Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 25/12/VI25. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 23 października 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 25/12/VI
25. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 23 października 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.25.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.30
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 25. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum - obecnych 11 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Szczotki; chwilowa nieobecność radnego Pawła Rochowiaka i Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o zniesienie pkt 9 porządku obrad tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A2 (druk nr 180a), ponieważ podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta przegłosowany został wniosek o przesunięcie linii zabudowy, a to powoduje konieczność ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem o zmianę porządku obrad, tj. zniesienie punktu 9.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 24/12/VI z dnia 18 września 2012 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 182a).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 138/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 183a).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 (druk nr 163d).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A (druk nr 179a).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 177).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 178).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 181).
 12. Informacja na temat zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2011/2012.
 13. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 24/12/VI z dnia 18 września 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
Pan Daniel Rewers powiedział, że dwukrotnie był w Urzędzie chcąc przeczytać protokół, ale go nie otrzymał.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że protokół po przegłosowaniu przez Radę, będzie dostępny i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 24/12/VI z dnia 18 września 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Protokół nr 24/12/VI został przyjęty.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Zdaniem pana Daniela Rewersa w Puszczykowie łamane są prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Daniel Rewers przypomniał, że wcześniej mówił, co zrobi, jeśli jego sprawa nie zostanie załatwiona tak jak należy, dlatego teraz przystąpi do działania.
O godz. 17:10 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 12 radnych).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy w Urzędzie odbyło się spotkanie z panem Rewersem.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że nie spotkał się z panem Rewersem, ale zapoznał się z aktami sprawy i zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w uzasadnieniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz uzgodnił z panią Aliną Stempniak, że niezbędne będzie ponowne przeprowadzenie analizy przez uprawnionego urbanistę. Radca prawny Szymon Muszyński poinformował, że taka analiza została zlecona (zgodnie z zaleceniem SKO), a jej wyniki będą niezbędne do przygotowania decyzji w przedmiocie warunków zabudowy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy była wystosowywana jakaś korespondencja do zainteresowanych.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że wysłana została informacja do pana Rewersa o przedłużeniu terminu do końca października.
Odpowiadając na pytanie pana Daniela Rewersa, pani Alina Stempniak poinformowała, że plan zagospodarowania dla terenu, na którym znajduje się jego nieruchomości, jest w opracowaniu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 182a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że kapituła po rozpatrzeniu złożonych wniosków zaproponowała przyznanie nagród jak w przedłożonym projekcie.
Zastępca przewodniczącej Komisji Edukacji Kultury i Sportu Kinga Górna-Krzeszowiak poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
O godz 17.20 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 13 radnych).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz jako członek kapituły oceniającej wnioski powiedział, że trudno było dzielić środki, ponieważ trudno porównywać różnego rodzaju osiągnięcia.
Radny Piotr Bekas zapytał o znaczenie zapisu uzasadnienia, który mówi, że nagroda ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zapisy uzasadnienia są powtórzeniem zapisów z regulaminu przyznawania nagrody.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 168 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 138/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 183a).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że zmiana dotyczy tylko załącznika do uchwały, w którym błędnie podano powierzchnie działek.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zapoznała się z omawianym projektem uchwały i traktując go jako uporządkowanie stanu rzeczy, zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 138/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 169 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 (druk nr 163d).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że dotyczy terenu położonego w północnej części miasta o pow. ok. 16 ha. Początkowo teren objęty planem był dużo większy, ale ze względu na opóźnianie prac w stosunku do Studium, obszar planu został podzielony na 3 części. Obecnie obszar objęty planem graniczy od strony wschodniej z terenem WPN, od zachodniej z drogą wojewódzką, od północy z łąkami, a od południa z ul. Jasną i Źródlaną. Plan wyznacza funkcje dla poszczególnych obszarów, głównie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej wzdłuż ul. Poznańskiej.
Dla planu uzyskano zgodę Marszałka na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Projekt planu przeszedł wymaganą procedurę; był czterokrotnie wykładany do publicznego wglądu, uzyskując wszystkie opinie i uzgodnienia.
Przy wyłożeniu wpłynęły uwagi, z których 3 nie zostały uwzględnione (wykaz uwag stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały).
Omawiany projekt planu jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno – architektonicznej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zajmowała się powyższym projektem planu kilkakrotnie i po uzyskaniu wyjaśnień, zaopiniowała projekt pozytywnie.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy coś zmieniło się w przedłożonym projekcie planu w stosunku do projektu z ubiegłego miesiąca.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że nastąpiła jedynie zmiana tekstowa w § 19 ust. 1 pkt 2, gdzie dodano słowa: z terenów komunikacji publicznej”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos (Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż nie wziął udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr 170 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A (druk nr 179a).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że obszar planu obejmuje ok. 36 ha (obszar opracowania planu został podzielony na 2 części). Wyznaczono tereny funkcjonalne, głównie mieszkaniowe i usługowe (przy ul. Wiosennej i ul. Poznańskiej również teren zamieszkania zbiorowego).
Dla planu uzyskano zgodę Marszałka na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Projekt planu przeszedł wymaganą procedurę, uzyskując wszystkie opinie i uzgodnienia. Podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęły 2 uwagi, które nie zostały uwzględnione (wykaz uwag stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaproponowała wprowadzenie zapisu dot. odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej (poprawka przyjęta w głosowaniu przy 7 głosach „za” i 2 „wstrzymujących”). Przy uwzględnieniu tej poprawki projekt planu został zaopiniowany pozytywnie, przy 8 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Radny Krzysztof Jopek zapytał co stanie się w przypadku, gdy budynek zabytkowy rozpadnie się z powodu, gdy jego właściciel nie będzie posiadał środków na remont.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że osoba, o której mowa na razie stara się o wykreślenie budynku z rejestru zabytków oraz dodała, że środki na remont można starać się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego.
Radny Piotr Bekas zwrócił uwagę na niewłaściwą numerację stron w tekście uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0 (Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż nie wziął udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr 171 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 177).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że na posiedzeniach komisji konsultacjom poddane zostały dwie wersje podziału miasta na okręgi, z czego radni wybrali wariant pierwszy, który został przedłożony do uchwalenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja omawiała obie wersje podziału, z czego w wyniku głosowania wybrała wersję nr 1, przy 6 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” (w głosowaniu nad wersją nr 2 Komisja głosowała następująco: 3 głosy „za” i 6 głosów „przeciw”).
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja wybrała wersję nr 1 – przy 4 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 172 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 178).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ustawa o samorządzie gminnym przyznaje radzie prawo uchwalania wynagrodzenia burmistrza oraz dodał, że omawiany projekt został podpisany przez Wiceprzewodniczącego Rady i jest zgodny z zasadami wynagradzania pracowników samorządowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały 7 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 osobie niebiorącej udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 173 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 181).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że jest on podejmowany z powodu:
 • wprowadzenia projektu dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1,
 • konieczności zmiany terminów spłat kredytów.
W imieniu Burmistrza, Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił 2 autopoprawki do przedłożonego projektu:
 • w załączniku nr 2 w zadaniu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1” środki zabezpieczone powinny być latach 2013-2014 (a nie jak zostało błędnie zapisane w latach 2012-2013),
 • wprowadzanie kwoty 10.000 zł w roku 2013 na dokumentację zadania „Przebudowa 2 mieszkań w SP2 na świetlicę szkolną”.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do obecnie obowiązującej uchwały budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja, bez uwzględnienia przedstawionych właśnie autopoprawek, zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy mieszkania w SP 2 są puste.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jedno z mieszkań jest puste, ale dokumentację projektową Urząd zamierza przygotować na oba mieszkania.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pomimo iż jedno mieszkanie jest puste to trzeba wystąpić o zmianę przeznaczenia obiektu. Urząd zamierza zaproponować osobie, która zajmuje drugie mieszkanie zamianę na inny lokal.
Radny Piotr Bekas zapytał czy w związku z przedstawionymi zmianami, zachodzą jakieś zmiany w pkt 16 dotyczącym wskaźników.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zmiany nie mają wpływu na wskaźnik zadłużenia spłaty długu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 174 została przyjęta.
 
Ad 12. Informacja na temat zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2011/2012.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że radni otrzymali informację na temat zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2011/2012.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ten temat był omawiany podczas posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, a następnie zwrócił się z prośbą o zadawanie pytań.
Zastępca przewodniczącej Komisji Edukacji Kultury i Sportu Kinga Górna-Krzeszowiak powiedziała, że podczas posiedzenia Komisji dyrektorzy szkół omawiali sprawozdania z działalności swoich placówek.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził, że Rada przyjęła informację na temat zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2011/2012.
 
Ad 13. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że wszystkie wymagane oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Następnie oświadczenia majątkowe radnych zostały przekazane Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda, który nie przekazał jeszcze wyników swojej analizy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego, który w oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Miasta nie stwierdził nieprawidłowości.
 
Ad 14. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zapytała o spotkanie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, a radny Paweł Rochowiak zapytał o spotkanie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podczas zgromadzenia ZM „CZO - SELEKT”
rozmawiano na temat wysokości stawek za odbiór odpadów. Wiceburmistrz poinformował, że opublikowany został Statut Związku, co oznacza, że będzie mógł on przyjmować uchwały. Ponadto Puszczykowo zaproponowało wysokość stawek: 10 zł (dla osób segregujących odpady) i 15 zł (dla osób niesegregujących odpady). Głosowanie nad wysokością stawek ma się odbyć na początku listopada.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że gminy do 10 tys. mieszkańców będą traktowane jako jeden sektor i obsługiwane przez jedną firmę.
W sprawie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że niebawem wydane zostanie pozwolenie na budowę schroniska (kosztorys jego budowy został zmniejszony z 14 do 9 mln zł), które ma przyjmować do niespełna 400 psów. Starostwo Poznańskie może dofinansować jedynie 10% kosztów, czyli ok. 1 mln zł. Wiceburmistrz powiedział, że każda gmina musi mieć podpisaną umowę ze schroniskiem, a przytuliska są rozwiązaniem jedynie tymczasowym.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał o punkt sprawozdania dot. zjazdu wójtów, burmistrzów prezydentów miast i starostów.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że było to spotkanie cykliczne, poświęcone m.in. tematowi partnerstwa publiczno-prywatnego.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o statut Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej”.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że do projektu statutu wpłynęło ok. 170 uwag i poprawek. Zastępca prezydenta Miasta Poznania Mirosław Kruszyński zaproponował powołanie specjalnej komisji (w skład której weszliby przedstawiciele wszystkich gmin członkowskich), która miałaby zająć się opracowaniem statutu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał o spotkanie z menadżerem Raya Wilsona.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że menadżer przedstawił propozycję koncertu Raya Wilsona w przyszłym roku w Puszczykowie.
Radny Marek Barłóg zapytał czego dotyczyło spotkanie z panem Jackiem Malepszym.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że pan Jacek Malepszy jako wykonawca prac na ul. Matejki oddał inwestycje po wyznaczonym terminie, w związku z czym naliczone zostaną mu odsetki.
Radny Paweł Rochowiak zapytał o spotkanie z panem Leszkiem Nowakiem z firmy Geoprojekt.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że spotkanie dotyczyło przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców ws. budowy marketu przy ul. Magazynowej.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że prywatny inwestor zlecił firmie Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzenie badania. Sekretarz powiedział, że firma wykonująca badanie zwróciła się do Urzędu o udostępnienie informacji publicznej (liczbę punktów lokalowych). Urząd przekazał swoje uwagi co do treści pytania ankietowego (Czy jesteś za lokalizacją nowego marketu sieci dyskontowej w Puszczykowie u zbiegu ulic Poznańskiej i Magazynowej?).
Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że ankieta nie jest zlecona przez Urząd.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał na jakim etapie jest przygotowywanie planu dla ul. Magazynowej.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że niedługo projekt planu zostanie przedstawiony komisji, ale przekazany do uchwalenia najwcześniej w lutym.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy wyniki ankiety będą miały wpływa na decyzję Burmistrza.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że będą jedynie informacją.
Następnie radni oraz przedstawiciele Urzędu dyskutowali na temat możliwości wydzierżawienia terenu byłego MOSiR-u.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że od dłuższego czasu trwają prace nad umową dzierżawy terenu byłego MOSiR-u, której treść ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestora i jednocześnie zabezpieczyć interesy miasta.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaprosił na uroczystość odsłonięcia tabliczki na grobie śp. Aliny Rykowskiej-Zwolskiej – odznaczonej pośmiertnie tytułem „Zasłużonej dla Miasta Puszczykowa”, która odbędzie się we wtorek 30 października o godz. 12.00 na puszczykowskim cmentarzu.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami, na grobach osób, które otrzymały tytuł honorowy miasta, tabliczki zostaną umieszczone do 1 listopada.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o następujących pismach:
 • od p. Pukańskiego (pismo zostało skierowane do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta),
 • od Burmistrza Miasta ws. wyrażania opinii nt. wniosku pp. Lalek (pismo zostało omówione podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta),
 • wniosek do budżetu złożony przez OSP Puszczykowo,
 • projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania na okres 25 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej 11 - przedłożony przez grupę mieszkańców w ramach inicjatywy uchwałodawczej (powyższy projekt został przekazany Burmistrzowi do zaopiniowania).
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Dettloffa, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o odbywających się w mieście pracach Inei, która kładzie światłowód.
Wiceprzewodniczący Radu Janusz Szafarkiewicz poprosił, aby informacje na temat prac podejmowanych przez Ineę znalazły się w „Echu Puszczykowa”.
Radny Piotr Bekas zapytał kto zajmuje się przycinaniem koron drzew, które wyrastają ponad linie energetyczne oraz kiedy przeprowadzona zostanie kontrola w Bibliotece Miejskiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kwestia przycinania drzew jest monitorowana.
Odpowiadając na drugie pytanie, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że osobiście przeprowadza kontrolę w Bibliotece Miejskiej i zaraz po ukończeniu protokołu pokontrolnego przedstawi jej wyniki.
Wiceprzewodniczący Radu Janusz Szafarkiewicz powiedział, że już w zeszłym roku prosił o oświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Wysoką (obok szkoły), ale ciągle jest tam ciemno.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zajmie się powyższą sprawą.
 
Ad 21. Wolne głosy.
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za przyjęcie uchwały ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.35 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 25. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości