Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 16/11 z 16. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 16/11
16. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 20 grudnia 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.16.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.45
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 16. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum (obecnych 14 radnych) oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Krzysztofa Jopka.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 9/10/VI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
Pani Anna Pytlik zwróciła się z prośbą o możliwość zabrania głosu podczas sesji. Pani Anna Pytlik poinformowała, że grupa mieszkańców przygotowała dwa projekty uchwał.
Radca prawny Szymon Muszyński zaproponował przeniesienie pkt Wolne głosy na początek porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 9/10/VI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 114).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 9/10/VI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 114) został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad dodatkowym umieszczeniem pkt Wolne głosy w pkt 3 i umieszczeniem pkt Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 9/10/VI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 114) w pkt 5 (po pkt 4 tj. Przyjęcie protokołu nr 15/11/VI z dnia 29 listopada 2011 r.).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Wolne głosy.
 4. Przyjęcie protokołu nr 15/11/VI z dnia 29 listopada 2011 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 9/10/VI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 114).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (druk nr 111).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości (druk nr 110).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych (druk nr 113).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 100).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 101).
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Wolne głosy.
Pani Anna Pytlik omówiła dwa projekty uchwał (w sprawie: przedmiotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych w Puszczykowie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych), które zostały złożone Radzie Miasta i Burmistrzowi wraz z listą podpisów mieszkańców.
Pani Anna Pytlik powiedziała, że art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych umożliwia Radzie wprowadzenie innych zwolnień niż wymienione w ustawie. Ponadto art. 5 tejże ustawy mówi, że rada gminy może różnicować wysokość stawek podatku dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.
Pani Anna Pytlik powiedziała, że w projekcie uchwały podatkowej, został wykreślony zapis o zwolnieniu z podatku nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu – z czym nie zgadza się część mieszkańców Puszczykowa. Pani Anna Pytlik wyjaśniła, że jeden ze złożonych projektów uchwał mówi o całkowitym zwolnieniu od podatku od nieruchomości, a drugi o zwolnieniu częściowym (w wysokości 60%). Pani Anna Pytlik poinformowała, że oba projekty uchwały zostały wyłożone w Centrum Tenisowym „Angie”, gdzie mieszkańcy mogli składać podpisy.
Pani Anna Pytlik podkreśliła, że spółki Centrum Tenisowe „Angie” nie będzie stać w przyszłym roku na zapłacenie wysokiego podatku oraz zaznaczyła, że niepodjęcie żadnego z dwóch złożonych projektów uchwał spowoduje brak zwolnienia dla działalności w zakresie sportu i kultury fizycznej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał wskazane do złożonych projektów uchwał źródło finansowania: „Pokrycie zmniejszenia dochodów budżetowych częściowo z podatków dochodowych”, prosząc o wyjaśnienie.
Pani Anna Pytlik odpowiedziała, że źródłem finansowania ma być zwiększenie przychodów z podatków (m.in. poprzez nakłanianie mieszkańców do płacenia podatków zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania).
Radni zapytali z jakiej przyczyny podatek od nieruchomości dla Centrum Tenisowego „Angie” wzrośnie o 300%, skoro uchwała podatkowa podniosła stawkę o niecałe 7%?
Pan Janusz Rzeźnik powiedział, że zgodnie ze składanymi deklaracjami Centrum Tenisowe „Angie” w latach 2006-2011 płaciło rocznie 30 tys. zł podatku. Pan Janusz Rzeźnik powiedział, że „Angie” było kontrolowane i nie podważono składanych deklaracji. Ponadto dodał, że od 2 września 2011 r. spółka została przekształcona w „osobę prawną” i za każdy z ostatnich czterech miesięcy tego roku miała do zapłacenia 8 tys. zł. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. w związku z podwyższeniem stawek podatkowych oraz brakiem ulg dla działalności sportowej, „Angie” będzie płacić ok. 100 tys. zł rocznie za halę, która działa jedynie 5-6 miesięcy w roku. Pan Janusz Rzeźnik podkreślił, że Centrum Tenisowe „Angie” promuje miasto Puszczykowo.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił, aby przed kolejnym posiedzeniem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta właściciele Centrum Tenisowego „Angie” dostarczyli radnym deklaracje podatkowe.
Pan Janusz Rzeźnik poprosił, żeby poinformować go o terminie spotkania Komisji.
Następnie prezes akademii tenisowej „Angie” pan Henryk Gawlak odczytał list rodzica dziecka, które uczęszcza do tejże akademii.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zakończył dyskusję.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 15/11/VI z dnia 29 listopada 2011 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 15/11/VI z dnia 29 listopada 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 15/11/VI został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił 5-minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad radni przeszli do pkt 5 porządku obrad.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 9/10/VI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 114).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że mija termin w jakim Komisja Statutowa powinna przedłożyć Radzie do zaopiniowania nową treść statutu miasta. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że Komisja Statutowa przygotowała projekt zmian w statucie do końca września 2011 r., ale obecnie trwają prace formalne – właśnie wpłynęła końcowa opinia prawna. W omawianym projekcie uchwały proponuje się przedłużenie prac nad statutem do końca czerwca 2012 roku.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 9/10/VI z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 112/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (druk nr 111).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że po uwzględnieniu uwag komisji, radni otrzymali omawiany projekt jako druk nr 111a (druk nr 111a stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że ww. projekt uchwały ma umożliwić przyznawanie stypendiów olimpijczykom.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że po zaproponowanych poprawkach Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po zgłoszonych uwagach, Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że jeden z radnych zaproponował, aby w trzecim zadaniu uzasadnienia usunąć wyraz „wszystkich”.
Radny Piotr Bekas zaproponował, żeby w § 5 ust. 4 wyrażenie „przez Burmistrza Puszczykowa” zamienić na „z budżetu Miasta”.
Radca prawny Szymon Muszyński poinformował, że taką zmianę można wprowadzić.
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował, aby w § 5 ust. 4 wyrażenie „przez Burmistrza Puszczykowa” usunąć w ogóle.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. okresowych stypendiów sportowych, z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 113/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości (druk nr 110).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w związku z podjęciem uchwały o nowych stawkach podatku od nieruchomości, zachodzi konieczność dostosowania druków formularzy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po uzyskaniu wyjaśnień od Skarbnika, Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 114/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych (druk nr 113).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jedna ze stawek podatku od środków transportowych jest niższa niż minimalna stawka ustawowa, dlatego zachodzi konieczność jej zmiany.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że podczas posiedzenia Komisji przedstawiony był zamiar przygotowania omawianego projektu uchwały i zyskał on akceptację Komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 115/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 100).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że jego treść różni się od projektu, który został przedłożony 15 listopada. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w wyniku procedowania nad projektem uchwały budżetowej zaistniała konieczność dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej do treści uchwały budżetowej. Skarbnik Piotr Łoździn omówił podstawowe zmiany, tj.:
 • zmniejszenie dochodów, co jest wynikiem umniejszenia dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych,
 • korekty w wydatkach bieżących,
 • zmniejszenie kwot przychodów (zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta) na lata 2012-2015,
 • powyższe zmiany mają wpływ na wydatki majątkowe, ponadto zmianie uległy kwoty rozchodów planowanego do zaciągnięcia długu (zmienią się również odsetki od zaciągniętego długu).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w załączniku nr 3 podstawową zmianą jest wykreślenie budowy hali widowiskowo-sportowej oraz zmiany dotyczące środków na budowę dróg w poszczególnych latach.
Radni otrzymali załącznik nr 3, którego treść uległa zmianie.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zmiany w załączniku nr 3 są również wynikiem Uchwały SO.0957/41/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puszczykowa. Ww. opinia RIO jest pozytywna z jednym zastrzeżeniem, iż na przedsięwzięcia kontynuowane w projektowanym WPF wykazano w kwotach niezgodnych z wynikającymi z WPF uchwalonego na lata 2011-2018, dlatego zadania rozpoczęte w 2011 roku zostały wydłużone o 1 rok (co skutkuje zmianą łącznych nakładów finansowych – do kwoty, która była zapisana wcześniej, zostały dodane nakłady z 2011 roku).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja opiniowała omawiany projekt uchwały (ale bez zmiany, o której poinformował Skarbnik), wydając opinie jednogłośnie pozytywną.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 116/11/VI została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 101).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu na 2012 rok (który został przedłożony radnym 15 listopada), w którym dochody zostały zaplanowane na 31.660.879 zł (w tym dochody majątkowe w wysokości 1.030.000 zł), wydatki w wysokości 32.205.129 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 4.373.000 zł). W wyniku różnicy między dochodami a wydatkami powstał deficyt w kwocie 544.250 zł. Zaplanowana kwota przychodów to 4.000.000 zł, a rozchodów 3.455.750 zł. Rezerwy ustalono na poziomie: ogólna – 150.000 zł; na wydatki oświatowe – 150.000 zł; na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 100.000 zł; na wydatki majątkowe – 170.000 zł.
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił autopoprawkę Burmistrza Miasta do projektu budżetu (radni otrzymali wykaz zmian w formie tabelarycznej):
 • Plan dochodów – umniejszony do 14 mln (zmniejszenie dochodów z PIT-ów o 2 mln zł),
 • Plan przychodów – zmniejszenie do kwoty 3.455.750 zł.
Plan wydatków:
 • Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o 813.207 zł (w tym wydatków majątkowych o 613.207 zł),
 • Ośrodki informacji turystycznej – zmniejszenie o 5 tys. zł w pozostałych wydatkach bieżących,
 • Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejszenie o 10 tys. zł w pozostałych wydatkach bieżących ,
 • Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zmniejszenie o 750 tys. zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł),
 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o 30.000 zł w pozostałych wydatkach bieżących,
 • Rady gmin – zwiększenie o 40 tys. zł w pozostałych wydatkach bieżących,
 • Urząd Miasta – zmniejszenie o 75 tys. zł (w tym wydatków majątkowych o 65 tys. zł),
 • Promocja – zmniejszenie o 60 tys. zł w pozostałych wydatkach bieżących,
 • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejszenie o 1 zł w pozostałych wydatkach bieżących,
 • Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o 220 tys. zł, w tym o 120 tys. zł rezerwa majątkowa i o 100 tys. zł ogólna,
 • Szkoły podstawowe - zmniejszenie o 300.340 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia o 101.240 zł i pozostałe wydatki rzeczowe o 199.100 zł),
 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o 17.800 zł (całość na wynagrodzenia),
 • Gimnazja – zmniejszenie o 227.402 zł (w tym wynagrodzenia o 63.402 zł i pozostałe wydatki rzeczowe o 164.000 zł),
 • Ochrona zdrowia – zwiększenie o 3,5 tys. zł w pozostałych wydatkach bieżących,
 • Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejszenie o 30 tys. zł w pozostałych wydatkach bieżących,
 • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20 tys. zł (dotacje),
 • Biblioteka – zmniejszenie o 29 tys. zł (dotacje).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że powyższe zmiany powodują zmianę treści samego projektu uchwały w zakresie dochodów i wydatków, ponadto nowe brzmienie otrzymały następujące paragrafy:
 • §6 – poprawiono błędnie zapisane kwoty dochodów i wydatków,
 • §8 – zmiana kwoty w zakresie przychodów na 3.455.740 zł,
 • §9 – zmieniono wysokość rezerw,
 • §10 – zmiana wynika z umniejszenia kredytów na finansowanie deficytu do 3.455.750 i zmniejszenie kwoty przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000 zł,
 • §11 – zmieniono pkt 1 i 3 oraz wykreślono punkt dotyczący upoważnienia Burmistrza do zaciągania długu długoterminowego,
 • zgodnie z opinią RIO, wykreślony został cały §12 brzmiący: Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania (po sugestii Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta była to kwota 50.000 zł),
 • pozostałe paragrafy się nie zmieniają, ale ulega zmianie ich numeracja.
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn odczytał Uchwałę SO.0952/41/16/2011 Składu Orzekającego
 
 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12.12.2011 r. ws. wyrażenia opinii o projekcie
 
 
uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2012 rok (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego
 
protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna z zastrzeżeniem do wcześniej wspomnianego §12 oraz zbyt szczegółowej nazwy rozdziałów w części dotyczącej dotacji zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że wszystkie poprawki Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zostały uwzględnione.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg odczytał opinię Komisji brzmiącą:
1. Projekt budżetu zakładający dochód z tytułu podatku od osób fizycznych w wysokości 16 000 000zł jest zdaniem Komisji zbyt optymistyczny. Realna kwota wynikająca z szacunków Ministerstwa Finansów to 14 000 000 zł.
2. W związku z przeszacowaniem dochodów konieczne jest uaktualnienie wydatków.
3. Z uwagi na już obecnie wysokie zadłużenie Miasta Komisja wnioskuje o zaplanowanie zrównoważenia dochodów i wydatków w 2012 roku.
4. Komisja wnosi do Burmistrza o skorygowanie wydatków w projekcie - budżetu z uwzględnieniem poprawek komisji sformułowanych w załączniku nr 1. wniosku poprawek KBiRM z dnia 28 listopada 2011 r. – do poziomu zbilansowania budżetu 2012.
5. Przeprowadzono głosowanie nad powyższą opinią
obecnych: 9
głosów za przyjęciem opinii: 9
głosów przeciw: 0
głosów wstrzymujących się: 0”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg dodał, że projekt uchwały budżetowej był szczegółowo omawiany podczas posiedzeń komisji Rady Miasta.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że Komisja wnioskowała o:
- umniejszenie o 30 tys. zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- umniejszenie o 60 tys. zł w dziale Promocja,
i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na zmniejszenie deficytu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy wszystkie poprawki Komisji Edukacji Kultury i Sportu zostały uwzględnione w autopoprawce Burmistrza Miasta, na co Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odpowiedziała twierdząco.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja wnioskowała o zwiększenie środków na profilaktykę zdrowotną o 3,5 tys. zł, natomiast całość projektu budżetu zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg odczytał poprawkę do budżetu na 2012 rok radnego Macieja Stelmachowskiego o zorganizowanie sztucznego lodowiska (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że ww. poprawka nie została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał radcę prawnego czy Rada może głosować projekt uchwały ws. uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta, czy każdą z poprawek głosować osobno?
Radca prawny Szymon Muszyński odczytał §6 ust. 3 Uchwały Nr 82/11/VI ws. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej: „Nie przeprowadza się odrębnego głosowania nad autopoprawkami Burmistrza chyba, że któryś z radnych złoży wniosek o takie głosowanie i wniosek ten zostanie przez Radę przegłosowany”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś z radnych zgłasza wniosek o przeprowadzenie osobnego głosowania dla każdej z poprawek?
Nikt nie zgłosił takiego wniosku.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że podtrzymuje swój wniosek dotyczący zorganizowania sztucznego lodowiska, który złożył na wniosek mieszkańców oraz zachęcił radnych do jego przyjęcia.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad poprawką radnego Macieja Stelmachowskiego.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 12 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że jeśli pojawią się środki, wówczas miasto powinno zorganizować sztuczne lodowisko.
Radny Piotr Bekas złożył wniosek do Centrum Animacji Sportu o wylanie naturalnego lodowiska.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r., z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 117/11/VI została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż podziękował Burmistrzowi, Skarbnikowi, urzędnikom i radnym za pracę włożoną w przygotowanie uchwały budżetowej.
 
Ad 11. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach.
Radna Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli dotacji wybranych zadań dla organizacji pozarządowych (ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas poinformował, że po przekazaniu protokołu pokontrolnego, Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź od pracownika merytorycznego i po ponownym przejrzeniu dokumentów przygotowała odpowiedzi dot. kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał odpowiedź Komisji Rewizyjnej dot. kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas poinformował o otrzymanych od Burmistrza Miasta odpowiedziach na protokoły pokontrolne Komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Komisja Rewizyjna otrzymała wyjaśnienia Burmistrza oraz dodał, że z częścią zarzutów Urząd się zgadza. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kontrola rozliczenia dotacji dla organizacji pozarządowych dotyczyła 2010 roku, czyli okresu przed objęciem władzy przez obecnego Burmistrza. Następnie poinformował, że z powodu nieprawidłowości konkurs na 2011 rok dla organizacji pozarządowych został unieważniony i rozpisany na nowo (na początku 2011 roku), zapewniając że obecnie dotacje są rozliczane właściwe.
W toku dyskusji ustalono, że dalsze udzielanie wyjaśnień odbędzie się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 
Ad 12. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek wraz ze Skarbnikiem Piotrem Łoździnem odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące omawianego sprawozdania.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 • apel Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej,
 • korespondencja od p. Janusza Rzeźnika, Anny Pytlik i Zbigniewa Ziółkiewicza dot. inicjatywy uchwałodawczej,
 • informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. wszczęcia postępowania wobec uchwały nr 109/11/VI,
 • życzenia świąteczne.
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz powiedziała, że apel Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. dotyczy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. oraz dodała, że Komisja Spraw Społecznych aprobuje treść apelu radnych ze Środy Wlkp.
Kierownik MOPS-u pan Karol Majewski jakie konsekwencje dla gmin niesie ze sobą ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się do Burmistrza o przygotowanie apelu o podobnej treści jak ten w Środzie Wlkp. na kolejną sesję.
Radny Jarosław Strzelczyk zapytał czy istnieje możliwość zmuszenia właściciela nieruchomości na ul. 3 Maja do zrobienia porządku na swojej posesji?
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że sprawa jest mu znana, ale niestety brakuje narzędzi prawnych, żeby nakłonić właściciela do uporządkowania posesji.
Radny Marek Barłóg poinformował, że pan Andrzej Winkiel zwrócił się do niego z pytaniem o możliwość opieki nad przystanią kajakową. Radny Marek Barłóg stwierdził, że należałoby poszukać jakiegoś rozwiązania w tej sprawie, proponując np. aby niewykorzystane środki na odśnieżanie ulic przeznaczyć na utrzymanie przystani.
Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że na poprzedniej sesji wnioskowała o zrobienie przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej przy piekarni p. Błaszkowiaka.
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedzieli, że nie ma możliwości zrobienia w tym miejscu przejścia dla pieszych ze względu na znajdujące się tam zatoczki autobusowe, parkingi i wjazdy na posesje.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że apelował o naprawę lampy na ul. Wysokiej w pobliżu ośrodka Wielspin.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że awaria lampy została zgłoszona Enei.
Radny Piotr Bekas powiedział, że chciałby otrzymać zestawienie etatów w jednostkach organizacyjnych miasta. Skarbnik Piotr Łoździn zobowiązał się takie przygotować.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Radny Paweł Rochowiak wyraził usatysfakcjonowanie z treści i formy najnowszego wydania „Echa Puszczykowa”.
Burmistrz Andrzej Balcerek złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz zaprosił na koncert inaugurujący obchody 50-lecia miasta, który odbędzie się 3 stycznia 2012 r.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 24 stycznia 2012 r.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż w imieniu swoim oraz Wiceprzewodniczącego Janusza Szafarkiewicza złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
O godz. 20.45 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 16. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości