Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 21/12/VI21. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 29 maja 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 21/12/VI
21. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 29 maja 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.21.12
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.10
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 21. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, w imieniu Burmistrza Miasta, wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Selekt. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz powiedziała, że na posiedzeniu Komisji obecny był dyrektor biura Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt” pan Maciej Augustyniak, który omówił projekt uchwały oraz poinformował, że musi ona zostać podjęta przez rady wszystkich gmin Związku w jednobrzmiącej treści.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o punkt: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku (druk nr 157).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował wprowadzenie punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku (druk nr 157) jako pkt 15 porządku obrad i następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 20/12/VI z dnia 24 kwietnia 2012 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” Panu Januszowi Napierale (druk nr 154).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” dla Pana Zenona Błądka (druk nr 155).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Pani Alinie Rykowskiej-Zwolskiej (druk nr 156).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sieci szkół podstawowych i prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Puszczykowie oraz obwodów szkół podstawowych (druk nr 152).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sieci publicznych gimnazjów w Puszczykowie i ich obwodów (druk nr 153).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 147a).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części dz. nr 563/1 (druk nr 148).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/13 i 1576/18 (druk nr 149).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 453/2 położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00096792/ (druk nr 150).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 151).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku (druk nr 157).
 16. Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
 17. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 20/12/VI z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 20/12/VI z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 20/12/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Pani Iwona Kończak (odnosząc się do sprawy poruszanej na poprzedniej sesji) powiedziała, że jeśli Urząd wystosuje pismo do dyrekcji WPN z zamiarem wykupu gruntów przy ul. Grzybowej, wówczas WPN je sprzeda i będzie można umożliwić dojazd do posesji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Burmistrzowi nie wolno wykupować gruntów bez zgody Rady i zabezpieczenia środków.
Pani Iwona Kończak powiedziała, że jeśli Urząd nabędzie przedmiotowy teren wówczas właściciele nieruchomości przy ul. Grzybowej wykupią go od Urzędu (ponieważ jako indywidualni nabywcy nie mogą wykupić terenów od WPN).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w tej sytuacji Urząd będzie musiał wystąpić do WPN czy ten podtrzymuje ofertę przystąpienia do transakcji sprzedaży, następnie uzyskać opinie właściwej komisji i wówczas zwrócić się do stron zainteresowanych.
Radny Marek Barłóg zaproponował, aby zwrócić się do WPN o bezkosztową zamianę grantów.
O godz. 17.23 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 15 radnych).
Pan Michał Dydowicz podziękował za zaproszenie puszczykowskich zespołów do udziału w Dniach Puszczykowa, poprosił o informowanie go o sprawie sali prób oraz zapytał do kogo należy się zwrócić w sprawie zorganizowania koncertów na Rynku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podczas każdego wyjazdowego posiedzenia komisji trwają poszukiwania sali prób dla zespołów. Odnośnie organizacji koncertów na Rynku Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w tej chwili trudno stwierdzić czy będą one możliwe z powodu protestów mieszkańców sprzeciwiających się hałasom na Rynku. Do czasu wyjaśnienia sprawy, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował organizację koncertów na scenie przed biblioteką.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” Panu Januszowi Napierale (druk nr 154).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wpłynęły 4 wnioski o przyznanie tytułów honorowych, które zostały rozpatrzone przez specjalnie powołaną w tym celu komisję.
Przewodniczący komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych Janusz Szafarkiewicz poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie złożony wniosek oraz odczytał fragment z protokołu posiedzenia komisji dotyczący osoby pana Janusza Napierały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że wniosek o przyznanie tytułu honorowego panu Januszowi Napierale został podpisany przez wszystkich 15 radnych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” Panu Januszowi Napierale.
Wynik głosowania: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0, ”wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 142/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
Salę obrad opuścił radny Piotr Bekas (obecnych 14 radnych).
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” dla Pana Zenona Błądka (druk nr 155).
Przewodniczący komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych Janusz Szafarkiewicz poinformował, że złożone zostały dwa wnioski ws. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Zenonowi Błądkowi – przez Burmistrza Miasta i Radę Parafialną parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (ten ostatni wniosek nie spełniał wszystkich wymogów tzn. nie posiadał wystarczającej liczby podpisów). Przewodniczący Janusz Szafarkiewicz poinformował, że drugi wniosek został zaopiniowany pozytywnie oraz odczytał fragment z protokołu posiedzenia komisji dotyczący osoby pana Zenona Błądka.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” dla Pana Zenona Błądka.
Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0, ”wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 143/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Pani Alinie Rykowskiej-Zwolskiej (druk nr 156).
Przewodniczący komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych Janusz Szafarkiewicz poinformował, że wniosek ws. pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Alinie Rykowskiej-Zwolskiej został złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa. Przewodniczący Janusz Szafarkiewicz odczytał fragment z protokołu posiedzenia komisji dotyczący osoby pani Aliny Rykowskiej-Zwolskiej oraz poinformował, że po uzupełnieniu wniosku, został on zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Pani Alinie Rykowskiej-Zwolskiej.
Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0, ”wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 144/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sieci szkół podstawowych i prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Puszczykowie oraz obwodów szkół podstawowych (druk nr 152).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ma on na celu uzupełnienie obwodów szkół podstawowych o nowe ulice.
Do sali obrad powrócił radny Piotr Bekas (obecnych 15 radnych).
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zapoznała się z omawianym projektem uchwały, nie wnosząc żądnych uwag.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. sieci szkół podstawowych i prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Puszczykowie oraz obwodów szkół podstawowych.
Wynik głosowania: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0, ”wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 145/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sieci publicznych gimnazjów w Puszczykowie i ich obwodów (druk nr 153).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ma on na celu uzupełnienie obwodów gimnazjów o nowe ulice.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. sieci publicznych gimnazjów w Puszczykowie i ich obwodów.
Wynik głosowania: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0, ”wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 146/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 147a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że w ramach autopoprawki wnosi o dopisanie w § 4 ust. 5 o treści: „Decyzję o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podejmuje Burmistrz, po przedstawieniu przez Komisję swojego stanowiska.”. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że taki zapis oznacza, iż Burmistrz nie będzie zmuszony do realizacji wniosku, na który nie będzie środków. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że omawiany projekt uchwały był konsultowany z Puszczykowską Radą Pożytku Publicznego, której wszystkie uwagi zostały uwzględnione.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 7 głosami „za”.
Radny Piotr Bekas złożył wniosek, aby w skład komisji oceniającej wnioski wchodził radny.
Następnie radny Piotr Bekas zaproponował, żeby w skład komisji oceniającej wnioski wchodzili przedstawiciele: Rady Miasta, Puszczykowskiej Rady Pożytku Publicznego oraz Burmistrza.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że ustawa nie mówi w jaki sposób ma kształtować się komisja oceniającej wnioski, zatem w dowolny sposób można tworzyć jej skład.
O godz. 18.10 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę.
O godz. 18.30 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
Do sali obrad nie powrócili radni: Marek Barłóg, Andrzej Dettloff, Bogumiła Dolska i Małgorzata Hempowicz (obecnych 11 radnych).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Bekasa.
Wynik głosowania: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W związku z przyjętym wnioskiem, § 4 ust. 2 omawianego projektu uchwały brzmi następująco:
Komisja oceniająca wnioski powoływana jest przez Burmistrza Miasta Puszczykowa na mocy zarządzenia, w której skład wchodzą trzy osoby:
 • 1 przedstawiciel Burmistrza Miasta,
 • 1 przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Puszczykowa,
 • 1 przedstawiciel wybrany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.”.
Do sali obrad powrócili radni: Marek Barłóg, Andrzej Dettloff, Bogumiła Dolska i Małgorzata Hempowicz (obecnych 15 radnych).
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że nie ma konieczności głosowania zgłoszonej wcześniej autopoprawki.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z uwzględnieniem przyjętej zmiany i zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0, ”wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 147/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części dz. nr 563/1 (druk nr 148).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że przedszkolom nr 1-3 kończy się okres dzierżawy. Po konsultacji z prawnikiem okazało się, że nie można przedłużyć dzierżawy na czas nieokreślony, dlatego należy ponownie przedłużyć dzierżawę na okres 3 lat. Wiceburmistrz zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu ostatniego zdania uzasadnienia, które brzmi: „Dzierżawa na czas nieokreślony jest zgodna z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy.”.
Salę obrad opuścił radny Krzysztof Jopek (obecnych 14 radnych).
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części dz. nr 563/1, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0, ”wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 148/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
Do sali obrad powrócił radny Krzysztof Jopek (obecnych 15 radnych).
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/13 i 1576/18 (druk nr 149).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu, chodzi o przedłużenie dzierżawy dla przedszkola (nr 3).
Wiceburmistrz zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu ostatniego zdania uzasadnienia, które brzmi: „Dzierżawa na czas nieokreślony jest zgodna z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy. ”.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 8 głosami „za”.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami poinformował, że Urząd wystąpił o „odlesienie” części omawianej działki, jednak nie wiadomo jak długo potrwa cała procedura.
W związku z toczącą się dyskusją i powstałymi wątpliwościami dotyczącymi wydzielenia dzierżawionego obszaru, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wycofał omawiany projekt uchwały z dalszego procedowania podczas dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości wycofanie projektu uchwały.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 453/2 położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00096792/ (druk nr 150).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, w którym proponuje się przedłużenie dzierżawy na okres 3 lat.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 8 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 453/2 położonej w Puszczykowie, obręb geodezyjny Niwka, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00096792/.
Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0, ”wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 149/12/VI została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 151).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy części działki nr 697 położnej na zapleczu Rynku, której nabycie umożliwi utworzenie drogi okalającej Rynek.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, zauważając konieczność utworzenie drogi okalającej Rynek, aby zapobiec parkowaniu samochodów na płycie Rynku.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0, ”wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 150/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku (druk nr 157).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zaszła konieczność zmiany statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt” z powodu przyjęcia do Związku nowych członków oraz dostosowania zapisów statutu do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że omawiany projekt uchwały zawiera 2 załączniki: projekt zmian w statucie oraz tekst jednolity statutu.
Radny Piotr Bekas zapytał czy wiadomo jaka będzie wysokość stawek za wywóz odpadów?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w momencie powołania związku międzygminnego, pewne czynności ustawowo przypisane radom gminy, zostają scedowane na związek, który będzie podejmować uchwałę w sprawie rodzaju i wielkości pobierania opłat za wywóz odpadów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Urząd otrzymał analizę (przygotowaną na zlecenie Selektu; dostępna do wglądu w Urzędzie), z której wynika, że najlepszym rozwiązaniem dla gmin będzie opodatkowanie od liczby mieszkańców danej posesji (ustawa daje możliwość wyboru jednej spośród 4 metod naliczania). Ponadto Urząd jest w posiadaniu szczegółowego harmonogramu prac, jakie zamierza przeprowadzić Selekt.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Związek Międzygminny „CZO Selekt” nie podał jeszcze żadnych propozycji stawek, a jedynie ustalił sposób naliczania opłat.
Wiceburmistrz powiedział również, że każdy mieszkaniec jest ustawowo zobowiązany posiadać na swojej posesji pojemnik na śmieci, spełniający parametry dotyczące jego opróżniania przez wozy bezpyłowe.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz powiedziała, że od dyrektora biura Związku pana Macieja Augustyniaka Komisja otrzymała preliminarz działań Związku, z którego m.in. wynika, że do końca lipca ma zostać podjęta uchwała ws. wysokości stawek. Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że we wrześniu ponownie zostanie zaproszony dyrektor biura Związku, żeby poinformować mieszkańców Puszczykowa o podjętych decyzjach.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
Radny Paweł Rochowiak zauważył, że w załączniku nr 1 w pkt 4 jest napisane „Z zakresie”, a powinno być „W zakresie”.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że rady gmin nie mają kompetencji dokonywania zmian w statucie Związku.
Radny Piotr Bekas zauważył, że dane o ilości zużytej wody na danej posesji są danymi wrażliwymi i zapytał czy takie zapisy powinny znaleźć się w statucie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz odpowiedziała, że m.in. w tej sprawie sprawie biuro Związku skierowało pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich i obecnie czeka na odpowiedź.
Radca prawny Justyna Dykier dodała, że uchwała ws. statutu Związku będzie podlegać kontroli Wojewody oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy były jakieś sygnały, że inne gminy nie przyjęły omawianego projektu uchwały?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że takich sygnałów nie było.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 151/12/VI została przyjęta.
 
Ad 16. Przedstawienie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
Radna Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie (ww. protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że zdaniem Komisji część odpowiedzi została udzielona nie na temat. Ponadto na część pytań powinien odpowiedzieć Urząd, a nie dyrektor Biblioteki. Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że Komisja ma nadzieję, że Burmistrz odpowie na ten i poprzednie protokoły kontrolne Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz chce odczytać swoje wyjaśnienia do protokół pokontrolny (ww. wyjaśnienia stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że nie będzie odczytywać swoich wyjaśnień, ponieważ wszyscy radni są w ich posiadaniu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że Biblioteka Miejska wykonuje dużą i dobrą pracę, dlatego należy zrobić wszystko, żeby odciążyć pracowników Biblioteki i niektóre sprawy wyjaśnić i „wyprostować”.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie może odpowiadać na pytania dotyczące np. 2009 roku, kiedy urząd sprawowała poprzednia władza.
Zdaniem Przewodniczącego Piotra Bekasa Urząd powinien wyjaśnić Radzie Miasta wszystkie wątpliwości poruszone w protokole.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dyrektor Biblioteki odpowiedziała na protokół pokontrolny jako kierownik kontrolowanej jednostki. Skarbnik Piotr Łoździn przypomniał, że informował podczas posiedzeń Komisji, że przeprowadzona zostanie rekontrola w Bibliotece. Skarbnik poinformował również, że po przeprowadzonej kontroli Urząd ustosunkuje się do protokołu Komisji Rewizyjnej.
 
Ad 17. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że Burmistrz Andrzej Balcerek przebywa na spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania radnych dotyczące sprawozdania.
 
Ad 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił pismo otrzymane z biura Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt” w sprawie podjęcia uchwały (dotyczy sprawy z pkt 15 porządku obrad).
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że po konsultacji z radnymi ustalono, że spotkanie radnych z mieszkańcami odbędzie się 20 czerwca.
Radny Marek Barłóg zapytał czy istnieje możliwość przygotowania stanowiska Rady Miasta podczas Dni Puszczykowa?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, w imieniu Burmistrza Miasta, zaprosił na Dni Puszczykowa oraz poinformował, że ustawiony będzie namiot Urzędu i Rady Miasta.
O godz. 20.05 wyszedł radny Maciej Stelmachowski.
 
Ad 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Elżbieta Czarnecka poinformowała, że w pobliżu kościoła w Puszczykówku powstaje nowy sklep „Żabka” i zapytała czy jego właściciele wystąpili o pozwolenie na sprzedaż alkoholu?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wyjaśni przedstawioną sprawę.
 
Ad 20. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 21. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.10 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 21. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości