Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 12/11 z 12. sesji (nadzwyczajnej) Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 23 sierpnia 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 12/11
z 12. sesji (nadzwyczajnej) Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 23 sierpnia 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.12.11
 
Godz. rozpoczęcia: 7.35
Godz. zakończenia: 7.50
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
  3. Zamknięcie sesji.
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 12. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że zgodnie z ordynacją wyborczą gminy zobowiązane są na 30 dni przed wyborami utworzyć odrębny obwód głosownia (dlatego też powyższy projekt nie mógł zostać przedstawiony na zaplanowanej na 13 września sesji zwyczajnej).
Następnie Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz radca prawny Szymon Muszyński odpowiedzieli na pytania radnych.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 85/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 3. Zamknięcie sesji.
O godz. 7.50 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął posiedzenie.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości