Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 19/12/VI z 19. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 marca 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 19/12/VI
19. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 27 marca 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.19.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 21.40
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 19. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, chwilowa nieobecność radnego Pawła Rochowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w przedłożonym porządku obrad w pkt 6, 7 i 8 przy podanych numerach druków powinna znaleźć się litera „a” (numery druków powinny brzmieć: druk nr 136a, druk nr 134a i druk nr 135a). Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że przesłane radnym projekty uchwał miały właściwe numery druków.
Wobec braku wniosków o zmianę zaproponowanego porządku obrad, przedstawia się on następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 18/12/VI z dnia 28 lutego 2012 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2012” (druk nr 133).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 136a).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 134a).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 135a).
 9. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy.
 13. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/12/VI z dnia 28 lutego 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 18/12/VI z dnia 28 lutego 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 18/12/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Pani Teresa Mayerowa z ul. Jasnej powiedziała, że mieszka w Puszczykowie od 1946 roku. Pani Teresa Mayerowa wyraziła wdzięczność za to, że jej ulica jest skanalizowana i oświetlona, jednakże nigdy nie miała chodnika ani jezdni, przez co droga często tonie w błocie i kałużach. Pani Teresa Mayerowa powiedziała, że reprezentuje wszystkich mieszkańców ul. Jasnej i zwróciła się z prośbą do Rady Miasta i Burmistrza o podjęcie działań w sprawie utwardzenia ulicy.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2012” (druk nr 133).
Pani Janina Kozeńska – inspektor ds. ochrony środowiska i ochrony zdrowia przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt nałożyła obowiązek corocznego uchwalania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Pani Janina Kozeńska dodała, że ww. program był opiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, Fundację dla Zwierząt Animalia, Koło łowieckie Żbik oraz komisje Rady. Na realizację Programu przeznacza się 50 tys. zł.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja dwukrotnie zajmowała się omawianym projektem uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja, po zaproponowaniu dwóch drobnych poprawek, zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Radny Piotr Bekas stwierdził, że program powinien być podpisany przez Burmistrza albo pracownika merytorycznego, odpowiedzialnego za jego przygotowanie.
O godz. 17.23 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak.
Radca prawy Justyna Dykier powiedziała, że nie praktykuje się, żeby załączniki do projektów uchwał były parafowane, ale jeśli będzie taka wola Rady można wprowadzić zwyczaj składania podpisów na załącznikach.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się z prośbą, aby na załącznikach widniał podpis Burmistrza lub pracownika merytorycznego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2012”.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 132/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 136a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując o inicjatywie przyznania stypendium pani Annie Jagaciak.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja wyznaczyła swojego przedstawiciela do Komisji Stypendialnej oraz zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zasugerowała, żeby stypendium obejmowało okres do 31 sierpnia 2012 roku (a nie do końca roku 2012). Przy takim założeniu Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 133/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 134a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, który zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 1.454.081 zł, wydatków o kwotę 1.870.081 zł i ustala deficyt w wysokości 620.551 zł. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o następujących zmianach w dochodach i wydatkach:
Dochody:
 • zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1,5 mln zł,
 • zmniejszono dochody z tytuły mandatów karnych (w tym miejscu Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę dotyczącą zmiany kwoty subwencji oświatowej, która zostaje zmniejszona o 1869 zł; ta sama kwota zostanie zostanie zwiększona po stronie wydatków z tytułu mandatów karnych) o 65.131 zł,
 • zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone o 200 zł,
 • wprowadzono dochody z tytułu kary umownej nałożonej na spółkę Aquanet w kwocie 17.864 zł oraz różne dochody w kwocie 3.017 zł.
Wydatki:
 • wprowadzono wydatki w kwocie 1.473.207 zł na inwestycje,
 • wprowadzono wydatki w kwocie 300.000 zł na adaptację na mieszkania części budynku przy ul. Poznańskiej 36,
 • zwiększono o kwotę 500 zł wydatki na podatek od nieruchomości,
 • dokonano przesunięcia kwoty 15.000 zł z inwestycji na wydatki bieżące,
 • zmniejszono wydatki o kwotę 67.000 zł na zakup fotoradaru oraz dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami,
 • zwiększono kwoty rezerw ogólnej i majątkowej o kwotę 50.000 zł każdej,
 • zwiększono o kwotę 46.300 zł wydatki Gimnazjum nr 1 na stworzenie sali przedmiotów przyrodniczych,
 • wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 200 zł, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa,
 • zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wprowadzono wydatki w kwocie 7.000 zł na czipowanie psów.
Projekt uchwały zakłada powstanie deficytu budżetu Miasta w wysokości 620.551 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po szczegółowych wyjaśnieniach Skarbnika i Burmistrzów i po dość burzliwej dyskusji, podczas której podnoszone były wszystkie za i przeciw, Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały przy 6 głosach „za” o 1 głosie „wstrzymującym”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg dodał, że zapewne wszystkie obiekcje podnoszone podczas posiedzenia Komisji zostaną wyartykułowane podczas sesji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja nie otrzymała omawianego projektu uchwały do zaopiniowania i tym samym nie dyskutowała na jego temat.
Radny Piotr Bekas powiedział, że nie została wyjaśniona kwestia kosztów budowy poszczególnych ulic np. łącznika między ulicami Kosynierów i Kraszewskiego.
Radny Piotr Bekas złożył wniosek, aby w wydatkach zostawić łącznie 970 tys. zł na budowę ul. Langego i parkingu przy ul. Kościelnej i dostosować do tego dochody oraz zabezpieczyć ok. 100 tys. zł na dokumentację projektową budowy kolejnych ulic.
Następnie radny Piotr Bekas poprosił o przedstawienie symulacji dot. wpływów z PIT-u.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o inwestycjach planowanych do przeprowadzenia w 2012 roku. Wiceburmistrz powiedział, że przygotowane są dokumentacje dot. następujących ulic: Nowowiejskiego, Wąska, Matejki (po przetargu, przystępuje się do jej budowy), Langego, Śląska, Środkowa, Jasna, łącznik ulic Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich, natomiast w trakcie realizacji jest dokumentacja na wykonanie ulicy za Rynkiem. Zaoszczędzone środki (na przetargu na budowę ul. Matejki) w wys. ok. 500 tys. zł planuje się przeznaczyć na budowę ul. Nowowiejskiego, Wąską oraz, jeśli pozostaną środki, na ul. Jasną (obecnie ogłoszony został przetarg na budowę ul. Nowowiejskiego i Wąską).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przedłożonym projekcie uchwały proponuje się zabezpieczyć środki na budowę ul. Langego, łącznik między ul. Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich oraz parking przy ul. Kościelnej. Wykonanie ulicy Śląskiej planuje się zrealizować w przyszłym roku, ponieważ jest ona połączona z ul. Środkową, na której znajduje się przepompownia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że w przypadku, gdy wyniki przetargu okażą się wyższe niż środki zabezpieczone w budżecie, miasto odstąpi od wyboru wykonawcy i podpisania umowy, ponieważ przepisy na to pozwalają.
Radny Piotr Bekas stwierdził, że budowane są ulice niezgodnie z rankingiem ulic. Radny zasugerował, żeby budować ulice zgodnie z rankingiem albo ten ranking zmienić.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dokumentacje na budowę ul. Jasnej i łącznika między ul. Kraszewskiego i Kosynierów zostały zlecone w poprzedniej kadencji. Ulica Jasna jest daleko w rankingu, ale jej wykonanie będzie stosunkowo niedrogie (jeśli jej budowa nie zostanie rozpoczęta, dokumentacja straci ważność). Podobnie wygląda sprawa łącznika między ul. Kraszewskiego i Kosynierów. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podczas posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta ustalono, że ze środków pozostałych z przetargu na ul. Matejki wykonana zostanie ul. Nowowiejskiego, łącznik oraz ul. Jasna. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasugerował, aby uporządkować tj. wykonać te dwie inwestycje (na które jest przygotowana dokumentacja), a następnie budować ulice zgodnie z rankingiem.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że czekano z ogłoszeniem przetargów do czasu uzyskania opinii Komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy Komisja jest władna podejmować decyzje np. dotyczące ogłaszania przetargów?
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że udzielanie zamówień publicznych odbywa się w Urzędzie, a Komisja może być głosem doradczym (zaznaczając, że bez wglądu w dokumenty nie może wydać opinii prawnej w tej sprawie).
Skarbnik Piotr Łoździn udzielił informacji odnośnie wpływów z podatku PIT mówiąc, że po 2 miesiącach widać, iż dane założone wpływy w wysokości 16 mln zł były prawidłowe. W styczniu 2012 r. wpłynęło 1.148.000 zł, natomiast w styczniu 2011 r. - 960 tys. zł. W lutym 2012 r. wpłynęło 1.100.000 zł, a w lutym 2011 r. - 865 tys. zł. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na podstawie struktury wpływów z podatku PIT w latach poprzednich szacuje, że wpływy w tym roku wyniosą ok. 15,6 – 16,1 mln zł.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział również, że Urząd przygotowuje się do zlecenia dokumentacji związanej z budową dróg, co nie wymaga dokonywania zmian w budżecie.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że należy zastanowić się czy podpisywać umowy już teraz, bo można uzyskać niższe ceny czy też wstrzymać się i zobaczyć jak będzie wyglądała sytuacja w II półroczu. Zdaniem radnego właściwszym byłoby podjęcie działań już teraz.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że radni nie zostali przekonani do budowania ul. Jasnej i łącznika ul. Kraszewskiego i Kosynierów oraz poprosił o informacje dotyczące ustaleń ze szpitalem.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował, żeby zrealizować budowę ulic: Matejki, Langego, łącznik ul. Wąskiej ze Sosnową oraz parking przy ul. Kościelnej, ponadto Wiceprzewodniczący zaproponował, aby zostawić 100-200 tys. na tym paragrafie z przeznaczeniem na kolejne dokumentacje.
Radny Marek Barłóg zaproponował, żeby wykonać wszystkie inwestycje w ramach tych środków, które są dostępne, a następnie realizować inwestycje zgodnie z rankingiem.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że budowa ulic Nowowiejskiego i Wąskiej była zaplanowana do wykonania już w 2009 roku. Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta ustalono, że ul. Jasna ma zostać wykonana na końcu (jeśli pozostaną środki) oraz przypomniał o trudnej sytuacji na parkingu przed szpitalem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odczytał pismo otrzymane od zarządu puszczykowskiego szpitala z deklaracją, iż odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną na realizację drogi gminnej (łącznik ul. Kraszewskiego i Kosynierów) zostanie wykorzystane na poprawienie infrastruktury technicznej i zwiększenie ilości miejsc parkingowych przed szpitalem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wszystkie działki przy ul. Kraszewskiego, które należą do PKP zostaną miastu przekazane nieodpłatnie.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił kalkulacyjne koszty budowy ulic:
 • ul. Nowowiejskiego i ul. Wąska – ok. 300 tys. zł,
 • ul. Langego – ok. 800 tys. zł.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że planowano na 3 ulice tj. Jasną, Nowowiejskiego i łącznik na ul. Wąskiej przeznaczyć ok. 550 tys. zł.
O godz. 18.45 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad o godz. 19.05, Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła na ekranie wizualizację dotyczącą projektowanej zatoki autobusowej przy ul. Kraszewskiego oraz omówiła rozwiązanie komunikacyjne wokół szpitala.
Radny Piotr Bekas wycofał złożony wcześniej wniosek stwierdzając, że wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza był wnioskiem dalej idącym.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza: zapisać kwotę i nazwy ulic: Langego, parking przy ul. Kościelnej, Nowowiejskiego, Wąska, czyli w pkt 1 rozdziale 60016 w wydatkach wprowadzić dodatkową kwotę 720 tys. zł.
Po wypowiedzi pani Barbary Mulczyńskiej-Dywan, która poinformowała, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa na budowę kolejnych ulic zgodnie z rankingiem, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz wycofał wniosek o zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że specyfika uchwały budżetowej wymaga zgody Burmistrza Miasta na wszystkie zgłoszone zmiany.
Burmistrz Andrzej Balcerek podtrzymał przedłożony projekt uchwały oraz powiedział, że jest realny do zrealizowania w tym roku.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że uchwała której zmiany wykraczałyby poza inicjatywę organu wykonawczego, może spotkać się w nadzorze z zarzutem nieważności.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, żeby Rada nie zmieniała kwoty przedstawionej w projekcie uchwały, ale wyraziła opinię co w ramach tej kwoty ma zostać wykonane w pierwszej kolejności.
O godz. 19.20 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę.
O godz. 19.35 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że złożył wniosek i chciałby żeby został on przegłosowany przez Radę.
Radca prawny Justyna Dykier zapytała jakie było stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, na co jej Przewodniczący Marek Barłóg odpowiedział, że pozytywne, jednak zadano szereg pytań.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że wniosek Wiceprzewodniczącego Rady można potraktować jako poprawkę do projektu uchwały, ale powtórzyła, że zmiany powinny zostać wcześniej zaakceptowane przez organ wykonawczy.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, żeby pozostawić kwotę przeznaczoną na inwestycję, wskazując nazwy ulic do wykonania.
O godz. 19.45 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę.
O godz. 20.00 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz ponowił apel o głosowanie jego wniosku.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że wprowadza autopoprawkę do projektu uchwały, którą przedstawi Skarbnik.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w autopoprawce Burmistrza proponuję się zmianę w wydatkach majątkowych na drogi, zmniejszając wydatki na budowę dróg o kwotę planowanego deficytu 620.551 zł, co zrównoważy budżet. Ponadto uchyla się § 2 ust. 3, który mówi o ustalonym deficycie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o sprecyzowanie jak będzie wyglądał dział 60016.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił zmiany w projekcie uchwały, wyświetlając je na rzutniku.
Reasumując Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził, że w rozdziale 60016 zapisane zostają: ul. Langego, parking przy ul. Kościelnej, ul. Nowowiejskiego i ul. Wąska (z pominięciem zapisu dot. oszczędności z ul. Matejki).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił zmiany:
 • zmiana zapisu o sumie wydatków w §1 ust. 2:
lit. a) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.249.656 zł do kwoty 32.130.621 zł,
lit. c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.130.656 zł do kwoty 4.450.449 zł.
 • §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: <§ 8.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 3.455.750 zł.>”
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zmianie ulegnie załącznik nr 2, którego zapisy będą zgodne z przyjętymi zmianami.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka zapytała o sprawę sali przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1 i planowane w tym miejscu zwiększenie o 46 tys. zł.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że z informacji uzyskanych od dyrektora Gimnazjum nr 1 wynika, że niemożliwe jest etapowanie budowy sali (planowano ją wykonać w ciągu 2 lat) i trzeba ją ukończyć w tym roku. Dlatego dyrektor złożył wniosek o zabezpieczenie całej kwoty w roku bieżącym.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka złożyła wniosek, aby sprawa stworzenia sali przedmiotów przyrodniczych trafiła pod obrady Komisji.
Burmistrz Andrzej Balcerek przychylił się do ww. wniosku.
W związku z powyższym, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że konieczne jest zdjęcie kwoty dot. gimnazjów.
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował, żeby równolegle ze zmniejszeniem wydatków na pracownię przedmiotów przyrodniczych, zwiększyć wydatki np. w rezerwie ogólnej, a które przy następnej nowelizacji budżetu zostałby z tej rezerwy zdjęte.
Burmistrz Andrzej Balcerek potwierdził, że wszystkie naniesione zmiany są zgodne z jego stanowiskiem.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r., z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza Miasta.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała nr 134/12/VI została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 135a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w przedłożonym projekcie uchwały: dokonano zmian w 2012 roku zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową. Dochody bieżące w latach 2013-2019 zostaną zwiększone o kwotę 1,5 mln zł w każdym roku, a w związku z tym zwiększono wydatki majątkowe w latach 2013-2019 o kwotę 1,5 mln zł w każdym roku; wykreślono zadanie dot. modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 26; przesunięto zadanie dot. rozbudowy budynku Urzędu Miasta z 2014 na 2013 r.;
zwiększono limit wydatków na drogi w 2013 r. o kwotę 1 mln zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały przy 5 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”.
O godz. 20.40 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę.
Podczas przerwy posiedzenie opuścił radny Marek Barłóg.
O godz. 20.50 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
Skarbnik poinformował, że w związku z autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza do uchwały budżetowej, następnie podjętej przez Radę w dniu dzisiejszym konieczne jest dokonanie zmian w przedłożonym projekcie WPF. Zmiany dotyczą pozycji 4, 6, 9, 10, 10a, 20-22, w których odpowiednio dodano lub odjęto kwotę 620 551 zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono wydatki majątkowe, przychody oraz zlikwidowano deficyt.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyświetlił na rzutniku wszystkie zmiany naniesione w ww. projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019, z uwzględnieniem naniesionych zmian, które wynikły na skutek wprowadzonych zmian w Uchwale nr 134/12/VI ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała nr 135/12/VI została przyjęta.
 
Ad 9. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i wraz z pracownikami Urzędu odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił pismo Stowarzyszenia Auschwitz Memento (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał o terminie składania oświadczeń majątkowych, który upływa 30 kwietnia.
 
Ad 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński udzielił informacji nt. inicjatywy Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia w Puszczykowie gimnazjum sportowego.
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła Radę o wyrażenie zgody na rezygnację z pełnienia funkcji członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż potwierdził przyjęcie tej informacji do wiadomości i poinformował, że podczas kolejnej sesji Rada podejmie decyzję o wyborze innej osoby na członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Odpowiadając na pytania radnych, kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że:
 • w budynku, który powstaje na środku Rynku przewidziana jest toaleta publiczna,
 • na Rynku ustawiony zostanie dodatkowy kosz na śmieci (obok sklepu Komputronik),
 • mieszkańcy, którzy zgłoszą się do Urzędu z zamiarem sprzątania miasta (np. terenów spacerowych) otrzymają rękawice oraz worki na śmieci,
 • wszystkie ewentualne wnioski o budowę/remont chodników zostaną rozpatrzone (są na ten cel zabezpieczone środki w budżecie),
 • obecnie nie można ustawić latarni przy ul. Podleśnej, ponieważ droga nadal należy jeszcze do WPN.
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała o możliwość wydania aktualnej mapy Puszczykowa.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podczas kolejnej sesji radni otrzymają mapy Puszczykowa.
 
Ad 12. Wolne głosy.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że na stronie Google dostępna jest trójwymiarowa (street view) mapa Puszczykowa.
 
Ad 13. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż złożył życzenia świąteczne i o godz. 21.40 zamknął 19. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości