Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 14/11 z 14. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 18 października 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 14/11
z 14. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 18 października 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.14.11
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.30
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 14. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 13 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnych: Piotra Bekasa i Władysława Hetmana).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że w wyniku rozmów z mieszkańcami proponuje wprowadzić do porządku obrad jako punkt kolejny (tj. pkt 3): Informacja w sprawie zamiaru budowy obiektu handlowego przy ul. Magazynowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg złożył wniosek o zniesienie z porządku obrad pkt 9 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa obręb Puszczykowo działka 590/14 (druk nr 92a), ponieważ na posiedzeniu Komisji nie udało się wyjaśnić wszystkich wątpliwości związanych z ww. projektem.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „”przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Informacja w sprawie zamiaru budowy obiektu handlowego przy ul. Magazynowej.
 4. Przyjęcie protokołu nr 13/11/VI z dnia 13 września 2011 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu (druk nr 85).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 89).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: trybu powołania członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania (druk nr 90).
 8. Wybór kandydatów na członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 91a).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 95).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A (druk nr 97).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (druk nr 87).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 86a).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 96).
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 na terenie Miasta Puszczykowa.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Informacja w sprawie zamiaru budowy obiektu handlowego przy ul. Magazynowej.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak poinformowała, że wszystkie strony postępowania otrzymały zapytanie czy wyrażają zgodę na zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. W związku, iż niektóre osoby złożyły sprzeciw, przygotowane zostało postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania, które również zostało przesłane wszystkim stronom postępowania. Na dzień dzisiejszy nie wszyscy jeszcze potwierdzili odbiór postanowienia. Po otrzymaniu ostatniej „zwrotki” Urząd będzie czekał czy któraś ze stron wniesie zażalenie na postanowienie. Jeżeli wpłynie zażalenie sprawa zostanie skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a jeśli nie wpłynie, wówczas zostanie przygotowana decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy podjęcie przez Radę uchwały o wywołaniu planu dla tego terenu miałoby wpływ na decyzje oraz jak długo trwałaby procedura przygotowania takiego planu?
Pani Alina Stempniak powiedziała, że podjęcie decyzji o wywołaniu planu nie wpływa na decyzję o warunkach zabudowy (ze względu na inną procedurę), natomiast procedura planistyczna potrwa ok. 1-2 lat.
Odpowiadając na pytania mieszkańców, pani Alina Stempniak powiedziała, że jeśli sprawa zostanie skierowana do SKO wówczas do jej akt dołączone zostaną wszystkie pisma mieszkańców.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 13/11/VI z dnia 13 września 2011 r.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy został przyjęty protokół z lipcowej sesji?
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zostanie to sprawdzone i uzupełnione.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 13/11/VI z dnia 13 września 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 13/11/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu (druk nr 85).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż udzielił głosu, obecnym na sesji, kandydatkom na ławników.
Panie Małgorzata Dahlke, Wanda DehmelAretta Fahmi przedstawiły się oraz odpowiedziały na pytania radnych.
Następnie radna Małgorzata Hempowicz jako członek zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych poinformowała, że komisja zapoznała się ze złożonymi dokumentami i nie ma do nich zastrzeżeń (Opinia o zgłoszonych kandydatach na ławników stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że do przeprowadzenia wyborów tajnych należy powołać 3-osobową komisję skrutacyjną.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz na członków komisji skrutacyjnej zaproponował radną Małgorzatę Szczotkę, radnego Macieja Stelmachowskiego oraz siebie. Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie w skład komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad składem osobowym komisji skrutacyjnej.
Wynik głosowania: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto następujący skład osobowy komisji skrutacyjnej: radna Małgorzata Szczotka, radni Maciej Stelmachowski i Janusz Szafarkiewicz.
Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Janusz Szafarkiewicz odczytał protokół z głosowania tajnego w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W wyniku tajnego głosowania do Sądu Okręgowego w Poznaniu do pełnienia funkcji ławnika wybrane zostały panie: Małgorzata DahlkeMałgorzata Bekas, natomiast do Sądu Rejonowego w Poznaniu pani Elżbieta Wolińska.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 96/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 89).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że kapituła oceniająca wnioski o przyznanie Nagrody zaproponowała podział środków jak w przedłożonym projekcie uchwały.
Przewodniczący kapituły Janusz Szafarkiewicz odczytał wysokość przyznanych nagród.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0 (Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż nie wziął udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr 97/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: trybu powołania członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania (druk nr 90).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że był on konsultowany na posiedzeniach komisji Rady. Wyjaśnił, że Puszczykowska Rady Działalności Pożytku Publicznego będzie ciałem konsultacyjnym do współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o wprowadzeniu następującej autopoprawki:
 • w §5 pkt 2 w drugim wersie wykreśla się: „i złożenie go”.
Ponadto Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wpłynęła uwaga, aby Rada Pożytku miała o jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych więcej, jednakże Burmistrz proponuje, aby liczba członków Rady Pożytku była taka jak w przedłożonym projekcie uchwały, ponieważ to zapewnia jej równowagę (Rada Pożytku miałaby liczyć 8 członków: 2 radnych, 2 przedstawicieli urzędu i 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych).
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała o wnioskach z posiedzenia Komisji:
 • wykreślenie w rozdziale 3 §12 pkt 4 zdania: „Decyzje Rady Pożytku nie są wiążące dla organów Miasta”,
 • dodanie przed §11 dodatkowego paragrafu o treści:
1. Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym;
2. Kadencja Rady trwa 2 lata”, przez co zmianie ulegnie dalsza numeracja paragrafów.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała o pozytywnej opinii Komisji wobec omawianego projektu uchwały oraz powiedziała, że praca w Radzie Pożytku jest pracą społeczną.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. trybu powołania członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania, z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 98/11/VI została przyjęta.
 
Ad 8. Wybór kandydatów na członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz na członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaproponował radne: Małgorzatę Szczotkę i Małgorzatę Hempowicz.
Kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem postanowienia ws. wyboru kandydatów na członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wynik głosowania: „za” - 11, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Postanowienie Nr 1/11/VI zostało przyjęte.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 91a).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił powyższy projekt uchwały informując, że dotyczy dwóch działek na Starym Puszczykowie. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości pozwoli na zrekompensowanie wzajemnych roszczeń oraz uregulowanie kwestii wyjazdu na ul. Przy Murze.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po wyjaśnieniu kilku kwestii, Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 99/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 95).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła powyższy projekt uchwały informując, że wpłynął wniosek od właściciela hotelu o wydzielenie dojazdu do obiektu od ul. Jarosławskiej. Omawiany projekt uchwały jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy skoro wnioskodawca chce, aby wydzielić drogę na jego terenie, to czy w związku z tym miasto będzie zmuszone tę drogę wykupić?
Pani Alina Stempniak odpowiedziała twierdząco, informując jednocześnie, że dotychczas odbywało się to na zasadzie rekompensaty za opłatę adiacencką.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał jak wygląda kwestia pokrycia kosztów opracowania tego planu?
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że koszty po stronie miasta zostaną zminimalizowane, ponieważ był to wniosek właściciela terenu (opłatami adiacenckimi miasto będzie rekompensować koszty).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał kto pokryje koszty wywołania planu?
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że właściciel terenu ustnie zadeklarował pokrycie kosztów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 100/11/VI została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A (druk nr 97).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak powiedziała, że teren, którego dotyczy ww. projekt planu, nie obejmuje drogi 430.
Projektantka omawianego planu pani Maria Mielcarek przedstawiła omawiany projekt uchwały oraz poinformowała, że do projektu planu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że ww. projekt planu był kilkukrotnie omawiany podczas posiedzeń Komisji i uzyskał pozytywną opinię przy 1 głosie wstrzymującym.
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, pani Maria Mielcarek powiedziała, że droga oznaczona w projekcie planu 3KD spełnia warunki drogi publicznej, ale bez obowiązku jej przejęcia przez miasto.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Stelmachowskiego, pani Maria Mielcarek powiedziała, że projekt planu dopuszcza możliwość zabudowy dachami płaskimi, jednakże nowe budynki muszą mieć strome dachy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN – strefa A.
Wynik głosowania: za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 101/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (druk nr 87).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej Rada jest zobowiązana do podjęcia uchwały o wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych oraz za udział w szkoleniach. Niniejsza uchwała miałaby obowiązywać od 1 września 2011 r., czyli od momentu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że nie udało się wypracować jednoznacznej opinii Komisji co do omawianego projektu uchwały.
Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwalona wysokość stawek będzie obowiązywać do czasu podjęcia uchwały zmieniającej te stawki.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Stelmachowskiego, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie ma określonych minimalnych stawek ekwiwalentu oraz że trudno jednoznacznie określić skutki dla budżetu, ponieważ wszystko zależy od liczby strażaków i akcji pożarniczych.
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że stawki ekwiwalentu w sąsiednich gminach są niższe.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że wysokość przedstawionych w ww. projekcie uchwały stawek ekwiwalentu została zaproponowana przez naczelnika OSP pana Bartłomieja Bazana.
W odpowiedzi na sugestie radnych, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że decyzje o badaniach i szkoleniach dla strażaków podejmują władze OSP, a miasto może jedynie prosić o ograniczenie liczby osób, które miałyby podlegać specjalistycznym badaniom. Wiceburmistrz dodał, że na akcje pożarnicze mogą wyjeżdżać tylko specjalistycznie przeszkoleni i ubezpieczeni strażacy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
Wynik głosowania: za” - 5 głosów, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Radca prawny Justyna Dykier poinformowała, że uchwała, która ma skutki finansowe, musi zapaść bezwzględną większością głosów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił kilkuminutową przerwę celem wyjaśnienia wątpliwości prawnych.
Po wznowieniu obrad, radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że w związku z tym, że głosowany projekt uchwały na dzień dzisiejszy nie wiąże się z bezpośrednim zobowiązaniem finansowym, może zostać przyjęty zwykłą większością głosów. W związku z powyższym radca prawny Justyna Dykier poinformowała, że uchwała została przyjęta.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przypadku podejmowania uchwał ws. ekwiwalentu oraz podobnych, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym nigdy nie był stosowany.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił, że Uchwała Nr 102/11/VI została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 86a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że określenie stawek podatkowych należy do kompetencji Rady. Dotychczasowe stawki obowiązują od 2008 roku. Propozycja ich zmiany wynika z sytuacji finansowej miasta – poprzez niepodnoszenie podatków miasto straciło 850 tys. zł. Dzięki zaproponowanej zmianie stawek podatku miasto zyska 400 tys. zł. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dodatkowe dochody miasta są potrzebne m.in. dlatego, że subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie rosnących potrzeb szkół. Ponadto dochodzą nowe zadania jak np. OSP.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w omawianym projekcie uchwały likwiduje się stawkę od powierzchni socjalnych, ujednolica się stawki od budynków pozostałych oraz wprowadza trzy zwolnienia.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja dwukrotnie zajmowała się omawianym projektem uchwały, proponując jednolite brzmienie w §2 pkt 1 lit. e. Po wprowadzeniu tej poprawki Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie, przy 6 głosach za i 2 wstrzymujących.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy obiekty typu „Angie” oraz CAS przy ul. Kościelnej również objęte są podatkiem?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział twierdząco.
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ściągalność podatków jest dość wysoka, a wysokość podatku nie wpłynie na jego ściągalność.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że należy przeprowadzać akcje uświadamiające mieszkańcom ważność zameldowania się w Puszczykowie, ponieważ dzięki temu miasto zyska podatek PIT i CIT.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że podatek CIT jest niezależny od meldunku, natomiast podatek PIT zależy od miejsca zamieszkania oraz dodał, że takie akcje były przeprowadzane. W Puszczykowie wpływy z podatku PIT w przeliczeniu na jednego mieszkańca były jednymi z najwyższych w powiecie poznańskim.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że w styczniu Burmistrz pisał, że nie chciałby poprzez wysokie podatki zniechęcać firmy do inwestowania w Puszczykowie.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że nie ma takich obaw, ponieważ już w tym roku udało mu się namówić dwie duże firmy do zarejestrowania swoich działalności w Puszczykowie oraz dodał, że w ostatnich latach podatek nie był podnoszony nawet o stopień inflacji.
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Barłoga, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w Puszczykowie obowiązywały jedne z najniższych stawek podatkowych w powiecie oraz że będzie proponował podnoszenie stawek podatkowych corocznie o stopień inflacji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż złożył następujące wnioski:
 • w §1 pkt 2 dodać lit. c o treści: „od powierzchni użytkowej na cele socjalne w budynkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 9,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej”,
 • w §2 wykreślić pkt 3 o treści: „prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu”.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podczas posiedzenia Komisji omawiany był punkt dot. stawki podatku od powierzchni socjalnej – wyodrębnienie tej stawki komplikuje przedsiębiorcom składanie deklaracji, bo wiąże się z koniecznością dodatkowego wymiaru powierzchni socjalnej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że stawka preferencyjna jest prawem, dlatego jeśli przedsiębiorca będzie chciał, to będzie w swojej deklaracji wyodrębniał wielkość powierzchni socjalnej.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dużym problemem jest weryfikacja deklaracji oraz że żaden samorząd w powiecie nie ma takiej stawki.
Radny Marek Barłóg zaproponował, aby każdy ze złożonych wniosków głosować osobno.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad pierwszym wnioskiem, tj. w sprawie dodania w §1 pkt 2 dodać lit. c o treści: „od powierzchni użytkowej na cele socjalne w budynkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 9,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej”.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 9 głosów, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad drugim wnioskiem, tj. w sprawie wykreślenia pkt 3 w §2 o treści: „prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu”.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 2 głosy, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Wniosek został przyjęty.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wykreślenie tego punktu z projektu uchwały spowoduje zmianę w uzasadnieniu.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał, co oznacza zapis „od -5,66% do 20%” w uzasadnieniu?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że „minus” dotyczy stawek od budynków pozostałych, a wyniknął z połączenia trzech stawek w jedną główną i uśrednienie jej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: za” - 10 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 103/11/VI została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r. (druk nr 96).
O godz. 19.50 Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz opuścił obrady.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując m.in. o zwiększeniu dochodów związanych z przeprowadzeniem wyborów. Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę polegającą na zwiększeniu w rozdziale 75108 o 206 zł oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę w planie wydatków.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2011 r., z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 104/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 na terenie Miasta Puszczykowa.
Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, iż w związku z realizacją obowiązku ustawowego, Radzie Miasta przedłożona została informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Burmistrz Andrzej Balcerek, wręczając kwiaty, podziękował pani Katarzynie Świniarskiej za dotychczasową pracę.
 
Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
- korespondencję z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- informację o szkoleniach.
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała czy na Rynku działa już monitoring?
Burmistrz Andrzej Balcerek i komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli, że monitoring na Rynku już funkcjonuje.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Pani Gabriela Ozorowska zapytała czy rozważane jest utwardzenie drogi dojazdowej do biblioteki albo chociażby wyrównanie dziur?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że choć o kompleksowym utwardzeniu tejże drogi nie można mówić, to jednak zapewnił, że miasto postara się zrobić wszystko, co możliwe w tej sprawie.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.30 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 14. sesję Rady Miasta.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości