Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 28/13/VI28. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 29 stycznia 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 28/13/VI
28. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 29 stycznia 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.28.13
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 18.55
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 28. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum – obecnych 14 radnych (chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący omówienia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wprowadzeniem jako pkt 12 porządku obrad: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Wolne głosy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2013 (druk nr 199).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2013 (druk nr 203).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A2 (180c).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 206).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo (druk nr 207).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 205).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 187/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk nr 208).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 165/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 września 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (druk nr 204).
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Wolne głosy.
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż uhonorowali panią ............, która udaremniła włamanie do sklepu.
Pani Halina Jóźwiak zapytała jak brzmiało pytanie w przeprowadzonej ankiecie dot. planowej budowy obiektu handlowego przy ul. Magazynowej/Poznańskiej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odpowiedział, że otrzymał opracowanie dotyczące przeprowadzonej ankiety oraz protest jednego z mieszkańców w powyższej sprawie. Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał treść pytania ankietowego:Czy jesteś za lokalizacją nowego obiektu handlowego sieci dyskontowej np. Lidl w Puszczykowie u zbiegu ulicy Poznańskiej i Magazynowej”.
Pani Halina Jóźwiak zapytała na jakim etapie przygotowania jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Magazynowej oraz zgłosiła problem zlokalizowanej przy ul. Strażackiej firmy, której maszyny m.in. koparki zastawiają i rozjeżdżają drogę oraz hałasują od wczesnych godzin porannych.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że 11 lutego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Magazynowej zostanie wyłożony do publicznego wglądu.
Odpowiadając na drugie pytanie, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przyjrzy się sprawie i w ciągu kilku dni spróbuje ją wyjaśnić.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla budynku handlowego przy ul. Poznańska/Magazynowa.
O godz. 17.20 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 15 radnych).
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2013 (druk nr 199).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie ze Statutem Miasta na pierwszej sesji nowego roku należy przyjąć plan pracy Rady Miasta.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja nie miała uwag do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas poinformował, że Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2013.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 193 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2013 (druk nr 203).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie ze Statutem Miasta, Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Miasta plan pracy do zatwierdzenia w terminie do 31 stycznia, który zawiera plan kontroli i przybliżoną liczbę spotkań.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2013.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 194 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A2 (180c).
Projektant planu pan Jędrzej Cesar przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował, że projekt planu uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja wielokrotnie opiniowała omawiany projekt uchwały, a jego ostatnią wersję zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy w okolicach USC nie będzie miejsc parkingowych.
Projektant Jędrzej Cesar odpowiedział, że w okolicach USC nie będzie miejsc parkingowych, ale dozwolone będzie parkowanie równoległe do drogi.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej - etap A2.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 195 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 206).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący dwóch małych działek przy ul. Kopernika zabudowanych chodnikiem.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały uznając, że ma on na celu uregulowanie zaszłości i doprowadzenie do stanu prawidłowego.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o cenę wykupu działek.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że ustalona została cena 120 zł/m2.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 196 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo (druk nr 207).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on przedłużenia wieloletniej dzierżawy trzech małych działek u zbiegu ul. Poznańskiej i Łąkowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 197 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 205).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ustawa Kodeks Wyborczy nakazuje podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania. Przedłożony projekt zakłada podział na 6 obwodów głosowania (z czego 1 będzie zlokalizowany w Bibliotece Miejskiej, której budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych) i uzyskał pozytywną opinię Komisarza Wyborczego w Poznaniu. Sekretarz Maciej Dettlaff zapewnił, że przeprowadzona zostanie szeroka akcja informacyjna dla mieszkańców, której celem będzie powiadomienie o wprowadzonych zmianach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 198 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 187/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk nr 208).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje gminom ustalenie górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (obecnie stawki są wyższe niż przewiduje uchwała z 2009 r.)
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedłożony w dniu dzisiejszym projekt uchwały różni się od projektu, który został przesłany tydzień temu, ponieważ podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych zdecydowano o dostosowaniu górnych stawek do faktycznie obowiązujących.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz potwierdziła, że podczas ostatniego posiedzenia dokonano zmian w wysokościach stawek.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały, ale nie opiniowała go, gdyż wówczas nie było pewności czy konieczne będzie podejmowanie omawianego projektu uchwały.
Na prośbę Przewodniczącego Rady, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał jakie stawki obowiązywały dotychczas (w przedłożonym projekcie uchwały stawki kształtują się następująco:
a) w pojemnikach o poj. 110/120 l 26 zł,
b) w pojemnikach o poj. 240 l 52 zł,
c) w pojemnikach o poj. 1,1 m³ 140 zł,
d) luz z załadunkiem 1 m³ 145 zł,”
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił uwagę, że dziś przyjęta uchwała będzie obowiązywać tylko do końca czerwca br., ponieważ później wejdzie w życie znowelizowana treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która radykalnie zmieni sposób odbioru odpadów komunalnych.
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę na konieczność zmiany terminu podanego w uzasadnieniu z „31 czerwca” na „30 czerwca”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 187/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 199 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 165/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 września 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (druk nr 204).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Miasto nie wykorzystało całej kwoty kredytu zaciągniętej w 2012 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 165/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 września 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 200 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że Rada otrzymała również sprawozdania pozostałych komisji.
 
Ad 13. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedział na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że otrzymał raport dotyczący przeprowadzonej ankiety (ws. lokalizacji obiektu handlowego) oraz protest jednego z mieszkańców w powyższej sprawie, które następnie przekazał radnym.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o otrzymanych pismach:
 • pisma (do wiadomości Rady) od Przewodniczącego Rady Miasta Luboń do zarządu ZM „CZO Selekt” i odwrotne,
 • wniosek mieszkańców ws. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” ks. kard. Marianowi Jaworskiemu,
 • wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla p. Wojciecha Szkudlarczyka.
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Piotr Bekas poprosił o szczegółowe informacje dotyczące decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego ws. ul. Magazynowej.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla budynku handlowego przy ul. Poznańska/Magazynowa. Decyzja SKO jest ostateczna, ale można ją zaskarżyć do sądu (co jednak nie wstrzyma prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Magazynowej, który 11 lutego zostanie wyłożony do publicznego wglądu).
Następnie dyskutowano nt.:
 • instalowania w mieście szerokopasmowego internetu przez firmę INEA,
 • kolejności odśnieżania dróg,
 • posiedzenia komisji mieszkaniowej,
 • procedurze zakupu budynku na Rynku.
Ad 16. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
O godz. 18.55 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 28. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości