Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 6/11/VI z 6. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 22 lutego 2011 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 6/11/VI
z 6. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 22 lutego 2011 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
RM-0002/06/11
Godz. rozpoczęcia: 17.15
Godz. zakończenia: 19.45
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 4. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że podczas posiedzenia Komisji powstały wątpliwości wobec czterech projektów uchwał:
 • ws. utworzenia Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej” (druk nr 19),
 • ws. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej” (druk nr 20),
 • ws. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (druk nr 26),
 • ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/22 i 177/23 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 (druk nr 23).
Zgodnie z ustaleniami Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Przewodniczący Marek Barłóg złożył wniosek o zniesienie z porządku obrad punktów: 8, 9, 11 i 13 (dotyczących czterech wspomnianych projektów uchwał).
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że pomimo pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję projektów uchwał w sprawie utworzenia i statutu Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej” pojawiło się wiele pytań, dlatego uważa, iż zasadnym byłoby zniesienie powyższych projektów uchwał z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zniesienie z porządku obrad punktów: 8, 9, 11 i 13.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 5/11/VI z dnia 25 stycznia 2011 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2010 (druk nr 18).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 13/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011 (druk nr 24).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Puszczykowa przed sądami administracyjnymi obu instancji w sprawie ze skargi Urszuli i Witolda Duczmal, Ewy i Jana Piechowiak oraz Ireneusza Reszel na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa nr 323/10/V z dnia 6 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej etap B (druk nr 22).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa (druk nr 28).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działek o numerach: 971/3 i 971/5 (druk nr 25a).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej, zmienionej uchwałą Nr 297/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r. (druk nr 21).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 27).
 11. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zasygnalizował, że w dalszej części sesji przedstawiona zostanie informacja na temat pożaru jednego z domów w Puszczykowie.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 5/11/VI z dnia 25 stycznia 2011 r.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 5/11/VI z dnia 25 stycznia 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Protokół nr 5/11/VI został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011 (druk nr 18).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas przedstawił projekt planu oraz dodał, że największym problemem było określenie liczby posiedzeń.
Na wniosek radnego Krzysztofa Jopka, Przewodniczący Piotr Bekas odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 33/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 13/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011 (druk nr 24).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawi ww. projekt uchwały, proponując zmianę terminu kwietniowej sesji z 26 na 19 kwietnia.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 13/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2011.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 34/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Puszczykowa przed sądami administracyjnymi obu instancji w sprawie ze skargi Urszuli i Witolda Duczmal, Ewy i Jana Piechowiak oraz Ireneusza Reszel na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa nr 323/10/V z dnia 6 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej etap B (druk nr 22).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w związku ze złożoną przez mieszkańców skargą na uchwałę Rady Miasta, konieczne jest ustalenie pełnomocnika, który będzie występował przed sądami administracyjnymi oraz dodał, że udzielenie pełnomocnictwa proponuje się powierzyć radcy prawnemu Urzędu, który zna sprawę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił radcę prawnego Justynę Dykier o rekomendację dla pana Szymona Muszyńskiego.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że radca prawny Szymon Muszyński ma doświadczenie w pracy samorządowej oraz posiada kompetencje do reprezentowania Rady Miasta Puszczykowa przed sądami administracyjnymi.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Puszczykowa przed sądami administracyjnymi obu instancji w sprawie ze skargi Urszuli i Witolda Duczmal, Ewy i Jana Piechowiak oraz Ireneusza Reszel na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa nr 323/10/V z dnia 6 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej etap B.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 35/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa (druk nr 28).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując m.in., że zgodnie z procedurą konieczne jest podjęcie uchwały o przejęciu pojazdu, jednakże przejęty motorower zostanie złomowany, ponieważ nie przedstawia żadnej wartości.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przejęcia pojazdu na własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 36/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działek o numerach: 971/3 i 971/5 (druk nr 25a).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że podczas posiedzeń komisji prezentowane były dwa warianty projektu uchwały w tej sprawie i ostatecznie zdecydowano się na wariant dotyczący wydzierżawienia mniejszej powierzchni na okres do 5 lat. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że właściciel przedsiębiorstwa Eko-Rondo wyraził zgodę na warunki przedstawione w omawianym projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że członkowie Komisji dokonali również wizji lokalnej dzierżawionego terenu oraz dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Przewodniczący Marek Barłóg poinformował również, iż pojawiła się uwaga, żeby w umowie dzierżawy ustalić służebność drogi dojazdowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w umowie dzierżawy będzie zapis zarówno o udostępnieniu dojazdu dla przedsiębiorstwa Eko-Rondo przez teren miejski, jak i zapis o umożliwieniu dojazdu do działki miejskiej poprzez działkę należącą do firmy Eko-Rondo.
Radny Paweł Rochowiak (reprezentujący okręg, którego dotyczy omawiany projekt uchwały) powiedział, że wcześniej projekt uchwały łączony był z organizacją przytuliska dla psów, natomiast obecnie kwestia budowy przytuliska została wyłączona z projektu uchwały. Radny dodał, że przytulisko ma powstać na terenie miejskim, w sąsiedztwie omawianych terenów, ale realizowane będzie na podstawie osobnej umowy (niepowiązanej z umową dzierżawy).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, części działek o numerach: 971/3 i 971/5.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 37/11/VI została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej, zmienionej uchwałą Nr 297/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r. (druk nr 21).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że mpzp przygotowany na podstawie uchwały intencyjnej z 2007 r. nie uzyskał pozytywnej opinii WPN ze względu na planowane poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 430. W związku z powyższym w roku 2010 Rada zdecydowała o podziale terenu na obszary A i B, celem wyłączenia drogi 430 z prac nad planem. Pani Alina Stempniak powiedziała, że projekt planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu, a cała procedura praktycznie zakończona. Teoretycznie projekt planu jest gotowy do uchwalenia, ale jednym z warunków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest jego zgodność ze Studium, a w tym przypadku (pomimo równolegle prowadzonych prac nad Studium i planem) plan wyprzedził Studium (w nadal obowiązującym Studium na terenie łąk przewidziano możliwość inwestycji, natomiast w przygotowanym projekcie planu łąki zostały wyłączone spod zabudowy kubaturowej).
Pani Alina Stempniak powiedziała, że w związku z zaistniałą sytuacją proponuje się dokonanie kolejnej zmiany uchwały intencyjnej, która umożliwi dokończenie prac nad tą częścią planu, która jest zgodna z nadal obowiązującym Studium.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej, zmienionej uchwałą Nr 297/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 czerwca 2010 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 38/11/VI została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 27).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały:
 • Załącznik nr 1 – zwiększenie w planie dochodów o 24.523 zł (w tym dotacja z Powiatu Poznańskiego - 12.300 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz wpływy z podatków lokalnych - 12.223 zł w związku z opodatkowaniem jednostek organizacyjnych miasta).
 • Załącznik nr 2 – zmiany w planie wydatków:
- zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na transport zbiorowy,
- zwiększono o kwotę 12.300 zł wydatki na utrzymanie dróg powiatowych – w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji z Powiatu,
- wprowadzono w kwocie 10.523 zł wydatki na podatek od nieruchomości oraz leśny dot. mienia komunalnego,
- zmniejszono wydatki na wykup gruntów o kwotę 153.744 zł,
- wprowadzono wydatki z tytułu odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, odsetek z nim związanych oraz kosztów podstępowania sądowego w łącznej kwocie 98.744 zł,
- wprowadzono wydatki na składkę do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN nie opłaconą w 2010 r.,
- wprowadzono wydatki na podatek od nieruchomości,
- dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami.
 • Załącznik nr 3 – w planie wydatków majątkowych zmniejszono wydatki na wykup gruntów o kwotę 153.744 zł,
 • Załącznik nr 4 – zmiany w zakresie dotacji związanej ze współdziałaniem w zakresie transportu zbiorowego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg przyznał, że najistotniejsze, iż deficyt nie uległ zmianie oraz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał skąd miasto weźmie środki, jeśli pojawi kolejny nakaz zapłaty odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi?
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zdecydowano, iż lepiej na początku roku będzie część środków pierwotnie przeznaczonych na wykup gruntów wykorzystać na uregulowanie zaległych płatności (odszkodowania, transport zbiorowy). Skarbnik dodał, że miasto otrzyma dodatkowe 50 tys. w ramach subwencji oświatowej.
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zasądzona kwota odszkodowania jest tegoroczną decyzją, natomiast toczących się spraw jest sporo (w tym roku miastu może grozić kwota nawet do 3 mln zł odszkodowań).
Odpowiadając na pytania radnych Piotra BekasaMałgorzaty Hempowicz, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Alina Stempniak poinformowała, że zasądzony nakaz wypłaty odszkodowania dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedstawiła historię sprawy podkreślając, że ciągle jest ona w toku.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 39/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
Ad 11. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński opowiedział o stanie rozmów z dyrekcją puszczykowskiego szpitala związanych z wieloletnim planem rozwoju tej placówki, parkingami przed szpitalem i zmianami komunikacyjnymi w jego sąsiedztwie.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że spotkanie dotyczące Selektu było spotkaniem roboczym, natomiast Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o wynikach spotkania w Kostrzyniu, które dotyczyło budowy schroniska dla zwierząt.
Odpowiadając na pytania radnej Małgorzaty Hempowicz, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że:
 • ewaluacja liceum dotyczyła jej kontroli (wizytacji),
 • sprawa drogi powiatowej (od dworca PKP do Łęczycy) i przepustu jest nadal rozpatrywana – prowadzone będą badania jej newralgicznych punktów (zapadlin) oraz opracowywane zostaną koncepcje jej naprawy.
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Zbigniew Czyż poinformował, że razem z Burmistrzem wzięli udział w spotkaniu w kościele pw. Św Józefa dotyczącym beatyfikacji Jana Pawła II.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • uchwała nr 2/88/2011 Kolegium RIO,
 • uchwała nr 2/58/2011 Kolegium RIO,
 • pismo z WPN (przekazane pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta),
 • pismo z WSA.
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wydane zostały dwie decyzje wobec Aquanetu, nakładające obowiązek płacenie za zajęcie pasa drogowego oraz że właśnie sprawdzane jest czy Aquanet powinien również płacić za pozostałe urządzenia umieszczone na terenach miejskich.
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że do czasu spłaty zaległości wobec Aquanetu za utrzymanie hydrantów, kwotę tę będzie trzeba wliczyć do naszego zadłużenia, co może spowodować przesunięcie spłaty długu na lata późniejsze.
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że należy poczekać do momentu, gdy będzie gotowe wykonanie za pierwszy kwartał, wtedy bowiem będzie widać czy można dokonywać w tym roku jeszcze cięć w wydatkach.
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Barłoga, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zobowiązania Aquanetu wobec miasta będą na nieporównywalnie niższym poziomie niż zaległości Puszczykowa względem Aquanetu. Niemniej jednak, gdy pojawią się dodatkowe dochody będzie można automatycznie spłacać zobowiązania wobec Aquanetu nawet bez konkretnych porozumień.
Radny Piotr Bekas zapytał o stan prac na ulicach Dworcowej (grubość kładzionej nawierzchni) i Gołębiej (nieposypywana, śliska nawierzchnia).
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że ul. Gołębia została przekazana wykonawcy i to on odpowiada za posypywanie drogi oraz dodała, że ruch na tej ulicy odbywa się nieoficjalnie. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że interweniowano zawsze, gdy mieszkańcy zgłaszali taką potrzebę. Ostatnio nie było jednak żadnych zgłoszeń.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Remigiusz Motycki poinformował, że nad budową ul. Dworcowej czuwa inspektor nadzoru. Na ul. Dworcowej położona zostanie nowa podbudowa, będzie frezowanie, dołożono ok. 200 m masy bitumicznej.
Odnosząc się do wypowiedzi pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan radny Paweł Rochowiak przypomniał, że zapewniano kiedyś o monitorowaniu stanu dróg przez odpowiednie służby, dlatego jego zdaniem należy reagować natychmiast na złe warunki, panujące na drodze, a nie czekać na sygnały mieszkańców.
Nawiązując do wypowiedzi radnego Pawła Rochowiaka, radny Marek Barłóg powiedział, że Straż Miejska faktycznie monitoruje ulice podczas codziennych patroli (o czym radny mógł się przekonać
osobiście, uczestnicząc w jednym z patroli).
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że monitoring na terenie byłego MOSiR-u został zrobiony za małe pieniądze (bezprzewodowo) i bez zaangażowania większych środków ten system nie będzie tam działać na tym łączu (obecnie nie ma możliwości, aby obraz był „na żywo” dostępny w internecie).
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że po wyjaśnieniu powyższej sprawy, Wiceprzewodniczący Rady otrzyma odpowiedź.
Po sugestii radnego Krzysztofa Jopka, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się z prośbą do Urzędu o pilne zajęcie się sprawą niesprawnej sygnalizacji świetlnej na ul. Wysokiej (przy przejściu do ul. Jarosławskiej).
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że już 3 tygodnie temu powyższa sprawa został zgłoszona Zarządowi Dróg Wojewódzkich.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o udzielenie informacji nt. działań i pomocy udzielonej pogorzelcom.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Remigiusz Motycki w imieniu swoim oraz pani Wioletty Flieger z MOPS-u, przedstawił szczegółowo jakie działania zostały podjęte i jakiej udzielono pomocy rodzinom poszkodowanym w pożarze domu na ul. 3 Maja.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej miasta oraz w Echu Puszczykowa informacji o numerze konta, na które można wpłacać pieniądze dla pogorzelców oraz poinformowaniu, że koordynatorem akcji pomocy poszkodowanym jest pan Remigiusz Motycki.
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała, żeby rozprowadzać kartki z informacją o numerze konta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w Urzędzie są rozdawane już kartki z numerem konta, ale informacja zostanie jeszcze rozszerzona o nazwisko koordynatora akcji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się z apelem do Urzędu o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku na rzecz pogorzelców.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że odbyły się już na ten temat wstępne rozmowy z Fundacją im. Królowej Jadwigi.
Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, pani Wioletta Flieger poinformowała, że osoby, które ucierpiały w pożarach domów z ul. Kościuszki i Lipowej, na dzień dzisiejszy nie korzystają z pomocy MOPS-u.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Głos zabrała pani Ewa Tomaszewska z ul. Działkowej, która zgłosiła problem mieszkańców tej ulicy, którym jest wsiąkająca do piwnic woda. Ponadto, opowiedziała o systemie melioracyjnym wokół ul. Wysokiej, który został zakłócony poprzez zasypywanie rowów i niewłaściwie zrobioną kanalizację deszczową, oraz negatywnie wypowiedziała się nt. poszerzenia ul. Wysokiej, sugerując jednocześnie wybudowanie wzdłuż drogi dźwiękoszczelnych ekranów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił panią Barbarę Mulczyńska-Dywan o przedstawienie na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta sugestii i potencjalnych możliwości w kwestii poruszonych spraw.
Następnie głos zabrał pan Jerzy Kolasa, który m.in. zasugerował sporządzenie tzw. białej księgi (swego rodzaju audytu), żeby społeczeństwo wiedziało, czego dokonała Rada nowej kadencji.
 
Ad 15.Zamknięcie sesji.
O godz. 19.45 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 6. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości