Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 26/12/VI26. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 27 listopada 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 26/12/VI
26. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 27 listopada 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.26.12
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.20
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 26. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum – obecnych 12 radnych (nieobecny radny Paweł Rochowiak; chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący zapoznania się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o zmianę w tytule projektu uchwały z pkt 6 porządku obrad polegającą na dodaniu wyrazu „rekreacyjno-”, wówczas tytuł projektu uchwały miałby brzmieć: „w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad złożonymi wnioskami o zmiany w porządku obrad, tj. dodanie punktu „Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie w latach 2010-2011” (jako pkt 15 porządku obrad) oraz zmiana w tytule projektu uchwały z pkt 6 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 25/12/VI z dnia 23 października 2012 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok (druk nr 186a).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (druk nr 185a).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zamiany gruntów (druk nr 184).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 188).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 189).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 190).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania na okres 25 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej 11 (druk nr 187).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 191).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 192).
 14. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie włączenia w granice WPN działek położonych w granicach administracyjnych miasta Puszczykowa, arkusze 1 i 2 według załącznika graficznego.
 15. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie w latach 2010-2011.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 25/12/VI z dnia 23 października 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 25/12/VI z dnia 23 października 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Protokół nr 25/12/VI został przyjęty.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Pani Helena Rewers powróciła do sprawy, którą ona i jej mąż podnosili na poprzednich sesjach, mówiąc, że przykro jej, iż u schyłku swojego życia musi walczyć o swoje prawa.
Następnie pan Daniel Rewers odczytał, wystosowane wcześniej do Rady Miasta, pismo (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że znana mu jest treść odczytanego pisma oraz przypomniał, że sprawa pp. Rewersów była niejednokrotnie poruszana podczas posiedzeń Komisji Spraw Społecznych. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że działalność rzemieślnicza sąsiadów pp. Rewersów działa od kilkunastu lat i nie było na nią skarg.
O godz. 17.26 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 13 radnych).
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że trudno mu się odnieść do bardzo ogólnych stwierdzeń z pisma pana Rewersa oraz że jeszcze nie zapoznał się z ponowną analizą urbanistyczną.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił, żeby w Urzędzie doszło do spotkania pp. Rewersów z Burmistrzem w celu właściwego rozwiązania sprawy oraz dodał, że Rada nie jest stroną w przedmiotowej sprawie.
Pan Daniel Rewers zadeklarował chęć rozwiązania sprawy.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok (druk nr 186a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że program wyznacza obszary w jakich miasto przewiduje współpracować z organizacjami pozarządowymi. W § 12 programu zapisana jest kwota, którą planuje się przeznaczyć na zadania (370.000 zł).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 175 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (druk nr 185a).
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że powyższy projekt uchwały został wywołany przez osoby zainteresowane inwestycją. Burmistrz przypomniał, że władze Puszczykowa już wielokrotnie podejmowały próby zagospodarowania terenu MOSiR-u, które jednak ze względów finansowych były niemożliwe do zrealizowania.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że opinie na temat obecnego projektu zagospodarowania tego terenu są generalnie pozytywne, z kilkoma uwagami np. dot. długości okresu dzierżawy. Jeśli dzisiaj Rada wyrazi zgodę na dzierżawę, będzie można przygotować wycenę gruntu oraz rozpocząć procedurę przetargową.
Burmistrz Andrzej Balcerek zgłosił autopoprawkę polegającą na uzupełnieniu projektu uchwały o wyraz „rekreacyjno-” w § 1 oraz w uzasadnieniu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 5 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 7 głosach „za” i 1 osobie, która nie wzięła udziału w głosowaniu.
Radny Marek Barłóg powiedział, że jego wątpliwość budzi długość okresu przewidywanej dzierżawy (okres 30 lat może zostać osiągnięty). Przez lata teren był niewłaściwie gospodarowany, ale pozbawianie miasta i mieszkańców takiego miejsca w centrum na tak długi czas uważa za nie do przyjęcia.
Radny Maciej Stelmachowski stwierdził, że było dużo pytań i uwag do tematu wydzierżawienia terenu byłego MOSiR-u, a dziś stoimy przed dylematem: czy przy braku pieniędzy wyrazić zgodę na dzierżawę i oddać inwestorowi teren na 30 lat, czy też poczekać 3-5 albo 10 lat aż miasto będzie miało więcej środków na wybudowanie obiektów na własny koszt. Dla radnego Macieja Stelmachowskiego pozbycie się terenu w centrum miasta na 30 lat jest również zbyt długim okresem.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że nie zgadza się z przedmówcami. Jego zdaniem przez najbliższe 10 lat miasta nie będzie stać na inwestycje w kwocie parunastu milionów złotych. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaznaczył, że dlatego prace nad projektem umowy z potencjalnym inwestorem trwały prawie rok, żeby jej zapisy jak najlepiej zabezpieczały interes miasta i mieszkańców.
Radna Małgorzata Szczotka przychyliła się do słów przedmówcy twierdząc, że z tego, co obecnie znajduje się na tym terenie mieszkańcy będą mogli korzystać nadal, a dodatkowo powstanie coś jeszcze.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że chyba nie możemy sobie pozwolić na zaniechanie działań dot. tego terenu, podczas gdy pojawia się możliwość jego zagospodarowania, zwłaszcza że znane są oczekiwania mieszkańców oraz środowisk sportowych wobec tego terenu.
Głos zabrał pan Gniewko Niedbała, który przychylił się do opinii radnego Macieja Stelmachowskiego, ponieważ być może nie będziemy mieć do końca wpływu na to, co tam miałby powstać. Pan Gniewko Niedbała zaproponował, żeby wstrzymać się z decyzją, by później starać się pozyskać na ten cel środki unijne.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jesteśmy tu po to, aby robić rzeczy pozytywne dla miasta i przychylne dla mieszkańców. Dodał, że odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami organizacji sportowych i nie tylko, których celem było opiniowanie projektów zagospodarowania terenu MOSiR-u. Uwagi i oczekiwania mieszkańców są w projektowanej umowie dzierżawy w 70-80% uwzględnione. Wiceprzewodniczący Rady podkreślił, że oddana w dzierżawę ma zostać jedynie 1/4 czy 1/3 część całego terenu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że dla mieszkańców najważniejsza jest budowa dróg, dlatego istotne jest, żeby inwestycja była w 100% finansowana ze środków zewnętrznych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wynik głosowania: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 2 głosy.
Uchwała Nr 176 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zamiany gruntów (druk nr 184).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że powstał on na wniosek Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, a zamiana gruntów odbędzie się w sposób bezgotówkowy i ma na celu poprawę układu komunikacyjnego i dojazdu do działek.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zamiany gruntów.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 177 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 188).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja uznała, iż przedmiotowa działka nie jest przydatna dla miasta, dlatego zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały przy 5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących”.
Obecny na sesji właściciel działki pan Walerian Talarczyk zapytał co ma zrobić z fragmentem gruntu, na którym nie może nic postawić oraz dodał, że za wykupem tej działki czeka już 16 lat.
Radny Władysław Hetman powiedział, że jak rozumie sytuacja zaistniała na skutek działalności miasta, dlatego uważa, że teraz miasto powinno sytuację naprawić.
Radny Piotr Bekas zapytał czy miasto dzieliło przedmiotową działkę.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że podział nastąpił na wniosek ówczesnych właścicieli działki i został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 4 głosy, „wstrzymało się” - 8 głosów.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 189).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, który dotyczy wykupu terenu pod drogę przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Morenowej - część B.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Na prośbę radnych, pan Waldemar Luther dokładnie przedstawił na mapie omawianą nieruchomość.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 178 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 190).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jest on kontynuacją podjętej wcześniej uchwały (nr 178).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 4 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących”.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o wycenę gruntów.
Pan Waldemar Luther poinformował, że ustalono cenę 120 zł/m2.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 179 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania na okres 25 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej 11 (druk nr 187).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał, otrzymane w dniu dzisiejszym, pismo od pana Gniewki Niedbały (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu), a następnie zapytał radcę prawnego czy w tym momencie pan Gniewko Niedbała może zmienić projekt uchwały.
Radca prawny Szymon Muszyński zapytał czy obecnie złożony projekt uchwały wynika z inicjatywy uchwałodawczej (na pewno poprzedni projekt był wynikiem inicjatywy uchwałodawczej). Zgodnie z § 25 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Puszczykowa, projekt uchwały złożony Przewodniczącemu Rady w ramach inicjatywy uchwałodawczej powinien być skierowany do Burmistrza, a później do komisji Rady. Dlatego wymagane byłoby przeprowadzenie tej procedury. Radca prawny Szymon Muszyński po wstępnym oglądzie złożonego dziś projektu uchwały stwierdził, że zgodnie z sformułowaną wcześniej opinią prawną, podjęcie decyzji w omawianej sprawie nie wymaga zgody rady, ponieważ użyczanie terenu należy do kompetencji burmistrza.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że należy przejść do procedowania projektu uchwały z inicjatywy uchwałodawczej, który wpłynął 12 października 2012 r. (projekt uchwały został przekazany Burmistrzowi do zaopiniowania i wraz z jego stanowiskiem oraz opinią prawną przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta.
Burmistrz Andrzej Balcerek odczytał swoje stanowisko (ww. stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się z prośbą o odczytanie opinii prawnej w sprawie omawianego projektu uchwały.
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał opinię prawną w sprawie omawianego projektu uchwały (ww. opinia prawna stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radna Elżbieta Czarnecka powiedziała, że zdaje sobie sprawę, iż jest jedyną radną, która opowiada się za OSP. Radna powiedziała, że straż doprowadziła do porządku teren przy ul. Nadwarciańskiej i zapytała co w zamian proponuje się OSP, która funkcjonuje.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że miasto poszukiwało terenu, na którym puszczykowska OSP mogłaby przechowywać swój sprzęt. Z OSP Puszczykowo podpisana została 3-letnia umowa użyczenia terenu przy ul. Nadwarciańskiej 11.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że jest również zwolennikiem puszczykowskiej OSP, ale miasto ma także, wynikający z ustawy, obowiązek znalezienia miejsca na „gratowisko” (teren jest estetyczny i nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców). Z perspektywy czasu, radny zauważa, iż błędem było użyczenie terenu OSP, która własnym kosztem i siłami doprowadziła miejsce do stanu użytkowania i teraz ma prawo czuć się poszkodowana.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że będzie głosował przeciwko projektowi uchwały, ze względu na konieczność przeznaczenia tego miejsca pod „gratowisko”.
Pan Dariusz Piechocki z OSP wyraził nadzieję, że miasto nie wypowie umowy przed zakończeniem 3-letniego okresu użyczenia oraz powiedział, że mieszkańcy Niwki nie życzą sobie w tym miejscu „gratowiska”.
Radna Małgorzata Hempowicz zasugerowała, żeby szczegółowo zapoznać się z informacjami na temat tego, jak ma wyglądać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyraził ubolewanie nad tym, co OSP napisała w swojej gazecie, ale zaznaczył, że jeśli damy sobie trochę czasu, to uda się znaleźć rozwiązanie i dla miasta i dla OSP. Ponadto dodał, że na razie nie wiadomo czy Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” uzna wskazane miejsce za właściwe do utworzenia PSZOK.
Pan Gniewko Niedbała powiedział, że inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców powstała na skutek braku dialogu.
Radny Piotr Bekas zapytał co stanie się, jeśli zostanie przyjęty projekt uchwały, co do którego radca prawny ma zastrzeżenia.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że uchwała będzie niezgodna z prawem i nie przejdzie przez nadzór prawny Wojewody.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż stwierdził, że nikt nie złożył wniosku o zniesienie projektu uchwały z porządku obrad, dlatego Rada powinna dokonać jej rozstrzygnięcia.
Radca prawny Szymon Muszyński przypomniał, że nadal można dokonać zmian w porządku obrad.
Radny Marek Barłóg powiedział, że z szacunku do mieszkańców, którzy podpisali się pod projektem, ale nie byli świadomi błędów prawnych jakie zawiera, Rada powinna wycofać projekt z obrad, dając tym samym szansę na poprawienie projektu i poddanie go pod głosowanie.
Zdaniem radcy prawnego Szymona Muszyńskiego pod głosowanie na sesji powinny być poddawane tylko projekty uchwał, które pod względem prawnym są poprawne.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił kilkuminutową przerwę.
O godz. 19.10 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że w związku z tym, że Statut milczy na temat zaistniałej sytuacji, projekt uchwały może zostać poddany pod głosowanie z uwagi na fakt, iż jest wynikiem inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przekazania do nieodpłatnego użytkowania na okres 25 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej 11.
Wynik głosowania: „za” - 1 głos, „przeciw” - 11 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 191).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dane finansowe 2012 roku są dostosowywane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 180 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 192).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując o zmianach:
w dochodach:
 • w dziale 600 wykreślono dotację w kwocie 500.000 zł z powiatu poznańskiego na remont ul. Poznańskiej, realizację przesunięto na 2013 r.,
 • w dziale 700 zwiększono dochody z najmu o kwotę 50.000 zł, wykreślono dochody w kwocie 221.502 zł z tytułu dotacji na przebudowę budynku przy ul. Niwka Stara (dotacja wpłynie w 2013 r.), zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 400.000 zł (nie wpłynęła żadna oferta na zakup działki przy ul. Jaskółczej),
 • w dziale 754 zwiększono dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 50.000 zł,
 • w dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 400.000 zł, zmniejszono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.000 zł, zwiększono o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zwiększono o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono o kwotę 12.000 zł dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • w dziale 758 zwiększono dochody z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym Miasta o kwotę 10.000 zł, wprowadzono dochody z tytułu kar umownych w kwocie 65.448 zł,
 • w dziale 801 zwiększono o kwotę 111.000 zł dochody z tytułu dotacji z gmin na dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Puszczykowo;
w wydatkach:
 • w rozdziale 60004 – zmniejszono o kwotę 27.357 zł dotację dla Miasta Poznania na transport publiczny,
 • w rozdziale 60014 – zmniejszono o kwotę 500.000 zł wydatki na remont ul. Poznańskiej,
 • w rozdziale 60016 – zmniejszono o kwotę 72.976 zł wydatki na budowę i modernizację dróg,
 • w rozdziale 70004 – zmniejszono o kwotę 400.000 zł wydatki na przebudowę i modernizację obiektów komunalnych – zmniejszenie wynika z przesunięcia płatności 50% wynagrodzenia za przebudowę budynku przy ul. Niwka Stara na 2013 r. oraz oszczędności na przetargu na to zadanie,
 • w rozdziale 75702 – zmniejszono o kwotę 106.721 zł wydatki na obsługę długu – oszczędności wynikają z korzystania w mniejszym stopniu niż planowano z kredytu na bieżące finansowanie Miasta oraz późniejszym zaciągnięciu długu na finansowanie planowanego deficytu,
 • w rozdziałach 80101-80146, 85401-85446 – dokonano przesunięć w planach finansowych szkół podstawowych,
 • w rozdziale 90013 – wykreślono wydatki w kwocie 22.000 zł na składkę inwestycyjną na budowę schroniska dla zwierząt,
 • w rozdziale 90015 – zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki na budowę oświetlenia– w wyniku oszczędności na przetargu na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Kraszewskiego,
 • w rozdziale 92116 – zwiększono o kwotę 6.000 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki – na dofinansowanie opracowania i wydruku książki pod roboczym tytułem „Dzieje ZHP w Puszczykowie”.
W przychodach i rozchodach:
 • zmniejszono rozchody Miasta o kwotę umorzonej raty pożyczki z WFOŚiGW – 30.000 zł,
 • zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych o kwotę 30.000 zł,
 • zmieniono sposób finansowania deficytu – zmniejszono finansowanie z wolnych środków pieniężnych o 30.000 zł, wprowadzono finansowanie z kredytów w kwocie 30.000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 181 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie włączenia w granice WPN działek położonych w granicach administracyjnych miasta Puszczykowa, arkusze 1 i 2 według załącznika graficznego.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Urząd przygotował projekt oświadczenia, które następnie zostało zaopiniowane przez Burmistrza.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt oświadczenia.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem oświadczenia ws. włączenia w granice WPN działek położonych w granicach administracyjnych miasta Puszczykowa, arkusze 1 i 2 według załącznika graficznego.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Oświadczenie Nr 1 zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad 15. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie w latach 2010-2011.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie w latach 2010-2011 (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz wyraziła zadowolenie z oceny działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odnosząc się do zarzutu z protokołu pokontrolnego dot. procedury organizowania nauczania indywidualnego, powiedział że w Urzędzie decyzje w tej sprawie zapadają w ciągu kilku dni, ale szkoły mogą mieć problem z zorganizowaniem nauczyciela i terminów.
 
Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedział na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o następujących pismach:
 • pismo od pana Daniela Rewersa (odczytane w pkt 4 porządku obrad),
 • pismo od wójta gminy Dopiewo (Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz powiedziała, że Komisja zajmowała się tą sprawą, a Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że przygotowana została negatywna odpowiedź na wniosek wójta Dopiewa),
 • pismo Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marka Barłoga informujące o posiedzeniu Komisji, podczas którego kontynuowane będą prace nad przyszłorocznym budżetem.
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radni zwrócili się z prośbą o zwracanie uwagi mieszkańcom, którzy palą w piecach materiały, których spalanie jest zabronione.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Pan Gniewko Niedbała odniósł się do pkt 11 porządku obrad, w którym Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania na okres 25 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej 11, informując że intencja mieszkańców była jasna i klarowna, pomimo formalnych nieścisłości. Pan Gniewko Niedbała powiedział, że pod projektem uchwały podpisało się ponad 400 mieszkańców, ponieważ nie zgadzają się na utworzenie w tym miejscu składowiska śmieci.
Pan Gniewko Niedbała poinformował, że OSP Puszczykowo przekazała radnym ponad 2 miesiące temu materiały nt. planów rozwoju jednostki, ale nie było żadnych pytań ani propozycji spotkania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że przed chwilą odczytał zaproszenie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta do udziału w posiedzeniu Komisji, podczas którego będzie również rozpatrywany wniosek OSP.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił pana Gniewka Niedbałę, aby nie używał sformułowania „składowisko”, bo to straszy mieszkańców, ale posługiwał się właściwym terminem „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak opowiedziała o przypadku osób, które podpisały się pod projektem uchwały, ponieważ wystraszyli się wizji „składowiska śmieci”, a później przeczytali artykuł w „Głosie Puszczykowa” informujący o PSZOK.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz powiedziała, że chciałaby żeby dialog pomiędzy Radą a OSP polegał również na wysłuchaniu tego, co radni mają do powiedzenia oraz stwierdziła, że OSP przyjmuje bardzo roszczeniową postawę.
Radny Piotr Bekas stwierdził, że OSP chce być traktowana inaczej niż pozostałe organizacje pożytku publicznego, które również są bardzo potrzebne mieszkańcom.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że w trakcie sesji radny Paweł Rochowiak telefonicznie usprawiedliwił swoją nieobecność.
O godz. 20.20 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 26. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości