Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 27/12/VI27. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 18 grudnia 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 27/12/VI
27. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 18 grudnia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.27.12
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 20.00
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 27. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum – obecnych 13 radnych (nieobecne radne Elżbieta Czarnecka i Kinga Górna-Krzeszowiak).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff, w imieniu Burmistrza Miasta, wniósł o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie (druk nr 202a) w punkcie 13.
Wobec braku sprzeciwu, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zmiany, o którą wniósł Sekretarz Miasta.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, Wstrzymuję się” - 0.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Puszczykowa.
 4. Ślubowanie radnego.
 5. Przyjęcie protokołu nr 26/12/VI z dnia 27 listopada 2012 r.
 6. Wolne głosy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 200).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 201).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puszczykowie zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną (druk nr 197).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 (druk nr 198).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej (druk nr 193).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 196).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie (druk nr 202a).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 195).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 194).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2013 rok.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, pani Klara Krzewińska, wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Miasta Puszczykowa nowo wybranemu radnemu, panu Tomaszowi Potockiemu.
 
Ad 4. Ślubowanie radnego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, odczyta rotę ślubowania, po czym nowo wybrany radny złoży ślubowanie słowami: „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał rotę ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Radny Tomasz Potocki złożył ślubowanie słowami „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
 
Ad 5. Przyjęcie protokołu nr 26/12/VI z dnia 27 listopada 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał, czy były uwagi do projektu protokołu nr 26/12/VI z poprzedniej sesji? Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 26/12/VI z dnia 27 listopada 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, Wstrzymuję się” - 0.
 
Ad 6. Wolne głosy.
Pan Daniel Rewers powrócił do sprawy, którą wraz z żoną podnosił na poprzednich sesjach i powiedział, że Burmistrz, nie uwzględniając ustaleń Samorządowego Kolegium Odwoławczego, podtrzymał wcześniejszą decyzję. Dodał też, że liczył na interwencję Rady, a wobec jej barku pozostaje mu samemu się bronić.
Następnie głos zabrał Pan Franciszek Ciszewski, który poruszył temat odśnieżania bocznych ulic wskazując, że jest ono niewystarczające.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ulice są odśnieżane według ustalonego standardu, boczne również, ale nie są posypywane solą, a w przypadku gdy występują duże spady wysokości, są posypywane piaskiem. Wiceburmistrz dodał, że zostanie sprawdzone, czy firma odśnieżająca nie pominęła żadnej ulicy, a na stronie internetowej zostanie umieszczony wykaz ulic wraz z określeniem standardu odśnieżania.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 200).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w związku z wyborem nowego radnego, pozostaje przypisać go do komisji Rady, aby mógł on wypełniać mandat. Sekretarz dodał, że w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, przygotowano dwa projekty uchwał dotyczące zmian w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz w Komisji Spraw Społecznych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał, czy radny Tomasz Potocki wyraża wolę przystąpienia do prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Radny Tomasz Potocki potwierdził chęć przystąpienia do prac komisji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja wyraża pozytywną opinię w związku z przystąpieniem radnego Tomasza Potockiego do jej prac.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 200).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Uchwała Nr 182/12/VI została przyjęta. Radny Tomasz Potocki nie brał udziału w głosowaniu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 201).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że tak jak w przypadku poprzedniej uchwały, konieczne jest przypisanie radnego Tomasza Potockiego do prac Komisji Spraw Społecznych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał, czy radny Tomasz Potocki wyraża wolę przystąpienia do prac Komisji Spraw Społecznych.
Radny Tomasz Potocki potwierdził chęć przystąpienia do prac komisji.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że komisja wyraża pozytywną opinię w związku z przystąpieniem radnego Tomasza Potockiego do jej prac.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 201).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Uchwała Nr 183/12/VI została przyjęta. Radny Tomasz Potocki nie brał udziału w głosowaniu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puszczykowie zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną (druk nr 197).
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że powierzenie dodatkowych zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wynika z założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o wyrażenie opinii komisji.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że komisja wyraża opinię pozytywną o projekcie uchwały.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puszczykowie zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną (druk nr 197).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Uchwała Nr 184/12/VI została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 (druk nr 198).
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nakazuje corocznie ustalić program, który określa główne kierunki działań. Sekretarz dodał, że program opłacany jest z opłat wnoszonych za udzielenie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz że kontynuowane są działania z lat poprzednich.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o przedstawienie opinii komisji Rady.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że komisja wyraża opinię pozytywną o projekcie uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył dyskusję.
Odpowiadając na pytania radnych Małgorzaty Hempowicz i Piotra Bekasa, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski wyjaśnił, że co dwa lata wśród gimnazjalistów przeprowadzana jest ankieta pozwalająca ocenić łatwość dostępu do alkoholu i wielkość problemu.
Ponadto dyrektorzy zgłaszają zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć i działalność profilaktyczną. Pan Karol Majewski dodał również, że statystycznie, sytuacja jest podobna do tej z lat poprzednich.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 (druk nr 198).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Uchwała Nr 185/12/VI została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej (druk nr 193).
Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że uchwała dotyczy przedłużenia dzierżawy na kolejne trzy lata, ponieważ dzierżawcy nie są zainteresowani kupnem.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o przedstawienie opinii komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Działkowej (druk nr 193).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Uchwała Nr 186/12/VI została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 196).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że uchwała jest podejmowana w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki, które warunkowane jest przeznaczeniem tej kwoty na cele termomodernizacyjne ze wskazaniem na inwestycję z tegorocznego budżetu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o przedstawienie opinii komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 196).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Uchwała Nr 187/12/VI została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie (druk nr 202a).
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że uchwała dotyczy nieruchomości w centrum Rynku, budynek został wystawiony na sprzedaż i po negocjacjach ustalono cenę brutto 750.000,00 zł płaconą w dwóch rocznych ratach za prawo użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku. Burmistrz dodał, że nabycie nieruchomości jest zasadne z uwagi na możliwość realizacji zadań własnych gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż, w związku z nieprzedstawianiem projektu uchwały na posiedzeniach komisji, otworzył dyskusję.
Radni dyskutowali o możliwym przeznaczeniu budynku. Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że rozważane są różne możliwości m.in. przeniesienie na rynek siedziby straży miejskiej, ale także biblioteki miejskiej, zaznaczył jednak, że przed podjęciem decyzji, będzie to dyskutowane także na posiedzeniach komisji Rady. Burmistrz Andrzej Balcerek wskazał, że w przypadku przeniesienia na rynek biblioteki, pomieszczenia na parterze starej szkoły mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy funkcje użyteczności publicznej, które były wskazane w umowie i które miał spełniać budynek na rynku, są obowiązujące.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, budynek ma spełniać głównie funkcje usługowe.
Radny Marek Barłóg zapytał, czy możliwe jest przeniesienie na rynek także punktu Eko-info.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że punkt Eko-info do 2015 roku musi pozostać w budynku przy dworcu.
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy pomieszczenia, które zajęłaby szkoła po bibliotece na pewno będą wystarczające dla jej potrzeb oraz czy rozważana jest budowa łącznika pomiędzy starą i nową szkołą?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, p. Ewa Budzyńska, która była obecna na posiedzeniu Komisji Edukacji, gdy rozmawiano o tej kwestii, wyraziła pozytywną opinię odnośnie ilości pomieszczeń. Wiceburmistrz dodał, że jeśli chodzi o łącznik, to według niego jest to temat, który jak najbardziej nadaje się do dyskusji. Jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę na zakup budynku na Rynku, Urząd będzie wówczas działać w kwestii jego adaptacji. Wtedy też, będzie można zastanawiać się z projektantami, czy będzie możliwe połączenie łącznikiem budynków szkoły i biblioteki.
Radny Marek Barłóg zapytał o cenę nieruchomości.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że budynek był wystawiony na sprzedaż przez kilka miesięcy, w wyniku negocjacji uzgodniono cenę brutto na 750.000,00 zł płatną w dwóch ratach, pierwsza w 2013 roku a kolejna w 2014 roku.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zakładając, że straż miejska zostanie przeniesiona na rynek, a nie jak wcześniej zakładano do budynku przychodni, czy Pozmed dalej planuje podpisać umowę z NFZ, czy w takim układzie nie będzie problemu z przychodnią.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że trzykrotnie spotykano się już z prezesem Pozmedu i otrzymano odpowiedź, że dalej chce prowadzić działalność na ul. Poznańskiej. Wiceburmistrz dodał, że przy odstąpieniu do wprowadzenia straży miejskiej do budynku przychodni, istnieje możliwość przeznaczenia na mieszkania całego piętra oraz wygospodarowanie jednego mieszkania na parterze.
Radny Marek Barłóg zapytał, jak miałoby wyglądać od strony organizacyjnej przeniesienie biblioteki na rynek.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że rozważane jest przeniesienie księgozbioru wraz z czytelnią.
Radny Piotr Bekas zwrócił uwagę, że dziś trzeba zdecydować o zakupie a o przeznaczeniu budynku dyskutować na komisjach.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poparł wypowiedź radnego i dodał, że adaptacja odbywałaby się w dwóch etapach tj. przedstawienie koncepcji i zatwierdzenie przez komisje a następnie przystąpienie do projektu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał o finansowanie związane z projektem.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w 2013 roku przewidziana jest pierwsza rata płatności i opłacenie projektu adaptacji.
Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie (druk nr 202a).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Uchwała Nr 188/12/VI została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 195).
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że jest to dostosowanie do projektu zmian w uchwale budżetowej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o przedstawienie opinii komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 116/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2012-2019 (druk nr 195).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Jena osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr 189/12/VI została przyjęta.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 194).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że konieczne są następujące zmiany:
Dochody:
 1. W dziale 756 zwiększono o kwotę 220.000 zł dochody z podatku od nieruchomości.
 2. W dziale 754 zwiększono dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 30.000 zł.
 3. W dziale 758 zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 70.103 zł.
Wydatki:
 1. Rozdział 60016 – Zmniejszono o kwotę 150.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg.
 2. Rozdział 70005 – Zwiększono o kwotę 200.000 zł wydatki na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi.
 3. Rozdział 71004 – Zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
Deficyt/Przychody/rozchody
 1. Zmniejszono deficyt o kwotę 320.103 zł.
 2. Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych o kwotę 320.103 zł.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o przedstawienie opinii komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r. (druk nr 194).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Jena osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr 190/12/VI została przyjęta.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że przyjęcie zmian w WPF jest konieczne w związku z podjęciem uchwały dotyczącej wykupu nieruchomości i zmianami w wydatkach bieżących związanymi ze zwiększeniem kursów autobusów na Stare Puszczykowo.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o przedstawienie opinii komisji Rady.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że uchwała była rozpatrywana wraz z uchwałą budżetowa i łącznie wyrażono opinię pozytywną.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował że projekty uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej i budżetu na kolejny rok uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wobec braku dalszych głosów, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
Uchwała Nr 191/12/VI została przyjęta.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2013 rok.
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn przedstawił podstawowe założenia projektu uchwały budżetowej na 2013 r. oraz autopoprawki Burmistrza do projektu:
w złącznikach 2-4
 1. Zwiększono wydatki bieżące na transport zbiorowy (rozdział 60004) o kwotę 18.000 zł.
 2. Zmniejszono wydatki bieżące na odszkodowania (rozdział 70005) o kwotę 219.000 zł.
 3. Zwiększono wydatki na wykup nieruchomości (rozdział 70005) o kwotę 450.000 zł.
 4. Przesunięto we wydatkach kwotę 20.000 zł z rozdziału 75023 (wynagrodzenia) na rozdział 75022 (usługi).
 5. Wprowadzono wydatki na dotacje w kwocie 1.000 zł (rozdział 75495).
 6. Zmniejszono wydatki na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 (rozdział 80101) o kwotę 260.000 zł.
 7. Wykreślono wydatki na dotacje w kwocie 2.000 zł (rozdział 80195).
 8. Zwiększono wydatki na dotacje (rozdział 85154) o kwotę 11.000 zł.
 9. Wprowadzono wydatki na dotacje (rozdział 90004) w kwocie 1.000 zł.
W treści uchwały:
 1. W podstawie prawnej wykreślono art. 239 ustawy o finansach publicznych.
 2. Paragraf 2 ust. 2 pkt 1 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 190.000 zł.
 3. Paragraf 2 ust. 2 pkt 2 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 190.000 zł.
 4. Paragraf 3 ust. 2 – zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani o kwotę 11.000 zł.
Następnie Skarbnik Miasta Piotr Łoździn odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg odczytał opinię i treść złożonej przez komisję poprawki oraz poinformował, że komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.
Skarbnik Miasta Piotr Łoździn poinformował, że treść złożonej poprawki została uwzględniona w odczytanej wcześniej autopoprawce Burmistrza.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył dyskusję. Wobec braku głosów, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2013 rok.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała nr 192/12/VI w sprawie budżetu Miasta Puszczykowa na 2013 rok została przyjęta.
 
Ad 18. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedział na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
W związku z pytaniem radnej Małgorzaty Hempowicz, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił najnowsze ustalenia związane z wprowadzeniem tzw. podatku śmieciowego. Ponadto wiceburmistrz przedstawił obawy dotychczasowych firm odbierających odpady w związku ze wzrostem opłat za wjazd na wysypisko.
Następnie radny Piotr Bekas poprosił o przedstawienie stan prawnego ulicy Jasnej.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że ulica w 90% stanowi własność skarbu państwa, a w 10% jest to własność osób prywatnych.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że pozwolenie na budowę i dokumentacja zostały wykonane w 2007 roku.
Pan Piotr Bekas zapytał, czy należy się liczyć z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał panią Barbarę Mulczyńską-Dywan o udział w spotkaniu dotyczącym uruchamia on-line Systemu Ewidencji Przedsięwzięć do realizacji, w odniesieniu do tzw. północnej obwodnicy Poznania (z nowego Wielkopolskiego Programu Operacyjnego), które odbyło się w Urzędzie Miasta w Luboniu.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania środków na zadania prowadzone wspólnie przez kilka gmin i zastanawiano się, jakie mogłyby być to zadania. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że wskazano na możliwość pogłębienia Warty, wspólne ścieżki rowerowe z Mosiny do Poznania, kolejne spotkanie wstępnie wyznaczono na 10 stycznia 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał o zapytał o sprawę rozbudowy drogi nr 430.
Pani Barbara Mulczyńslka-Dywan odpowiedziała, że w związku z różnymi opiniami wśród mieszkańców, miasto nie chce zajmować zdecydowanego stanowiska.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o wspólne inwestycje z Aquanetem.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że Aquanet przedstawił bardzo niekorzystną umowę, której nie podpisaliśmy, wystąpiliśmy z pytaniem o możliwość realizacji z funduszu spójności i czekamy na odpowiedź.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał, jak Burmistrz zapatruje się na sondaż Geobudu i czy miasto będzie się kierowało jego wynikami.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że ankieta przeprowadzona przez pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na prośbę inwestora jest traktowana tylko informacyjnie. Burmistrz dodał, że stanowisko miasta jest przeciwne przeciwne powstawaniu sklepów wielkopowierzchniowych na terenie Puszczykowa.
 
Ad 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił usprawiedliwienia nieobecnych radnych Kingi Górnej-Krzeszowiak i Elżbiety Czarneckiej. Ponadto Przewodniczący poinformował, że wraz z Burmistrzem miał przyjemność wziąć udział w uroczystości wręczenia odznaczeń dla par małżeńskich.
 
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Brak głosów.
 
Ad 21. Wolne głosy.
Radny Maciej Stelmachowski zawiadomił, że 27 grudnia o godz. 15.00 wstąpi w związek małżeński i zaprosił radnych na uroczystość zaślubin do kościoła pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek odczytał podziękowania przesłane przez wspólnotę mieszkaniową „Rusałka” za pomoc w sfinansowaniu remontu dachu.
Ponadto Burmistrz poinformował o możliwości powstania punktu sprzedaży paliw. Burmistrz wyjaśnił, że z PSS „Społem” skontaktowała się firma, która w kooperacji ze sklepem, prowadzi sprzedaż paliwa tylko w godzinach pracy sklepu.
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż, o godzinie 20.00 zamknął 27 posiedzenie Rady.
 
 
Protokolant
/-/ Katarzyna Szykulska
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości