Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 23/12/VI23. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 31 lipca 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 23/12/VI
23. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 31 lipca 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.23.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.30
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 23. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum - obecnych 11 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Jopka; chwilowa nieobecność radnych: Andrzeja Dettloffa, Pawła Rochowiaka i Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił, by minutą ciszy uczcić pamięć zmarłej Krystyny Białeckiej-Pruszewicz – Zasłużonej dla Miasta Puszczykowa.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę zaproponowanego porządku obrad, przedstawia się on następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 22/12/VI z dnia 19 czerwca 2012 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 (druk nr 164).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa przy ulicy Gwarnej (druk nr 165).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 190/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 167).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 166a).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 168a).
 10. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 22/12/VI z dnia 19 czerwca 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 22/12/VI z dnia 19 czerwca 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 22/12/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Pan Ryszard Jackowiak – wiceprezes KP LAS podziękował za dotychczasową współpracę z miastem i poinformował, że KP LAS awansował do klasy okręgowej.
O godz. 17.10 do obradujących dołączyli radni Andrzej Dettloff, Paweł Rochowiak i Maciej Stelmachowski (obecnych 14 radnych).
Następnie pan Ryszard Jackowiak powiedział, że w dniu 25 lipca otrzymał umowę od kierownik Centrum Animacji Sportu pani Joanny Hejnowicz ws. użyczenia boiska (radnym zostały wręczone kopie tejże umowy). Pan Ryszard Jackowiak powiedział, że KP LAS nie podpisze umowy w obecnej formie ze względu na jej niekorzystne dla klubu zapisy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, żeby w ciągu tygodnia wspólnie z przedstawicielami klubu przedyskutować zapisy umowy.
Pan Gniewko Niedbała z OSP Puszczykowo poinformował, że 20 lipca OSP złożyła pismo do Burmistrza w sprawie zwiększenia środków budżetowych na zakup paliwa. Powyższa sprawa była omawiana podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, ale nie uzyskała poparcia. Pan Gniewko Niedbała zwrócił się do Rady o ponowne przeanalizowanie sprawy i przyznanie dodatkowych środków na zakup paliwa (bez którego funkcjonowanie OSP nie będzie możliwe).
Następnie pan Gniewko Niedbała poinformował o możliwości bardzo korzystnego zakupu umundurowania bojowego dla strażaków z 20-procentowym wkładem miasta (wysokość nakładu miasta miałaby wynieść 4200 zł, a całkowity koszt zakupu 21 tys. zł). Pan Gniewko Niedbała ponownie zwrócił się do Rady z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania do zakupu umundurowania.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wnioski OSP zostały przedstawione Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, która zdecydowała, żeby nie zwiększać w tegorocznym budżecie środków dla OSP.
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że ciągle nie wie w którym kierunku zmierza działalność OSP.
Pan Gniewko Niedbała przypomniał, że miało odbyć się wspólne posiedzenie komisji, podczas którego radni mieliby się zapoznać z planami rozwoju OSP, jednak do tej pory do spotkania nie doszło. Pan Gniewko Niedbała powiedział, że czeka na wyznaczenie terminu takiego spotkania.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 (druk nr 164).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały. Omawiany projekt planu obejmuje obszar prawie 5 ha (19 działek o pow. 2000 m2 i 3000 m2) z wyłączeniem dróg publicznych. Dla tego terenu obowiązuje obecnie plan z 2006 roku. W ubiegłym roku właściciel terenu złożył wniosek o zmianę niektórych parametrów (zwiększenie stopnia zabudowy z 15 na 20% i podwyższenie gzymsu). W wyniku prac nad nowym planem zostały ustalone nowe parametry, ale przeznaczenie terenu pozostało takie samo tj. pod zabudowę mieszkaniową. Projekt planu przeszedł całą wymaganą procedurę, uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej (do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że omawiany projekt planu był kilkakrotnie omawiany przez Komisję, której uwagi zostały uwzględnione. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 156/12/VI została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa przy ulicy Gwarnej (druk nr 165).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa przy ulicy Gwarnej.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 157/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 190/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 167).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w wyniku konkursu nie został wyłoniony dyrektor Gimnazjum nr 2, dlatego zdecydowano o powierzeniu kierownictwa placówki dotychczasowemu dyrektorowi. Omawiany projekt uchwały ma zniwelować różnicę między wynagrodzeniem dyrektora Gimnazjum nr 1 a dyrektora Gimnazjum nr 2 do czasu uzyskania przez niego awansu zawodowego.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że pomimo licznych zastrzeżeń, Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zapoznała się z opinią Komisji Edukacji Kultury i Sportu i nie wniosła żadnych uwag do omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 190/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 158/12/VI została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 166a).
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Rada powołała komisję doraźną ds. Statutu Miasta, której celem była zmiana zapisów Statutu sprzecznych z prawem lub będących jego powtórzeniem. Komisja Statutowa przygotowała projekt zmian, który został zaopiniowany przez radcę prawnego. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że projekt zmian w Statucie był poddany konsultacjom społecznym. Ponadto był on omawiany podczas spotkania radnych z mieszkańcami. Radcy prawni zdecydowali ostatecznie o umieszczeniu zapisów Statutu w treści samej uchwały.
Przewodniczący Komisji Statutowej Zbigniew Czyż powiedział, że Komisja Statutowa jednogłośnie przyjęła projekt Statutu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. Statutu Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 159/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 168a).
Skarbnik Piotr Łoździn w imieniu Burmistrza Miasta zgłosił następujące autopoprawki dotyczące:
 • wprowadzenia dotacji z budżetu państwa w kwocie 12.600 zł (w rozdziale 85295 po stronie dochodów paragraf 2010, po stronie wydatków paragraf 3110),
 • błędu rachunkowego przy podliczaniu dochodów bieżących i majątkowych – dochody bieżące umniejsza się o 300 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o 300 zł.
Po powyższych autopoprawkach dochody i wydatki zwiększa się o 306.635 zł do kwoty 32.795.249 zł.
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały:
Dochody:
- w dziale 700 wprowadzono dochody z tytułu dofinansowania modernizacji budynku komunalnego przy ul. Niwka w kwocie 221.502 zł (dofinansowanie wynosi 40% kosztów realizacji inwestycji) oraz dochody z tytułu odszkodowania za przejęte przez PKP grunty w kwocie 51.000 zł,
- w dziale 756 zwiększono dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi oraz zmniejszono o kwotę 51.000 zł dochody z tytułu opłaty adiacenckiej,
- w dziale 852 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 12.600 zł,
- w dziale 853 wprowadzono dotację w kwocie 67.533 zł na program realizowany przez MOPS „W stronę aktywności”.
Wydatki:
- w rozdziale 70004 – przesunięto kwotę 20.000 zł z wydatków remontowych na inwestycje, zwiększono kwotę inwestycji o 221.502 zł,
- w rozdziale 75022 – zmniejszono wydatki na obsługę Rady Miasta o kwotę 10.000 zł,
- w rozdziale 75075 – dokonano przesunięć między grupami wydatków,
- w rozdziale 75495 – wprowadzono wydatki w kwocie 5.000 zł na wykonanie przyłącza energetycznego koniecznego do prawidłowego funkcjonowania monitoringu,
- w rozdziale 75818 – zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 54.800 zł,
- w rozdziale 80101 – dokonano przesunięć między grupami wydatków, zwiększono wydatki na remonty SP1 o kwotę 46.300 zł,
- w rozdziale 85154 – dokonano przesunięć między grupami wydatków, zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł,
- w rozdziale 85214 – zmniejszono wydatki na zasiłki o kwotę 7.923 zł (przesunięto na wkład własny do projektu „W stronę aktywności”,
- w rozdziale 85219 – zwiększono wydatki MOPS o kwotę 3.500 zł (w związku z wyjazdem pracowników MOPS do Francji),
- w rozdziale 85295 – zwiększono wydatki MOPS o kwotę 12.600 zł (w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne),
- w rozdziale 85395 – wprowadzono wydatki na realizację programu „W stronę aktywności” w kwocie 75.456 zł, w tym wkład własny 7.923 zł,
- w rozdziale 92116 – zwiększono dotację dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 6.000 zł,
- w rozdziale 92605 (w projekcie uchwały błędnie zapisano numer rozdziału jako 85395) – zwiększono kwotę dotacji dla klubów sportowych o kwotę 4.000 zł.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy zgłoszone autopoprawki Burmistrza należy osobno przegłosować.
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że nie ma konieczności przeprowadzania osobnego głosowania nad autopoprawkami.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja omawiała projekt uchwały nieuwzględniający autopoprawek i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie (przy 2 osobach, które nie wzięły udziału w głosowaniu).
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Stelmachowskiego, Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wykonanie dochodów po I półroczu wynosi 15.58.183 zł, co daje 47,8%, natomiast wpływy z podatku dochodowego PIT wyniosły 6.485.040 zł.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r., z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 160/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące sprawozdania.
 
Ad 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Brak.
 
Ad 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała o sprawę konfliktu mieszkańców ul. Grzybowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odczytał pismo, które Urząd w tej sprawie otrzymał od dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Radny Piotr Bekas złożył wniosek, żeby na nagrobkach osób uhonorowanych tytułem „Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa” umieścić stosowne tabliczki z informacją o otrzymanym wyróżnieniu.
Radny Paweł Rochowiak zauważył, że cmentarz ewangelicki na Niwce jest zarośnięty oraz że na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej z drogą 431 słup z drogowskazami ma powyginane tablice.
Radny Paweł Rochowiak zapytał czy sklep „Żabka” przy ul. Dworcowej otrzymał koncesję na sprzedaż alkoholu oraz czy zmiana ustawienia fotoradaru na ul. Nadwarciańskiej spowodowała uspokojenie ruchu.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że „Żabka” otrzymała koncesję na sprzedaż alkoholu.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że od czasu zmiany ustawienia fotoradaru, tj. od dnia 1 maja Straż Miejska zanotowała ponad 4,5 tys. wykroczeń.
Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że podczas spotkania radnych z mieszkańcami dużo mówiono o utrzymaniu porządku w mieście oraz o pomyśle umieszczenia na billboardach apelu do mieszkańców w sprawie utrzymywania porządku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że miasto postara się jak najszybciej naprawić uszkodzone drogowskazy i uporządkować cmentarz. Następnie Wiceburmistrz wypowiedział się w kwestii parkowania na Rynku informując o dwóch rozwiązaniach:
 • ograniczenie czasu postoju poprzez ustawienie parkomatów (z dokonanej analizy wynika, że na Rynku powinny zostać ustawione 3 parkomaty; koszt 1 parkomatu to ok. 20 tys. zł),
 • wprowadzenie zakazu parkowania.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu pojawiła się sugestia zakazu parkowania po prawej stronie Rynku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zakaz parkowania uniemożliwi parkowanie również właścicielom mieszkań przy Rynku oraz dodał, że łatwiej będzie podjąć decyzję co do rozwiązania parkowania na Rynku po wybudowaniu parkingu przy ul. Kościelnej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zauważył, że w aktach notarialnych nie ma mowy o zapewnieniu możliwości parkowania na Rynku dla jego mieszkańców.
Odnośnie apelowania do mieszkańców w sprawie utrzymywania porządku, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w „Echu Puszczykowa” ukazały się dwa artykuły na ten temat.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbyło się spotkanie z panem Arkadiuszem Krzyżańskim w sprawie wydzierżawienia terenu CAS. Obecnie Urząd czeka na decyzję potencjalnego inwestora co do warunków dzierżawy.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zaproponowała, by powrócić do pomysłu przygotowania rankingu chodników, bo stan większości z nich jest katastrofalny.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że mieszkańcy ul. Gołębiej zgłaszają problem wchodzących na posesje dzików.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że Straż Miejska nie ma uprawnień do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z łapaniem dzików oraz dodał, że zgodnie z prawem na czas budowy należy opłotować teren budowy (obowiązku postawienia płotu nie ma przy budynku oddanym do użytkowania). Komendant Dariusz Borowski stwierdził, że przy ul. Gołębiej jest wiele nieopłotowanych posesji.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że w „Echu Puszczykowa” ukazał się artykuł dotyczący problemu dzików. Właścicielami dzików jest Skarb Państwa. Dzików jest nadal dużo, pomimo iż WPN zwiększył ich odstrzał. Dziki wchodzą na działki, ponieważ mieszkańcy mają nieopłotowane posesje i tworzą naturalne paśniki z kompostowników.
Radna Małgorzata Szczotka zwróciła się z prośbą o częstsze kontrole (zwłaszcza w weekendy w godzinach nocnych) polanki przy końcu ul. Cienistej, ze względu na odbywające się w tym miejscu hałaśliwe imprezy.
 
Ad 13. Wolne głosy.
Głos ponownie zabrał pan Gniewko Niedbała z OSP, który powiedział, że puszczykowska jednostka skupia 80 osób oraz 15 osób w młodzieżowej drużynie pożarniczej i akademii małego strażaka. Pan Gniewko Niedbała poinformował, że poza działalnością ratowniczą, OSP prowadzi również działalność edukacyjną (na którą nie pobiera żadnych środków z budżetu miasta) i sportową poprzez którą promuje Puszczykowo.
Pan Gniewko Niedbała poinformował o pozyskiwanych przez OSP Puszczykowo środkach: 10 tys. zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ok. 5-6 tys. zł ze Związku Wojewódzkiego (kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie), środki finansowe i materialne od darczyńców z Puszczykowa. Pan Gniewko Niedbała powtórzył, że czeka na uzgodnienie terminu spotkania z radnymi.
 
Ad 14. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.30 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 23. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Glowacka-Bartkwiak
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości