Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 31/13/VI31. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 31/13/VI
31. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.31.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.40
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 31. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum – obecnych 12 radnych (chwilowa nieobecność radnych Macieja Stelmachowskiego, Pawła Rochowiaka i Krzysztofa Jopka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił, aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego Ryszarda Cellera – radnego Miasta Puszczykowa I kadencji.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu Burmistrza Miasta, Skarbnik Piotr Łoździn złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 z druku nr 223.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz uwzględnieniem złożonego wniosku.
Wynik głosowania: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Porządek obrad wraz z uwzględnieniem złożonego wniosku został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 30/13/VI z 19 marca 2013 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 (druk nr 222).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, działka nr 510 (druk nr 219).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa (druk nr 217a).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej (druk nr 220).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 218).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 (druk nr 223).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 221).
 12. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 30/13/VI z 19 marca 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 30/13/VI z 19 marca 2013 r.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 30/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Mieszkaniec ul. Powstańców Wlkp. pan Gabriel Postrzelany powiedział, że 2-3 lata temu zwrócił się do Urzędu o nierównanie tej ulicy, ponieważ to pogarszało jej stan. Pan Postrzelany powiedział, że w zeszłym tygodniu wyrównano ulicę, co spowodowało powstanie „krawężnika”, który zatrzymywał wodę na ulicy (wcześniej spływała do lasu).
O godz. 17.12 do obradujących dołączył radny Krzysztof Jopek (obecnych 13 radnych).
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że troje mieszkańców prosiło o wyrównanie ul. Powstańców Wlkp. na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Nowej. Ponadto starszym osobom, które tą drogą chodzą do kościoła, wygodniej poruszać się po wyrównanej nawierzchni.
O godz. 17.14 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 14 radnych).
Pan Gabriel Postrzelany zaproponował zrobienie w tym miejscu strefy ciszy lub ograniczenia ruchu.
Pani Juta Kędziora zapytała o poruszaną wcześniej sprawę firmy Litz.
O godz. 17.23 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 15 radnych).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wystosowane zostało pismo do firmy, której maszyny uszkadzają krawężniki i zieleń.
W związku z modernizacją linii kolejowej pani Gabriela Ozorowska zapytała jakie skutki będzie miała wycinak drzew i postawienie ekranów akustycznych (zwłaszcza na terenach, gdzie nie ma zabudowań) – czy są w tym zakresie prowadzone jakieś rozmowy. Następnie pani Gabriela Ozorowska zapytała czy Burmistrz autoryzował wywiad opublikowany w „Głosie Puszczykowa”, który jej zdaniem zawiera istotne przekłamania i godzi w dobre imię Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o wystosowanym odwołaniu do Ministerstwa Transportu, ale jednocześnie stwierdził, że obecnie Miasto jest bezsilne w kwestii inwestycji PKP, ponieważ uzgodnienia dokonane w poprzedniej kadencji są zatwierdzone.
Nawiązując do drugiego pytania, Burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił się z prośbą o złożenie pytania na piśmie oraz poinformował, że wówczas ustosunkuje się do uwag.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 (druk nr 222a).
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że powyższy projekt planu był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji oraz że został przygotowany w bardzo krótkim czasie. Według Urzędu jak i mieszkańców przedłożony projekt planu miał zabezpieczyć tę część Miasta przed zagospodarowaniem niezgodnym z obecnym charakterem terenu. Przeciągająca się procedura uchwalenia planu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo wielu niekorzystnych decyzji.
Projektantka Ewa Stojczyk przedstawiła ww. projekt uchwały (w formie prezentacji multimedialnej), informując o głównych założeniach planu.
Projektantka Ewa Stojczyk omówiła wszystkie zgłoszone do planu uwagi oraz sposoby ich rozstrzygnięcia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.
Projektantka Ewa Stojczyk odpowiedziała na pytania radnych, informując m.in. że skutki finansowe planu są ujemne, ponieważ wiążą się tylko z rozbudową i poszerzeniem ul. Magazynowej oraz że nie ma możliwości, aby na działce u zbiegu ulic Poznańskiej i Magazynowej powstał obiekt handlowy (market).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał dlaczego w numerze druku projektu uchwały pojawiła się lit. a.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że pani projektant podczas posiedzenia Komisji wskazała na drobne poprawki w projekcie, dlatego nadany został nowy numer.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 2 głosy.
Uchwała Nr 208/13/VI została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, działka nr 510 (druk nr 219).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, obręb Niwka, działka nr 510.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 209/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa (druk nr 217a).
Pani Janina Kozeńska z Referatu Środowiska i Ochrony Zdrowia przedstawiła ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Radny Krzysztof Jopek zapytał o § 10 projektu, mówiący o obowiązku przeprowadzania deratyzacji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przeprowadzanie deratyzacji ma należeć do obowiązków Miasta.
Radny Piotr Bekas zauważył, że § 10 projektu mówi, iż deratyzacja ma być przeprowadzana przez właścicieli nieruchomości.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zapis § 10 jest wymagany przez Wojewodę.
Pani Janina Kozeńska powiedziała, że ustawa nakazuje w regulaminie wyznaczyć terminy i tereny podlegające deratyzacji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek o wykreślenie omawianego punktu z porządku obrad i przygotowanie nowej wersji projektu na kolejną sesję.
Na prośbę radnych pani Janina Kozeńska odczytała art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który mówi, że:
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania”.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że można zmienić porządek obrad (i znieść omawiany punkt) albo zmienić kontrowersyjny zapis na: „Na terenie Miasta deratyzacja odbywa się przynajmniej raz w roku”.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podtrzymał swój wniosek o wykreślenie omawianego punktu z porządku obrad
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem o odstąpienie od głosowania nad ww. projektem uchwały, czyli zmianą porządku obrad polegającą na wykreśleniu pkt 7.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4 głosy.
Wniosek został przyjęty.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej (druk nr 220).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że art. 72 ustawy Karta Nauczyciela obliguje organy prowadzące szkoły do określenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 2 głosach „za” i 7 głosach „wstrzymujących”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy Miasto otrzyma rekompensatę na ten cel.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział negatywnie, ale jednocześnie zaznaczył, że dotychczas szkoły wydatkowały środki na ten cel (każda szkoła miała własny regulamin).
Radny Andrzej Dettloff zauważył, że w ostatnim wersie § 1 pkt 1 powinno być: „Miasto” zamiast „Miasta”.
Radna Małgorzata Hempowicz złożyła wniosek o zmianę wysokość środków finansowych na świadczenia z 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 0,2%.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie wiadomo czy cała kwota zostanie wydatkowana.
Radny Piotr Bekas stwierdził, że projekt uchwały dotyczy dodatkowych funduszów dla obecnych i byłych nauczycieli (środków, których nie otrzymują przedstawiciele innych zawodów), dlatego jest jemu przeciwny przeciwny.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że podjęcie uchwały jest obowiązkowe, można jedynie dyskutować co do kwoty.
W toku dyskusji, pojawiła się propozycja zmiany zapisu w § 1 ust. 2 z: „(...) w wysokości nie mniejszej niż 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli”
na:
„(...) w wysokości nie mniejszej niż 0,2% i nie większej niż 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli”, oraz dokonanie zmiany w uzasadnieniu poprzez usunięcie ostatniego zdania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad dokonaniem ww. zmian w projekcie uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 10 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 5 głosów.
Zmiany zostały przyjęte.
Radny Piotr Bekas zapytał czy projekt uchwały spełnia wszystkie wymogi ustawy, na co radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział twierdząco.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej, z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymało się” – 4 głosy.
Uchwała Nr 210/13/VI została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 218).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jest on konsekwencją uchwały podjętej w lutym, kiedy to Rada postanowiła o powołaniu stałej komisji weryfikującej wnioski o przyznanie tytułów honorowych (uchwała weszła w życie, dlatego obecnie można powołać skład osobowy komisji).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował, aby skład komisji weryfikacyjnej był taki sam jak komisji doraźnej powołanej w ubiegłym roku, czyli: radny Janusz Szafarkiewicz (przewodniczący) oraz radni Małgorzata Szczotka i Piotr Bekas (członkowie).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chciałby zgłosić inne kandydatury.
Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał radnych Janusza Szafarkiewicza, Małgorzatę Szczotkę i Piotra Bekasa czy wyrażają zgodę na kandydowanie.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 3 głosy.
Uchwała Nr 211/13/VI została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 (druk nr 223).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, iż został w nagłym trybie przedłożony na sesję, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa zauważyła różnicę 1000 zł w programie budowy dróg między uchwałą budżetową a WPF. Przy okazji podejmowania ww. projektu uchwały, zmianie ulegną również kwoty, które wynikają ze zmian w uchwale budżetowej (która będzie rozpatrywana jako następna).
Skarbnik Piotr Łoździn zwrócił się z prośbą o dokonanie zmiany na str. 7 załącznika nr 1 w pozycjach 1211 i 1231, polegającą na zmianie kwoty 68.400 zł na kwotę 58.140 zł.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że objaśnienia do WPF będą dołączane do uchwały, ale nie będą stanowiły elementu uchwały (tj. załącznika).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 212/13/VI została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 221a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując o zmianach w dochodach i wydatkach.
Dochody:
- w rozdziale 85415 – wprowadzono dochody z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 23.606 zł (ta kwota została wprowadzona po posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, dlatego zmienił się numer druku na 221a).
Wydatki:
- w rozdziale 60016 – zmniejszono o kwotę 60.000 zł wydatki na budowę ulicy za Rynkiem, zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 150.000 zł,
- w rozdziale 70005 – zmniejszono o kwotę 150.000 zł wydatki na odszkodowania (przewidywane wykonanie wydatków na odszkodowania, w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami administracyjnymi są mniejsze od planowanych),
- w rozdziałach 75416, 75495 – przesunięto między rozdziałami kwotę 4.500 zł,
- w rozdziale 75818 – zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 22.451 zł,
- w rozdziałach 80101, 80103, 80195 – dokonano przesunięć wynagrodzeń i pochodnych między rozdziałami, zwiększono wydatki na dokształcanie nauczycieli o kwotę 7.451 zł, wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (środki z rezerwy celowej),
- w rozdziale 85415 – wprowadzono wydatki na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 23.606 zł,
- w rozdziale 90001– wprowadzono kwotę 60.000 zł na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
Ponadto rozdysponowano zabezpieczoną w budżecie kwotę 30.000 zł na prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja pracowała na druku nr 221 i zaopiniowała go pozytywnie.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o dwóch autopoprawkach:
- w załączniku nr 2 – powinien być rok 2013 (błędnie wpisano 2012),
- w uzasadnieniu należy wykreślić pkt 2 (wpisany omyłkowo).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 213/13/VI została przyjęta.
 
Ad 12. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedział na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o następujących pismach:
 • z sanepidu ws. opinii projektu uchwały ws. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa (druk nr 217a),
 • od pani Joanny Hybiak,
 • z Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • ze Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa do Komisji Rewizyjnej wraz z odpowiedzią,
 • wnioski o przyznanie tytułów honorowych Miasta dla śp. Małgorzaty Kowalkiewicz i śp. Ryszardowi Jackowiakowi,
 • ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Andrzej Dettloff powiedział, że dziki wprowadzają się na posesje mieszkańców górnego Puszczykowa.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w sprawie dzików Urząd stale współpracuje ze specjalistyczną firmą (która obecnie zaproponowała stosowanie zapachowych „odstraszaczy”) i kołem łowieckim oraz dodał, aby właściciele posesji, na które wchodzą dziki, zgłaszały się do Urzędu.
Radny Paweł Rochowiak zapytał czy Urząd kontaktuje się ze szpitalem w sprawie realizacji budowy parkingu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd wykonał wszystkie czynności zgodnie z ustaleniami i umową oraz zapowiedział, że podczas najbliższego posiedzenia Komisji przedstawi wyniki rozmów z wiceprezesem Michalakiem.
Radny Tomasz Potocki powiedział, że obok sklepu Arturo przy skrzyżowaniu ulic Nowe Osiedle i Niezłomnych nie ma wymalowanych pasów dla pieszych (czy można zbudować w tym miejscu małe rondo?) oraz zapytał czy można utwardzić ul. Nowe Osiedle (jest błotnista).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w najbliższym czasie będzie regulowana kwestia oznakowania ulic oraz przejść dla pieszych, natomiast w sprawie utwardzenia ulic obowiązuje ranking. Zapewnił jednak, że sprawdzi czy możliwe byłoby utwardzenie powierzchniowe ulicy.
Radny Piotr Bekas poinformował, że na skrzyżowaniu ulic Przecznica i Wysoka jest uszkodzona barierka.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że sprawa została przekazana Zarządowi Dróg Wojewódzkich.
Radna Bogumiła Dolska powiedziała, że wielu mieszkańców jest niezadowolonych z działalności przychodni przy ul. Poznańskiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd wystosował pismo do NFZ ze skargą na tę przychodnię i otrzymał odpowiedź, że w przychodni została przeprowadzona kontrola, która nie wykazała nieprawidłowości.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał kiedy będzie wiadomo jaka firma będzie obsługiwała Puszczykowo w zakresie wywozu śmieci.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że 15 maja odbędzie się przetarg organizowany przez ZM „CZO Selekt”, a w skład komisji przetargowej będą wchodzić również przedstawiciele miast Związku.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Pani Gabriela Ozorowska poinformowała, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta złożyło swoją propozycję dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. ul. Dworcowej, Solskiego, Kościuszki i zapytała kto będzie rozpatrywał to pismo. Następnie pani Gabriela Ozorowska zapytała o kontrole przeprowadzane przez nieumundurowanych funkcjonariuszy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że prace nad wspomnianym projektem planu nadal trwają, natomiast kwestie ewentualnych uzgodnień między właścicielami poszczególnych terenów leżą już poza gestią Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz dodał, że radni nie mają prawa do występowania na zewnątrz, mogą jedynie wywierać wpływ na Burmistrza, aby zorganizował spotkanie zainteresowanych właścicieli nieruchomości.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Miasto nie może być stroną w sprawie dotyczącej prywatnych nieruchomości.
Odpowiadając na drugie pytanie, Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że puszczykowscy policjanci przeprowadzali rutynowe czynności po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w godzinach porannych.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.40 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 31. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewoniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości