Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 18/12/VI z 18. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 28 lutego 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 18/12/VI
18. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 28 lutego 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.18.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.40
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 18. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum (obecnych 13 radnych, chwilowa nieobecność radnych Pawła Rochowiaka i Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Nie zgłoszono żadnego wniosku o zmianę zaproponowanego porządku obrad, wobec czego przedstawia się on następująco:
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 17/12/VI z dnia 24 stycznia 2012 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 128).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 117a).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Wysokiej (druk nr 126).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5 ,7 , 8 (druk nr 132).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 103/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 127).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 129).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 130).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 131).
 13. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 17/12/VI z dnia 24 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 17/11/VI z dnia 24 stycznia 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 17/11/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Pani Halina Jóźwiak poinformowała, że dowiedziała się z „Echa Puszczykowa”, że inwestor złożył kolejny, trzeci wniosek na budowę domów szeregowych (przy ul. Magazynowej).
O godz. 17.15 do obradujących dołączyli radni Paweł Rochowiak i Maciej Stelmachowski.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak potwierdziła, że wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy oraz dodała, że dla terenu wokół ul. Magazynowej został przygotowany projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa pani Gabriela Ozorowska zwróciła uwagę, że Urząd nie odpowiada na korespondencję.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa z września zostało potraktowane jako wniosek do budżetu, natomiast inne pismo Stowarzyszenia było stanowiskiem Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, które nie wymagało odpowiedzi. Natomiast na pismo z lutego br. odpowiedź zostanie udzielona po dzisiejszej sesji.
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że intencją Stowarzyszenia było spowodowanie publicznej debaty na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż oraz Sekretarz Maciej Dettlaff przypomnieli, że odbyły się debaty i spotkania ws. drogi 430 oraz ul. Magazynowej.
Radni Piotr BekasMałgorzata Hempowicz poinformowali, że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są omawiane na posiedzeniach komisji, jednakże mieszkańcy nie biorą w nich udziału.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że nie otrzymał od Burmistrza odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że inicjatywa uchwałodawcza radnego Macieja Stelmachowskiego była omawiana na posiedzeniu Komisji, natomiast wniosek radnego ws. rozkładu jazdy autobusów na Stare Puszczykowo został rozpatrzony pozytywnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 128).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 125/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 117a).
Sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały w postaci druku nr 117b (druk nr 117b stanowi załącznik do niniejszego protokołu, którego kserokopię radni otrzymali przed sesją). Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że druk nr 117b powstał w wyniku ustaleń podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja dwukrotnie zajmowała się omawianym projektem uchwały, który ostatecznie otrzymał kształt jak w druku nr 117b.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że następcami prawnymi mogą być tylko spadkobiercy.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Stelmachowskiego, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że omawiany projekt uchwały nie dotyczy nieruchomości przy Rynku.
Radny Piotr Bekas powiedział, że na dostarczonym projekcie uchwały (druku nr 117b) brakuje podpisu radcy prawnego.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że omawiany projekt uchwały został przygotowany dzisiaj i nie było technicznej możliwości uzyskania podpisu radcy, jednakże projekt był konsultowany z kancelarią.
Radca prawny Justyna Dykier potwierdziła słowa Sekretarza oraz poinformowała, że opiniuje pozytywnie przedłożony projekt uchwały, który pod względem formalno-prawnym jest prawidłowy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. określenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 126/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Wysokiej (druk nr 126).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przestawił ww. projekt uchwały informując, że powstał on na wniosek dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały przy 6 głosach „za” i 3 „wstrzymujących”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Wysokiej.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 127/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5 ,7 , 8 (druk nr 132).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przestawiła ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on terenu leżącego w centrum miasta. Pani Alina Stempniak dodała, że w trakcie prac nad planem organizowane będą spotkania z mieszkańcami, a ponadto projekt planu będzie wywieszany na stronie internetowej oraz publikowany w „Echu Puszczykowa”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał co dzieje w sprawie odwołania inwestora na pierwszą decyzję Urzędu (dot. odmowy ustalenia warunków zabudowy dla budowy marketu)?
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że odwołanie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które dotychczas nie odpowiedziało.
Radny Krzysztof Jopek zapytał czy wywołanie planu wstrzyma postępowanie administracyjne ws. wniosków inwestorów?
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że ustawa o planowaniu dopuszcza zawieszenie postępowania na okres 9 miesięcy, jeśli dla danego obszaru przygotowywany jest plan zagospodarowania.
Radny Piotr Bekas powiedział, że na omawianym projekcie uchwały brakuje podpisu radcy prawnego.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że omawiany projekt uchwały jest prawidłowy pod względem prawnym.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że podpisał projekt uchwały po akceptacji radcy prawnego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 128/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
O godz. 18.00 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił kilkuminutową przerwę.
O godz. 18.15 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 103/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 127).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zakłada on obniżenie stawki podatku od nieruchomości w zakresie budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, ale tylko związanej z prowadzeniem kortów tenisowych i infrastruktury towarzyszącej. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt został przedłożony z kilku powodów m.in. z inicjatywy jednego z przedsiębiorców, który zawnioskował o wprowadzenia obniżenia stawek. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że funkcjonowanie kortów tenisowych w Puszczykowie ma długą tradycję i ma duże znaczenie dla promocji miasta. Ponadto grupa mieszkańców wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą podobnego projektu uchwały. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zdaniem Urzędu prowadzenie kortów tenisowych w budynkach jest działalnością nieopłacalną, co może prowadzić do jej zamknięcia, a wówczas wpływy z podatków będą mniejsze. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że skutkiem przyjęcia omawianego projektu uchwały będzie umniejszenie wpływów o 30 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja długo dyskutowała nt. omawianego projektu uchwały. Członkowie Komisji uznali, że w tym kształcie projekt nie jest do pozytywnego zaopiniowania oraz wnioskowali o rozszerzenie grup działalności gospodarczych o inne dyscypliny sportowe. Ponadto Komisja miała zastrzeżenia co do terminu wejścia w życie uchwały.
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała czy mieszkańcy Puszczykowa zyskają na zwolnieniu?
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że dzieci i młodzież mają możliwość brać udział w zajęciach tenisowych, płacąc jedynie za instruktora. Właściciele kortów zebrali wiele podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą co oznacza, że zainteresowanie kortami jest duże. Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że jak zapewniał właściciel, ceny biletów za korzystanie z kortów będą na tym samym poziomie lub niższe.
Radny Piotr Bekas powiedział, że wszyscy członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta byli za tym, aby powyższy problem rozpatrzyć pozytywnie, a wątpliwości budzi jedynie tryb rozpatrywania i wprowadzania. Radny przypomniał, że niedawno Rada przyjmowała uchwałę podatkową w postaci zaproponowanej przez Burmistrza. Intencją Komisji było, aby zastanowić się nad zwolnieniem wszystkich obiektów sportowych od 2013 roku, natomiast sprawę hali tenisowej w chwili obecnej pozostawić w gestii Burmistrza.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że podjęcie uchwały obowiązującej od 1 stycznia byłoby zgodne z prawem, ponieważ zmiany w podatkach korzystne dla podatników można wprowadzać z datą wsteczną. Ponadto Skarbnik dodał, że Rada może również podjąć uchwałę z późniejszym terminem jej obowiązywania. Następnie Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że udzielenie przez Burmistrza ulgi w postaci umorzenia jest warunkowane i musi spełniać przesłanki wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa, a w omawianym przypadku zachodzą wątpliwości czy takie przesłanki mają miejsce. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że omawiany projekt uchwały został przedłożony w tym momencie, ponieważ inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców oraz wnioski właścicieli obiektu pojawiły się już po uchwaleniu uchwały podatkowej. Poza tym przedłożony projekt ogranicza się tylko do kortów tenisowych, ponieważ nie każda działalność gospodarcza związana ze sportem jest tak mało opłacalna.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że dyskusja na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta była bardzo intensywna, a jednym z wniosków było stwierdzenie, iż Rada Miasta jest organem stanowiącym prawo dla całej społeczności, a nie dla indywidualnych osób czy podmiotów, natomiast przedłożony projekt uchwały został przygotowany właśnie dla jednego konkretnego podmiotu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała negatywnie omawiany projekt uchwały przy 1 głosie „za”, 5 głosach „przeciw” oraz 3 „wstrzymujących”. Natomiast wszyscy członkowie Komisji głosowali za wnioskiem o podjęcie prac nad nowym projektem uchwały, który obejmowałby zwolnieniem szerszą grupę obiektów sportowych i obowiązywał od 2013 roku.
Burmistrz Andrzej Balcerek zgłosił autopoprawkę, polegającą na zmianie brzmienia § 1 pkt 1 lit. b na:
 
po lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
 
 
<f) związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności
 
 
 sportowej, z wyjątkiem zajętej na prowadzenie działalności hotelarskiej, handlowej lub gastronomicznej - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.>”
 
 
 
Radny Marek Barłóg zaproponował, żeby zmienić termin wejścia w życie uchwały np. od drugiego półrocza.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził, że przeprowadzana w ten sposób zmiana treści projektu uchwały może przynieść wiele szkód.
Radny Paweł Rochowiak zaprotestował przeciwko takiemu trybowi tworzenia prawa lokalnego.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zapytała jakie inne podmioty, w przypadku przyjęcia autopoprawki Burmistrza, uzyskałyby zwolnienia lub ulgi i o ile zmniejszyłby się wpływy do budżetu?
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o zniesienie omawianego projektu uchwały z porządku obrad i cofnięcie go pod obrady komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził, że obecnie Rada jest na etapie rozpatrywania przedłożonego projektu uchwały.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przyjęcie autopoprawki Burmistrza będzie skutkować zmniejszeniem wpływów o ok. 50 tys. zł, ponieważ takich podmiotów jest niewiele (dwa duże i kilka mniejszych). Skarbnik Piotr Łoździn nie zgodził się z sugestiami radnych, jakoby projekt uchwały był przygotowywany „na gorąco”, ponieważ dyskusja w tym temacie trwa już od trzech miesięcy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy powinno się przeprowadzić głosowanie nad autopoprawką Burmistrza czy nad projektem uchwały z uwzględnieniem tejże autopoprawki.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że nie padł dalej idący wniosek, więc należy przegłosować autopoprawkę Burmistrza, natomiast zmian w porządku obrad można było dokonywać na początku sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad autopoprawką Burmistrza.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 7 głosów, „wstrzymało się” - 5 głosów.
Autopoprawka Burmistrza nie została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 103/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosów, „przeciw” - 11 głosów, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że choć projekt uchwały nie zyskał aprobaty, Rada przychyla się do przyznania ulgi dla obiektów sportowych oraz dodał, że przed 2013 Rada postara się rozwiązać kwestię podatków od działalności sportowych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał, że przytoczony przez Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza wniosek został przegłosowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radny Marek Barłóg stwierdził, że teraz można przygotować projekt uchwały z uwzględnieniem uwag Rady Miasta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 129).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w uchwale budżetowej zapisane są przychody w kwocie 3.455.750 zł, natomiast omawiany projekt uchwały zakłada emisję obligacji na kwotę 3,4 mln zł, które miałyby zostać przeznaczone na spłatę długu z lat poprzednich. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta padł wniosek o zmniejszenie łącznej kwoty emisji obligacji do 2 mln zł. Zdaniem Skarbnika, jeśli przewidywane większe wpływy dochodów miałyby zostać przeznaczone na dodatkowe zadania a nie na spłatę długu, to nie powinno się prowadzić dwóch postępowań na wybór banku (m.in. dlatego, że przy większej kwocie emisji można będzie uzyskać korzystniejsze warunki).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja dwukrotnie omawiała ww. projekt uchwały uznając, że należy wprowadzić poprawkę, o której mówił Skarbnik, czyli emisję jedynie serii A obligacji o wartość 2 mln zł (za taką poprawką Komisja głosowała następująco: 4 głosy „za”, 2 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące).
Radny Piotr Bekas powiedział, że ze względu na kryzys oraz fakt, że nie wiadomo jakie będą wpływy z podatku PIT, Komisja przyjęła wniosek o zmniejszeniu łącznej kwoty emisji obligacji do 2 mln zł.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kryzys finansowy nie ma bezpośredniego przełożenia na dochody z PIT-u, które są dochodami stabilnymi. Po wysokości wpływów za styczeń widać, że do budżetu może wpłynąć 15,5 mln zł (porównując z wpływami ze stycznia 2011 r.). Według Skarbnika, Rada decydując o zmniejszeniu kwoty obligacji do 2 mln zł, tym samym wyraża opinię przeznaczyć te środki na spłatę długu, a nie na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że z bilansu wynika, że wzrost środków pieniężnych na koniec roku 2010 wynosił 314 tys. zł, a w 2011 roku 1.351.000 zł, zatem o 1 mln zł różnicy. Zdaniem Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża podejmując kredyt w wys. 1,5 mln zł, przy jednoczesnej nadwyżce 1.350.000 zł – trudno mówić o gospodarności.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na koniec 2010 roku na koncie zabrakło środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, dlatego też konieczne było zaciągnięcie kredytu, inaczej w styczniu miasto miałoby problem z płynnością finansową. Poza tym na koniec stycznia 2011 r. konieczne było wypłacenie odszkodowań, które również musiały zostać sfinansowane z kredytu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że w bilansie zawartych jest prawie 0,5 mln należności, które przechodzą również na 2012 rok. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zauważył, że dochody miejskie zostały również zmniejszone o 1 mln zł.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał dlaczego emisja obligacji jest korzystniejsza od kredytu?
Odpowiadając Przewodniczącemu Rady, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że faktyczne należności w bilansie są w kwocie 400 tys. zł, jednak w bilansie jest również wskazana subwencja oświatowa, która wpłynęła w 2011 r., ale w dochodach będzie dopiero w 2012 r.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Stelmachowskiego, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że koszty pozyskanie kredytu i emisji obligacji są porównywalne. Jednakże istotnym dla miasta jest możliwość odroczenia płatności. Obecnie nie możemy przewidzieć dodatkowej spłaty długu w najbliższych latach, ponieważ wskaźnik spłaty w latach 2013-2014 jest wysoki i kolejne raty w tych latach powodowałby ryzyko przekroczenia wskaźników ustawowych. Natomiast spłata przewidziana w 2016 roku jest dla miasta bezpieczna. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że nie zwiększamy zadłużenia w roku bieżącym oraz przypomniał, że podczas dyskusji przy uchwalaniu budżetu na 2012 rok zostało powiedziane, że w momencie realizacji wyższych dochodów, te dochody zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta została wypracowana zmiana w §1 omawianego projektu uchwały, polegająca na zmniejszeniu kwoty emisji z 3,4 mln zł do 2 mln zł.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w związku z taką zmianą, zmianie ulegną również §2 i §6 oraz odczytał projekt uchwały po dokonanych zmianach.
W imieniu Burmistrza, Skarbnik Piotr Łoździn zwrócił się z prośbą do Rady o odrzucenie wniosku Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta o zmniejszenie łącznej kwoty emisji obligacji do 2 mln zł.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 2 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy.
W związku z faktem, iż nie zgadzała się suma oddanych głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził reasumpcję głosowania.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 2 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. emisji obligacji komunalnych, z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 129/12/VI została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 130).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując o dokonanych zmianach:
w Dochodach:
 • Dział 600 - wprowadzono dotację z powiatu poznańskiego na remont ul. Poznańskiej 527.000 zł.
 • Dział 600 - zwiększono dotacje z powiatu poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 8.500 zł.
 • Dział 853 – zmniejszono dotacje z UE na realizację projektu „Przyjazna Szkoła” o kwotę 16230 zł, zwiększono dotację z budżetu państwa na realizację zadania o kwotę 111 zł.
 • Dział 852 - wprowadzono dotację z UE na realizację zadania: „Przebudowa przyziemia budynku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie”- 460.480 zł.
 • Dział 926 – zwiększono dochody z tytułu usług świadczonych przez CAS o kwotę 2.000 zł.
w Wydatkach:
 • Rozdział 60004 - zwiększono dotację dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie transportu publicznego -85.000 zł.
 • Rozdział 60014 - wprowadzono wydatki związane z otrzymanymi dotacjami z powiatu poznańskiego – 535.500 zł.
 • Rozdział 63003 - Wprowadzono wydatki w kwocie 5.000 zł na składki do stowarzyszeń.
 • Rozdział 71095 – w związku z wyrokiem sądu wprowadzono wydatki w łącznej kwocie 105.126 zł na odszkodowanie, odsetki oraz koszty postępowania sądowego.
 • Rozdział 75023 – zwiększono wydatki o kwotę 32.000 zł w związku ze zwiększeniem stawki składki rentowej od lutego br.
 • Rozdział 75416 – zwiększono wydatki o kwotę 6.000 zł w związku ze zwiększeniem stawki składki rentowej od lutego br.
 • Rozdział 75495 – wprowadzono wydatki w kwocie 3.000 zł na opłacenie dostępu do Internetu (monitoring rynku).
 • Rozdział 80101-80110 – zwiększono wydatki o kwotę 91.500 zł w związku ze zwiększeniem stawki składki rentowej od lutego br.
 • Rozdział 80110 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Gimnazjum nr 2 o kwotę 36.830 zł w związku z koniecznością wprowadzenia nauczania indywidualnego dla 3 uczniów.
 • Rozdział 80101 – zwiększono o kwotę 145.000 zł wydatki na zadanie: „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1”.
Wartość wymienionych robót wg aktualnego kosztorysu inwestorskiego wynosi 540.909,27 zł brutto (Miasto będzie ubiegało się o dotację w wysokości 50% kosztów zadania z Województwa Wielkopolskiego).
 • Rozdział 85153-85154 – zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na realizację programów przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (w związku z realizacją wyższych dochodów w 2011 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz nie wykonania w 100% planu wydatków).
 • Rozdział 85214 – zwiększono o kwotę 11.301 zł wydatki na zasiłki w związku z umniejszeniem w styczniu br. planu finansowego MOPS-u o kwotę zwrotu dotacji za 2010 r.
 • Rozdział 85219-85295 – zwiększono wydatki o kwotę 11.710 zł w związku ze zwiększeniem stawki składki rentowej od lutego br.
 • Rozdział 85395 – zwiększono o kwotę 739 zł wydatki na realizację projektu „Przyjazna Szkoła”.
 • Rozdział 85401 – zwiększono o kwotę 3.600 zł wydatki w związku ze zwiększeniem stawki składki rentowej od lutego br.
 • Rozdział 90001 – zwiększono o kwotę 56.200 zł wydatki z tytułu opłaty abonamentowej za hydranty uliczne (płatność w 2012 r. za IV kwartał 2011 r.).
 • Rozdział 92116 – zwiększono o kwotę 9.000 zł kwotę dotacji dla Biblioteki Miejskiej w związku ze zwiększeniem stawki składki rentowej od lutego br.
 • Rozdział 92604 – zwiększono wydatki o kwotę 3.000 zł w związku ze zwiększeniem stawki składki rentowej od lutego br. oraz o kwotę 15.780 zł na pokrycie kosztów obsługi lodowiska.
 • Rozdział 92605 – wprowadzono kwotę 10.000 zł na stypendia sportowe.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zgodnie z sugestią Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 15 tys. zł przeznacza się na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a 5 tys. zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały przy 7 głosach „za” i 1 osobie niebiorącej udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 130/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 131).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dostosowuje się zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej do przyjętej właśnie uchwały budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę w pkt 15a załącznika nr 1 do omawianego projektu uchwały - w związku z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych konieczna była zmiana wskaźników obsługi zadłużenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały przy 7 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym” oraz jednej osobie, która nie wzięła udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 131/12/VI została przyjęta.
 
O godz. 19.45 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę.
O godz. 20.00 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
 
Ad 13. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że radni otrzymali zaproszenia:
 • od posła Arkadego Fiedlera do zwiedzania Sejmu,
 • od Burmistrza Gminy Czempiń Doroty Lew Pilarskiej do zwiedzenia „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w Piotrowie.
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania radnych.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
 • pismo Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy II Armii WP (przekazane pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta),
 • pismo z Parafialnego Zespołu Caritas w Puszczykowie,
 • pismo od p. Zbigniewa Bekasiaka,
 • inicjatywę uchwałodawczą radnego Macieja Stelmachowskiego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że z podobną inicjatywą uchwały wystąpił Burmistrz podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 13 lutego br. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał radnego Macieja Stelmachowskiego czy w związku z powyższym podtrzymuje swoją inicjatywę uchwałodawczą.
Radny Maciej Stelmachowski wycofał swój wniosek – inicjatywę uchwałodawczą.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do dnia 30 kwietnia.
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiadając na pytania radnego Piotra Bekasa, kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że umowa na zamiatanie ulic została podpisana na 2 lata, natomiast zasady umieszczania reklam w pasie drogowym reguluje ustawa o drogach publicznych (miasto jako zarządca drogi na prawo i obowiązek wydawać pozwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogowym).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał, że Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zawnioskował o przyjęcie przez Radę opinii w sprawie dalszej inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zmiany uchwały podatkowej, mającej obowiązywać od początku 2013 roku oraz wyrażenia opinii, że Rada jest przychylna umorzeniu w tym roku podatku Centrum Tenisowemu „Angie”
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przypadku Centrum Tenisowemu „Angie” umorzenie podatku prawdopodobnie nie nastąpi. Podatnik wnioskował już o umorzenie dwóch rat w zeszłym roku i tamta sytuacja nie spełniała przesłanek ustawy, dlatego otrzymał odpowiedź odmowną. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeśli w tym roku sytuacja się nie zmieniła, ewentualne wnioski o umorzenie zakończą się również odpowiedzią odmowną.
Radny Piotr Bekas zapytał o opinię prawną w sprawie projektu Statutu Miasta?
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że na razie otrzymał fragmentaryczną opinię, a wczoraj dowiedział się od mec. Muszyńskiego, że obecnie trwają jeszcze prace nad opinią prawną, która ma być gotowa w ostatnim tygodniu marca (ok. 19-20 marca).
 
Ad 16. Wolne głosy.
Pan Piotr Zalewski jako członek Klubu Olimpijczyka podziękował Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady za udział w Balu Olimpijczyka.
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.40 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 18. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolant
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
 
 
/-/ Zbigniew Czyż
 
 
Lista wiadomości