Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 7/11/VI z 7. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która miała miejsce dnia 29 marca 2011 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 7/11/VI
z 7. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która miała miejsce dnia 29 marca 2011 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
OB-0002/07/11
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 20.25
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 7. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wniósł o zniesienie z porządku obrad pkt 9 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 30), ponieważ zdecydowano o rozszerzeniu tego projektu o inne obiekty, nie tylko oświatowe.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zniesienie pkt 9 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 30).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy podczas omawiania pkt 11 (tj. Informacja i przyjęcie wniosków dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli inwestycji Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”) odbędzie się głosowanie?
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że odbędzie się dyskusja nad dokumentem i w zależności od tego jakie będą wnioski, zostaną podjęte określone decyzje.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczyta protokół pokontrolny.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że kontrola budowy przystani była ujęta w planie pracy Komisji i obowiązkiem Komisji jest przedstawić Radzie jej wyniki. Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek, który zdaniem radnego Piotra Bekasa, powinien zostać przegłosowany przez Radę Miasta.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej, protokół pokontrolny podpisany przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady jest prawomocny i obowiązujący, dlatego radny nie widzi konieczności przyjmowania go przez Radę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że aby z wnioskami Komisji Rewizyjnej wystąpić na zewnątrz, powinny zostać one przegłosowane przez Radę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rewizyjnej, Rada ustosunkuje się do nich.
Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, jeśli zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej, protokół pokontrolny podpisany został przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, to wniosek Komisji Rewizyjnej powinien zostać automatycznie skierowany do właściwych organów do rozstrzygnięcia.
Zdaniem Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża wnioskiem jest, aby to Rada zawiadomiła, a nie Komisja.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że zamiarem Komisji jest zobowiązanie Burmistrza do zawiadomienia, więc powinno odbyć się to w formie uchwały.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że stoi na stanowisku, iż jeśli ktoś powziął wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa, to powinien o tym powiadomić odpowiedni organ (żeby takie zawiadomienie wystosować, nie jest potrzebne upoważnienie Rady). Zdaniem radcy prawnego Komisja Rewizyjna nie może wnosić o zobowiązanie Burmistrza do dokonania zawiadomienia, bo w pewnym sensie wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani. Natomiast przedmiotem pkt 11 porządku obrad miało być omówienie i ustalenie czy faktycznie istnieją uzasadnione przyczyny do wystosowania takiego zawiadomienia, i ewentualnie upoważnić np. Przewodniczącego Rady, który w imieniu Rady bądź własnym, skieruje odpowiednie zawiadomienie.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 6/11/VI z dnia 22 lutego 2011 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 (druk nr 31).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 32).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 (druk nr 33).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki nr 754/11 na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 36).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 29).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 71/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości (druk nr 35).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 34).
 11. Informacja i przyjęcie wniosków dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli inwestycji Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 6/11/VI z dnia 22 lutego 2011 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 6/11/VI z dnia 22 lutego 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 6/11/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 (druk nr 31).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Karol Majewski przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że środki na realizację Programu pochodzą ze środków na przeciwdziałanie narkomanii.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 40/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr 32).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Karol Majewski przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że jego przyjęcie pozwoli Burmistrzowi zarządzeniem powołać zespół interdyscyplinarny.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że zdaniem Komisji zasadne jest powołanie zespołu, dzięki któremu będzie można realizować program przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, pan Karol Majewski powiedział, że członkowie zespołu interdyscyplinarnego biorą udział w posiedzeniach bezpłatnie (w ramach swoich obowiązków zawodowych).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 41/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 (druk nr 33).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak przedstawiła powyższy projekt uchwały, dotyczący terenu przy ul. Tenisowej, który obejmuje 19 działek o łącznej powierzchni ponad 4 ha. Obecnie dla tego terenu obowiązuje plan zagospodarowania z 2006 r. Działki o pow. 2-3 tys. m2 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową (maks. 15% zabudowy, wysokość gzymsu 4,5 m i 10,5 m w kalenicy dachu, dwie kondygnacje, 20-45O nachylenia dachu).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omawiany projekty uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 42/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki nr 754/11 na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 36).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że dotyczy on działki przy ul. Jarosławskiej. Następnie pan Waldemar Luther przedstawił naniesione w omawianym projekcie zmiany w stosunku do projektu przedłożonego tydzień temu (projekt uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszego protokołu) – wykreślony został zapis z §1: „w zamian za opłatę adiacencką, naliczoną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po długiej dyskusji Komisja 7 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących” zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały, przy uwzględnieniu, że w przyszłości miasto przejmie działkę nr 754/7, która po przejęciu działki nr 754/11 będzie ostatnią działką prywatną w opisanym ciągu komunikacyjnym.
Po dyskusji dotyczącej działek, leżących w sąsiedztwie działki nr 754/11, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki nr 754/11 na rzecz Miasta Puszczykowa, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 42/11/VI została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 29).
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że członkowie Komisji zdecydowali o rozszerzeniu jej zakresu, dlatego przedłożony został ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 44/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 71/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości (druk nr 35).
Skarbnik Piotr Łoździn omówił ww. projekt uchwały informując o wniosku dyrektor Biblioteki Miejskiej o zwolnienie budynku biblioteki z podatku od nieruchomości. Jak wyjaśnił Skarbnik Piotr Łoździn zwolnienie z podatku od nieruchomości możliwe jest tylko w przypadku ustalenia zwolnień przedmiotowych (nie można zwolnić z podatku biblioteki, ale można np. nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, z wyłączeniem działalności gospodarczej). Skutkiem podjęcia omawianego projektu uchwały będzie brak dochodu w wysokości 8 tys. zł, ale jednocześnie ta sama kwota nie wypłynie z wydatków biblioteki, zatem saldo w budżecie miejskim wyjdzie na zero.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował o pozytywnej opinii Komisji względem omawianego projektu uchwały.
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwał, polegającą na zmianie zapisu §4 z:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
na:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr 71/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 45/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 34).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że w dniu dzisiejszym zostały przekazane materiały uzupełniające ww. projekt (materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu), które jednak nie wnoszą zmian do treści projektu, ale pozwalają wyeliminować zarzuty RIO.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił szczegółowo zmiany w treści uchwały budżetowej oraz zmiany i przesunięcia w załącznikach.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że uchwała z 2009 r. ws. udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego nie została wykonana, ponieważ nie zostało podpisane porozumienie. Na prośbę radnych, radca prawny Szymon Muszyński zobowiązał się przygotować opinię w sprawie potencjalnych rozwiązań w przedstawionej kwestii.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował o jednogłośnej, pozytywnej opinii Komisji ws. omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r., z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 46/11/VI została przyjęta.
 
Ad 11. Informacja i przyjęcie wniosków dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli inwestycji Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał wnioski z protokołu pokontrolnego dotyczącego inwestycji Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie”, a następnie odczytał - ustosunkowując się do nich - wyjaśnienia złożone przez kierownika kontrolowanego referatu (protokół pokontrolny oraz wyjaśnienia kierownika kontrolowanego referatu stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że swoje wyjaśnienia przekazała 14 marca br. i nadal je podtrzymuje.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że Komisja Rewizyjna zauważyła możliwości przekroczenia prawa, dlatego jej zdaniem o sprawie powinna rozstrzygnąć prokuratura lub RIO.
Poproszony o opinię w tej sprawie, radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że sprawa jest bardzo skomplikowana i dotyczy szeregu zagadnień (np. z zakresu prawa o zamówieniach publicznych, prawa karnego). Zdaniem radcy prawnego w tym momencie Burmistrz został oficjalnie zawiadomiony o możliwości naruszenia prawa ws. budowy przystani. Zdaniem radcy prawnego Szymona Muszyńskiego Rada może jedynie przyjąć wnioski pokontrolne a Burmistrz poczuć się powiadomionym. Ponadto obecnie każdy może powiadomić właściwe organy o całej sprawie. Radca prawny Szymon Muszyński zbadałby gruntownie pracę Komisji, niemniej jednak uzasadniony wydaje się zarzut niegospodarności, skoro na inwestycję budowy przystani kajakowej wydano duże środki a na jej miejscu leży sterta gruzu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że Rada o tej inwestycji nie była powiadomiona, jej lokalizacja była zupełnie nietrafiona, a po rozmowach z poprzednią Burmistrz wycofał się kontrahent (z zawiązania partnerstwa prywatno-publicznego). Wiceprzewodniczący Rady zauważył, że jeśli złożone zostanie zawiadomienie do prokuratury czy RIO i uznają, że faktycznie zostało naruszone prawo, to wówczas trzeba będzie zwrócić dotację przyznaną na tę inwestycję. Dlatego należy się zastanowić, co w tej sytuacji będzie najlepsze dla interesu miasta.
Zdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotra Bekasa treść zawiadomienia powinna zastać przygotowana przez prawnika.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że krzywdą jest dla Komisji Rewizyjnej, że działa w takim składzie, gdzie trudno mówić choćby o cieniu obiektywizmu. Radny dodał, że mógł już wcześniej przewidzieć, że takie właśnie będą wnioski z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli. Odnosząc się do słów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotra Bekasa, który miał stwierdzić, że nie polemizuje z wystąpieniem pokontrolnym Marszałka, radny Maciej Stelmachowski powiedział, że jednak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z nim polemizuje zadając mu kłam (poprzez stwierdzenie innych wniosków). Następnie radny Maciej Stelmachowski powiedział, że wystąpienie pokontrolne Marszałka kończy się stwierdzeniem, że w ciągu 14 dni prosi o ustosunkowanie się do tego wystąpienia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas członkowie Komisji najpierw zapoznali się z dokumentacją i wysłuchali wyjaśnień pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, żeby wyrobić własne zdanie, a dopiero potem Komisja zapoznała się z wystąpieniem Marszałka oraz zapytał radnego Stelmachowskiego na jakiej podstawie mówi o braku obiektywizmu Komisji Rewizyjnej?
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że końcowy wniosek Komisji Rewizyjnej jest taki, żeby zobowiązać Burmistrza do złożenia zawiadomienia do prokuratury i RIO i zapytał czy sami członkowie Komisji nie powinni skierować takiego zawiadomienia? Następnie odpowiadając na zadane pytanie radny powiedział, że już przy zatwierdzaniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej zauważył, że niewłaściwym jest, iż w skład Komisji weszli członkowie tego samego komitetu wyborczego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że trudno zarzucać komuś stronniczość i brak obiektywizmu tylko dlatego, że pochodzi z tego samego komitetu
Następnie głos zabrał radca prawny Szymon Muszyński mówiąc, że §26 Regulaminu Komisji Rewizyjnej jest dość niejasny, natomiast pkt 1 §15 jednoznacznie mówi: W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie – czyli Burmistrz został zawiadomiony.
Następnie radca prawny Szymon Muszyński wyjaśnił, że prawo karne rozróżnia prawny i społeczny obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: funkcjonariusz publiczny ma obowiązek prawny zawiadomić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, natomiast na pozostałych osobach ciąży obowiązek społeczny (należałoby się zastanowić czy przewodniczący komisji rewizyjnej jest funkcjonariuszem publicznym).
Radca prawny Szymon Muszyński postuluje, by zawiadomienie do prokuratury wystosowała Komisja Rewizyjna. Jeśli nie zrobi tego Komisja Rewizyjna, a służby Burmistrza zdążą z analizą sytuacji, to być może takie zawiadomienie wyjdzie z Urzędu Miasta. Zdaniem radcy prawnego Rady nie należy do niczego zobowiązywać
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał, że radca prawny Szymon Muszyński zobowiązał się przeanalizować omawianą sprawę oraz zasugerował, żeby Komisja Rewizyjna po konsultacjach z radcą prawnym ustaliła jakie kroki podjąć.
 
Ad 12. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że spotkanie z przedstawicielami banku dotyczyło możliwości utworzenia w Urzędzie punktu kasowego banku oraz poinformował, że wszystkie płatności na rzecz Miasta można bezpłatnie uiszczać w oddziałach Gospodarczego Banku Spółdzielczego.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, żeby poinformować mieszkańców o takiej możliwości np. w lokalnej gazecie.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa dot. przepustu na ul. Poznańskiej, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dokonano szczegółowych badań, z których wynika, że w pewnych miejscach (w kierunku od przepustu do Szosy Mosińskiej) istnieje zagrożenie zapadnięcia się jezdni o ok. 40 cm. Do najbliższego piątku mają zostać przedstawione koncepcje dalszych działań.
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka dot. spotkania ws. schroniska w Skałowie, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w stowarzyszeniu, do którego należy 10 gmin wszystkie działania rozpoczynają się na nowo, ponieważ pierwszy projekt budowy schroniska nie został przyjęty.
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Barłoga, Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że podczas organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy Akademiach Aglomeracyjnych można zapoznać się z planami przestrzennymi gmin (spotkania odbywają się w czwartki o godz. 12 w obiekcie na Morasku).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że na naszej stronie internetowej utworzony zostanie link do strony Aglomeracji, na której można zapoznać się z prezentowanymi materiałami.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • od p. Arlety Palmowskiej,
 • od p. Huberta Kulikowskiego,
 • od p. Lidii Sobocińskiej-Bzdęgi,
 • z RIO ws. badania Uchwały Nr 18/11/VI,
 • od spółki Prawoteka.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia oraz poinformował, że ich niezłożenie będzie skutkować pozbawieniem mandatu.
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiadając na pytania radnego Piotra Bekasa, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej pan Remigiusz Motycki poinformował:
 • nierozliczone zostały jeszcze umowy na zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 • skrzynie z piaskiem od dnia jutrzejszego mają być sprzątane przez firmę Eko-Rondo,
 • 31 marca zostanie podpisana umowa na sprzątanie po zimie (wybrano najtańszą ofertę),
 • ulice zamiatać będą podobne „zamiatarki”, co w roku ubiegłym.
Odpowiadając na pytania radnego Marka Barłoga, pan Remigiusz Motycki poinformował:
 • nierozstrzygnięty został jeszcze przetarg na uzupełnianie ulic tłuczniem,
 • na ul. Dworcowej położona została ostatnia warstwa masy bitumicznej, ale nie został jeszcze przeprowadzony odbiór,
 • nie będzie przesunięć na parkingu przy ul. Dworcowej (przed przejazdem kolejowym); przy wjeździe na ul. Moniuszki będzie 1 wolne pole (ułatwiające widoczność); sposób parkowania – ukośny; za ok. 2-3 tygodnie na parkingu zostaną namalowane pasy; zmian na chodniku nie będzie.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża dotyczące mostku nad Wartą, pan Remigiusz Motycki powiedział, że jak wynika z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, istnieje możliwość naprawy mostków, ale w tej inwestycji musiałby partycypować gminy, na terenie których znajdują się mostki (w granicach Puszczykowa nie leży żaden mostek).
Odnosząc się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, pan Remigiusz Motycki powiedział, że sprawa wycinki drzew na terenie byłego MOSiR-u jest w toku (sprawą zajmują się panie Janina Kozeńska i Joanna Hejnowicz).
W odpowiedzi na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki dotyczące sporządzenia 6 aneksów do umów na wynajem pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. Poznańskiej, pan Remigiusz Motycki powiedział, że do umowy dzierżawy spółki POZMED doliczona była również klatka schodowa, natomiast firma zawnioskowała o jej wyłączenie z dzierżawy i rozliczenie na wszystkich najemców.
Radny Maciej Stelmachowski poprosił, żeby rozważyć kwestię czy w jeden dzień tygodnia Urząd mógłby być czynny do godz. 18 lub 19, oraz zapytał o zamieszanie związane z salą dla organizacji pozarządowych.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz powiedziała, że nie ma żadnego zamieszania; obecnie część zajęć została przeniesiona na I piętro i wykorzystywana jest także sala tradycji.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Gniewko Niedbała postulując, aby właściwe komisje Rady rozpatrzyły możliwość utworzenia w Puszczykowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zdaniem pana Niedbały możliwe byłoby pozyskanie na ten cel środków ze Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że powyższą sprawą powinny zająć się Komisje Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Spraw Społecznych.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.25 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 7. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolnat
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości