Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 9/11/VI z 9. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 31 maja 2011 r. w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1

Protokół nr 9/11/VI
z 9. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 31 maja 2011 r.
w sali sesyjnej w budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wysokiej 1
 
OB.0002.9.11
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.45
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 9. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnej Małgorzaty Hempowicz oraz nieobecności radnego Macieja Stelmachowskiego. Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził quorum.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W tym momencie do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski.
Burmistrz Andrzej Balcerek złożył wniosek o włączenie do porządku obrad projektu uchwały ws. zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 53) oraz powiedział, że informacja o zamiarze wprowadzenia ww. projektu uchwały do porządku obrad została przedstawiona podczas spotkania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad złożonymi wnioskami o rozszerzenie porządku obrad, tj. dodaniem punktów:
14a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 53).
15a. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie protokołu z rekontroli.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 8/11/VI z dnia 19 kwietnia 2011 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe (druk nr 47).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo udziału w nieruchomości (druk nr 48).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa Nr 152/2000/III z 2.10.2000 r. i Nr 203/2001/III z 18.06.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 45).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14 (druk nr 46).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 43).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 42).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 44).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (druk nr 41).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 49).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich (druk nr 52).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 50).
14a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 53).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 51a).
15a.Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie protokołu z rekontroli.
 1. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Wolne głosy.
 5. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 8/11/VI z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 8/11/VI z dnia 19 kwietnia 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 8/11/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe (druk nr 47).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami omówił ww. projekt uchwały oraz zasugerował, aby nagłośnić możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się do redaktora naczelnego „Echa Puszczykowa” o zamieszczenie informacji na ten temat.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 52/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo udziału w nieruchomości (druk nr 48).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami omówił ww. projekt uchwały informując, że jest on zamknięciem procedury przejmowania dróg od osób fizycznych. Ze współwłaścicielem nabywanej działki została ustalona cena 200 zł/m2. Pozostałe udziały w omawianej działce zostały zakupione przez Miasto w grudniu 2006 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo udziału w nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 53/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa Nr 152/2000/III z 2.10.2000 r. i Nr 203/2001/III z 18.06.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 45).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały, dotyczący dwóch działek położonych przy ul. Przyszkolnej (każda o pow. ponad 3000 m2). W 2000 r. Rada Miasta uchwaliła plan zagospodarowania dla tego terenu, w którym wydzielono strefę (pod budynkiem przedszkola) pod funkcję usługową z funkcją uzupełniającą mieszkalną oraz 2 strefy mieszkalne (od strony lasu i od strony ul. Zacisze). Ze względu, iż działki położone przy lesie nie miały możliwości uzyskania obsługi komunikacyjnej od strony lasu (do tej pory nie ma tam drogi publicznej) została ona poprowadzona od ul. Przyszkolnej. Jedną z tych działek Miasto sprzedało w 2001 r., zapisując w akcie notarialnym sprzedaży ustanowienie służebności przejazdu przez teren obecnego przedszkola. Jednocześnie Miasto zobowiązało się do podjęcia działań, pozwalających na zmianę tego planu i powiększenia strefy zabudowy – dlatego podjęto dwie uchwały (w roku 2000 i 2001) o przystąpieniu do zmiany planu, jednakże na etapie uzgodnień, z powodu braku zgody WPN, prace zostały zawieszone. Pani Alina Stempniak poinformowała, że obecnie sytuacja się zmieniła, ponieważ miasto uzyskało zgodę ministra środowiska i WPN na wydzielenie dróg, przylegających do terenów leśnych (dukt leśny, po przejęciu od WPN, stanie się drogą publiczną), co ułatwi obsługę komunikacyjną oraz w przyszłości umożliwi wydzielenie większej liczby działek. Z uwagi na powyższe zagadnienia, powstał projekt uchwały, uchylający dwie niewykonane uchwały oraz propozycja przystąpienia do sporządzenia nowego planu dla tego terenu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Odpowiadając na pytanie radnego Jarosława Strzelczyka, pani Alina Stempniak powiedziała, że powierzchnia działek to: 3100 m2 i 3600 m2.
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała jaką powierzchnią będzie dysponowało przedszkole?
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że wielkość powierzchni będzie porównywalna do tej, którą obecnie dysponuje przedszkole (ok. 35002 m).
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że teren przedszkola na pewno się nie zmniejszy.
Radny Władysław Hetman zapytał czy można przystąpić do sporządzenia nowego planu, jeśli nie zostały jeszcze przejęte działki od WPN-u?
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że grunty zostaną przejęte w ciągu ok. 2 miesięcy (jest zgoda Parku, decyzja o podziale terenu jest już przygotowana).
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że jedna z omawianych działek należała kiedyś do harcerstwa (była tam harcówka) i zapytał jak to się stało, że teren został im odebrany?
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie zna przyczyn, dla których wypowiedziano umowę harcerzom, ale może to sprawdzić.
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, pani Alina Stempniak powiedziała, że prawdopodobnie plac zabaw przy przedszkolu będzie musiał zostać przesunięty.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo udziału w nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 54/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14 (druk nr 46).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak powiedziała, że celem nowego planu jest ustalenie nowej, wygodnej obsługi komunikacyjnej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, obręb Puszczykowo, arkusz 13 i 14.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 55/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 43).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że został on wywołany wnioskiem właściciela o zmianę przeznaczenia terenu.
Z uwagi na fakt, że opracowywanie planu jedynie dla dwóch działek byłoby niepoprawne urbanistycznie, zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia planu dla większego terenu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
W związku z wątpliwością Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta co do finansowania planu, Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że właściciel ternu będzie partycypował w kosztach.
Opowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, pani Alina Stempniak powiedziała, że koszt opracowania planu dla ok. 8 ha wyniesie ok. kilkunastu tysięcy złotych (do 20 tys. zł).
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że właściciel jest gotowy oddać pas swojego terenu pod drogę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 56/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 42).
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zmianie ulega uchwała nr 271/10/V poprzez dopisanie nowych obiektów, które przejdą pod zarząd Centrum Animacji Sportu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował o pozytywnej opinii Komisji wobec omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 57/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 44).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił omawiany projekt uchwały informując, że po wejściu w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, należy ustalić wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru, Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 58/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (druk nr 41).
Radca prawny Justyna Dykier przypomniała, że dotychczas obowiązująca uchwała w tej sprawie (nr 43/07/V) została zaskarżona przez prokuratora.
Zastępca przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Czarnecka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały, dodając w jego treści większą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja zapoznała się z omawianym projektem uchwały oraz poinformował, że pojawiły się wątpliwości co do definicji zawartej w §2 pkt 1 i 2.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że tzw. obiekty chronione zostały wymienione w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Radca prawny Justyna Dykier zacytowała art. 14 ust. 1 wspomnianej ustawy: Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
- na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych i domów studenckich;
- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
- w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
- w środkach i obiektach komunikacji publicznej;
- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych.
Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 6: W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
Radca prawny Justyna Dykier wyjaśniła, że zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego nie ma możliwości wprowadzenia generalnego zakazu spożywania alkoholu, nawet na obiektach sportowych, dlatego w uchwale należałoby podać konkretne obiekty. Radca prawny Justyna Dykier zasugerowała, aby dokładnie zbadać regulaminy obiektów sportowych – być może określono już w nich dokładnie kwestię sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych.
Radny Piotr Bekas powiedział, że jego zdaniem na boiskach Orlik oraz w odległości 50 m od nich powinno się zakazać sprzedaży alkoholu.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy, do kompetencji Rady należy ustalenie miejsc zakazu sprzedaży alkoholu (ze względu na ich szczególny charakter).
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o wpisanie boisk Orlik do treści uchwały (w §2 pkt 3) jako miejsc, w których ma obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu.
Radny Marek Barłóg zwrócił uwagę na możliwość doprecyzowania regulaminów konkretnych obiektów, co mogłoby być bardziej skuteczne.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że regulamin będzie obowiązywał tylko na terenie konkretnego obiektu, ale już poza nim nie.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że art. 14 ust. 6 ustawy jest (innym niż art. 12 ust 1) zapisem porządkowym. Dodanie wnioskowanego zapisu spowoduje pomieszaniem podstaw prawnych.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że można podjąć uchwałę w przedłożonej treści, a później zawsze możliwe jest dokonanie jej zmian.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował, aby przegłosować omawiany projekt uchwały w obecnym kształcie, ale uszczegółowić regulaminy obiektów.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała dlaczego taki zapis byłby niezgodny?
Radca prawny Justyna Dykier odpowiedziała, że przedłożony projekt uchwały został wywołany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 1 ust. 1 i 2 ustawy, natomiast oparcie się również na art. 14 ust. 6 może spowodować pomieszanie podstaw prawnych i być może także zastrzeżenia organu nadzoru.
Radny Piotr Bekas wycofał wcześniej złożony wniosek, ale poprosił o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się z sugestią do Komisji Spraw Społecznych o zajęcie się powyższym problemem, aby uszczegółowić regulaminy obiektów bądź podjąć ewentualne zmiany w tej uchwale.
Radny Marek Barłóg zauważył, że regulaminy obiektów nie mówią o zakazie sprzedaży alkoholu, a jedynie o zakazie jego spożycia.
Odpowiadając na pytanie radnego Władysława Hetmana, radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że jej zdaniem żłobki i przedszkola mieszczą się w definicji zakładów opiekuńczych i oświatowo-wychowawczych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 59/11/VI została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 49).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wobec przyjętej na poprzedniej sesji uchwały nr 49/11/VI ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wydział nadzoru Wojewody Wielkopolskiego wszczął postępowanie unieważniające ze względu na zbyt szeroką podstawę prawną.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 60/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich (druk nr 52).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w konsekwencji podjęcia poprzedniej uchwały ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, konieczne jest przyjęcie nowelizacji uchwały nr 246/09/V i rozszerzenie zapisu §1.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 61/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 50).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że w zeszłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył ratę pożyczki i obecnie należy wskazać przeznaczenie 125 tys. zł na cel związany z ochroną środowiska. Zdecydowano, że będzie to termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 62/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 53).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że powyższy projekt uchwały umożliwi zawarcie porozumienia z Komornikami na budowę przytuliska dla zwierząt oraz dodał, że Rada Gminy Komorniki przyjęła podobną uchwałę w zeszłym tygodniu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy Puszczykowo przeznaczy 50 tys. zł na budowę przytuliska na terenie gminy Komorniki?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział twierdząco.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 63/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 51a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując m.in., że na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wprowadzono 25 tys. zł na dodatkową obsługę prawną, choć według urzędu nie jest to zasadne.
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn omówił pozostałe zmiany dokonane w uchwale budżetowej oraz w imieniu Burmistrza Miasta złożył autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, polegającą na przesunięciu 50 tys. zł dotacji w dziale 900 §6610 na budowę przytuliska w Komornikach.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w poprzedniej wersji omawianego projektu uchwały była propozycja zabezpieczenia kwoty 3100 zł na opłacenie nadzoru przy budowie przystani kajakowej, jednakże Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta nie wyraziła na to zgody.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że załącznik nr 6 do przedłożonego projektu uchwały powstał w wyniku wprowadzenia kwot na budowę przytuliska w Komornikach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja w wersji druku nr 51 wkreśliła wydatki na nadzór budowy przystani, wprowadziła rozdział 700 na dodatkową obsługę prawną oraz kwotę 15 tys. na reorganizację budynku urzędu (każda ze zmian została przegłosowana).
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnego Marka Barłoga.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał jak urząd poradzi sobie bez zabezpieczonych środków na nadzór budowlany oraz czy wydawanie w dobie kryzysu kwoty 25 tys. zł na dodatkową obsługę prawną jest uzasadnione?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że inspektor nadzoru przejął już obowiązki, ale nie wiadomo na razie jak zostanie rozwiązana kwestia jego opłacenia oraz dodał, że urząd jest przeciwny zatrudnianiu dodatkowej obsługi prawnej.
Celem wyjaśnienia wątpliwości czy należy osobno przegłosować zgłoszoną autopoprawkę, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił 5-minutową przerwę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady o godz. 18.57.
Podczas przerwy, radny Krzysztof Jopek opuścił posiedzenie, usprawiedliwiając się przed Przewodniczącym Rady.
Radca prawny Justyna Dykier wyjaśniła, że autopoprawka zgłoszona przez Burmistrza nie podlega głosowaniu.
Nawiązując do przeznaczenia środków na dodatkową obsługę prawną, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kancelarię będzie trzeba wybrać w drodze przetargu.
Radny Maciej Stelmachowski złożył wniosek o usunięcie kwoty 25 tys. zł planowanych na dodatkową obsługę prawną i umieszczenie jej po stronie dochodów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wniosku radnego Macieja Stelmachowskiego.
Wynik głosowania: „za” – 1 głos, „przeciw” – 9 głosów, „wstrzymało się” – 3 głosy.
Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r., z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 64/11/VI została przyjęta.
 
15a. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie protokołu z rekontroli.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej dot. inwestycji „Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie” (ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz poinformował, że kierownik kontrolowanego Referatu pani Barbara Mulczyńska-Dywan jeszcze nie odniosła się do odczytanego protokołu.
Radny Maciej Stelmachowski złożył zażalenie na pracę Komisji Rewizyjnej, ponieważ w tematach jej spotkań nie było informacji o prowadzonej rekontroli oraz dodał, że zostało już skierowane zawiadomienie do prokuratury, dlatego 5 kolejnych spotkań Komisji w tej samej sprawie jest niepotrzebnym generowaniem kosztów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odpowiedział, że podczas tych samych posiedzeń Komisja zajmowała się również przygotowaniem wniosku absolutoryjnego oraz poprosił radnego o zapoznanie się z treścią §7 pkt14 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Skarbnik Piotr Łoździn zauważył, że w odczytanym protokole zabrakło informacji o oświadczeniu inspektora nadzoru, z którym Komisja Rewizyjna również się zapoznała. Skarbnik poprosił o uwzględnienie tego oświadczenia w protokole pokontrolnym, ponieważ na jego podstawie Burmistrz podjął decyzję o montażu pomostu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał jak rozstrzygnąć wniosek nr 1 z omawianego protokołu pokontrolnego?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że jeśli Przewodniczący Rady nie skieruje pisma do prokuratury, to zrobi to Komisja Rewizyjna.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że zawiadomienie do prokuratury zostało już wysłane.
Radny Marek Barłóg powiedział, że poprzednie zawiadomienie do prokuratury złożył Przewodniczący Rady i konsekwencją tego powinno być uzupełnienie zawiadomienia.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś z radnych ma coś przeciw takiemu rozwiązaniu?
W związku z barkiem sprzeciwu, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił panią mecenas o przygotowanie stosownego pisma.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy Przewodniczący Rady złożył wcześniej zawiadomienie od prokuratury czy nie?
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odpowiedział, że wystosował zawiadomienie do prokuratury po poprzedniej sesji.
 
Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o spotkaniach i wydarzeniach, w których uczestniczył oraz przedstawił następujące pisma (wszystkie stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • odpowiedź z Wielkopolskiego Parku Narodowego na pismo radnej Małgorzaty Szczotki,
 • pismo od pani Ewy Trybus (do wiadomości Rady Miasta),
 • skargę prokuratura na Uchwałę Nr 135/08/V z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowo.
Radca prawny Justyna Dykier poinformowała, że radca prawny Szymon Muszyński zajmuje się sprawą tej skargi i bada zasadność zarzutów.
 • zaproszenie kierownik CAS pani Joanny Hejnowicz do udziału w meczu piłki nożnej, który rozgrywany zostanie podczas „Dni Puszczykowa”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaprosił na Dziecięcą Sesję Rady Miasta, która odbędzie się 3 czerwca o godz. 10.00.
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Marek Barłóg powiedział, że:
 • na ul. Nowe Osiedle przy placu zabaw nie jest wykaszana trawa,
 • kierowcy nadal wadliwie parkują na Rynku,
 • należałoby zwiększyć liczbę stojaków na rowery na Rynku.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że stojaki na rowery zostały ustawione przy banku i na małej płycie oraz poprosił o sugestie w sprawie kolejnych lokalizacji.
Radna Elżbieta Czarnecka odnosząc się do jednego z przedstawionych wcześniej pism, powiedziała, że zdaniem pani Ewy Trybus niezasadne było likwidowanie stanowiska logopedy w szkole.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że pani Ewa Trybus była obecna na posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu, podczas którego wyjaśnień w tej sprawie udzieliła pani Katarzyna Świniarska i dyrektor szkoły.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował, aby Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zajęła się analizą „rankingu ulic”.
Ad 19. Wolne głosy.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił informacje dotyczące wyboru ławników sądowych:
 • Rada Miasta Puszczykowa ma wybrać 3 ławników,
 • kandydaci na ławników mogą zgłaszać się do końca czerwca br. (wzór wniosku będzie dostępny dopiero w połowie czerwca),
 • wybory ławników muszą zostać przeprowadzone do końca października 2011 r.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że informacje na temat wyboru ławników pojawią się w „Echu Puszczykowa” oraz na stronie internetowej miasta.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.45 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 9. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości