Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 20/12/VI20. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 20/12/VI
20. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.20.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.10
Godz. zakończenia: 21.20
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 20. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę zaproponowanego porządku obrad, przedstawia się on następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 19/12/VI z dnia 27 marca 2012 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 137).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Gminą Komorniki w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci (druk nr 138).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 140a).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (141).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Miasto Puszczykowo jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (druk nr 142).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 139a).
 11. Wybór kandydata na członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 19/12/VI z dnia 27 marca 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 19/12/VI z dnia 27 marca 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Protokół nr 19/12/VI został przyjęty.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Właściciele działek przy ul. Grzybowej oraz okolicznych nieruchomości: pp. Kończak, pp. Królowie, pan Sławomir Błażejczak i pan Mariusz Stołowski przedstawili problem konfliktu sąsiedzkiego, który powstał na skutek braku dojazdu do jednej z posesji.
O godz. 17.25 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta dyrektora WPN oraz skonfliktowanych właścicieli działek.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że należy poczekać na stanowisko WPN-u w tej sprawie.
Pan Michał Dydowicz powrócił do sprawy sali prób w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz poruszył kwestię komunikacji z mieszkańcami (brak odpowiedzi na e-maile wysyłane do Urzędu, brak sprawozdań z prac komisji na stronie internetowej).
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że przez cały ubiegły rok pisała do „Echa Puszczykowa” sprawozdania z prac swojej Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że specyfika pracy Komisji polega na tym, że protokoły pokontrolne publikowane są po zakończeniu danej kontroli.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił kwestię sali, która była udostępniana na próby, a która obecnie jest adaptowana na potrzeby szkoły.
Pan Piotr Zalewski zapytał o termin dostarczania projektów uchwał do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniuje tylko akty prawa miejscowego i zapewnił, że nie będzie problemu, żeby przekazywać je Radzie z wystarczającym wyprzedzeniem.
 
O godz. 18.15 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę.
O godz. 18.30 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 137).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że planuje się zorganizować uroczystość nadania tytułów honorowych w maju.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zapoznała się z ww. projektem uchwały nie wnosząc żadnych uwag.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja odbyła spotkanie wyjazdowe i nie zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował do składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie tytułów honorowych kandydatury radnych: Janusza Szafarkiewicza i Małgorzaty Szczotki.
Radni Janusz SzafarkiewiczMałgorzata Szczotka wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Bekasa.
Radny Piotr Bekas wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy można przegłosować wszystkie kandydatury jednocześnie.
Radca prawny Justyna Dykier, powołując się na zapisy Statutu, zasugerowała przeprowadzenie oddzielnych głosowań.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował radnego Janusza Szafarkiewicza na przewodniczącego komisji opiniującej wnioski o przyznanie tytułów honorowych i przeprowadził nad tym wnioskiem głosowanie.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
W wyniku głosowania radny Janusz Szafarkiewicz został wybrany na przewodniczącego komisji opiniującej wnioski o przyznanie tytułów honorowych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnej Małgorzaty Szczotki.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Kandydatura radnej Małgorzaty Szczotki została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Piotra Bekasa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Kandydatura radnego Piotra Bekasa została przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych może zostać powołana na czas trwania całej kadencji?
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w Uchwale Nr 262/06/IV ws. zasad przyznawania wyróżnień honorowych jest zapis, iż Rada po otrzymaniu wniosku powołuje komisję w celu jego zweryfikowania i sporządzenia opinii oceniającej zasadność wniosku.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, z uwzględnieniem przyjętych kandydatur.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 136/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Gminą Komorniki w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci (druk nr 138).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że do puszczykowskich szkół zgłaszają się rodzice dzieci z Komornik o przyjęcie do „zerówek”. Odziały zerowe nie są dotowane z subwencji oświatowej, dlatego omawiany projekt uchwały umożliwi pobieranie środków na ten cel z gminy Komorniki.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Gminą Komorniki w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 137/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 140a).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący działki w obrębie geodezyjnym Puszczykowo nr 2064/6 o pow. 953 m2 oraz poinformował, że zgodnie z sugestią Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z właścicielami nieruchomości przyległych do sprzedawanej działki podpisane zostało porozumienie, dotyczące ceny zbywanej nieruchomości, która została ustalona na 250 zł/m2 netto. Wobec przedmiotowej nieruchomości była podejmowana uchwała ws. zamiany gruntów (z 1.04.2009 r.), która w obecnym projekcie uchwały zostaje uchylona.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że intencją Komisji było przygotowanie wspomnianego porozumienia oraz wykreślenia wyrazu „dwóch” w treści projektu uchwały. Przy powyższych założeniach Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 138/12/VI została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (141).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący działki nr 538 stanowiącej drogę. Działka powstała z nieruchomości prywatnych i została wydzielona, ale nigdy nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg. Właściciele nieruchomości zgodzili się na sprzedaż za cenę 180 zł/m2.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 8 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Odpowiadając na pytania radnego Macieja Stelmachowskiego, pan Waldemar Luther powiedział, że przedmiotowa droga jest drogą uzbrojoną (w wodę, prąd i gaz), równoległą do ul. Zalesie, biegnącą od ul. Gołębiej do terenów WPN-u. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego omawiana droga jest przeznaczona do alternatywnego rozwiązania układu komunikacyjnego w tym rejonie.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 139/12/VI została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Miasto Puszczykowo jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (druk nr 142).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on projektu przygotowywanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, której prezes pan Tomasz Wiktor jest jednocześnie dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali wszyscy członkowie WOT (samorządy oraz podmioty prywatne). Projekt dotyczy promocji produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że radni otrzymali wcześniej prezentację, w której opisane zostały cele projektu promującego Wielką Pętlę Wielkopolski oraz turystykę wodną i pieszo-rowerową. Projekt ma być realizowany w latach 2013-14, a jego wartość ma wynieść 5,5 mln netto, z czego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ma pokryć 85% kosztów. Wkład własny partnerów projektu ma wynieść ok. 1 mln zł brutto i ma być dzielony wg wielkości gmin. Całość projektu składa się z 6 komponentów m.in.: przeprowadzenie kampanii promocyjnej, imprezy promocyjne na obszarach Wielkiej Pętli Wielkopolski, akcje promocyjne w mediach, wydawnictwa informacyjno-promocyjne, działania PR.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wkład własny Puszczykowa miałby wynieść 15 tys. zł (na 2 lata), a następnie zaprezentował na mapie granice Wielkiej Pętli Wielkopolski.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że po burzliwej dyskusji Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały przy 5 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” (przy 2 osobach nieobecnych).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po również burzliwej dyskusji i pojawiających się wątpliwościach, Komisja zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały przy 3 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących”.
Radny Piotr Bekas stwierdził, że Puszczykowo nie jest przygotowane na udział w takim projekcie ze względu na mało atrakcyjną infrastrukturę dot. przystani.
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że kwota nie jest duża, więc warto zaangażować się w ten projekt.
Radny Marek Barłóg powiedział, że za przystąpieniem do projektu przemawia niewielka kwota 15 tys. zł (o ile będzie to jednorazowa wpłata), natomiast sprzeciw powodują wątpliwości co do wielu niewiadomych, co za tę kwotę miałoby zostać wykonane.
Radna Małgorzata Szczotka wyraziła obawę czy zaangażowanie się w ten projekt nie pociągnie za sobą kolejnych środków.
Radny Paweł Rochowiak opowiedział się za udziałem w projekcie, choćby po to, żeby Puszczykowo było obecne we wszystkich publikatorach związanych z tym przedsięwzięciem.
Radny Maciej Stelmachowski zaproponował, żeby poprzeć przystąpienie do projektu WOT.
Odpowiadając na wątpliwości radnych, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przypadku przyjęcia omawianego projektu uchwały, umowa zostanie podpisana już teraz a wycofanie się z niej będzie możliwe tylko w przypadku niewywiązania się zapisów umowy przez drugą stronę.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że WOT stara się o środki unijne, które w 85% mają pokryć koszt całego projektu. Wiceburmistrz powiedział, że dyr. Tomasz Wiktor (który nie mógł przybyć na sesję) zapewnił, iż wszystkie środki będą dobrze wydatkowane, zwłaszcza, że partnerami będą samorządy, które muszą racjonalnie wydatkować środki publiczne. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że jeśli nie przystąpimy do projektu, wówczas Puszczykowo będzie tylko małym punktem na mapie Wielkiej Pętli Wielkopolski.
