusz Motycki powiedział, że wspomniana droga dojazdowa nie jest ujęta w programie odśnieżania, ponieważ nie jest to droga gminna i miasto nie może wykonywać usług na gruncie prywatnym. Ponadto pan Remigiusz Motycki wspomniał o zaistniałym w tym miejscu konflikcie sąsiedzkim.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że cieszą go wnioski i apele radnych oraz zapewnił, że po zweryfikowaniu omawianych ulic, Rada otrzyma informację.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował, żeby wyjaśnić pod względem prawnym sytuację kontrowersyjnej drogi.
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że gmina nie może wydatkować środków publicznych na prywatne nieruchomości.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że skoro 2 metry drogi należą do miasta, to należy je odśnieżyć oraz poinformował radnych o funkcjonującym rejestrze interpelacji radnych, do którego można wpisywać uwagi i wnioski, na które otrzyma się odpowiedź.
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, pan Remigiusz Motycki powiedział, że nie można regulować ustawienia wysokości pługu, ponieważ ma on tylko dwie funkcje: „w górę” lub „w dół”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał o negocjacje jakie prowadziła z byłą Burmistrz firma Geobud?
Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że firma Geobud zwróciła z enigmatycznym roszczeniem odszkodowawczym, przedstawiając operat szacunkowy dotyczący utraty wartości rynkowej nieruchomości, z którego miało wynikać, iż poprzez uchwały planistyczne (uchylone później przez WSA) doszło do utraty wartości. Mecenas Elżbieta Celichowska dodała, że sam operat szacunkowy nie jest wyliczeniem szkody oraz poinformowała, że miasto zamierzało zlecić ekonomiście analizę czy taka szkoda faktycznie miała miejsce. Jednakże żadne postanowienia w tej kwestii nie zapadły.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że z tego co pamięta, roszczenia firmy dotyczyły konkretnie działań pani Burmistrz oraz zapytał czy sprawa jest w toku?
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że w tej sprawie nie wniesiono powództwa ani nie wystąpiono z żadnymi konkretnymi roszczeniami. Zdaniem mecenas, jeśli zostałoby wniesione powództwo, proces potrwałby ok. 2 lat oraz powołanych zostałoby kilku biegłych.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że jest tylko 1 pismo firmy Geobud (z roszczeniami i operatem) oraz 1 pismo z odpowiedzią Urzędu, podsumowujące odbyte spotkanie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o rozesłanie radnym pisma firmy Geobud oraz zasugerował, żeby zająć się powyższą sprawą na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Odpowiadając na wcześniejsze pytanie radnego Władysława Hetmana, pan Remigiusz Motycki powiedział, że Rynek jest nadal w budowie (nie został jeszcze odebrany), dlatego jego odśnieżanie jest kłopotliwe dla miasta (ze względu na ewentualne szkody, które mogłyby powstać w trakcie odśnieżania). Miasto liczy, że właściciele Biedronki będą odśnieżać parking na Rynku, ponieważ korzystają z niego głównie jej klienci.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał o przygotowaniu przez Urząd zestawienia spraw sądowych, w których uczestniczy miasto.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o dostarczenie takiego zestawienia wszystkim radnym.
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, pan Remigiusz Motycki powiedział, że po uzyskaniu informacji od Wojewody o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego, Burmistrz zwołał spotkanie sztabu antykryzysowego, podczas którego zdecydowano o wprowadzeniu całodobowego dyżuru i monitoringu poziomu wody w Warcie. Pan Remigiusz Motycki zapewnił, że obecnie nie ma zagrożenia, niemniej jednak zakupione zostały worki na piasek.
Radny Maciej Stelmachowski poruszył sprawę nieruchomości na Rynku i związane z nią przekształcenie dzierżawy wieczystej w prawo własności oraz zapytał czy zgodnie z uchwałą poprzedniej Rady, podpisany został już akt notarialny w tej sprawie?
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że tradycyjnie radny nie sprecyzował o jaką posesję chodzi, ale poinformował, że akt w tej sprawie (mowa o budynku, w którym mieści się sklep drobiarski i gabinet stomatologiczny) będzie podpisany w dniu jutrzejszym. Burmistrz poinformował, że w przypadku budynków na Rynku możliwe jest rozłożenie spłaty na 10 rat, z czego większość właścicieli skorzystała.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że z tego co wie, to nie wszystkim właścicielom spłata została rozłożona na 10 lat. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że nieruchomości od strony ul. Kościelnej nie były własnością miasta oraz że niewielka liczba właścicieli zapłaciła jednorazowo.
 
Ad 12. Wolne głosy.
Głos zabrał mieszkaniec ul. 3 Maja, pan Antoni Zoll, który pogratulował radnym wyborów oraz zapytał:
 • czy (w związku z mającym rozpocząć się w przyszłym roku remontem torowiska na linii Poznań-Wrocław) będą ustawione ekrany dźwiękochłonne?
 • czy zlikwidowany zostanie przejazd kolejowy na ul. 3 Maja?
 • czy prawdą jest, że zamiast przejścia przez tory przy ul. Fiedlera ma powstać tunel dla pieszych?
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że pan Antoni Zoll otrzyma pisemną odpowiedź, ale poinformował, że sprawa zamknięcia przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja jest przesądzona.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Alina Stempniak powiedziała, że ekrany na terenach zabudowanych będą postawione.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił, żeby odpowiedź dla pana Zolla przesłać również do wiadomości radnych.
Radny Piotr Bekas zasugerował, że poruszanymi sprawami powinna zająć się komisja Rady.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że powyższe kwestie były przedstawiane i dyskutowane przez Radę poprzedniej kadencji.
Pan Marian Kryszak z ul. Jastrzębiej zapytał:
 • czy chodnik położony wzdłuż lasu należy do Skarbu Państwa czy miasta, ponieważ jest rzadko odśnieżany?
 • do kogo należą pasy zieleni, leżące pomiędzy posesją a chodnikiem (i kto powinien je odśnieżać)?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, pan Remigiusz Motycki powiedział, że chodnik jest własnością miasta. W odpowiedzi na drugie pytanie, pan Remigiusz Motycki powiedział, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek odśnieżania chodnika należy do właściciela posesji, do której chodnik przylega. Pan Remigiusz Motycki przyznał, że wiele chodników w Puszczykowie jest oddzielonych od posesji pasem zieleni, co oznacza, że ich ośnieżaniem powinno zająć się miasto, ale ze względów finansowych do programu odśnieżania włączono tylko 9 km chodników. Pan Remigiusz Motycki powiedział, w kwestii odśnieżania chodników liczy na współpracę z mieszkańcami oraz poinformował, że celem uniknięcia ewentualnych konfliktów nowo budowane chodniki przylegają bezpośrednio do posesji.
Pan Bogdan Klepas stwierdził, że należałoby rozważyć wywiezienie zalegającego śniegu oraz, że lepiej odśnieżać chodniki niż ścieżki rowerowe.
Pan Jarosław Kaczmarek (mieszkający przy bocznej ulicy od ul. Czarnieckiego) powiedział, że jego zdaniem droga ma 5 metrów szerokości (a nie jak mówił pan Motycki, 4 metry), choć przyznał, że jej stan prawny nie jest uregulowany. Zdaniem pana Jarosława Kaczmarka całą sprawę można załatwić, dogadując się z mieszkańcami oraz zadeklarował, że zwróci 30 zł za każde odśnieżenie tej drogi. Pan Jarosław Kaczmarek chciałby otrzymać na piśmie informację, że właściciel drogi zabrania jej odśnieżania.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona, a zainteresowany otrzyma odpowiedź.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że w poprzednim miejscu pracy pan Skarbnik zarabiał 120 tys. rocznie (średnio 10 tys. miesięcznie) i zapytał Skarbnika czy na podobne uposażenie może liczyć w Puszczykowie?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wynagrodzenie Skarbnika jest jawne i będzie takie samo jak jego ostatnie wynagrodzenie w Dopiewie.
Następnie radny Maciej Stelmachowski zaapelował, żeby posiedzenia Rady przebiegały sprawniej.
Radny Piotr Bekas powiedział, że nie rozumie podejścia pana Macieja Stelmachowskiego, któremu jeśli to przeszkadza i jest za długo, to zawsze może wstać i wyjść.
 
Ad 13. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.20 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 4. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości