Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 33/13/VI 33. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 33/13/VI
33. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 25 czerwca 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.33.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.15
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 33. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum – obecnych 10 radnych (chwilowa nieobecność radnych Krzysztofa Jopka, Andrzeja Dettloffa, Macieja Stelmachowskiego, Pawła Rochowiaka i Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu oświadczenia w sprawie odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa (jako pkt 15).
Radny Marek Barłóg zauważył, że w porządku obrad w pkt 14 brakuje lit. „a” w numerze druku (powinno być: „druk nr 233a”).
O godz. 17.10 do obradujących dołączyli radni Krzysztof Jopek i Andrzej Dettloff (obecnych 12 radnych).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zgłoszonymi zamianami w porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos (jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu).
Porządek obrad wraz z uwzględnieniem złożonych wniosków został przyjęty.
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 32/13/VI z 21 maja 2013 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Krętej (druk nr 235).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 234).
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2012.
 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2012.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2012.
 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2012 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2012 rok (druk nr 232).
 12. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2012 rok.
 13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2012 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2012 rok (druk nr 233a).
 15. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 32/13/VI z 21 maja 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 33/13/VI z 21 maja 2013 r.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Protokół nr 32/13/VI został przyjęty.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Pan Jerzy Bolewski poinformował, że 13 czerwca złożył pismo do Burmistrza i Przewodniczącego Rady, dotyczące wydania warunków zabudowy. Ponadto pan Jerzy Bolewski powiedział, że sklep Lidl, z którym prowadzi negocjacje dot. dzierżawy terenu pod budowę marketu jest zainteresowany mniejszą niż pierwotnie powierzchnią marketu – do 1200 m2.
Następnie pan Jerzy Bolewski poinformował, że w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, nie będzie rościł pretensji finansowych do Urzędu z powodu niewydania od 4 lat decyzji o warunkach zabudowy oraz dodał, że podjął decyzję o zamknięciu swojej działalności gospodarczej. Pan Bolewski powiedział, że prowadzi rozmowy również z dwoma innymi przedsiębiorstwami, zainteresowanymi wydzierżawieniem jego terenu pod zakład naprawczy TIR-ów i myjnię dla TIR-ów lub zakład produkujący kołpaki, co wiązałoby się z większym hałasem niż lokalizacja w tym miejscu marketu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Krętej (druk nr 235).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy działki nr 249/3 o powierzchni 178 m2 położonej w górnym Puszczykowie, z przeznaczeniem pod stację bazową telefonii komórkowej (mieszczącej się dotychczas na tym terenie) na okres od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Dotychczasowa dzierżawa wygasa z dniem 30 czerwca br. Właściciel stacji wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawnej na okres niezbędny do przeprowadzenia demontażu stacji oraz podjęcia kroków do znalezienia nowej lokalizacji bądź modernizacji i ulepszenia pozostałych dwóch baz na terenie Puszczykowa.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja nie rozpatrywała ww. projektu uchwały.
Radny Piotr Bekas zauważył, że właściciel stacji znał termin wygaśnięcia dzierżawy i mógł wcześniej podjąć działania, a ponadto znając zdanie mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu stacji, radny powiedział, że jest przeciwny przedłużaniu okresu dzierżawy.
Radny Marek Barłóg zapytał o konsekwencje wyłączenia stacji dla łączności.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konsekwencje będą znane dopiero po wyłączeniu masztu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował zajęcie się ww. projektem uchwały na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że nowszych informacji w tej sprawie już nie będzie.
O godz. 17.17 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 13 radnych).
Radny Piotr Bekas powiedział, że na starym Puszczykowie, obok omawianego masztu jest jeszcze jeden maszt (na terenie należącym do zakonu Braci Serca Jezusowego). Radny przypomniał, że mieszkańcy protestowali przeciwko lokalizacji masztu przy ul. Krętej.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że faktycznie obok masztu na ul. Krętej w odległości ok. 400 m, zlokalizowany jest kolejny maszt, również należący do sieci T-mobile. Burmistrz wyraził nadzieję, że sygnał z jednego masztu powinien być wystarczający.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Urząd jest w posiadaniu korespondencji, w której dzierżawca informuje, że ze względu na ukształtowanie trenu, sygnał z masztów zlokalizowanych na szpitalu i na terenie zakonu, będzie niewystarczający.
O godz. 17.22 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 14 radnych).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Krętej.
Wynik głosowania: „za” – 0, „przeciw” – 8 głosów, „wstrzymało się” – 6 głosów.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 234).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, informując o zmianach w dochodach i wydatkach:
Dochody:
- w rozdziale 75618 – wprowadzono dochody z tytułu służebności przesyłu w kwocie 72.000 zł,
- w rozdziale 80101 – wprowadzono dochody z tytułu darowizny otrzymanej przez SP1 w kwocie 10.000 zł,
- w rozdziale 85206 – wprowadzono dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 w kwocie 14.402 zł,
- w rozdziale 90001 – wprowadzono dochody majątkowe na budowę sieci wodociągowej w kwocie 48.000 zł.
Wydatki:
- w rozdziale 70004 – zwiększono o kwotę 38.000 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 ul. Przyszkolna 1”,
- w rozdziale 75095 – zwiększono o kwotę 15.000 zł wydatki na składkę dla Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN w związku z organizacją kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim,
- w rozdziale 75818 – zwiększono kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 6.887 zł (środki z umniejszenia wydatków w rozdziale 85214),
- w rozdziałach 80101, 80110 – zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki rzeczowe SP2 w związku z otrzymaną darowizną, dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami,
- w rozdziałach 85195, 92605 – dokonano przesunięcia środków na dotacje dla organizacji pozarządowych ze sportu na ochronę zdrowia,
- w rozdziałach 85206, 85219 – w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa wprowadzono wydatki w kwocie 14.402 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, dokonano przesunięcia kwoty 200 zł z rozdziału 85219 do 85206,
- w rozdziałach 85212-85213 – dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami,
- w rozdziale 85214 – zmniejszono wydatki o kwotę 6.887 zł na świadczenia społeczne,
- w rozdziale 90001 – zwiększono o kwotę 48.000 zł wydatki na budowę sieci wodociągowych,
- w rozdziale 90015 – wprowadzono wydatki w kwocie 4.000 zł na wykonanie dokumentacji dot. budowy oświetlenia parkingu przy ul. Kościelnej i ulicy za Rynkiem,
- w rozdziale 92105 – wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na wykonanie dokumentacji dot. adaptacji pomieszczeń w SP1 na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Bibliotekę Miejską w Puszczykowie.
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę w omawianym projekcie uchwały, informując o dodaniu nowego punktu w §1 w brzmieniu:
7) w § 6 pkt 1 zwiększa się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 170.000 zł do kwoty 1.310.400 zł;”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały (nie uwzględniając zgłoszonej obecnie autopoprawki).
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r., z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (jeden z radnych był nieobecny podczas głosowania).
Uchwała Nr 224 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2012.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił i omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2012 - sprawozdanie zostało przedstawione również w formie prezentacji multimedialnej (sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2012 oraz prezentacja multimedialna stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
O godz. 17.38 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 15 radnych).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2012.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
 
 
Nikt nie podjął dyskusji.
 
 
 
 
Ad 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2012.
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał Uchwałę Nr SO-0954/22/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
 
 
 
Nikt nie podjął dyskusji.
 
 
 
 
Ad 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2012.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2012 informując, że było ono również szczegółowo omawiane podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2012.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Puszczykowa za rok 2012.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja dyskutowała nad sprawozdaniem finansowym Miasta Puszczykowa za rok 2012 i zaopiniowała je pozytywnie (bez przeprowadzania głosowania).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas poinformował, że wnioski Komisji zostały zawarte we wniosku absolutoryjnym.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos
 
 
 
.
Nikt nie podjął dyskusji.
 
 
Ad 10. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2012 r.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2012 r. (informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po przedstawieniu informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa, Komisja nie zgłosiła uwag.
 
 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
 
 
 
Nikt nie podjął dyskusji.
 
 
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2012 rok (druk nr 232).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zarówno sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2012 rok, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2012 rok zostały omówione we wcześniejszych punktach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
 
 
 
Nikt nie podjął dyskusji.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2012 rok.
Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 225/13/VI została przyjęta.
Ad 12. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa ws. wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2012 rok.
Radna Małgorzata Szczotka odczytała wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
 
 
 
Nikt nie podjął dyskusji.
 
 
 
 
Ad 13. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2012 rok.
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał Uchwałę Nr SO-9055/47/19/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
 
 
 
 
Nikt nie podjął dyskusji.
 
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2012 rok (druk nr 233a).
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że po wyczerpaniu wszystkich punktów wskazanych w procedurze udzielania absolutorium oraz Statucie Miasta Puszczykowa, Rada Miasta jest zobowiązana do rozpatrzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2012 rok.
Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 226/13/VI została przyjęta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił przerwę w obradach.
O godz. 18.30 wznowił obrady.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił Sekretarza Macieja Dettlaffa o odczytanie treści projektu oświadczenia.
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał projekt oświadczenia (projekt oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył dyskusję nad projektem oświadczenia.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował zmianę tytułu oświadczenia na: „…w sprawie odpowiedzi do Urzędu Wojewódzkiego na skargę Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa”.
Zdaniem aplikanta radcowskiego Szymona Gulczyńskiego pismo powinno być zatytułowane jako odpowiedź na skargę, co wynika z przepisów KPA i powinno być oświadczeniem Rady, co z kolei wynika z zapisów Statutu Miasta Puszczykowa. Aplikant radcowski Szymon Gulczyński powiedział, że obecna nazwa jest zasadna, nie ma jednak przeciwskazań do rozszerzenia tytułu oświadczenia, ale powinien on być precyzyjny i zwięzły.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał treść pisma Wojewody Wielkopolskiego.
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, aplikant radcowski Szymon Gulczyński powiedział, że odpowiedzi na skargi i apelacje pisze się „w sprawie”, natomiast w tytule nie pisze się do kogo dana skarga czy odpowiedź jest adresowana (adresata można zawrzeć np. w pierwszych słowach treści oświadczenia).
Radny Marek Barłóg złożył wniosek o usunięcie ostatniego zdania projektu oświadczenia, ponieważ zdaniem radnego, oświadczenie nie powinno zawierać oceny działania Stowarzyszenia, a jedynie wyjaśnienia merytoryczne.
Radna Małgorzata Szczotka zauważyła, że w swoim piśmie Wojewoda prosi Radę o „ustosunkowanie się”, a opinia jest częścią „ustosunkowania się”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że odpowiadający ustosunkowują się do zarzucanych treści oraz zaznaczył, że zapisy oświadczenia odnoszą się do działalności Stowarzyszenie wyłącznie w tej konkretnej sprawie.
Radny Maciej Stelmachowski poparł wniosek radnego Marka Barłoga oraz zaproponował zmianę zapisu na „pozytywną” ocenę działalności Stowarzyszenia z uwagi na jego zainteresowanie sprawami miasta. Ponadto radny stwierdził, że w projekcie oświadczenia nie ma zapisu odnoszącego się do najważniejszego zarzutu, czyli braku przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że nie podoba mu się, że po raz kolejny, przedkładane jest coś pod obrady Rady na dzień przed sesją o godz. 20.00, a ostateczny tekst przedstawiany jest na parę minut przed głosowaniem.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Marka Barłoga o usunięcie ostatniego zdania projektu oświadczenia.
Wynik głosowania: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 11 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy.
Wniosek został odrzucony.
Radny Władysław Hetman złożył wniosek o rozszerzenie tytułu tak, aby brzmiał: „…w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną do Wojewody Wielkopolskiego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa”.
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że nie widzi zasadności wprowadzania takiego sformułowania w tytule, ponieważ znajduje się ono w pierwszym zadaniu projektu oświadczenia.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Władysława Hetmana o rozszerzenie tytułu projektu oświadczenia.
Wynik głosowania: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymało się” – 3 głosy.
Wniosek został przyjęty. Tytuł oświadczenia został zmieniony.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem oświadczenia z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 1 głos.
Oświadczenie Nr 2/13/VI zostało przyjęte.
Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedzieli na pytania
 
 
dotyczące sprawozdania.
 
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o następujących pismach:
 • od Wojewody Wielkopolskiego dot. skargi Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa,
 • od p. Jerzego Bolewskiego,
 • korespondencja ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczykowa (wraz z odpowiedzią Wiceprzewodniczącego Rady) dot. nadania nazwy skwerowi,
 • od Społem dot. polityki przestrzennej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że radni zgłosili wniosek o zmianę terminu kolejnej sesji z 23 lipca na 30 lipca.
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę ustawienia toalety na parkingu przy cmentarzu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd zorientuje się w kosztach i wówczas podjęta zostanie decyzja.
Radny Marek Barłóg poinformował o e-mailu otrzymanym od pana Krzysztof Paszkowskiego ws. wykaszania zarośli, zwłaszcza na wąskich uliczkach.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ta wiadomość również trafiła do Urzędu i poinformował, że firma zajmująca się wykaszaniem ma natychmiastowo zająć się powyższą sprawą.
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w sprawie usprawnienia działania kamer miejskich odbędzie się spotkanie wykonawcy z funkcjonariuszami policji.
Radny Piotr Bekas stwierdził, że należy ukarać pracownika, który podpisał protokół odbioru nieprawidłowo funkcjonujących kamer.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Pani Maria Popławska zasygnalizowała problem bezkompromisowych prób wprowadzenia do naszego miasta wielkopowierzchniowych marketów i zapytała czego dotyczy pismo „Społem”, o którym wspomniał Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odczytał treść pisma „Społem”, które wyraża protest przeciwko budowie nowych dużych obiektów handlowych w Puszczykowie.
Pani Maria Popławska odczytała fragment pisma, które wpłynęło na ręce Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marka Barłoga w dniu 13 maja br., które zdaniem pani Marii Popławskiej jest wyrazem bezsilności mieszkańców, uczestniczących w pracach Komisji przez miniony rok.
Pani Maria Popławska poinformowała, że sprawa została oddana już do kilku kancelarii adwokackich, a media w ramach interwencji zareagowały na apele mieszkańców.
Ponadto pani Maria Popławska przypomniała fragmenty ze Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego (ze str. 58 i 52) oraz powiedziała, że powierzchnie potencjalnych marketów miałyby mieć ok. 2500 m2, czyli taką, jaką łącznie mają wszystkie w Puszczykowie sklepy Społem, Arturo oraz inne sklepiki spożywcze.
Pani Maria Popławska wyraziła nadzieję, że radni pomogą mieszkańcom w walce z inwestorami.
Pani Gabriela Ozorowska zwróciła się z prośbą o wykaszanie zarośli, spod których nie widać tablic z nazwą ulicy oraz zasugerowała Komisji Edukacji Kultury i Sportu podsumowanie tegorocznych „Dni Puszczykowa” (zbyt duże decybele).
Następnie Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania mieszkańców dotyczące nowego systemu zagospodarowania odpadów.
Odpowiadając na pytanie pana Cezarego Wichniewicza dotyczące podjętych działań mających na celu budowę sali gimnastycznej dla SP1, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że razem z Burmistrzem uczestniczyli w spotkaniu z panem Tomaszem Wiktorem dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w sprawie możliwości pozyskania środków na rozbudowę infrastruktury sportowej.
Pani Beata Adamczyk-Durczewska powiedziała, że w związku z remontem linii kolejowej i zmianami w rozkładzie jazdy, uczniowie dojeżdżający do szkół zmuszeni są czekać nawet do 2 godzin na pociąg (godziny odjazdów pociągów i autobusów często się pokrywają).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że porozmawia na ten temat z ZTM
Pan Krzysztof Kamiński odnosząc się do przyjętego przez Radę oświadczenia, zapytał na jakiej podstawie wyliczono, iż rozbudowa SP1 byłaby droższym rozwiązaniem oraz skąd pewność, że budynek na Rynku jest pod względem konstrukcyjnym dostosowany do potrzeb prowadzenia biblioteki.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że według projektantów konstrukcja budynku oraz cała dokumentacja spełniają wymagania niezbędne do prowadzenia takiej działalności. Wiceburmistrz dodał, że posiada niepotwierdzone informacje, iż stropy budynku starej szkoły nie spełniają wymogów do prowadzenia działalności bibliotecznej.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.15 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 33. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Protokolant
 
/-/ Zbigniew Czyż               
 
Przewodniczący Rady Miasta
9
Lista wiadomości