Radny Władysław Hetman zapytał czy Urząd może zadeklarować, że jedynym kosztem związanym z tym projektu będzie te 15 tys. zł?
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dodatkowych kosztów nie będzie, a nawet jeśli miałyby się takie pojawić, Rada będzie musiała wyrazić na nie zgodę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Miasto Puszczykowo jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 3 głosy, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 140/12/VI została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 139a).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że do druku nr 139a wprowadzone zostaną 3 autopoprawki Burmistrza, które zostały przedstawione na przekazanym przed sesją projekcie uchwały (druk nr 139b), celem zobrazowania i łatwiejszego odczytywania wnoszonych zmian.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił przedłożony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja omówiła 3 sprawy z omawianego projektu uchwały:
- szkółki wodnej – opinia pozytywna,
- zakupu książek dla LO – opinia pozytywna,
- sprawę budowy sali do przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1 – ostateczne wyjaśnienie tej sprawy zostało przeniesione na kolejne posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja opiniowała druk nr 139, w którym głosowała poszczególne pozycje:
 1. Wprowadzenie zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone: zwiększenie o 21.115 zł, zmniejszenie o 56 zł (i odpowiednio zmiany w wydatkach).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
Wprowadzenie 1000 zł na zakup nagród książkowych dla maturzystów w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
Wprowadzenie dotacji w kwocie 40 tys. zł na „Szkółkę wodną” i wydatków związanych z tym projektem w kwocie 25 tys. zł.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
Przesunięcie kwoty 3,5 tys. zł ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów dla OSP na dotację dla OSP.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana została zaopiniowana pozytywnie.
Wprowadzenie kwoty 5 tys. zł na dotację dla OSP (źródło finansowania: z dochodów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności).
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 1 głos.
Zmiana została zaopiniowana negatywnie.
Komisja nie opiniowała wydatków na stworzenie sali przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum Nr 1, do czasu wyjaśnienia sprawy przez Komisję Edukacji Kultury i Sportu.”
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o autopoprawkach Burmistrza do przedłożonego projektu uchwały, które następnie zostały poddane pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża:
- W załączniku nr 1 - zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji w kwocie 40 tys. zł z działu 801 na dział 926.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Autopoprawka została przyjęta.
- W związku z poprzednią zmianą następuje zmiana po stronie wydatków w załączniku nr 2, gdzie kwota 92.457 zł została przeniesiona z działu 80101 do działu 92695.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
- Wprowadzenie dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.730 zł, co ma skutek w załącznikach nr 1 i 2 (w załączniku nr 1: dział 894 paragraf 203, w załączniku nr 2: dział 89415 w grupie wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Autopoprawka została przyjęta.
Radny Piotr Bekas złożył wiosek, żeby w przyszłości głosować merytorycznie nad poszczególnymi kwotami uchwały budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn potwierdził wypowiedź Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, iż kwota 46.300 zł (potencjalnie przeznaczona na budowę sali przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1) zostaje pozostawiona w rezerwie ogólnej (do czasu wyjaśnienia sprawy).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowania nad autopoprawką Burmistrza, polegającą na wykreśleniu pkt 4 w § 1 o treści: „w § 9 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 46.300 zł do kwoty 100.000 zł”.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radny Andrzej Dettloff przypomniał, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta wypowiedziała się negatywnie w sprawie dotacji dla OSP.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że OSP wnioskowała o 8,5 tys. zł (z czego 3,5 tys. zł można było wygospodarować ze środków dla niej zabezpieczonych, natomiast o pozostałe 5 tys. zł zwiększyć wydatki).
O godz. 20.15 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę w obradach.
O godz. 20.30 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
Prezes OSP Gniewko Niedbała poprosił o pozytywne rozpatrzenie kwestii przekazania środków dla OSP, za które ma zostać zakupione m.in. umundurowanie dla strażaków, zestaw R1 z deską do ratowania życia, pilarka do drewna.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r., z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 140/12/VI została przyjęta.
 
Ad 11. Wybór kandydata na członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w związku z rezygnacją radnej Małgorzaty Szczotki z pełnienia funkcji członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeba wybrać inną osobę spośród radnych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował kandydaturę radnego Władysława Hetmana na członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Radny Władysław Hetman wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Marek Barłóg przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powstała wątpliwość czy członek Komisji Rewizyjnej może został członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że otrzymał opinię prawną w tej sprawie, z której wynika, iż nie ma podstaw do tego aby uniemożliwić członkowi komisji rewizyjnej sprawowania funkcji członka gminnej rady pożytku publicznego. Radny, który jest członkiem komisji rewizyjnej może być członkiem gminnej rady pożytku publicznego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad postanowieniem ws. wyboru kandydata na członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Postanowienie Nr 2/12/VI zostało przyjęte.
O godz. 20.45 posiedzenie opuścili radni Jarosław Strzelczyk i Małgorzata Szczotka.
 
Ad 12. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • pismo pani Anny Jagaciak,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. sprawozdania z wykonania budżetu,
 • pismo zastępcy dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, Głównego Synoptyka Meteorologicznego,
 • pismo z Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • wniosek o przyznanie tytułu honorowego miasta Puszczykowa panu Januszowi Napierale.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do dnia 30 kwietnia.
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz opowiedziała o wyjazdowym posiedzeniu Komisji do Piotrowa Pierwszego k. Czempiniu, gdzie zwiedzano Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na kolejne spotkanie Komisji zaproszono pana Macieja Augustyniaka – dyrektora Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że wielu mieszkańców nie rozumie listu, jaki wystosował do nich pan Zenon Guźniczak z firmy Eko-Rondo w sprawie pojemników na śmieci. Ponadto radny zapytał o sprawę budowy domów szeregowych przy ul. Jarosławskiej oraz wyniki prac nad Statutem Miasta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w majowym „Echu Puszczykowa” pojawi się artykuł odnoszący się do listu pana Zenona Guźniczaka.
Przewodniczący Komisji Statutowej Zbigniew Czyż powiedział, że Komisja zakończyła pracę nad Statutem, oczekując na opinię prawną. Pierwotnie planowano przyjąć zmiany w Statucie, ale obecnie ustalono, że ze względu na dużą liczbę zmian, Statut będzie przyjmowany w całości jako nowy dokument.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że tekst jednolity nowego Statutu został już opracowany oraz że w dniu jutrzejszym ma rozmawiać z radcą prawnym Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego.
Przewodniczący Komisji Statutowej Zbigniew Czyż dodał, że następnie tekst nowego Statutu zostanie przekazany pod obrady komisji Rady Miasta.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak odpowiadając na pytanie radnego Macieja Stelmachowski poinformowała, że przy ul. Jarosławskiej deweloper buduje budynki mieszkalne jednorodzinne, wykorzystując luki w prawie budowlanym, które dopuszcza lokalizację w jednym budynku jednorodzinnym dwóch lokali (w taki sposób, że de facto powstają „bliźniaki” lub szeregowce).
Radny Maciej Stelmachowski przypomniał, że w 2010 roku Puszczykowo otrzymało promesę dotacji na 550 tys. zł (co miało stanowić 85% dofinansowania) na budowę ścieżki nad Wartą i zapytał dlaczego Miasto odstąpiło od tej promesy?
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że z uzyskanych informacji wynikało, że kwota na budowę ścieżki (z Puszczykowa do Mosiny) wystarczyłaby tylko na połowę planowanej inwestycji.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że projekt charakteryzował się szybką potrzebą oszacowania kosztów i dokumentacji. Po uzyskaniu wstępnej decyzji o dofinansowaniu, okazało się, że projekt generowałby większe koszty niż wstępnie deklarowane (problemem było ukształtowanie terenu oraz pozyskanie działek, przez które miała przebiegać ścieżka).
 
Ad 15. Wolne głosy.
Pan Gniewko Niedbała prezes OSP Puszczykowo wyraził wolę wzięcia udziału w spotkaniu Komisji Spraw Społecznych oraz zasugerował zamontowanie klimatyzacji w sali sesyjnej.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
O godz. 21.20 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 20. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
Lista wiadomości