Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 22/12/VI22. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 19 czerwca 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 22/12/VI

22. sesji Rady Miasta Puszczykowa,

która odbyła się w dniu 19 czerwca 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.22.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.10
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 22. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum - obecnych 13 radnych (usprawiedliwiona nieobecność Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza; chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o zmianę numeru druku w pkt 6 porządku obrad tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r., z „160a” na „160b”.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 21/12/VI z dnia 29 maja 2012 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18 i części działki 1576/13 (druk nr 149a).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 160b).
 7. Przyjęcie postanowienia w sprawie: wyboru kandydata do komisji oceniającej wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2011.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2011.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2011.
 11. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2011 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok (druk nr 158a).
 13. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2011 rok.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2011 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011 r. (druk nr 159a).
 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 21/12/VI z dnia 29 maja 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 21/12/VI z dnia 29 maja 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 21/12/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Głos zabrał Starosta Poznański pan Jan Grabkowski, który przedstawił inwestycje jakie są i będą przeprowadzane w puszczykowskim szpitalu w 2012 roku, których łączny koszt ma wynieść 25-27 mln zł. Starosta Jan Grabkowski poinformował, że w dniu wczorajszym podczas walnego zgromadzenia wspólników zarząd szpitala uzyskał skwitowanie.
Następie Starosta Jan Grabkowski wypowiedział się w sprawie drogi łączącej ul. Kraszewskiego i Kosynierów Miłosławskich w Puszczykowie informując, że na wniosek gminy Starostwo przekazało tę drogę na jej własność. Obecnie trwa proces wyceniania drogi - kwotę odszkodowania szacuje się na ok. 200 tys. zł. Starosta Jan Grabkowski zapowiedział, że środki z odszkodowania zostaną przekazane na budowę parkingów przy szpitalu. Ponadto Starostwo zainwestuje 500 tys. zł w naprawę drogi powiatowej, tj. ul. Poznańskiej na odcinku od Łęczycy do dworca PKP.
O godz. 17.20 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 14 radnych).
Starosta Jan Grabkowski odpowiedział na pytania radnych. Na koniec Starosta podkreślił dobrze układającą się współpracę z Burmistrzem Puszczykowa oraz Wiceburmistrz i Skarbnikiem Miasta.
Pani Dorota Drożdżyńska podziękowała za budowę ul. Langego, a następnie wypowiedziała się nt. wyniku konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Zdaniem pani Doroty Drożdżyńskiej dotychczasowa dyrektor potrafiła zintegrować rodziców uczniów i zachęcić ich do pracy społecznej, pozyskiwać sponsorów dla szkoły. Pani Dorota Drożdżyńska zapytała czy miasto jest stać na pożegnanie tak dobrego dyrektora jakim była pani Izabela Bajbak.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2, dyrektorzy tych placówek dowiedzieli się 15 marca 2012 r., a do czasu przeprowadzenia konkursów w czerwcu nie wpłynęły żadne wnioski ani od Rady Pedagogicznej ani od Rady Rodziców, dlatego Burmistrz postanowił, że konkursy na dyrektorów gimnazjum i szkoły podstawowej się odbędą.
Pani Galia Ginelli (przedstawicielka Rady Rodziców) powiedziała, że po ogłoszeniu wyniku konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 powstała spontaniczna akcja zbierania podpisów przez rodziców, dla poparcia działań dotychczasowej dyrektor. Ponadto Rada Rodziców wystosowała pismo do Burmistrza, w którym wskazywała jakie, jej zdaniem, wystąpiły nieprawidłowości w konkursie. Pani Galia Ginelli zwróciła uwagę, że konkurs mógł się w ogóle nie odbyć i byłoby to zgodne z ustawą o systemie oświaty, a następnie poinformowała, że społeczność szkoły bulwersuje to, iż na etapie kiedy rozważano czy przeprowadzić konkurs, nie zasięgnięto opinii społeczności szkolnej. Pani Galia Ginelli zapytała o powody zorganizowania konkursu w Szkole Podstawowej nr 2 bez konsultacji społecznej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Burmistrz Miasta jako organ prowadzący szkołę jest zobowiązany przestrzegać prawa. Ustawa o systemie oświaty mówi, iż Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i po uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może odstąpić od przeprowadzenia konkursu. Niemniej jednak zapisy ustawy wskazują, że dyrektora wybiera się na podstawie konkursu (który nie podlega żadnej konsultacji, bo wynika z mocy prawa). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, że dopiero po ogłoszeniu wyniku konkursu, zaczęły wpływać pisma, wnioski, skargi, które wskazywały, że nie powinno się przeprowadzać konkursu, tylko powierzyć pani Bajbak stanowisko dyrektora na kolejne 5 lat.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że miasto nie rozstaje się z panią Bajbak dlatego, że jej praca się nie podobała, ale dlatego ponieważ w budynku szkoły miały miejsce pewne zdarzenia, które skutkowały pismami i skargami m.in. do kuratorium – stąd zdecydowano o przeprowadzeniu konkursów w obu placówkach. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że kurator oświaty nie stwierdził nieprawidłowości w sposobie powołania komisji konkursowej.
Pani Galia Ginelli zapytała czy władze miasta widzą różnicę pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a Szkołą Podstawową nr 1, w której od wielu lat nie są przeprowadzane konkursy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że gdyby w tym roku kończył się okres, na który powierzono funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, to tam również odbyłyby się konkursy.
Pani Galia Ginelli zapytała Wiceburmistrza czy w obliczu reakcji społeczności nadal uważa, że decyzja o ogłoszeniu konkursu była dobrą decyzją.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że skład komisji konkursowej jest określony w ustawie - w jej składzie muszą się znaleźć określone grupy osób, które biorą na siebie odpowiedzialność za wybór kandydata. Wiceburmistrz zaproponował zorganizowanie spotkania z kandydatką, która otrzymała największą liczbę punktów i wygrała konkurs.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytany czy daje rękojmię za wybraną kandydatkę, odpowiedział twierdząco.
Pani Galia Ginelli zapytała czy przed podjęciem decyzji o konkursie były przeprowadzane konsultacje, rozmowy z radnymi, komisją edukacji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 17 kwietnia zostało powiedziane, że Urząd przygotowuje się do konkursu.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak potwierdziła, że na jednym z posiedzeń zapytała czy będzie konkurs w Szkole Podstawowej nr 2.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że na wspomnianym posiedzeniu Komisji Wiceburmistrz poinformował, że konkurs w Gimnazjum nr 2 odbędzie się na pewno, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 jego przeprowadzenie jest rozważane.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zajmowała się omawianą sprawą już po rozstrzygniętym konkursie. Podczas posiedzenia rozpatrywane były 3 pisma związane z tą sprawą. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaprosiła na kolejne posiedzenie Komisji, podczas którego ponownie będzie omawiany temat konkursu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Izabela Bajbak powiedziała, że w momencie gdy rodzice wywiesili listę poparcia w szkole, a nauczyciele wystosowali pisma do Burmistrza wówczas okazało się, że jej praca zaczyna być deprecjonowana przez władze miasta. Pani Izabela Bajbak powiedziała, że 14 czerwca o godz. 14.45 zostało jej doręczone pismo przez strażnika miejskiego, w którym zwraca się jej uwagę na to, że jeśli nie zaprzestanie działań wobec rodziców i nauczycieli w związku z wynikiem konkursu, wówczas zgodnie z przytoczonym artykułem zostanie dyscyplinarnie ukarana. Pani Izabela Bajbak dodała, że w szkole zajęcia odbywają się normalnie, bez napięcia związanego ze sprawą oraz że przekazanie szkoły odbędzie się we właściwym czasie.
Pani Izabela Bajbak zapytała dlaczego została powiadomiona w taki sposób, tj. przez strażnika miejskiego (w piśmie była również informacja o zwołaniu rady pedagogicznej w trybie natychmiastowym).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do Burmistrza wpływały pisma zarówno od Rady Pedagogicznej jak i pisma o przeciwnej treści, których sformułowania budziły niepokój – o czym pani dyrektor została poinformowana. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że gdyby zamiarem władz było złe traktowanie pani dyrektor, wówczas każde niekorzystne pismo wobec osoby pani dyrektor mogło być kierowane do komisji dyscyplinarnej wojewody. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystko zostało przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18 i części działki 1576/13 (druk nr 149a).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, który został przygotowany zgodnie z ustaleniami z poprzedniej sesji. W przedłożonym projekcie proponuje się przedłużenie dzierżawy na rzecz „Przedszkola nr 3 Leśni Przyjaciele” na kolejne 3 lata.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18 i części działki 1576/13.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 152/12/VI została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 160b).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, informując o zmianach w:
Dochodach:
 • w dziale 750 wprowadzono dochody związane z organizacją Dni Puszczykowa: z tytułu opłat w kwocie 23.000 zł, z tytułu darowizn w kwocie 2.500 zł,
 • w dziale 801 zwiększono dochody z tytułu najmu w szkołach podstawowych o kwotę 20.000 zł,
 • w dziale 700 zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 70.000 zł, o tą samą kwotę zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wprowadzono dochody z tytułu zwrotów udzielonych dotacji w łącznej kwocie 4.848 zł,
 • wprowadzono dochody z tytułu pozyskanych odsetek dotyczące rozliczenia udzielonych dotacji w łącznej kwocie 2.205 zł,
 • wprowadzono wpływy z różnych dochodów w kwocie 220.221 zł, w tym z tytułu: zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe w wyniku dokonania korekt deklaracji w kwocie 43.000 zł, zwrotu od Spółki Aquanet kwoty 172.221 zł tytułem rozliczenia opłat za hydranty uliczne,
 • w dziale 900 wprowadzono dochody w kwocie 300 zł z tytułu otrzymanych środków na inwestycje.
Wydatkach:
 • rozdział 60016 - wprowadzono wydatki w kwocie 226.944 zł na budowę chodnika przy ul. Jaskółczej oraz modernizację ul. Posadzego,
 • rozdział 75023 – Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10.770 zł (etat w punkcie EKO-Info),
 • rozdział 75075 – Zwiększono wydatki na promocję Miasta o kwotę 25.000 zł w związku z uzyskanymi dochodami dotyczącymi organizacji Dni Puszczykowa,
 • rozdział 80101 – wprowadzono wydatki w kwocie 5.000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP2,
 • rozdział 90004 – dokonano przesunięcia miedzy paragrafami – umniejszono dotacje na inwestycje, wprowadzono wydatki na budowę ogrodzenia placu zabaw – 11.000 zł,
 • rozdział 92604 – zwiększono wydatki CAS o kwotę 5.360 zł na organizację warsztatów tenisowych i montaż piłkochwytów.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że środki na stworzenie sali do przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1 zostały przeniesione do rezerwy do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pierwotnie opiniowała projekt uchwały z druku nr 160, który po sugestiach Komisji został zmieniony na druk nr 160a i w takiej formie został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Przewodniczący Marek Barłóg dodał, że Komisja nie zajmowała się kwestią stworzenie sali do przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o wykonanie dochodów z PIT-u oraz brak inwestycji drogowych.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt uchwały przedłożony Komisji zakładał zwiększenie środków inwestycyjnych o 1 mln zł, ponieważ z zeszłego roku pozostały wolne środki, które można przeznaczyć albo na nowe zadania albo na spłatę długu. Zgodnie z sugestią Komisji Burmistrz wprowadził autopoprawkę i tym samym na chwilę obecną zdjął budowę ulicy Śląskiej i Środkowej.
Odnośnie wykonania dochodów z PIT-u Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na początku roku dochody z tego tytułu zostały uchwalone na poziomie 14 mln zł, w marcu zostały zwiększone do 15,5 mln zł. Po 5 miesiącach dochody z PIT-u realizowane są w kwocie o 800 tys. zł większej niż w roku ubiegłym. Nie dzień dzisiejszy 15,5 mln zł (plus minus 100 tys.) jest możliwe do wykonania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 153/12/VI została przyjęta.
 
Ad 7. Przyjęcie postanowienia w sprawie: wyboru kandydata do komisji oceniającej wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniej sesji, należy spośród radnych wybrać członka komisji oceniającej wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę radnego Piotr Bekasa.
Radny Marek Barłóg zgłosił kandydaturę radnego Pawła Rochowiaka.
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła kandydaturę radnej Bogumiły Dolskiej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy zgłoszone osoby wyrażają zgodę na kandydowanie.
Radny Piotr Bekas nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radny Paweł Rochowiak nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radna Bogumiła Dolska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad postanowieniem w sprawie: wyboru kandydata do komisji oceniającej wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z kandydaturą radnej Bogumiły Dolskiej.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0 (radna Bogumiła Dolska nie wzięła udziału w głosowaniu).
Postanowienie Nr 3/12/VI zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2011.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił i omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2011 (sprawozdanie zostało również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej).
Następnie Burmistrz Andrzej Balcerek zaprezentował dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych inwestycji.
Radny Maciej Stelmachowski nie zgodził się ze stwierdzeniem, że ograniczenie środków nie miało wpływu na jakość usług i wygląd miasta, ponieważ jego zdaniem utrzymanie czystości i zieleni się pogorszyło. Radny dodał, że wszystkie dotacji, które wpłynęły w 2011 roku zostały uzyskane w poprzedniej kadencji oraz że za zgodą Rady Burmistrz zrezygnował z 500 tys. zł dotacji na budowę ścieżki na Zakolu Warty. Do sukcesów radny Maciej Stelmachowski zaliczył obniżenie wydatków bieżących i budowę przytuliska dla zwierząt w Łęczycy.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że inwestycja związana z budową ścieżki nad Wartą kosztowałaby dużo więcej z powodu ukształtowania terenu oraz konieczności wykupu gruntów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja rozpatrzyła i zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2011 (oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tymże sprawozdaniu) i jednogłośnie je przyjęła.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy należy odczytać wszystkie pozostałe sprawozdania.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że należy odczytać sprawozdanie finansowe, żeby radni mogli stwierdzić, że się z nim zapoznali i odbyli dyskusję.
O godz. 18.50 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę.
O godz. 19.05 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
 
Ad 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2011.
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał Uchwałę Nr SO-0954/10/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
Nikt nie podjął dyskusji.
 
Ad 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2011.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2011, na które składają się: bilans wykonania budżetu, bilans łączny jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
Nikt nie podjął dyskusji.
 
Ad 11. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2011 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2011 r. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że załącznik nr 1 do informacji najlepiej obrazuje dokonane zmiany: porównanie stanu jednostek organizacyjnych na koniec roku 2010 i 2011. Łącznie stan aktywów stałych wzrósł o 5.632.309,20 zł, z czego 3.602.110,70 stanowiły grunty, a 5.428.927,18 zł obiekty inżynierii lądowej i wodnej (z tym, że o ponad 3,5 mln zł spadły inwestycje, czyli środki trwałe w budowie, które były na koniec 2010 roku, a zostały przyjęte na stan w roku 2011).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w 2011 roku miasto nabyło prawie 2 ha gruntów, a sprzedało 0,1 ha.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos
Nikt nie podjął dyskusji.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok (druk nr 158a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że od zeszłego roku rady gmin są zobligowane do zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w formie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas poinformował, że wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej zawiera również ocenę sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 154/12/VI została przyjęta.
 
Ad 13. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2011 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2012 r. (ww. wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas poinformował, że we wniosku absolutoryjnym pośród dokumentów, które badała Komisja omyłkowo nie została ujęta informacja o stanie mienia, jednakże Komisja zapoznała się z jej treścią.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że niepokojący jest fakt deficytu w budżecie Biblioteki. Zdaniem Komisji Rewizyjnej deficyt w jednostce takiej jak biblioteka nie powinien mieć miejsca.
 
Ad 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2011 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał Uchwałę Nr SO-0955/46/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos
Nikt nie podjął dyskusji.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011 r. (druk nr 159a).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po zapoznaniu się z wnioskiem absolutoryjnym Komisji Rewizyjnej i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Miasta, Skarbnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisja jednogłośnie pozytywnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2011 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 155/12/VI została przyjęta.
 
Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • stanowisko Rady Powiatu Poznańskiego ws. udzielenia pomocy rolnikom z terenu powiatu poznańskiego,
 • pismo od pana Andrzeja Skuzy.
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Piotr Bekas zapytał o monitoring na Rynku
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że monitoring na Rynku został częściowo uruchomiony i został połączony z komisariatem policji.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że zostały zamontowane 2 kamery obrotowe: jedna monitorująca Rynek i wjazd na Rynek a druga zamontowana jest na Rondzie Przy Rynku i obraz z tej kamery jest przesyłany do komisariatu policji oraz straży miejskiej. Trwają prace nad instalacją szybkiego internetu (światłowodu), co umożliwi szybkie manewrowanie kamerami.
Radny Piotr Bekas zapytał o sprawę ujęcia wody na ul. Przecznica.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że o zrobienie ujęcia wody wnioskowali mieszkańcy ul. Przecznica. Ze względu na znajdujący się pod budynkiem bunkier trzeba było zrobić studzienkę. Koszty poboru wody ponoszą mieszkańcy.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, pan Waldemar Luther powiedział, że w sprawie działki przy ul. Cienistej zostały podjęte działania dotyczące dokonania zmiany w ewidencji gruntów z oznaczenia: LS, czyli las na LZ, czyli teren zalesiony i zadrzewiony.
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w nocy po Dniach Puszczykowa był ogromny bałagan i śmieci, natomiast następnego dnia rano cały obiekt był posprzątany i uporządkowany.
Radny Andrzej Dettloff zwrócił uwagę, że nawierzchnia ul. Kosynierów Miłosławskich jest zniszczona po zimie i poprosił o jej naprawę.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że ulica miała zostać naprawiona do czasu dzisiejszej sesji, ale wytwórnia nie dostarczyła masy bitumicznej, niemniej jednak naprawa zostanie przeprowadzona jutro. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że będzie wnioskować, żeby w przyszłorocznym budżecie zapisać wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kosynierów Miłosławskich.
W imieniu mieszkańców, radna Elżbieta Czarnecka poprosiła o uporządkowanie ślepej ulicy, znajdującej się między ul. Niepodległości a ul. Nizinną.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.10 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 22. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości