Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 32/13/VI32. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 21 maja 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 32/13/VI
32. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 21 maja 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.32.13
 
Godz. rozpoczęcia:   17.05
Godz. zakończenia:  19.50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 32. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum - obecnych 10 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnych: Piotra Bekasa, Kingi Górnej-Krzeszowiak i Małgorzaty Hempowicz; chwilowa nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej i radnego Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktów dot. rozpatrzenia projektów uchwał ws:
ñ  współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 230),
ñ  nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" ks. kard. Marianowi Jaworskiemu (druk nr 231).
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował umieszczenie ww. projektów uchwał jako punkty 11 i 12 porządku obrad, a następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku.
Wynik głosowania: "za" - 10 głosów", "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad wraz z uwzględnieniem złożonego wniosku został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 31/13/VI z 23 kwietnia 2013 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11 (druk nr 228).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 213).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa (druk nr 226).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowie (druk nr 224a).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa (druk nr 217b).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 227).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 230).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:  nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" ks. kard. Marianowi Jaworskiemu (druk nr 231).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 225).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 229).
 15. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.
 
O godz. 17.10 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 11 radnych).
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 31/13/VI z 23 kwietnia 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 31/13/VI z 23 kwietnia 2013 r.
Wynik głosowania: "za" - 11 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 31/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa pani Gabriela Ozorowska odczytała list protestacyjny  ws. nie rozbijania CAK-U (wyrażający sprzeciw wobec pomysłu przeniesienia biblioteki) oraz poinformowała, że podpisało się pod nim 560 mieszkańców (ww. list protestacyjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 17.15 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 12 radnych).
 
Pani Hanna Sufinowicz Jedna z mieszkanek obecnych na sali poinformowała, że wystąpi do prokuratury o wszczęcie postępowania wyjaśniającego czy nie zostało popełnione przestępstwo niegospodarności.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że przed sesją otrzymał pisma od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 oraz od Rady Rodziców Gimnazjum nr 1. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał oba pisma (ww. pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że otrzymała pismo Prezydium Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1, a następnie je odczytała (ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pani Krystyna Marcolla stwierdziła, że po przeniesieniu biblioteki, Akademia Seniora upadnie, ponieważ obecnie seniorzy ćwiczą w sali o pow. 100 m2, natomiast później dostaną do dyspozycji 2 sale o pow. 200 m2 łączenie z korytarzem, ale bez szatni, toalet, pokoju dla osoby dyżurującej.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że żadna z działalności biblioteki nie zostanie zlikwidowana. Przypomniał, że biblioteka ma zostać przeniesiona na Rynek, natomiast część pomieszczeń SP nr 1 zostanie przygotowana dla Centrum Animacji Kultury (3 sale do zajęć, szatnie, toalety) oraz dodał, że obecnie Urząd przygotowuje koncepcje zagospodarowania budynków, do współtworzenia której zaprasza mieszkańców.
 
Pani Gwidona Kempińska zapytała ile będzie kosztowało całe przedsięwzięcie związane z przeniesieniem biblioteki i adaptacją budynków na potrzeby szkół.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że budynek na Rynku został zakupiony za 750 tys. zł (płatne w dwóch transzach). Kompletna adaptacja wyposażenia biblioteki ma kosztować ok. 1 mln zł, z czego 750 tys. zł ma pochodzić z dofinansowania o które Urząd wystąpi w tym roku. Burmistrz podkreślił, że na całkowite wyposażenie biblioteki z miejskiej kasy zostanie przekazane ok. 250 tys. zł. Przeniesienie biblioteki pozwoli na oddzielenie szkoły podstawowej od gimnazjum. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że mieszkańcy będą na bieżąco informowani o ponoszonych kosztach oraz podejmowanych działaniach.
 
Odpowiadając na pytania dotyczące badania nośności stropów w budynku na Rynku, Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że projektant budynku zapewniał, że stropy są wystarczająco wytrzymałe, by utrzymać księgozbiory oraz wziął pełną odpowiedzialność za stan techniczny budynku. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przy ubieganiu się o dofinansowanie, adaptację i wyposażenie zamierza się wykonać w jak najwyższym standardzie. Natomiast w przypadku nieotrzymania dofinansowania, Urząd będzie starał się obniżyć koszty, niemniej jednak wówczas standard byłby co najmniej taki, jak w chwili obecnej (adaptację i wyposażenie planuje się przeprowadzić w kwocie 400 tys. zł i dodatkowo obniżyć wszystkie koszty o 23% VAT-u).  Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił jednak, że istnieje bardzo duża szansa na otrzymanie dofinansowania.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11 (druk nr 228).
Projektant Łukasz Bartoszewski przedstawił i omówił ww. projekt planu i odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił o informację nt. podpisanego porozumienia z właścicielem działek.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że 6 maja br. odbyło się spotkanie z właścicielem działki (o pow. ok. 1,6 ha), z którym ustalono, że doprowadzi do podziału nieruchomości, a następnie wystąpi do Urzędu o opinię wstępnego projektu podziału, a potem jego zatwierdzenia. Wypowiadając się w sprawie drogi, Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że właściciel działki zgodził się dokonać kompensaty wzajemnych roszczeń. Burmistrz zapewnił, że podpisany protokół uzgodnień jest bardzo korzystny dla interesów Miasta.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 214/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
 
O godz. 18.08 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 213).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedłożony projekt uchwały z powodu wątpliwości nie został przyjęty podczas marcowej sesji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o ponowne przedyskutowanie projektu uchwały i jego przyjęcie, z uwagi na fakt, że jest to ważny regulamin dotyczący wszystkich mieszkańców Puszczykowa. 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że został poproszony przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta o zaproszenie przedstawicieli Aquanetu celem wyjaśnienia zapisów regulaminu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 1 głosie "za" i 5 "wstrzymujących". Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że głosował za projektem, żeby pozostali radni mieli szansę się z nim zapoznać (w przeciwnym bowiem razie powyższy projekt uchwały nie znalazłby się w porządku obrad sesji).
 
Przewodniczący Marek Barłóg zapytał na ile ten projekt regulaminu jest podobny do regulaminów przyjmowanych przez inne gminy.
Kierownik Biura Zarządu Spółki Aquanet pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że powyższy projekt regulaminu jest identyczny z tym, który został uchwalony przez Poznań oraz wszystkie inne gminy (tj. Mosina, Luboń, Kórnik, Suchy Las). Puszczykowo jest jedyną gminą, która nie uchwaliła jeszcze regulaminu. Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że regulamin miasta Poznania różni się tym, że jego gospodarka ściekowo-deszczowa jest prowadzona przez własne przedsiębiorstwo, dlatego znajdują się w nim dodatkowe zapisy o gospodarce wodami opadowymi.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o sytuację, gdy nowy mieszkaniec zamierza wprowadzić się przy ulicy, w której nie ma wody i kanalizacji i występuje o przyłącze wodno-kanalizacyjne - kto według regulaminu będzie zobowiązany do dostarczenia mu tych mediów? Według obecnych zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ten obowiązek należy do Miasta. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że mieszkańcy, którzy zwracają się do Aquanetu o przyłącze, otrzymują odpowiedź, że ze względów ekonomicznych nie będzie to możliwe. Wiceprzewodniczący Rady zapytał do kogo będzie należał obowiązek budowy sieci dla nowo powstałych działek.
 
Współpracujący z Aquanetem radca prawny pan Tomasz Kaczmarek powiedział, że tę kwestię reguluje ustawa oraz wieloletni plan modernizacji rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne budują infrastrukturę zgodnie z zatwierdzonym przez gminy wieloletnim planem modernizacji rozwoju urządzeń. Zaopatrzenie w media jest zadaniem własnym gminy, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest tylko instytucją za pomocą której gminy realizują swój obowiązek. Jeśli w danej ulicy nie ma infrastruktury, a jej budowa nie znajduje się w wieloletnim planie modernizacji rozwoju urządzeń, to ten odcinek sieci muszą współfinansować mieszkańcy i gmina.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że przed chwilą został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Niwki, gdzie ma powstać ok. 15 nowych działek bez infrastruktury. W momencie uchwalania planu miasto musi zabezpieczyć środki na budowę sieci.
 
Pan Tomasz Kaczmarek powiedział, że przedłożony regulamin dotyczy istniejącej już infrastruktury i nie ma w nim mowy o inwestowaniu oraz budowie i rozwoju sieci.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał co ma zrobić mieszkaniec, który zamierza zamieszkać na działce, która nie ma dostępu do sieci.
 
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, która zwykle powierza wykonanie tego zadania przedsiębiorstwu, które z kolei pracuje na sieci, którą posiada bądź wybuduje w ramach swojego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji (przedkładanego gminie do zatwierdzenia). Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła dodała, że żadne przedsiębiorstwo wodociągowe nie zwolni gminy z obowiązku dostarczenia wody i odprowadzania ścieków od mieszkańców.
 
Radny Tomasz Potocki zauważył, że ok. 70% zapisów regulaminu zostało przepisanych z ustawy i zapytał jaki jest cel tego regulaminu skoro w tak szerokim zakresie powiela zapisy ustawowe.
Pani Renata Ziomkiewicz-Raduła powiedziała, że przy próbie sformułowania regulaminu bez odniesienia do ustawy, okazał się on całkowicie nieczytelny dla odbiorców.
 
Pan Tomasz Kaczmarek dodał, że żaden z regulaminów Aquanetu nie został zakwestionowany przez służby prawne Wojewody.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 3 głosy, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 9 głosów.
Uchwała Nr 215/13/VI została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa (druk nr 226).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały oraz zapytał o wysokość wynagrodzenia, które otrzyma Miasto.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że negocjacje ze spółką Aquanet trwają już od roku i na dzień dzisiejszy Puszczykowo posiada pisemne zobowiązanie Aquanetu do wypłaty wynagrodzenia w kwocie 900 tys. zł. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że Miasto będzie nadal prowadziło negocjacje, próbując zwiększyć kwotę do 1 mln zł. Środki będę wypłacone jednorazowo i jeszcze w tym roku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że cieszy go wynegocjowana kwota i zapytał jaki okres obejmuje. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że przedmiotowa służebność ustalana została dożywotnio (wycena gruntów została przeprowadzona na podstawie cen nieruchomości).
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 216/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowie (druk nr 224a).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa złożyło wniosek o nadanie jednej z ulic imienia Władysława Tomaszewskiego.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Na prośbę radnych zmieniony został wyraz w tytule z "(...) w Mieście Puszczykowie" na "(...) w Mieście Puszczykowo".
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 217/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą skweru nastąpi 22 czerwca podczas Dni Puszczykowa.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa (druk nr 217b).
Pani Janina Kozeńska z Referatu Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia poinformowała, że po wątpliwościach zgłoszonych podczas ostatniej sesji, w przedłożonym projekcie uchwały zaproponowane zostało nowe brzmienie § 10.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o przyjęcie omawianego projektu uchwały z uwagi na obowiązek ustawowy oraz podkreślił, że zapis dotyczący deratyzacji jest obligatoryjny.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 4 głosy.
Uchwała Nr 218/13/VI została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 227).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wpłynął wniosek pana Wojciecha Szkudlarczyka o przyznanie stypendium sportowego. Zgodnie z uchwałą ws.  okresowych stypendiów sportowych, powołana została komisja w składzie: Przewodniczący Rady, Burmistrz Miasta, wskazany przez Burmistrza Puszczykowa pracownik Urzędu Miasta (Sekretarz Maciej Dettlaff) oraz członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (radny Janusz Szafarkiewicz), która zaopiniowała pozytywnie wniosek i zaproponowała przyznanie stypendium w wysokości 500 zł w okresie od czerwca do grudnia 2013 roku.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że wpłynął jeszcze jeden wniosek o przyznanie stypendium sportowego, jednak nie spełniał wymaganych warunków.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 219/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 230).
Pani Janina Kozeńska z Referatu Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia przedstawiła ww. projekt uchwały informując m.in. że uchwała podejmowana jest corocznie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 220/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" ks. kard. Marianowi Jaworskiemu (druk nr 231).
Przewodniczący komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych Janusz Szafarkiewicz przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wniosek mieszkańców o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" ks. kard. Marianowi Jaworskiemu został zaopiniowany pozytywnie i tym samym komisja rekomenduje przyjęcie projektu uchwały. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał fragmenty uzasadnienia do projektu uchwały.
 
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, żeby w treści uzasadnienia poprawić pisownię wyrazu "Akwin".
 
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że był jednym z pierwszych mieszkańców, którzy podpisali się pod wnioskiem o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" ks. kard. Marianowi Jaworskiemu, który - jego zdaniem - jest wielkim Polakiem i patriotą. Radny Paweł Rochowiak dodał, iż ks. kard. Marian Jaworski zawsze patronował wszystkim inicjatywom  podejmowanym przez parafię pw. Św. Jozefa w Puszczykowie.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" ks. kard. Marianowi Jaworskiemu.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 221/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 225).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: "za" - 11 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 222/13/VI została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 229).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując o trzech autopoprawkach, związanych z dwoma pismami Wojewody Wielkopolskiego dotyczącymi dotacji (otrzymanymi już po przygotowaniu projektu uchwały) oraz wnioskiem kierownika MOPS-u. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w dochodach i wydatkach:
Dochody:
- rozdział 75618 - wprowadzono dochody z tytułu służebności przesyłu w kwocie 340.855 zł,
- rozdział 80104 - zwiększono dochody z tytułu dotacji z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach w kwocie 170.000 zł,
- rozdział 85214, 85216 - wprowadzono dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 30.260 zł,
- rozdział 90001 - wprowadzono dochody z tytułu kary umownej w kwocie 20.345 zł.
 
Wydatki:
- rozdział 60016 - zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na budowę chodnika - ul. Sobieskiego miedzy ul. Studzienną a Przy Murze (zwiększenie wydatków wynika z otrzymania kosztorysu inwestorskiego),
 
- rozdział 70004 - zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki zadanie - Przebudowa budynku przy ul. Niwka Stara (konieczność zwiększenia środków wynika z większej kwoty niż była planowana na wykonanie przyłącza energetycznego),
- rozdział 80101 - wprowadzono wydatki w kwocie 40.000 zł na zadanie - Przebudowa mieszkań w SP2 na świetlicę szkolną (w budżecie były zabezpieczone tylko wydatki na dokumentację), zwiększono wydatki na wynagrodzenia w SP1 o kwotę 2.700 zł w związku z koniecznością zapewnienia nauczania indywidualnego,
-  rozdział 80104 - zwiększono o kwotę 420.000 zł wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (stawka na dziecko ustalana w oparciu o wydatki na przedszkola publiczne Gminy Mosina wzrosła o 22,51%),
- rozdział 85154 - zwiększono kwotę na płatne patrole policji o 10.000 zł,
-  rozdział 85212, 85214, 85216 - wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne w łącznej kwocie 30.260 zł w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa; dokonano przesunięcia między grupami wydatków,
-  rozdział 90095 - zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na opłatę za korzystanie ze środowiska,
-  rozdział 92605 - wprowadzono wydatki w kwocie 3.500 zł na stypendia sportowe.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały oraz powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Skarbnik Miasta zasygnalizował zamiar wprowadzenia autopoprawek.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą o powrót do pomysłu przygotowania rankingu chodników.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 223/13/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim i Sekretarzem Maciejem Dettlaffem odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdania.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o następujących pismach:
-    z Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-    od. p. Anny Tomaszewskiej,
-    od p. Jerzego Bolewskiego,
-    od mieszkańców z terenu ulic: Dworcowej, Kościuszki i Solskiego,
-    do Komisji Rewizyjnej od Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.
 
Ad 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że kilka miesięcy temu razem z Burmistrzem uczestniczył w spotkaniu z p. Zollem dotyczącym sprawy przejazdu na ul. 3 Maja, które dawało nadzieję na utrzymanie przejazdu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że była nadzieja na utrzymanie przejazdu dopóty dopóki nie były znane wyniki przetargu na budowę tego odcinka. Z dyrektorem ds. inwestycji PKP zostało ustalone, że po wyborze wykonawcy będę prowadzone negocjacje co do utrzymania przejazdu. Przetarg wygrała firma hiszpańska, co utrudnia kontakt, niemniej jednak nadal będą podnoszone próby negocjacji.  
 
Ad 18. Wolne głosy.
Jeden z mieszkańców powiedział, że podczas meczu LAS Puszczykowo, trybuny były bardzo zaśmiecone i zwrócił się o podjęcie działań w celu uporządkowania terenu.
Kierownik CAS pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że umowa użyczenia terenu boiska, zobowiązuje LAS Puszczykowo do utrzymywania porządku.
 
Pani Beata Dulczewska zapytała czy dla Szkoły Podstawowej nr 1 wybudowana zostanie sala gimnastyczna.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budowa sali gimnastycznej będzie możliwa tylko przy dofinansowaniu zewnętrznym. Do końca roku Urząd zamierza przygotować informację o możliwych dotacjach na takie przedsięwzięcie. 
 
Pani Gabriela Ozorowska zapytała gdzie będzie sala dla organizacji pozarządowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że poinformuje o możliwościach, gdy zostanie przygotowany projekt zagospodarowania pomieszczeń dla Centrum Animacji Kultury.
 
Pani Krystyna Marcolla zapytała kto, po zajęciu budynku przez gimnazjum, będzie opiekował obecną salą widowiskową.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostało ustalone z dyrektorem gimnazjum, że sala widowiskowa nie może zostać podzielona i będzie utrzymana w obecnym stanie.
 
Pani Bogna Urbaniak-Wichniewicz zapytała czy teatrzyki dla dzieci w godzinach przedpołudniowych będą mogły nadal się odbywać w sali teatralnej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że tak, wszystko bowiem jest do uzgodnienia z dyrektorem gimnazjum.
 
Ad 19. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.50 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 32. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
 
 
Lista wiadomości