Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 8/11/VI z 8. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 19 kwietnia 2011 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 8/11/VI
z 8. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się 19 kwietnia 2011 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
OB-0002/08/11
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.15
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 8. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Nie zgłoszono żadnego wniosku o zmianę zaproponowanego porządku obrad, wobec czego przedstawia się on następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 7/11/VI z dnia 29 marca 2011 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe (druk nr 37).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. 38, obręb geodezyjny Puszczykowo, arkusz mapy 8, działka 907/1 o powierzchni 0,5238 ha (druk nr 38).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 30b).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 215/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego (druk nr 40).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 39).
 9. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej odnośnie skierowania zawiadomienia do prokuratury i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady do podpisania stosownych zawiadomień.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 7/11/VI z dnia 29 marca 2011 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 7/11/VI z dnia 29 marca 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 7/11/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe (druk nr 37).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 47/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. 38, obręb geodezyjny Puszczykowo, arkusz mapy 8, działka 907/1 o powierzchni 0,5238 ha (druk nr 38).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Gruntami przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że sprawa była poruszana na sesji w styczniu. Wówczas radni zasugerowali zapytać właścicieli przyległej działki czy chcieliby wykupić działkę dotychczas dzierżawioną. Właściciele nie posiadają środków na wykup przedmiotowej działki, dlatego ponowili wniosek o możliwość przedłużenia dzierżawy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. 38, obręb geodezyjny Puszczykowo, arkusz mapy 8, działka 907/1 o powierzchni 0,5238 ha.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 48/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 30b).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że pierwotny projekt powstał w wyniku dyskusji na posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu, gdy rozmawiano o braku możliwości bezpłatnego korzystania z sal gimnastycznych przez studentów. W toku prac nad projektem uchwały zaproponowano jego rozszerzenie o inne obiekty pozostające pod opieką Centrum Animacji Sportu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że Komisja czterokrotnie zajmowała się omawianym projektem uchwały oraz poinformowała, że podczas ostatniego spotkania ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały z zastrzeżeniem, aby uzupełnić go o zapis umożliwiający nieodpłatne korzystanie z sal również dorosłym mieszkańcom.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał jaka kwota nie wpłynie do budżetu (z tytułu wynajmowania sal) oraz przypomniał, że punktem wyjścia dla zmian w przedmiotowej uchwale było zwiększenie dostępności sal gimnastycznych dla studentów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy radny Maciej Stelmachowski składa jakiś wniosek?
Radny Maciej Stelmachowski odpowiedział twierdząco, postulując powrót do poprzedniej wersji projektu omawianej uchwały (wersji druku nr 30a).
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że projekt uchwały ewoluował i ostatecznie zdecydowano, żeby bezpłatnie udostępniać sale wszystkim mieszkańcom. Ponadto radny zaproponował, aby przeredagować pkt 4 §2.
Radny Piotr Bekas powiedział, że organizacją zajęć na salach gimnastycznych powinien zająć się koordynator sportu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że będzie wnioskował o utrzymanie obecnego zapisu pkt 4 w §2, ponieważ wzięto w nim pod uwagę m.in. uczniów puszczykowskich szkół, którzy jednak mieszkają poza naszym miastem. Odpowiadając na wcześniejsze pytanie radnego Macieja Stelmachowskiego, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przy maksymalnym wykorzystaniu sal do budżetu mogłoby wpłynąć ok. 10 tys. zł rocznie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Stelmachowskiego o rozpatrywanie poprzedniej wersji projektu uchwały, z zapisem o nieodpłatnym korzystaniu z sal dla młodzieży uczącej się.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 14 głosów, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został odrzucony.
Radny Paweł Rochowiak zasugerował zmianę kolejności wyrazów w treści pkt 4 §2.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że takie zmiany nie zmienią niczego w treści uchwały.
Radca prawny Justyna Dykier poinformowała, że od strony legislacyjnej nie ma różnicy, bo pomiędzy osobami wymienianymi w pkt 4 jest wyraz „oraz”.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na podstawie omawianej uchwały Burmistrz wyda zarządzenie dot. sposobu i płatności za wynajem sal. Jak podkreślił Wiceburmistrz, dużych zmian nie będzie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwracając się do radnego Macieja Stelmachowskiego powiedział, że grafik zajęć na salach będzie ostatecznie ustalał dyrektor szkoły i nadal młodzież będzie w dostępie do sal uprzywilejowana.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 49/11/VI została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr 215/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego (druk nr 40).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że pomimo podjęcia uchwały o udzieleniu miastu Poznań pomocy finansowej na badania dotyczące funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego, nie zostało podpisane porozumienie. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że można albo zmienić terminy płatności (zawarte w tej uchwale) albo uchylić uchwałę w całości, ponieważ nie została wykonana.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że sprawa była przedstawiana członkom Komisji i została pozytywnie zaopiniowana (przy 1 głosie wstrzymującym).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 215/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 50/11/VI została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 39).
Skarbnik Piotr Łoździn szczegółowo omówił i uzasadnił dokonane zmiany oraz przesunięcia klasyfikacji budżetowej, m.in.:
 • wprowadzono dochody w kwocie 14.137 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów,
 • wprowadzono wydatki w kwocie 13.500 zł na budowę dodatkowego chodnika na wewnętrznej płycie Rynku,
 • przesunięto z remontów na inwestycje środki w kwocie 50.000 zł - na termomodernizację dachu budynku przy Poznańskiej 26,
 • wprowadzono dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł dla OSP Mosina,
 • wprowadzono wydatki w kwocie 50.000 zł na budowę przytuliska dla psów,
 • zwiększono wydatki CAS o kwotę 3.000 zł (na zakup ławek),
 • wprowadzono wydatki w kwocie 1.000 zł na zakup książek dla uczniów LO,
 • zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 134.000 zł (uzupełniono do stanu z 25 stycznia br., rezerwa w kwocie 134.000 zł została uruchomiona przez Burmistrza zarządzeniem z dnia 31.03.2011 r. na remont szkoły, kwota ta stanowi 50% planowanych kosztów o pozostałe 50% Miasto zwróci się z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej),
 • wykreślono pomoc finansową dla Miasta Poznania – 2.500 zł,
 • wprowadzono podział dotacji na na prace konserwatorskie, restauratorskie dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (30 tys. zł dla willi Rusałka, 20 tys. zł dla Muzeum Pracowni Arkadego Fiedlera).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że powyższy projekt uchwały był referowany przez Skarbnika podczas posiedzenia Komisji i został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o spotkanie z wójtem Komornik w sprawie schroniska dla psów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że byłoby dobrze gdyby udało się wspólnie wybudować przytulisko razem z gminą Komorniki. Nawet jeśli w końcu powstanie duże schronisko, to i tak potrzebne będzie przytulisko w pobliżu (żeby móc w nim przetrzymywać zwierzęta do czasu ich transportu do właściwego schroniska).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wypowiadając się w kwestii budowy przytuliska przy siedzibie firmy Eko-Rondo powiedział, że Urząd jest już po rozmowach z energetyką i Aquanetem oraz fundacją Animalia, która przygotowała wstępny projekt zagospodarowania terenu z 8 klatkami i wybiegiem (fundacja ma także możliwość pozyskania dodatkowych środków). Niemniej jednak, jeśli gmina Komorniki zdecyduje się, będziemy rozważać wspólną budowę przytuliska.
Radny Władysław Hetman podważył zasadność wydatkowania kwoty 13 tys. zł na świąteczne iluminacje, skoro mieszkańcy we własnym zakresie dekorują swoje ogrody. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w tym roku na ten cel przeznaczono niższą kwotę.
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała czy obowiązuje jakaś umowa, na mocy której musimy dotować OSP w Mosinie. Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie, ale jednostka mosińskiej OSP interweniuje na terenie Puszczykowa.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz budowę chodnika na płycie Rynku? Kierownik Referatu Inwestycji pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że chodnik ma mieć 1,60 m szerokości i ma powstać z tej samej kostki, co parking. Pod uwagę brany jest ten sam kosztorys (z 2009 r.), który obowiązywał przy budowie Rynku
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na budowę przytuliska powinno wystarczyć ok. 35 tys. zł, ale potrzebna będzie pomoc puszczykowskich firm. Jeśli do budowy uda wykorzystać się kostki betonowe (składowane przy siedzibie Eko-Rondo), wówczas koszty będą niższe.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 51/11/VI została przyjęta.
 
Ad 9. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej odnośnie skierowania zawiadomienia do prokuratury i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady do podpisania stosownych zawiadomień.
Radca prawny Justyna Dykier poinformowała, że w zaistniałej sytuacji wniosek Komisji rewizyjnej jest traktowany jedynie jako kwestia informacyjna i porządkowa (powinien zostać zostać odnotowany w protokole z sesji). Radni powinni zapoznać się ze stanowiskiem Komisji, ale zgodnie z art. 304 ustawy Kodeks postępowania karnego, każdy kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić. Paragraf 2 wspomnianej ustawy mówi, że instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora. Natomiast kwestia kto podpisze się pod zawiadomieniem jest kwestią wtórną (dla prokuratury nie ma to znaczenia). Najważniejsze jest, aby skutecznie zawiadomić i dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że wystarczy przeprowadzić jedno głosowanie o przyjęciu wniosku Komisji Rewizyjnej i upoważnieniu Przewodniczącego Rady do podpisania zawiadomienia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jego zdaniem wniosek Komisji Rewizyjnej powinien być wnioskiem Komisji do prokuratury (bo członkowie Komisji zapoznali się z dokumentami podczas kontroli). Natomiast Rada powinna jedynie przyjąć wnioski Komisji Rewizyjnej.
Radca prawny Justyna Dykier przyznała, że Komisja Rewizyjna jako instytucja samorządowa też mogłaby zawiadomić odpowiednie organy, ale dla prokuratury nie ma to znaczenia.
Radny Marek Barłóg zauważył, że Komisja Rewizyjna jest organem Rady Miasta i działa na jej zlecenie i Radzie przekazuje swoje wnioski.
Radny Paweł Rochowiak stwierdził, że po zawiadomieniu, prokuratura będzie wzywać na przesłuchania, a faktycznie wiedzę w tej sprawie posiadają członkowie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że Komisja działa wewnątrz Rady, a jedynie Przewodniczący Rady może występować na zewnątrz. Zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna wykonała swoją pracę i wnioski z tej pracy przekazała Radzie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy może przeprowadzić głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej i upoważnieniem Przewodniczącego Rady do podpisania zawiadomień, czy też ktoś składa jakiś wniosek w tej kwestii?
Zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza Rada powinna przyjąć wniosek Komisji Rewizyjnej, ale upoważnionym do podpisywania powinien być Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas zauważył, że do zawiadomienia powinno dołączyć się protokół pokontrolny Komisji wraz z wyjaśnieniami kierownika kontrolowanego referatu, zatem zapewne to właśnie członkowie Komisji Rewizyjnej będą wzywani do składania wyjaśnień (chociaż i tak zapewne wzywane będą różne osoby związane z tą sprawą).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś składa inny wniosek, co do upoważnienia innej osoby do podpisania zawiadomień? Nikt nie złożył wniosku w tej sprawie.
Radny Maciej Stelmachowski złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Stelmachowskiego o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie imienne nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej odnośnie skierowania zawiadomienia do prokuratury i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady do podpisania stosownych zawiadomień.
Marek Barłóg - jestem za
Piotr Bekas - jestem za
Elżbieta Czarnecka - wstrzymuję się
Zbigniew Czyż - jestem za
Andrzej Dettloff - jestem za
Bogumiła Dolska - jestem za
Kinga Górna-Krzeszowiak - jestem za
Małgorzata Hempowicz - jestem za
Władysław Hetman - jestem za
Krzysztof Jopek - jestem za
Paweł Rochowiak - jestem za
Maciej Stelmachowski - wstrzymuję się
Jarosław Strzelczyk - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Małgorzata Szczotka - jestem za
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
W wyniku głosowania przyjęto wniosek Komisji Rewizyjnej oraz upoważniono Przewodniczącego Rady do podpisania stosownych zawiadomień.
 
Ad 10. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie i odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu kolegium RIO dot. uchwały budżetowej (RIO uznała, że uchwała budżetowa została podjęta z mało istotnym naruszeniem prawa).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • skarga prokuratorska na uchwałę nr 43/07/V z dnia 13.06.2007 r. ws. zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że po przeanalizowaniu uchwały nr 43/07/V zauważa w niej kilka błędów oraz wyjaśniła, że obecnie należy w ciągu 30 dni złożyć odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z dokumentacją dotyczącą sprawy. Równolegle, w trybie autokontroli można wzruszyć zaskarżoną uchwałę i ją uchylić. Można to zrobić do czasu pierwszej rozprawy w sądzie – wówczas WSA będzie badał zarówno zaskarżoną uchwałę, jak i tę nowo podjętą. Skutki dla organów mogą być dwojakie: sąd może unieważnić uchwałę (oznaczałoby to, że od momentu jej podjęcia była nieważna) albo uznać, że uchwała została wydana z naruszeniem prawa. Radca prawny Justyna Dykier zasugerowała, że bezpieczniej będzie wszcząć procedurę autokontroli wobec zaskarżonej uchwały i podjąć działania, aby wyeliminować uchwałę z obiegu.
Następnie radca prawny Justyna Dykier zacytowała zaskarżany § 2 uchwały nr 43/07/V oraz poinformowała, że przedmiotowej uchwale zarzuca się, że została wydana bez podstawy prawnej, nieprecyzyjnie określa odległość 100 m (brak zapisu o sposobie obliczania tej odległości), dopuszcza sprzedaż alkoholu w odległości mniejszej niż 100 m od dworców kolejowych i autobusowych (o czym nie mówi ustawa).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił Radę, aby wyraziła zgodę na przygotowanie odpowiedzi na skargę informującej, że Rada podejmie prace nad zmianą zaskarżonej uchwały, której projekt zostanie przedstawiony na najbliższej sesji. Wiceburmistrz zamierza przygotować stosowny projekt uchwały (razem z kierownikiem MOPS panem Karolem Majewski), który będzie zgodny z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zapisami uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że wolą Rady jest, aby podjąć prace nad zmianą lub nowelizacją zaskarżonej uchwały (nikt spośród radnych nie sprzeciwił się takiemu rozwiązaniu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy należy upoważnić kancelarię do podpisania odpowiedz na skargę? Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że odpowiedź na skargę może zostać podpisana przez Przewodniczącego Rady, ponieważ zaskarżonym aktem jest uchwała Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś ma coś przeciw temu, żeby odpowiedź na skargę została podpisana przez Przewodniczącego Rady? Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
 • wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Słonecznej o przeanalizowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej i Słonecznej w Puszczykowie,
 • pismo z Prokuratury Rejonowej w Poznaniu z prośbą o przesłanie kserokopii uchwał dotyczących ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne (Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pismo z odpowiedzią w tej sprawie zostało już wysłane).
 • odpis wyroku WSA ws. uchwały absolutoryjnej, który uchylił skargę na rozstrzygnięcie RIO.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o spotkaniu z pogorzelcami z ul. 3 Maja oraz zaapelował o pomoc fizyczną przy odbudowie ich domu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia.
 
Ad 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że kolejne nasadzenia na płycie Rynku będą realizowane po świętach.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o postęp w sprawie mostku nad Wartą oraz zapytał czy działają już fotoradary?
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że zgodnie z art. 129b Straż Miejska ma prawo dokonywać kontroli fotoradarowej, natomiast art. 129h mówi, że taka kontrola może być dokonywana dopiero po wejściu w życie rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczącego oznakowania miejsc kontroli. Komendant Dariusz Borowski dodał, że Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu stoi na stanowisku, że jeśli maszty fotoradarowe nie są załadowane, to powinny być zlikwidowane. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy Straż Miejska dokonuje kontroli fotoradarowej do czasu uzyskania informacji z Komendy Głównej Policji od kiedy można naliczać mandaty.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował umieszczenie w „Echu Puszczykowa” informacji o wznowieniu kontroli fotoradarowej.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
 • w sprawie nielegalnej wycinki drzew na terenie CAS toczą się dwa postępowania (postępowanie administracyjne oraz postępowanie na policji),
 • mostek nad Wartą znajduje się poza granicami Puszczykowa, więc możemy podjąć pewne działania (prowadzone są uzgodnienia z WPN oraz Zarządem Gospodarki Wodnej), ale nie możemy wykonywać żadnych prac, ponieważ jest to teren Komornik.
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej pan Remigiusz Motycki powiedział, że w ubiegłym tygodniu rozpoczęło się wiosenne wyrównywanie dróg (na górnym Puszczykowie). W związku z prognozami pogody nie wiadomo kiedy prace zostaną wznowione. Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił też, że w ramach równania ulic wykonuje się również uzupełnianie dziur w jezdniach (dotychczas załatano już ok. 600 dziur).
Radny Władysław Hetman zapytał pod czyją opieką znajduje się boisko ORLIK przy ul. Jarosławskiej, ponieważ trawa na boisku ze sztuczną nawierzchnią jest bardzo zniszczona (a zapewne w warunkach gwarancyjnych określone są zasady jego utrzymania).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie obiekty ORLIK znajdują się pod opieką CAS, a w budżecie przeznaczone są środki na konserwacje boisk trawiastych. Wiceburmistrz zobowiązał się wyjaśnić powyższą sprawę.
Radny Andrzej Dettloff zgłosił, że na ul. Bema są 2 dziury.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że młodzież (ok. 30 osób) wyszła z inicjatywą zrobienia ławek na terenie CAS
 
Ad 13. Wolne głosy.
Brak wolnych głosów.
 
Ad 14. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.15 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 8. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Protokolant
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Przewodniczący Rady Miasta
 
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości