Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 24/12/VI24. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 18 września 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 24/12/VI
24. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 18 września 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.24.12
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 22.00
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 24. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum - obecnych 13 radnych (chwilowa nieobecność radnego Pawła Rochowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił, by minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego Jarosława Strzelczyka – radnego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dot. przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Statutowej (jako pkt 13, po rozpatrzeniu projektów uchwał).
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował zamianę kolejności rozpatrywania druków dot. projektów uchwał ws. zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 oraz ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r., w ten sposób, aby projekt dot. zmiany uchwały budżetowej był rozpatrywany przez projektem dot. zmiany uchwały WPF.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt uchwały dot. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinien być rozpatrywany przed projektem uchwały dot. zmiany uchwały budżetowej.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wycofał wniosek o zamianę kolejności rozpatrywania projektów uchwał.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek, aby w pkt 8 porządku obrad uzupełnić tytuł projektu uchwały poprzez dodanie wyrazów: „w Puszczykowie dla” oraz zmianę nr druku z „163b” na „163c”. Wobec powyższego pkt 8 porządku obrad ma otrzymać brzmienie:
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 (druk nr 163c).”.
Następnie Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek, aby zmienić numery druków w proponowanym porządku obrad: z „174a” na „174b” oraz z „173a” na „73b”.
O godz. 17.12 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 14 radnych).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zgłoszonymi zmianami w porządku.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad zostały przyjęte.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 23/12/VI z dnia 31 lipca 2012 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 175).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (druk nr 170).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 100/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 172).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 (druk nr 163c).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 169).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (druk nr 171).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 174b).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 173b).
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 23/12/VI z dnia 31 lipca 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 23/12/VI z dnia 31 lipca 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 23/12/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Mieszkanka ul. Jasnej pani Teresa Mayerowa poinformowała, że na pisma jakie wystosowała do Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady ws. budowy ul. Jasnej, otrzymała odpowiedź, że ul. Jasna znajduje się daleko w rankingu ulic przewidzianych do utwardzania. Pani Teresa Mayerowa zwróciła się do Rady, aby zajęła się tą sprawą, ponieważ przy roztopach nie da się ulicą przejść.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał, że na jednej z sesji, na której obecna była pani Mayerowa powyższa sprawa była szeroko omawiana. W 2008 roku został przyjęty ranking, który ciągle obowiązuje. Środki przeznaczane na inwestycje są bardzo ograniczone.
Pani Katarzyna Cichocka zapytała kiedy na grobach osób uhonorowanych tytułem „Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa” pojawią się tablice informujące o przyznaniu tego tytułu.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że do 1 listopada, czyli Dnia Zmarłych na wszystkich grobach pojawią się odpowiednie tablice.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 175).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że obowiązujące przepisy nakazują, poprzez przyjęcie uchwały, wygasić mandat radnego. Uchwałę należy przesłać komisarzowi wyborczemu, który wyznaczy termin wyborów uzupełniających.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. twierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 161/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (druk nr 170).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że powyższa uchwała jest wymagana przez instytucję finansującą projekt. Program, o którym mowa w projekcie uchwały, jest kontynuacją programu „Przyjazna Szkoła”. Przyjęcie uchwały umożliwi podpisanie umowy.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 162/12/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 100/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 172).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że w 2011 roku Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13, natomiast w lipcu bieżącego roku wpłynął wniosek właściciela terenu o zwiększenie obszaru planu o kolejną działkę o pow. 3000 m2.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że nie została jeszcze rozpoczęta procedura planistyczna, dlatego nie będzie dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem projektu planu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 100/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 163/12/VI została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 (druk nr 163c).
Projektantka planu pani Agata Marciniak poinformowała, że rok temu podczas posiedzenia Komisji radni podjęli decyzję o podjęciu próby odlesienia terenu przy ośrodku Impuls, aby obszar był atrakcyjny ofertowo. Teren został odlesiony oraz udało się doprowadzić do uzgodnień z WPN. Omawiany projekt planu był ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Załącznik nr 2 przedstawia listę nieuwzględnionych uwag.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 7 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. Kontrowersje budziły dwa fragmenty projektu planu dot. wyjątkowych zapisów dot. działki nr 143 i 142/1 oraz zapisy dot. terenu oznaczonego 2KDW.
Radni poprosili o omówienie projektu planu.
Projektantka planu pani Agata Marciniak przedstawiła i omówiła projekt uchwały informując, że wszystkie uzgodnienia były pozytywne. Następnie pani Agata Marciniak przedstawiła drobne autopoprawki (radni otrzymali projekt uchwały z naniesionymi autopoprawkami – druk nr 163c).
Projektantka planu pani Agata Marciniak odpowiedziała na pytania i wątpliwości radnych związane z omawianym projektem planu.
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o zmianę zapisu §19 ust. 1 pkt 2 i wykreśleniu jego ostatnich wyrazów: z dopuszczeniem do czasu jej realizacji stosowania urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego”.
Sekretarz Maciej Dettlaff poprosił o przerwę.
O godz. 18.20 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę w obradach.
O godz. 18.30 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zmianę zapisu §19 ust. 1 pkt 2 z:
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem do czasu jej realizacji stosowania urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego.”
na:
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do kanalizacji deszczowej.”.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 10 głosów.
Wniosek został przyjęty.
Radny Maciej Stelmachowski zauważył, że większość radnych jest niepewna swoich decyzji, dlatego złożył wniosek o przełożenie omawiania powyższego projektu uchwały na kolejną sesję.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że zmiany porządku obrad można dokonać na każdym etapie trwania sesji, głosując wniosek formalny o zmianę porządku obrad.
Wobec powyższego, radny Maciej Stelmachowski złożył wniosek o zmianę porządku obrad i zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zmianą porządku obrad, tj. zniesieniem punktu 8 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 (druk nr 163c).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Porządek obrad został zmieniony.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 169).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że projekt zakłada zwiększenie stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji oraz dodał, że w ocenie Urzędu najlepiej corocznie urealniać stawki podatków. Dzięki podjęciu omawianego projektu uchwały dochody miasta wzrosną o 130 tys. zł. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w 2012 roku wszystkie samorządy powiatu poznańskiego podniosły stawki (Skarbnik przedstawił zestawienie podwyżek podatków w poszczególnych gminach powiatu – ww. zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Skarbnik Piotr Łoździn zaapelował o przyjęcie zasady corocznych podwyżek o stopień inflacji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały przy braku głosów „za”, 5 głosach „przeciw”, 3 głosach „wstrzymujących” (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że chciałby usłyszeć argumenty radnych przeciwko przyjęciu omawianego projektu uchwały. Ponadto zapytał czy wszystkie stawki wzrastają o 4% oraz czy coś się dzieje w sprawie Centrum Tenisowego „Angie”.
Skarbnik Piotr Łoździn na podstawie prezentowanych zestawień przedstawił wskazany procent wzrostu oscylujący w granicach 4%, natomiast zwolnienia pozostają bez zmian. Nie ma żadnych wniosków dot. obiektów sportowych.
Radny Marek Barłóg wyraził wątpliwość przed podnoszeniem podatku od działalności gospodarczej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że jednym z argumentów przeciwko podwyższeniu stawek podatkowych miałoby być podjęcie prób zintensyfikowanych działań związanych z windykacją. Ponadto padła sugestia, żeby w przyszłym roku nie zwiększać kosztów związanych z lodowiskiem.
Radny Władysław Hetman podając kolejny argument przeciwko podwyżce powiedział, że inflacja rośnie szybciej niż pensje.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewcz zauważył, że przy zakładanych podwyżkach podatku, właściciel posiadłości złożonej z działki o pow. 1000 m2 i domu o pow. 150 m2, zapłaci rocznie o 24,50 zł więcej. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewcz stwierdził, że zasada stopniowego, corocznego podwyższania podatków jest słuszna.
Radny Paweł Rochowiak stwierdził, że technicznie podwyżka jest racjonalna, ale uwzględniając aspekt niepewnych czasów, zasugerował aby w tym roku nie decydować się na podwyższenie stawek podatku przy jednoczesnym przyspieszeniu ściągalności.
Radny Mark Barłóg nawiązując do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady powiedział, że właściciel posiadłości złożonej z działki o pow. 1000 m2 i domu o pow. 150 m2 zapłaci rocznie o 14,50 zł więcej.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak powiedziała, że nie można stosować metody niezwiększania podatków, by zmusić Urząd do większej ściągalności, ponieważ w kwestii egzekucji podatków obowiązują pewne przepisy prawa.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że upomnienia wysyłane są do wszystkich podatników, którzy nie zapłacili raty w terminie, tak samo wystawiane są tytuły wykonawcze. Skarbnik powiedział, że nic ponadto Urząd robić nie może (licytować mieszkańców Miasto nie będzie m.in. z powodu małych kwot zaległości), dlatego jego zadaniem Urząd robi wszystko w zakresie ściągalności.
Radna Małgorzata Hempowicz przychyliła się do propozycji radnego Marka Barłoga, żeby podnieść stawki od gruntów i budynków, ale pozostawić na dotychczasowym poziomie stawkę od działalności gospodarczej.
Radny Marek Barłóg przychylił się do pomysłu corocznego uaktualniania wysokości stawek podatkowych o stopień inflacji.
Radni Paweł RochowiakPiotr Bekas stwierdzili, że należy albo przyjąć projekt uchwały w przedłożonej treści (bez dokonywania zmian) albo go odrzucić.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewcz złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy są wnioski o zmianę omawianego projektu uchwały.
Wobec braku uwag i wniosków, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał uchwała ws. określenia stawek podatku powinna został przegłosowana bezwzględną większością głosów.
Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że w przypadku takiej uchwały wystarczy zwykła większość głosów.
Uchwała Nr 164/12/VI została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (druk nr 171).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że kredyt w tej wysokości jest zapisany w budżecie miasta. W roku 2012 Rada Miasta podjęła uchwałę o emisji obligacji na kwotę 2 mln zł. Przychody tegorocznego budżetu zaplanowano w kwocie 3.455.750 zł, czyli pozostaje kwota 1.455.750 zapisanych przychodów z przeznaczeniem spłaty długu, który również jest zapisany w budżecie. Zaciągany kredyt ma zostać przeznaczony na spłatę długu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że podczas posiedzenia Komisji przegłosowano wniosek o zmniejszenie kwoty zaciąganego kredytu do 1 mln zł przy 1 głosie „za” i pozostałych głosach „wstrzymujących”. Z uwzględnieniem tej poprawki projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie przy 4 głosach „za” i 5 głosach „wstrzymujących”.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania i wątpliwości radnych dotyczące zasadności i konieczności zaciągnięcia kredytu.
Radni Maciej Stelmachowski, Marek BarłógJanusz Szafarkiewicz wyrazili poparcie dla omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż złożył wniosek o zmianę w §1 projektu uchwały polegającą na zmianie kwoty zaciąganego kredytu z: „1.455.750 zł” na „1.000.000 zł”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 8 głosów, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wynik głosowania: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 165/12/VI została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 174b).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dane roku 2012 zostały dostosowane do danych z projektu uchwały budżetowej, który ma być podejmowany jako następny (zakładający powstanie deficytu w kwocie 758.832 zł, który ma zastać sfinansowany wolnymi środkami; inne zmiany dotyczą zmian w dochodach i wydatkach, z których najistotniejszą jest kwota 0,5 mln zł przeznczona na odszkodowania oraz 150 tys. zł na budowę oświetlenia na ul. Kraszewskiego). Ponadto w omawianym projekcie uchwały urealniono wydatki roku 2013 i dochody majątkowe w latach 2014-19 oraz zmieniono kwoty przychodów w latach 2013-14; wykreślono: zadanie dot. modernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego, przygotowania dokumentacji na budowę parkingu przy dworcu w Puszczykówku oraz obsługę informatyczną. Wprowadzono zadanie dot. projektu unijnego „Dobry Start”.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że po wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Burmistrz zdecydował o wykreśleniu zadnia dot. budowy sztucznego lodowiska.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja nie rozpatrzyła ww. projektu uchwały ze względu na późną porę, przychylając się do wniosku o omawianie projektu bezpośrednio na sesji.
Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 3 głosy.
Uchwała Nr 166/12/VI została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 173b).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały:
Dochody:
 • w dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 49.000 zł, zmniejszono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 190.000 zł, zmniejszono dochody z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 10.000 zł, zwiększono o kwotę 25.000 zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 • w dziale 854 zmniejszono dochody z tytułu odpłatności za kolonie o kwotę 6.248 zł;
 • w dziale 754 zwiększono dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 55.131 zł;
 • w dziale 852 zwiększono dochody z tytułu odpłatności za DPS o kwotę 13.680 zł;
 • w dziale 853 wprowadzono dotację na realizację programu „Dobry Start” w kwocie 38.800 zł oraz zmniejszono dotacje na program „W Stronę Aktywności” o kwotę 4.754 zł.
Pozostałe zmiany dotyczyły urealnienia planu dochodów w związku z jego przekroczeniem.
Wydatki:
 • w rozdziale 70005 – zwiększono o kwotę 500.000 zł wydatki na odszkodowania za grunty oraz zmniejszono o kwotę 150.000 zł wydatki na wykup gruntów;
w rozdziale 75075 – zwiększono o kwotę 1.000 zł wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych;
 • w rozdziale 75416 – zwiększono wydatki Straży Miejskiej o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi niż przewidywano kosztami wysyłki mandatów i windykacji zaległości z tego tytułu, zmniejszono wydatki na zakup fotoradaru o kwotę 7.810 zł;
 • w rozdziale 75818 – zmniejszono kwotę rezerwy na cele oświatowe o kwotę 57.320 zł;
 • w rozdziale 80101,80110 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia o łączną kwotę 57.320 zł (środki z umniejszenia kwoty rezerwy) oraz wprowadzono wydatki w kwocie 40.000 zł na zadanie: Przebudowa składu opału z ułożeniem nowej nawierzchni przy SP2 (wskazanie PINP);
 • w rozdziale 85154 – w związku z umniejszeniem dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zwiększono wydatki na usługi związane z tymi zadaniami o kwotę 3.830 zł;
 • w rozdziale 85214-85295 dokonano przesunięć między rozdziałami, zwiększono wydatki na zasiłki celowe o kwotę 558 zł w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego do zadania „W Stronę Aktywności”; zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Miasto kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę 83.000 zł (w bieżącym roku umieszczono w DPS 6 nowych osób);
 • w rozdziale 85395 – wprowadzono wydatki na realizację programu „Dobry Start” w kwocie 38.800 zł, zmniejszono wydatki na realizację programu „W Stronę Aktywności” o kwotę 5.312 zł;
 • w rozdziale 85415 – zwiększono kwotę wydatków na stypendia o kwotę 3.130 zł;
 • w rozdziałach 90003 - 90095 – dokonano przesunięć między rozdziałami; zwiększono wydatki na zadanie budowa oświetlenia ulicznego o kwotę 150.000 (ul. Kraszewskiego);
 • w rozdziałach 85154, 85195, 85295, 85412, 92105, 92605 – zmniejszono wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych o łączną kwotę 50.430 zł w związku z nie planowaniem w bieżącym roku kolejnych konkursów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja dokonała korekty w projekcie uchwały – druku nr 173a, polegającą na wykreśleniu wydatków w kwocie 30.000 zł na organizację sztucznego lodowiska. W takiej postaci projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie przy 8 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 167/12/VI została przyjęta.
 
Ad 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej.
Przewodniczący Komisji Statutowej Zbigniew Czyż poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie z działalności Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało przyjęte.
 
Ad 14. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i odpowiedział na pytania radnych.
Następnie Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o liście intencyjnym władz Mosiny dot. zbierania podpisów pod sprzeciwem wobec projektowanej ustawy w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że obecnie ustawa mówi, że każda zmiana granic parków narodowych musi odbyć się za zgodą rad gmin, natomiast nowy projekt ustawy zakłada, że zmiana granic parków będzie odbywać się przy wydaniu opinii rady, która nie będzie musiała być uwzględniona.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że powyższy temat został poruszony podczas posiedzenia Komisji, której członkowie podpisali się pod listem.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka,
 • od p. Zygfryda Kowalskiego (Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że niemożliwym jest udzielenie odpowiedzi na ww. pismo, z powodu braku adresu nadawcy),
 • petycja mieszkańców ws. projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic Solskiego, Kościuszki, Dworcowej i terenu PKP,
 • od Geoprojekt Spólka z o.o.,
 • prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę na:
 • niebezpieczną sytuację na ul. Zielonej, gdzie samochody są parkowane po obu stronach jezdni. (podobna sytuacja występuje na ul. Kopernika),
 • uszkodzony stojak na rowery przy banku na Rynku.
Radny Marek Barłóg powiedział, że nowo ustawiona sygnalizacja świetlna w Łęczycy powoduje korki aż do Puszczykowa (przejazd przez Łęczycę zajmuje sporo czasu).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że droga prowadząca przez Łęczycę jest drogą wojewódzką (nr 430).
Radny Andrzej Dettloff poinformował zgłaszał, że na ul. Kosynierów Miłosławskich są dziury w jezdni – część została załatana, ale cześć z nich pozostała i nadal się powiększa.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała czy firma, która kładzie światłowody będzie wcześniej informować o tym mieszkańców, żeby mogli wcześniej wyprowadzić samochody z posesji.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że wykonawcą robót jest Enea, która zobowiązuje się, że na dzień przed rozpoczęciem prac na danej ulicy informuje o tym mieszkańców.
Radny Paweł Rochowiak zawnioskował do Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych o zorganizowanie spotkania z OSP Puszczykowo, ponieważ został zaskoczony informacją o zamiarze budowy remizy.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że jest to temat dla Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała jaka została wydana decyzja w sprawie wniosku o warunki zabudowy dla remizy.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak powiedziała, że wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla remizy, co jednak nie daje prawa do dysponowania terenem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że o decyzję o warunkach zabudowy może wystąpić każdy, natomiast o pozwolenie na budowę może wystąpić tylko osoba będąca właścicielem danego terenu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami miasto jest zobowiązane wskazać miejsce selektywnej zbiórki odpadów. Puszczykowo ze względu na swoje położenie w zasadzie nie ma miejsca na taki punkt, dlatego jako alternatywę zaproponowano teren, który obecnie jest dzierżawiony przez OSP.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wskazanie punktu selektywnej jest wymogiem, który musi przejść określoną procedurę, a zdaniem Wiceburmistrza tej procedury nie przejdzie, dlatego że obok przechodzi główny rurociąg zasilający miasto Poznań. Dlatego też prawdopodobnie Selekt zostanie zmuszony do organizowania zbiorczych punktów zbiórki odpadów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przypomniał, żeby poinformować Radę o sprawie sprzedaży działek przy ul. Nadwarciańskiej.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że działka na ul. Nadwarciańskiej została w trybie rokowań sprzedana za cenę 199.875 zł. W sprawie sprzedaży powyższej działki Urząd trzykrotnie przystępował do rokowań, podczas których nigdy nie było oferentów. Przy czwartych rokowaniach została złożona 1 oferta na wcześniej wspomnianą kwotę. Pierwotna wycena działki została ustalona na 364.600 zł netto, ale nie uwzględniała ona faktu, że jest to teren zalewowy.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Pan Daniel Rewers z ul. Kopernika przedstawił sprawę konfliktu, jaki powstał między jego rodziną a sąsiadami oraz odczytał fragmenty decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w omawianej sprawie.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że sprawa konfliktu międzysąsiedzkiego była dwukrotnie omawiana podczas posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, podczas których nieobecni byli pp. Rewersowie. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że wydana przez niego decyzja w tej sprawie została przez SKO uchylona i skierowana do ponownego rozpatrzenia.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował, żeby zainteresowane strony konfliktu umówiły się z radcą prawnym w Urzędzie.
Radny Piotr Bekas poprosił, aby Rada została poinformowana o sposobie załatwienia sprawy.
Pan Gniewko Niedbała, prezes OSP Puszczykowo, powiedział, że jest gotowy porozmawiać z radnymi np. na połączonym posiedzeniu komisji.
Radni poprosili o przekazanie Radzie Miasta pisemnej koncepcji planów rozwoju OSP Puszczykowo.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
O godz. 22.00 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 24. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości