Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 3/10/VI z 3., nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puszczykowa,która miała miejsce dnia 17 grudnia 2010 r.w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 3/10/VI
z 3., nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 17 grudnia 2010 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
Godz. rozpoczęcia: 18.00
Godz. zakończenia: 18.30
 
Ad 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył sesję, zwołaną na wniosek Burmistrza Andrzeja Balcerka powitał radnych i gości, oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych). Nieobecny radny Maciej Stelmachowski.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie odwołania skarbnika Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż rozpoczął dyskusję, zapytał czy są pytania, uwagi.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania skarbnika Miasta Puszczykowa.
 
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 11/10/VI została przyjęta.
 
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż podziękował panu Piotrowi Szmytkowskiemu, który przez 5 lat obejmował stanowisko Skarbnika Miasta. Życzenia złożyli także była burmistrz Małgorzata Ormoch-Tabędzka, oraz komendant straży miejskiej Dariusz Borowski i obecni na sali pracownicy Urzędu Miejskiego.
 
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania skarbnika Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał treść uchwały w sprawie powołania pana Piotra Łoździna na stanowisko Skarbnika Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż oddał głos radnym.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił, aby pan Piotr Łoździn powiedział parę słów o sobie.
Pan Piotr Łoździn wyjaśnił, że przez 5 lat obejmował stanowisko skarbnika w gminie Dopiewo, poinformował też jakie ma wykształcenie i przedstawił dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania skarbnika Miasta Puszczykowa.
 
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 12/10/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Rady Miasta.
 
 
 
Protokolant
 
 
/-/ Katarzyna Szykulska
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa
 
 
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości