Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 2/10/VI z 2 sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 14 grudnia 2010 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 2/10/VI
z 2 sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 14 grudnia 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.30
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył posiedzenie, powitał radnych i gości podkreślając uroczysty charakter sesji. Spośród gości, Przewodniczący Rady szczególnie powitał starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego, Burmistrza elekta Andrzeja Balcerka, a także Burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.
Głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który poprosił o wycofanie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Puszczykowa do Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych wniosków i zaproponowania wyboru ofert na realizację zadań publicznych miasta Puszczykowa w 2011 roku. Sekretarz uzasadnił, że po konsultacjach z organem nadzoru, okazało się, iż przedstawiciele Rady uczestniczą w Komisji Konkursowej jako eksperci i powoływani są zarządzeniem burmistrza.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku o wykreślenie z porządku obrad punktu 11.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wobec powyższego, zmianie uległa numeracja porządku obrad.
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta.
 4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 3/06/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie nazw i składu liczbowego stałych Komisji Rady.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji Spraw Społecznych.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż, w imieniu swoim oraz Rady, złożył podziękowania dotychczasowej Burmistrz Miasta Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała za życzenia i dodała, że jest zaszczycona, iż mogła przez cztery lata kierować miastem, zaznaczyła też, że respektuje wybór mieszkańców. Ponadto Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka życzyła Burmistrzowi elektowi, aby kontynuacja dzieła sprawiła mu wiele satysfakcji i aby Puszczykowo dalej rozkwitało.
Ustępującej Burmistrz podziękował też pan Adam Kaczmarek dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), który zaznaczył, że była ona inicjatorką powstania Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Ad 3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta.
Pani Klara Krzewińska, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, wręczyła panu Andrzejowi Balcerkowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta. Przewodnicząca złożyła też nowo wybranemu Burmistrzowi gratulacje i życzenia dobrej współpracy z radnymi oraz mieszkańcami.
 
Ad 4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż oddał głos Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi.
Burmistrz Andrzej Balcerek złożył ślubowanie słowami:
Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.
Tak mi dopomóż Bóg.”
Następnie Burmistrz Andrzej Balcerek odebrał gratulacje z rąk Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża oraz pana Adama Kaczmarka dyrektora WPN.
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu komitetu wyborczego Razem dla Puszczykowa, dodał też, że to wielki honor i zaszczyt, iż mieszkańcy powierzyli mu tak odpowiedzialną funkcję. Burmistrz powiedział, że jest wiele problemów, ale będzie podejmował przemyślane i odpowiedzialne decyzje. Ponadto Burmistrz wyraził wolę wspólnego rozwiązywania problemów, zadeklarował też, że będzie działał zgodne z prawem i dla dobra Puszczykowa. Burmistrz Andrzej Balcerek, w imieniu swoim oraz mieszkańców, podziękował też ustępującej Burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej za czas i pracę poświęcone na rzecz miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę, podczas której radni i goście składali gratulacje i życzenia Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi i ustępującej Burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej.
Po wznowieniu obrad, głos zabrał starosta poznański Jan Grabkowski, który powiedział, że w Puszczykowo znajduje się jeden z ważniejszych ośrodków powiatu, czyli szpital. Ponadto starosta powiedział, że jest zadowolony z wyniku wyborów i oficjalnie popierał kandydaturę Andrzeja Balcerka na burmistrza, ponieważ uznał, że zmiana jest konieczna. Starosta dodał, że w ramach kompetencji, będzie oferował Puszczykowu określoną pomoc i działania, dodał też, że ważna jest współpraca i zrozumienie. Starosta podkreślił, że cieszy się z wyboru Andrzeja Balcerka na burmistrza i że już rozpoczęli współpracę, dodał również, że warto mieć osoby wspierające, ponieważ burmistrz wielokrotnie sam musi podejmować trudne decyzje i ważne jest oparcie w Radzie i w ludziach, a jeśli polityka jest otwarta i przejrzysta łatwiej się współpracuje.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zamierza pracować zgodnie z tym, co przedstawiono w programie wyborczym, dodał, że jest wzruszony, a poparcie starosty wróży wiele sukcesów.
 
Ad 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 3/06/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie nazw i składu liczbowego stałych Komisji Rady.
Głos zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił, że uchwała Nr 3/06/V została podjęta jeszcze zanim uchwalono Statut Miasta, a w związku z określeniem przez Statut nazw komisji stałych oraz ich minimalnego składu liczbowego, bezzasadne jest utrzymywanie w mocy jej postanowień.
Sekretarz dodał, że Statut określa minimalny stan komisji tj. 3 osoby, maksymalny nie jest podany.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie: uchylenia uchwały Nr 3/06/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie nazw i składu liczbowego stałych Komisji Rady.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 4/10/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna jest powoływana obligatoryjnie, sposób jej powołania i skład określa Statut Miasta z zastrzeżeniem, że w skład komisji powinni wejść przedstawiciele wszystkich klubów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Jopka, który wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zakomunikował, że każda kandydatura będzie osobno głosowana.
Radny Krzysztof Jopek poinformował, że nie weźmie udziału w głosowaniu nad swoją kandydaturą.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił mecenas o wyjaśnienie odnośnie głosowania w swojej sprawie, ponieważ pojawiły się wątpliwości, czy radny może w takim przypadku wziąć udział w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę oraz poinformował, że po zgłoszeniu pięciu kandydatur, po kolei nad każdą przeprowadzi głosowanie.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zgłosiła kandydaturę radnego Władysława Hetmana, który wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował kandydaturę radnego Piotra Bekasa, który wyraził zgodę.
Radna Małgorzata Szczotka zaproponowała kandydaturę radnego Marka Barłoga, który wyraził zgodę.
Radny Piotr Bekas zaproponował kandydaturę radnej Małgorzaty Szczotki, która wyraziła zgodę.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął listę kandydatów.
Mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że nie zgadza się z orzeczeniem Najwyższego Sądu Administracyjnego (NSA), ale interpretacja stanowi, że takie głosowanie dotyczy interesu prawnego radnego, wobec czego bezpieczniej jest, jeśli nie bierze udziału w głosowaniu, które go dotyczy.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, czy spośród zgłoszonych kandydatów najpierw zostanie wyłoniony przewodniczący.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odpowiedział, że najpierw przeprowadzone zostanie głosowanie w sprawie zgłoszonych kandydatur, a później z tego grona zostanie wyłoniony przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Piotra Bekasa, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Kandydatura radnego Piotra Bekasa została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Krzysztofa Jopka, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Kandydatura radnego Krzysztofa Jopka została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Władysława Hetmana, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Kandydatura radnego Władysława Hetmana została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Marka Barłoga, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Marka Barłoga została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Małgorzaty Szczotki, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Małgorzaty Szczotki została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował kandydaturę radnego Piotra Bekasa na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uzasadniając, że dwie kadencje wcześniej pełnił już tę funkcję i ma stosowane doświadczenie w tym zakresie.
Radny Piotr Bekas wyraził zgodę.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru radnego Piotra Bekasa na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Piotr Bekas oświadczył, że nie weźmie udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Kandydatura radnego Piotra Bekasa została przyjęta.
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała kandydaturę radnego Krzysztofa Jopka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Krzysztof Jopek wyraził zgodę.
Radny Maciej Stelmachowski zgłosił kandydaturę radnego Marka Barłoga, który nie wyraził zgody.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął listę kandydatów i przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Jopka, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za”- 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Kandydatura radnego Krzysztofa Jopka została przyjęta.
Lista członków Komisji Rewizyjnej wraz z podaniem funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego:
 1. Przewodniczący Komisji: - Piotr Bekas
 1. Zastępca Przewodniczącego Komisji: - Krzysztof Jopek
 1. Członkowie Komisji: - Marek Barłóg
- Władysław Hetman
- Małgorzata Szczotka
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, czy będzie dyskusja nad uchwałą?
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył dyskusję.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że uważa za naganną sytuację, gdzie w skład komisji rewizyjnej weszli radni z jednego komitetu wyborczego, w dodatku związanego z burmistrzem, podczas gdy komisja ta ma kontrolować jego działalność.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił uwagę, że radny Maciej Stelmachowski sam nie zgłosił żadnej kandydatury.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że chciał wejść do komisji rewizyjnej, ale nie chciał sam się zgłaszać.
Radny Piotr Bekas zapytał, czy podczas głosowania treści uchwały, radni wchodzący w skład komisji również nie powinni brać udziału w głosowaniu?
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że treść uchwały została przyjęta w wyniku cząstkowych głosowań wskazując, że podobnie było podczas głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego Rady, ponadto każdy z kandydatów uzyskał wymaganą większość głosów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał, czy może pojawić się jakiś problem, jeśli Rada będzie głosować nad uchwałą?
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że nie.
Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 5/10/VI została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konieczność podjęcia uchwały wynika ze Statutu Miasta, dodał też, że zakres uchwały został rozszerzony o powołanie zastępcy przewodniczącego komisji. Sekretarz wskazał również, że maksymalna liczba radnych wchodzących w skład komisji nie jest określona.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę Krzysztofa Jopka, który wyraził zgodę.
Radny Marek Barłóg zgłosił kandydaturę radnego Piotra Bekasa, który wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Pawła Rochowiaka, który wyraził zgodę.
Radny Maciej Stelmachowski zgłosił kandydaturę radnej Bogumiły Dolskiej, która wyraziła zgodę.
Radny Paweł Rochowiak zgłosił kandydaturę radnego Marka Barłoga, który wyraził zgodę.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zgłosiła kandydaturę Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, który wyraził zgodę.
Radny Piotr Bekas zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który wyraził zgodę.
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Dettloffa, który wyraził zgodę.
Radny Krzysztof Jopek zgłosił kandydaturę radnego Władysława Hetmana, który wyraził zgodę.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że też chciałby wejść w skład tej komisji, ponadto zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Szczotki uzasadniając, że warto, aby w komisji znaleźli się radni z wszystkich okręgów.
Radna Małgorzata Szczotka nie wyraziła zgody.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Macieja Stelmachowskiego, który wyraził zgodę.
Wobec braku kolejnych kandydatur, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął listę i zarządził głosowanie poszczególnych kandydatur.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Pawła Rochowiaka, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Pawła Rochowiaka została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Marka Barłoga, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Marka Barłoga została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Krzysztofa Jopka, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Krzysztofa Jopka została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Piotra Bekasa, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Piotra Bekasa została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Dettloffa, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Andrzeja Dettloffa została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Bogumiły Dolskiej, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Bogumiły Dolskiej została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Władysława Hetmana, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Władysława Hetmana została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie swojej kandydatury, oświadczył też, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Macieja Stelmachowskiego, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 8 głosów, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Kandydatura radnego Macieja Stelmachowskiego nie została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radny Paweł Rochowiak zgłosił kandydaturę radnego Marka Barłoga, który wyraził zgodę.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że docenia radnego Marka Barłoga, ale jego zdaniem byłoby lepiej, funkcję tą sprawował ktoś z większym doświadczeniem samorządowym i zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który wyraził zgodę.
Radny Piotr Bekas zapytał, w jaki sposób będzie przebiegało głosowanie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował, aby przyjąć, że nad każdą z kandydatur przeprowadzone zostanie głosowanie i ten kto uzyska większość zostanie wybrany przewodniczącym.
Sekretarz Maciej Dettlaff poprosił o przerwę w celu sprawdzenia, czy Wiceprzewodniczący Rady może pełnić funkcję przewodniczącego komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zarządził krótką przerwę.
Po wznowieniu obrad i ustaleniu, że Wiceprzewodniczący Rady może pełnić funkcję przewodniczącego komisji, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie zaznaczając, że każdy radny oddaje głos na poszczególnego kandydata i ten, który uzyska większość obejmie funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Marka Barłoga, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” 3 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wobec powyższego przyjęto, że funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pełnić będzie radny Marek Barłóg.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Rochowiaka, który wyraził zgodę.
Radny Paweł Rochowiak zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Pawła Rochowiaka, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wobec powyższego przyjęto, że funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pełnić będzie radny Paweł Rochowiak.
Lista członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wraz z podaniem funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego:
Przewodniczący Komisji - Marek Barłóg
Zastępca Przewodniczącego Komisji - Paweł Rochowiak
Członkowie:
 • Piotr Bekas
 • Zbigniew Czyż
 • Andrzej Dettloff
 • Bogumiła Dolska
 • Władysław Hetman
 • Krzysztof Jopek
 • Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 6/10/VI została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że tak, jak w poprzednim przypadku, projekt dostarczony przed sesją został poszerzony o ustępy dotyczące zakresu działalności komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny Krzysztof Jopek zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Hempowicz, która wyraziła zgodę.
Radny Piotr Bekas zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Strzelczyka, który wyraził zgodę.
Radny Marek Barłóg zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który wyraził zgodę.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Rochowiaka, który wyraził zgodę.
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła kandydaturę radnego Macieja Stelmachowskiego, który wyraził zgodę.
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, który wyraził zgodę.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak, która wyraziła zgodę.
Radny Marek Barłóg zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Czarneckiej, która wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Szczotki, która wyraziła zgodę.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie poszczególnych kandydatów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Małgorzaty Szczotki, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Małgorzaty Szczotki została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Małgorzaty Hempowiacz, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Małgorzaty Hempowiacz została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Jarosława Strzelczyka, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Jarosława strzelczyka została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Macieja Stelmachowiskiego, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Macieja Stelmachowskiego została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Pawła Rochowiaka, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Pawła Rochowiaka została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Elżbiety Czarneckiej, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Czarneckiej została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie swojej kandydatury, oświadczył też, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, oraz zaproponował kandydaturę radnej Małgorzaty Szczotki, która wyraziła zgodę.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Małgorzaty Szczotki, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wobec powyższego przyjęto, że funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pełnić będzie radna Małgorzata Szczotka.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak, która wyraziła zgodę.
Radny Paweł Rochowiak zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który nie wyraził zgody.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wobec powyższego przyjęto, że funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pełnić będzie radna Kinga Górna-Krzeszowiak.
Lista członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wraz z podaniem funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego:
Przewodniczący: - Małgorzata Szczotka
Zastępca Przewodniczącego: - Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie
       • Elżbieta Czarnecka
       • Zbigniew Czyż
       • Małgorzata Hempowicz
       • Paweł Rochowiak
       • Maciej Stelmachowski
       • Jarosław Strzelczyk
       • Janusz Szafarkiewicz
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 7/10/VI została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji Spraw Społecznych.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że analogicznie do poprzednich projektów uchwał, konieczność powołania komisji wynika ze Statutu Miasta a przedłożony przed sesją projekt uchwały został poszerzony o ustępy dotyczące zakresu działalności komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Hempowicz, która wyraziła zgodę.
Radny Paweł Rochowiak zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Dettloffa, który wyraził zgodę.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Czarneckiej, która wyraziła zgodę.
Radny Marek Barłóg zgłosił kandydaturę radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak, która wyraziła zgodę.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Strzelczyka, który wyraził zgodę.
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę radnej Bogumiły Dolskiej, która wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zgłosił kandydaturę radnego Macieja Stelmachowskiego, który wyraził zgodę.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie poszczególnych kandydatów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Małgorzaty Hempowicz, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Małgorzaty Hempowicz została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Elżbiety Czarneckiej, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Czarneckiej została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Dettloffa, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Andrzeja Dettloffa została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Jarosława Strzelczyka, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Jarosława Strzelczyka została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Bogumiły Dolskiej, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnej Bogumiły Dolskiej została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Macieja Stelmachowskiego, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Macieja Stelmachowskiego została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Hempowicz, która wyraziła zgodę.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Małgorzaty Hempowicz, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wobec powyższego przyjęto, że funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych pełnić będzie radna Małgorzata Hempowicz.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Czarneckiej, która wyraziła zgodę.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnej Elżbiety Czarneckiej, która oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wobec powyższego przyjęto, że funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych pełnić będzie radna Elżbieta Czarnecka.
Lista członków Komisji Spraw Społecznych wraz z podaniem funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego:
Przewodniczący Komisji – Małgorzata Hempowicz
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Elżbieta Czarnecka
Członkowie:
      • Andrzej Dettloff
      • Bogumiła Dolska
      • Kinga Górna–Krzeszowiak
      • Maciej Stelmachowski
      • Jarosław Strzelczyk
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 8/10/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dellaff wyjaśnił, że komisja ta nie jest wymieniona w Statucie, jednak w ciągu 3,5 roku funkcjonowania Statutu w formie przyjętej w roku 2007 zgłoszono kilka problemów, niektóre nie są zgodne z ustawami, w kilku przypadkach zapadły niekorzystne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, stąd plan wyeliminowania prawnych nieścisłości. Sekretarz dodał, że wspólnie z Przewodniczącym Rady ustalono, że terminem obligującym Komisję do przedstawienia Radzie zmian będzie wrzesień, a do końca grudnia projekt Statutu zostanie skierowany do konsultacji społecznych. Sekretarz wskazał też, że wymagane będą konsultacje prawne, także z biurem prawnym wojewody, zaproponowano skład 3-osobowy, ale nie jest to wiążące.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż oddał głos radnym.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał w jakim kierunku mają być dokonywane zmiany.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odpowiedział, że w wielu przypadkach Statut jest sprzeczny sam z sobą oraz z ustawą o samorządzie gminnym, ponadto pracownicy Biura Rady Miasta i sekretarz wielokrotnie informowali o potrzebie naniesienia zmian i poprawek.
Radny Piotr Bekas zapytał, czy zapis w § 1 pkt 2 projektu uchwały tj. Zadaniem Komisji jest przygotowywanie na podstawie wniosków radnych i innych mieszkańców propozycji zmian w Statucie Miasta Puszczykowa [...] odnosi się także do załączników Statutu.
Mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że załączniki są integralną częścią Statutu.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że Komisja nie przygotowuje projektu sama, Urząd zapewni pełną pomoc, także pod względem organizacyjnym i odnośnie kontaktów z kancelarią prawną
Wobec braku dalszych uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Pawła Rochowiaka, który wyraził zgodę.
Radny Paweł Rochowiak zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który wyraził zgodę.
Radny Andrzej Dettloff zgłosił kandydaturę radnego Piotra Bekasa, który wyraził zgodę.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę radnego Marka Barłoga, który wyraził zgodę.
Radny Krzysztof Jopek zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, który wyraził zgodę.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie poszczególnych kandydatów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Pawła Rochowiaka, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Pawła Rochowiaka została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Marka Barłoga, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Marka Barłoga została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie swojej kandydatury oraz oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie kandydatury radnego Piotra Bekasa, który oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura radnego Piotra Bekasa została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
Radny Andrzej Dettloff zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, który wyraził zgodę.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie w sprawie swojej kandydatury oraz oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wobec powyższego przyjęto, że funkcję Przewodniczącego Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa pełnić będzie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż.
Lista członków Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa wraz z podaniem funkcji przewodniczącego:
Przewodniczący Komisji: - Zbigniew Czyż
Członkowie :
       • Marek Barłóg
       • Piotr Bekas
       • Paweł Rochowiak
       • Janusz Szafarkiewicz
Radny Piotr Bekas zapytał, czy w przypadku tej komisji powinno się powołać funkcję zastępcy Przewodniczącego.
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że zależy to od zdania Rady.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał, czy ktoś z radnych chciałby pełnić funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 9/10/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
Wyjaśnień udzieliła pani Katarzyna Nowak, która poinformowała, że dzięki projektowi, który jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbywać się będą zajęcia w klasach 1-3, dodała też, że zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci najmłodszych, zarówno tych, które robią za małe postępy w nauce, jak i tych szczególnie uzdolnionych. Pani Katarzyna Nowak poprosiła też o naniesienie autopoprawki i wpisanie jako daty zakończenia projektu roku 2012 a nie 2011, ponadto wyjaśniła, że z uchwały wynika, iż zajęcia rozpoczną się od września, ale ze względu na opóźnienie oceny projektu, faktycznie rozpoczną się od 1 stycznia 2011 a czas realizacji projektu zostanie zmieniony aneksem do umowy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż oddał głos radnym.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na błąd w zapisie słownym wysokości dofinansowania.
Sekretarz Maciej Dettlaff naniósł poprawkę.
Radny Piotr Bekas zapytał, czy nie można w treści uchwały podać od razu właściwej daty rozpoczęcia projektu.
Pani Katarzyna Nowak wyjaśniła, że data wskazana w uchwale musi być zgodna z datą z wniosku o dofinansowanie.
Mecenas Elżbieta Celichowska dodała, że jest to potwierdzenie działań już podjętych.
Wobec braku kolejnych uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 10/10/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Miasta – kserokopie pism stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał radnym o konieczności złożenia do 31 grudnia oświadczeń majątkowych na początek kadencji, dodał, że niezłożenie oświadczenia w terminie skutkuje utratą mandatu.
Radny Piotr Bekas zapytał, według stanu na jaki dzień, mają być złożone oświadczenia majątkowe.
Mecenas Elżbieta Celichowska odpowiedziała, że według stanu na dzień składania ślubowania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił mecenas o potwierdzenie i przesłanie takiej informacji e-mailem.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował też, że w piątek 17 grudnia o godz. 17.00 odbędzie się msza za nowo wybraną Radę Miasta i Burmistrza.
Ponadto Przewodniczący poinformował, że Burmistrz Andrzej Balcerek złożył wniosek o zwołanie na dzień 17 grudnia sesji nadzwyczajnej, odczytał wniosek, porządek obrad i projekty uchwał.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę, podczas której przygotowano dla radnych zawiadomienia o zwołaniu sesji nadzwyczajnej wraz z załącznikami.
Po wznowieniu obrad radni otrzymali zawiadomienia o zwołaniu sesji nadzwyczajnej na dzień 17 grudnia 2010 r. na godz. 18.00.
Radny Maciej Stelmachowski poprosił o zmianę terminu na poniedziałek 20 grudnia, lub zmianę godziny w dniu 17 grudnia na 19.00.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że termin został ustalony po konsultacji z radnymi i większości odpowiada, ponadto termin poniedziałkowy jest zbyt odległy dla Burmistrza, stąd pozostaje jak ustalono.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał też, że na dzień 28 grudnia 2010 r. zaplanowana została sesja zwyczajna, porządek będzie skonsultowany z Burmistrzem i referatami Urzędu.
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Piotr Bekas zapytał o paliki, które zostały powbijane wzdłuż ul. Wysokiej, w jakim celu i przez kogo zostało to zrobione?
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że prace dotyczą budowy światłowodu, zgodę wydawał Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich (WZDW).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał, czy dzieje się to bez możliwości wpływu ze strony miasta.
Radny Piotr Bekas zapytał, czy cokolwiek w tym temacie jest konsultowane z miastem i czego możemy się dowiedzieć.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że spróbuje uzyskać informacje z WZDW.
Radny Piotr Bekas zasugerował, aby w styczniu przedstawiciel WZDW przedstawił sytuację na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radny Marek Barłóg zwrócił uwagę na sytuację przy dworcu w Puszczykówku, gdzie ze względu na prace remontowe, pasażerowie nie mają gdzie się schronić. Radny dodał, że rozmawiał w tej sprawie z wiceburmistrzem Tomaszem Zwolińskim, który poinformował go, że po interwencji u inwestora uzyskano odpowiedź, że nic nie da się zrobić, ponieważ za dwa tygodnie powinno nastąpić otwarcie i inwestor nie chce, aby wcześniej coś zostało zniszczone.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że udzieli odpowiedzi po skontaktowaniu się z wykonawcą remontu.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Głos zabrał radny Maciej Stelmachowski, który powiedział, że z przykrością przyjmuje fakt, że jako jedynemu, nie pozwolono mu wejść do komisji, w których chciał pracować, ponadto nie godząc się na zmianę terminu sesji, uniemożliwiono mu udział w piątkowej sesji. Radny dodał, że jest to tym bardzie przykre, że zadecydowali o tym radni, którzy w trakcie kampanii wyborczej deklarowali głębokie przywiązanie do idei demokratycznych.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż, o godz. 20.30 zamknął posiedzenie Rady Miasta.
 
Protokolant
/-/ Katarzyna Szykulska
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości