Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 30/13/VI30. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 19 marca 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 30/13/VI
30. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 19 marca 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.30.13
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.00
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 30. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum – obecnych 12 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Bogumiły Dolskiej; chwilowa nieobecność radnych Macieja Stelmachowskiego i Pawła Rochowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę zaproponowanego porządku obrad, przedstawia się on następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 29/13/VI z 19 lutego 2013 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 213).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2013 (druk nr 216).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 214).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 211).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 (druk nr 215a).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 212a).
 11. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 29/13/VI z 19 lutego 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 29/13/VI z 19 lutego 2013 r.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 29/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Jeden z mieszkańców poruszył kwestię niewystarczającej liczby znaków drogowych, np. na ul. Wąskiej.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że znaki zostaną uzupełnione.
O godz. 17.08 do obradujących dołączyli radni Maciej Stelmachowski i Paweł Rochowiak (obecnych 14 radnych).
Następnie głos zabrał pan Daniel Rewers, który ponownie odniósł się do poruszanej wcześniej sprawy otrzymanej decyzji dot. ustalenia warunków zabudowy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy pan Daniel Rewers ma jakiś wniosek do Rady.
Pan Daniel Rewers odpowiedział, że chciałby, aby Rada zajęła się tą sprawą.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał Burmistrza Miasta czy chciałby się ustosunkować do wypowiedzi pana Rewersa.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że podczas posiedzeń komisji wyczerpująco wypowiedział się w powyższej sprawie.
Pan Jerzy Bolewski poinformował, że 27 lutego złożył wniosek o warunki zabudowy na swój istniejący już budynek i wie, że otrzyma decyzję odmowną. Ponadto zapytał jak można przygotowywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bez Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz ostrzegł Radę Miasta, by nie brała w tym udziału.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w opracowaniu już od 4 lat, a Studium jest nadal obowiązujące.
Pani Gabriela Ozorowska zapytała czy podjęte zostały decyzje ws. ewentualnego przeniesienia biblioteki (w tej sprawie SPP wystosowało pismo, na które nie uzyskało jeszcze odpowiedzi), ponadto poinformowała, że SPP złożyło wniosek o nadanie nazwy jednej z ulic (proponując nazwanie placu przy krzyżu) oraz zapytała czy są przewidziane konsultacje społeczne ws. zagospodarowania terenu zakola Warty.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że ws. biblioteki nie podjęto jeszcze decyzji; rozpatrzeniem wniosku o nadanie nazwy ulicy zajmie się Komisja, natomiast w kwestii konsultacji społecznych powiedział, że w najbliższym czasie nie planuje się podjęcia działań związanych z zagospodarowaniem terenu zakola Warty.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 213).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zajmowała się ww. projektem uchwały, jednak poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Komisja zapytała:
 • dlaczego w przedłożonym Regulaminie brakuje definicji przyłącza wodociągowego i czy taki zapis nie powinien się w nim znaleźć,
 • o zapis w rozdziale V § 19 – czy całkowity koszt budowy przyłącza do sieci wodociągowej leży po stronie właściciela nieruchomości,
 • co należy rozumieć przez „urządzenia pomiarowe”.
Kierownik Biura Zarządu Spółki Aquanet pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że zawartość i zakres regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków reguluje ustawa oraz poinformowała, że definicje przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego są zapisane w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w związku z tym, w regulaminie, który jest aktem wykonawczym prawa miejscowego, nie można powielać zapisów ustawowych.
Odpowiadając na drugie pytanie, pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że: Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.”
Odpowiadając na trzecie pytanie, pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że urządzenie pomiarowe to urządzenie, które mierzy ilość ścieków (w odróżnieniu od wodomierza, który mierzy ilość wody).
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że pojawiło się również pytanie dlaczego Aquanet nie zakłada na przyłączach urządzeń pomiarowych i odwołując się do ustawy poinformowała, że koszty montażu i zakupu wodomierzy głównych to koszty, które ponosi przedsiębiorstwo, natomiast koszty urządzeń pomiarowych ponosi odbiorca usług (i jest to spory wydatek).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgłaszane wątpliwości wiązały się głównie z tym, że w ustawie z 2001 roku podana jest definicja przyłącza, ale później zapadały wyroki sądowe, m..in. wyrok NSA, według którego przyłączem nazywa się tylko ten odcinek, który znajduje się na terenie nieruchomości odbiorcy (co oznacza, że przyłącze zaczyna się od granicy nieruchomości). Podczas posiedzenia Komisji powstała wątpliwość czy odcinek od granicy nieruchomości do głównej sieci wodociągowej jest własnością administratora sieci i czy administrator sieci nie powinien partycypować w budowie pozostałego odcinka albo w inny sposób rozliczać się z wykonawcą przyłącza. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o odniesienie się do przedstawionego wyroku sądu.
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła odczytała z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definicję przyłącza kanalizacyjnego, powiedziała, że zna co najmniej trzy interpretacje przytoczonej definicji oraz że spółka Aquanet nie zgadza się interpretacją definicji ustaloną w wyroku sądu najwyższego. Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że spółka Aquanet stoi na stanowisku, że jeśli jest studzienka kanalizacyjna w nieruchomości odbiorcy to przyłączem jest odcinek między studzienką a siecią, natomiast jeśli nie ma studzienki w nieruchomości odbiorcy to przyłączem jest odcinek między siecią a granicą nieruchomości. Ponadto dodała, że jeśli Aquanet realizuje inwestycję finansowaną ze środków unijnych, w przypadku gdy budowana jest sieć i wyprowadzane są elementy sieci do granicy nieruchomości, wówczas koszty ponoszone są przez Aqanet. W każdym innym przypadku, gdy odbiorca sam podejmuje inicjatywę budowy przyłącza kanalizacyjnego, wówczas powinien ponieść koszty jego budowy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta nie zajęła stanowiska wobec omawianego projektu uchwały.
Zdaniem radnego Andrzeja Dettloffa interpretacja definicji przyłącza, którą przyjął Aquanet powinna się znaleźć się w regulaminie.
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła przypomniała, że przedłożony regulamin nie jest regulaminem Aquanetu, ale zaznaczyła, że spółka Aquanet może przygotować i przedłożyć Radzie oficjalne stanowisko zarządu spółki dot. interpretowania definicji przyłącza.
Radny Piotr Bekas powiedział, że intencją było, aby ustalić kto buduje, kto ponosi koszty naprawy i eksploatacji, zwłaszcza jeśli istnieją różne interpretacje definicji ustawowej. Zdaniem radnego przedłożony projekt regulaminu jest niespójny.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że jeśli istnieje definicja przyłączy w ustawie to nie ma możliwości prawnej regulowania tego w dokumencie niższej rangi. Ponadto dodał, że problemem nie jest sama definicja tylko jej interpretacja, dlatego sugeruje aby odczytywać ją literalnie. Radca prawny Szymon Muszyński odczytał definicję przyłącza kanalizacyjnego i powiedział, że w jego mniemaniu studzienka kanalizacyjna jest elementem przyłącza. Natomiast w przypadku gdy nie ma studzienki przyłączem jest odcinek do granicy nieruchomości gruntowej, patrząc od strony budynku.
Według radnego Piotra Bekasa przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu. Jeśli nie ma studzienki to przyłączem jest odcinek do granicy, a jeśli jest studzienka to przyłączem jest odcinek do studzienki, ale bez niej (nawet jeśli studzienka znajduje się na terenie odbiorcy to i tak należy do administratora sieci).
Radny Paweł Rochowiak zauważył, że przyjęcie konkretnej interpretacji jest tak ważne, ponieważ po uchwaleniu regulaminu, po przeciwnej stronie dużej spółki jaką jest Aquanet stanie każdy właściciel posesji.
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła zgodziła się z przedmówcą, ale przypomniała, że w regulaminie już nic innego nie może zostać wpisane oraz że procedowany właśnie projekt regulaminu nie jest aktem o nowej treści. Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że dopóki Rada Miasta Puszczykowa nie uchwali nowego regulaminu, będzie obowiązywał regulamin Miasta Poznania, który w swym brzmieniu jest niemal identyczny do przedłożonego (nic nie zmieni się dla odbiorców usług).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia mediów na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, natomiast w omawianym projekcie regulaminu ten obowiązek zostaje scedowany na Aquanet, który ma z kolei swoje plany inwestycyjne i odpowiada zainteresowanym mieszkańcom, że w ciągu najbliższych lat nie ma w swoim planie danej inwestycji wykonać. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał jak w takim wypadku pogodzić ustawowy obowiązek Miasta z omawianym projektem regulaminu.
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że w tym roku najprawdopodobniej Rada Miasta Puszczykowa będzie uczestniczyła w rozmowach nt. wieloletnich planów inwestycyjnych Aquanetu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że spółce Aquanet kierującej się względami ekonomicznymi, nie będzie opłacało się wybudować odcinka do 1 czy 2 posesji np. na starym Puszczykowie – zatem w jaki sposób zagwarantować mieszkańcom media, które muszą być zapewnione z mocy ustawy.
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że spółka Aquanet może inwestować tylko tyle, ile posiada środków, ale priorytetowymi są inwestycje, na które można pozyskać środki zewnętrzne.
Radny Marek Barłóg również wyraził zaniepokojenie sprzecznością, wynikającą z obowiązku ustawowego Miasta a interesem spółki, na którą ten obowiązek został scedowany.
Radny Piotr Bekas odnosząc się do zapisów projektu regulaminu zapytał o parametry dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem informując, że ciśnienie wody zwłaszcza na górnym Puszczykowie jest bardzo niskie. Ponadto radny zapytał co w sytuacji, gdy ktoś chciałby się podłączyć do sieci, ale studzienka znajduje się poza nieruchomością – co z tym odcinkiem, czy Aquanet ma obowiązek go przejąć, na czyj koszt budowane jest przyłącze?
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że żadne normy ani przepisy nie regulują jakie powinno być ciśnienie wody (Aquanet posługuje się normami podanymi na urządzeniach). Ciśnienie wody zostało określone w przepisach przeciwpożarowych i są to 2-6 barów. Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że w wysokich rejonach Puszczykowa ciśnienie może być obniżone, ale zaproponowała, żeby wszystkie przypadki zgłaszać przedsiębiorstwu.
Odpowiadając na pytanie dot. budowy przyłączy pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że w ustawie zapisano kto realizuje budowę przyłączy, kto jest ich właścicielem i za nie odpowiada. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci musi wystąpić do spółki o warunki i uzgodnić projekt, a następnie wykonuje przyłącze. Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że spółka stoi na stanowisku, że przyłącze do sieci wykonuje odbiorca usługi, który jest jego właścicielem (ponosząc koszty eksploatacji itp.).
Zdaniem radnego Piotra Bekasa w projekcie regulaminu zapis dot. przyłącza jest inny.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał co w sytuacji, jeśli Rada nie uchwali omawianego regulaminu
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że definicji przyłącza nie można zapisać w regulaminie, gdyż jest podana w ustawie. Kwestią sporną pozostaje jeszcze §19.
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że §19 powinien zostać, ponieważ jest spójny z zapisem ustawy.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że zapis §19 jest powieleniem zapisu z ustawy, dlatego nie jest konieczny w regulaminie
Z związku z poruszeniem sprawy §21, pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że paragraf ten nie kreuje właściciela, odpowiedzialnego za budowę przyłącza, ale mówi o tym, że przedsiębiorstwo wydaje i określa warunki techniczne podłączenia.
Radny Piotr Bekas powiedział, że Aquanet jest monopolistą i jeśli ktoś chce mieć wodę musi podpisać konkretne warunki. Radny wyraził obawę, że jeśli Rada uchwali przedłożony regulamin, to na końcu mieszkaniec zostanie sam naprzeciw ogromnego przedsiębiorstwa jakim jest Aquanet.
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że przyjmując regulamin Rada uwiarygodni go przed mieszkańcami i tym samym usankcjonuje politykę Aquanetu.
Radca prawny Szymon Muszyński poinformował o możliwości skierowania do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pytania czy w przypadku Aquanetu nie dochodzi do stosowania niedozwolonych praktyk monopolistycznych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ponowił pytanie o konsekwencje nieuchwalenia regulaminu.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że skoro na danym terenie działa przedsiębiorstwo to musi ono posiadać regulamin działania na tym terenie. W przypadku jego nieuchwalenia mamy sytuację, że na danym terenie jest przedsiębiorstwo, które de facto funkcjonuje, ale bez regulaminu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 0 głosów, „przeciw” - 10, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę.
O godz. 18.35 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady (obecnych 13 radnych; chwilowa nieobecność radnego Piotra Bekasa).
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2013 (druk nr 216).
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt nałożyła na rady gmin obowiązek corocznego przyjmowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Stronami Programu są: Miasto Puszczykowo, tymczasowe Przytulisko dla bezdomnych psów w Łęczycy, Fundacja „Głosem Zwierząt”. Kwota przeznaczona na realizację Programu to 55 tys. zł.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie.
Radny Władysław Hetman zauważył literówkę w § 6 Programu: powinno być „kastracji zwierząt” zamiast „kastracja zwierząt”.
Radny Tomasz Potocki zapytał czy Straż Miejska ma techniczne warunki do wyłapywania zwierząt.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że Straż dysponuje samochodem, siatkami oraz pętlą do wyłapywania psów. W przypadku psów agresywnych korzysta się z pomocy weterynarza, który wycisza psa. Komendant poinformował, że Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych obiecała, że może w tym roku znajdą się środki na zakup nowego pojazdu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2013.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 203/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 214).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że nabycie działki pozwoli na przedłużenie ul. Morenowej, a w przyszłości połączenie z ul. Myśliwską.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o cenę wykupu.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że cena wynosi 120 zł/m2.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 204/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 211).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Powiat Poznański zwrócił się z prośbą o wsparcie przy realizacji zadania dot. przebudowy ul. Łęczyckiej w Wirach. Wkład Puszczykowa miałby wynieść 1000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 205/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 (druk nr 215a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z druku nr 215.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zmiana numeru druku na 215a wynika z rozszerzenia uzasadnienia oraz dodania objaśnień w formie kolejnego załącznika do uchwały.
Radny Maciej Stelmachowski poprosił o podanie przykładów zadań, na które Burmistrz będzie mógł zaciągać zobowiązania.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w uzasadnieniu podstawowe zadania zostały wymienione i są to głównie zadania dot. mediów (energia, woda, gaz), ochrona.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Uchwała Nr 206/13/VI została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 212a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały:
Dochody:
 • w dziale 758 zmniejszono o kwotę 25.215 zł subwencję oświatową,
 • w dziale 852 zwiększono dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł.
Wydatki:
 • w rozdziale 60014 – wprowadzono wydatki w kwocie 1.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont odcinków: od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej”,
 • w rozdziale 60016 – zmniejszono o kwotę 1.000 zł wydatki na budowę ulicy za Rynkiem,
 • w rozdziale 70005 – zmniejszono o kwotę 25.215 zł wydatki na odszkodowania,
 • w rozdziale 85214 – zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na wypłatę zasiłków, w związku z otrzymaną dotacją.
O godz. 18.57 do sali powrócił radny Piotr Bekas (obecnych 14 radnych).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w papierowej wersji załącznika nr 4 brakuje drugiej strony (załącznik przesłany w wersji elektronicznej był kompletny). Ponadto Skarbnik dodał, że zmiana numeru druku na 212a wynika z uzupełnienia projektu o załącznik nr 4, tj. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu miasta w 2013 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z druku nr 212.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 207/13/VI została przyjęta.
 
Ad 11. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedział na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o następujących pismach:
 • od Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa ws. nadania nazwy ulicy (pismo zostało skierowane do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta),
 • od mieszkańców ul. Jałowcowej wraz z odpowiedzią Urzędu,
 • wniosek o przyznanie stypendium sportowego,
 • od pana Marka Grzyba,
 • protest Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa przeciwko przeniesieniu biblioteki do budynku na Rynku. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że powyższa sprawa będzie omawiana podczas posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 16 kwietnia.
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Piotr Bekas zapytał o prace prowadzone na ul. Cichej.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że na ul. Cichej kładziony jest kabel energetyczny.
Radny Andrzej Dettloff poinformował, że mieszkańcy ul. Kosynierów Miłosławskich zgłaszają, że ponowna zabudowa chodnika po pracach przeprowadzonych przez Ineę nie jest wykonana jak należy.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że Inea wykonywała swoje prace w okresie, gdy nie powinno się ich wykonywać (ze względu na niskie temperatury), ale dodała, że prace te objęte są 2-letnią gwarancją.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła, że pomimo równania ul. Podleśnej na odcinku między ul. Wiosenną a Cienistą nadal są dziury.
Radny Andrzej Dettloff ponowił prośbę o interwencję w sprawie mrugającej lampy przy ul. Kosynierów Miłosławskich.
Odpowiadając na pytanie radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak, Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że przepłaszania dzików odbywa się np. za pomocą petard.
Radny Tomasz Potocki zapytał czy firma Inea była jedyną firmą, która mogła wykonać inwestycję internetową – czy nie można było skorzystać z innej firmy, która nie kładłaby światłowodu, ale zastosowałaby nowoczesne technologie LTE lub NGA.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wybór Inei był niezależny od Miasta (firma Inea wygrała konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski na położenie sieci światłowodowej do Leszna).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że na przejściu dla pieszych przy SP1 miał miejsce kolejny wypadek i zaapelował, aby zwrócić się do zarządcy drogi o ustawienie dodatkowego oświetlenia.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się do Burmistrza z prośbą o przygotowanie odpowiedzi dla pana Andrzeja Skuzy, którego wniosek był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Pani Gabriela Ozorowska zapytała:
 • dlaczego SPP nie otrzymało odpowiedzi na pismo,
 • dlaczego Puszczykowo nie uczestniczy w konsultacjach społecznych dot. projektu planu ochrony dla WPN,
 • dlaczego w WPF przeznacza się tylko 30 tys. na ochronę zabytków,
 • co będzie działo się z budynkiem „Mimoza”,
 • dlaczego zaledwie 1000 zł zostało przeznaczone na utrzymanie zieleni.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przeprosił za brak odpowiedzi, ale zaznaczył, że dopóki nie będzie wiadomo co z sytuacją w Szkole Podstawowej nr 1, nie może udzielić konkretnej odpowiedzi.
Następnie Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków Urząd jest zobowiązany do wykonania szczegółowej ekspertyzy budynku „Mimozy”, która może zostać wykonana dopiero po opuszczeniu budynku przez lokatorów (a dopiero po przeprowadzeniu ekspertyzy będzie można zdecydować o dalszym losie „Mimozy).
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że 1000 zł na utrzymanie zieleni dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych (w budżecie na ten cel przeznaczone są dużo większe środki), natomiast 30 tys. zł przeznacza się na renowację zabytków, które znajdują się w rękach prywatnych właścicieli.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował również, że zawsze delegowany jest pracownik do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu planu ochrony dla WPN.
Pani Krystyna Marcolla powiedziała, że po pracach przeprowadzonych przez Ineę nawierzchnia ścieżki rowerowej (przy wjeździe do miasta) jest zniszczona i wyraziła nadzieję, że firma ją naprawi.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński i Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedzieli, że ułożenie nawierzchni zostanie sprawdzone i, w miejscach gdzie będzie to konieczne, naprawione przez Ineę.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych i o godz. 20.00 zamknął 30. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości