Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 34/13/VI34. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 30 lipca 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 34/13/VI
34. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 30 lipca 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.34.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.20
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 34. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum – obecnych 11 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnych: Kingi Górnej-Krzeszowiak i Macieja Stelmachowskiego; chwilowa nieobecność radnych: Andrzeja Dettloffa i Pawła Rochowiaka).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 
Wobec braku wniosków o zmianę zaproponowanego porządku obrad, przedstawia się on następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 33/13/VI z 25 czerwca 2013 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na okres do 3 miesięcy (druk nr 240a).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 239).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 (druk nr 236).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 237).
 9. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji – odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy.
 14. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 33/13/VI z 25 czerwca 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 33/13/VI z 25 czerwca 2013 r.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0.
Protokół nr 33/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Pani Helena Rewers poinformowała, że otrzymała dwie decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchylają w całości zaskarżone decyzje Burmistrza oraz umarzają postępowanie I instancji (obie decyzje są ostateczne).
Następnie pani Helena Rewers powiedziała, że jeśli sprawa nieprzestrzegania prawa nie będzie rozwiązana, wówczas państwo Rewersowie odwołają się do wyższej instancji.
O godz. 17.09 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 12 radnych).
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w tej kwestii Urząd nie ma nic do dodania.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że dla terenu, o którym mówiła pani Rewers ok. 3 miesięcy temu wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym Urząd nie może wydawać już żadnych decyzji (jedynie przed Starostą może toczyć się postępowanie o wydanie warunków zabudowy).
Odnosząc się do artykułu radnego Janusza Szafarkiewicza z „Echa Puszczykowa”, pani Ewa Łobocka cytując jego fragmenty i komentując, powiedziała, że po analizie artykułu nie wie czy radny jest za czy przeciw powstaniu nowych marketów.
O godz. 17.15 do obradujących dołączył radny Andrzej Dettloff (obecnych 13 radnych).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jako wiceprzewodniczący wie, co dzieje się podczas posiedzeń komisji oraz jakie pojawiają się głosy „za” i „przeciw” powstawaniu marketów.
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że artykuł Wiceprzewodniczącego Janusza Szafarkiewicza przedstawił wszystkie możliwe zagrożenia zarówno w przypadku powstaniu marketów jak i ich braku.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że trzeba poznać wszystkie argumenty „za” i „przeciw”, by później podjąć racjonalną decyzję.
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że w odczuciu mieszkańców dyskusja na ten temat trwa zbyt długo i dziwi ich brak zdecydowanej postawy. Pani Gabriela Ozorowska zasugerowała przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Pan Michał Dydowicz zapytał czy ul. Wspólna znajdzie się w rankingu ulic i czy będzie kiedykolwiek zrobiona oraz czy można by na ok. 300-metrowym odcinku tej ulicy wprowadzić zakaz ruchu z wyłączeniem mieszkańców (podobnie jak na ul. Podleśnej).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że w tym zakresie należy uzupełnić ranking oraz powiedziała, że zasadnym jest wniosek o postawienie na ul. Wspólnej znaku zakazu ruchu z napisem: nie dotyczy mieszkańców.
Pan Michał Dydowicz powiedział, że w 2009 roku razem z żoną uczestniczył w przetargu na budynek na Rynku, kiedy ceną wywoławczą była kwota 85 tys. zł, która później wzrosła do 225 tys. zł. Jednym z warunków przetargu było ukończenie przez inwestora całej inwestycji w ciągu 3 lat. Pan Michał Dydowicz zapytał jakie były warunki umowy zawartej w sierpniu 2009 r. z inwestorem.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami powiedział, że umowa była zgodna z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. W akcie notarialnym zawarte były warunki dotyczące terminów ukończenia zabudowy (zgodnie ze specyfikacjami przetargowymi). Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za zakończenie budowy uważa się stan surowy zamknięty i taki stan został przez dzierżawcę wieczystego wykonany.
Pan Michał Dydowicz powiedział, że w przetargu był zapis o konkretnym zagospodarowaniu działki, z którego, zdaniem pana Dydowicza, inwestor się nie wywiązał.
Pan Krzysztof Kamiński dopowiedział, że w akcie notarialnym jest zapis o tym, że inwestor w ciągu 2 lat miał oddać budynek o wysokim standardzie wykończenia.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w ciągu kilku miesięcy przed zakupem budynku na Rynku prowadzone były negocjacje z właścicielem budynku co do ceny. Burmistrz dodał, że umowy nie można było rozwiązać.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na okres do 3 miesięcy (druk nr 240a).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały dotyczący wydzierżawienia pomieszczeń na przychodnię lekarza rodzinnego przy ul. Poznańskiej 36. Wcześniejsza umowa zawarta była na okres 3 lat, a jej przedłużenie wymaga zgody Rady Miasta. Projekt uchwały zakłada zaledwie 3-miesięczny okres dzierżawy, ponieważ podczas tego okresu w budynku będą prowadzone prace remontowe (pomieszczenia zostaną zaadaptowane na mieszkania komunalne oraz na prowadzenie działalności medycznej) oraz równolegle rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na dzierżawę docelowych pomieszczeń na prowadzenie przychodni.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że ww. projekt uchwały nie został przedstawiony podczas posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Radny Piotr Bekas zapytał czy zapisy poprzedniej umowy dotyczące m.in. remontów zostały wyegzekwowane, a radny Marek Barłóg przypomniał, że pojawiały się głosy, aby nie przedłużać umowy z najemcą ze względu na problemy organizacyjne przychodni.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że były zastrzeżenia co do godzin pracy lekarza rodzinnego, w związku z czym Miasto poinformowało NFZ, który z kolei przeprowadził kontrolę i nie stwierdził odstępstw od umowy, które mogłyby spowodować jej rozwiązanie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do przetargu będą mogły stanąć wyłącznie podmioty, mające podpisaną umowę z NFZ.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że zapisy dotyczące przeprowadzenia remontów znajdowały się w pierwszej umowie z firmą Pozmed, która później została zerwana. W kolejnej umowie już takich zapisów nie było.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że w poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna badała umowy z firmą Pozmed. Sprawa została nawet przekazana do prokuratury, która jednak nie dopatrzyła się znamion przestępstwa.
Radny Tomasz Potocki zapytał ilu mieszkańców straci dostęp do służby zdrowia w przypadku nieprzedłużenia umowy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie posiada informacji z jaką liczbą osób przychodnia ma podpisaną umowę, ale zaznaczył, że Urząd chce, żeby w tym miejscu nadal zapewniona była podstawowa opieka zdrowotna.
Radny Piotr Bekas zapytał czy po zakończeniu remontu, wykonywanego przez Miasto oraz 3-miesięcznym okresie dzierżawy przeprowadzony zostanie przetarg na dzierżawę pomieszczeń.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział twierdząco oraz dodał, że po wykonaniu wszystkich prac remontowych, rzeczoznawca dokona wyceny czynszu, który będzie dużo wyższy od obecnego.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Bekasa, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pomieszczenia przeznaczone pod działalność przychodni będą zlokalizowane wyłącznie na parterze budynku.
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała czy ten budynek w ogóle warto remontować.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że budynek został już częściowo wyremontowany – w ubiegłym roku wykonany został kapitalny remont dachu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na okres do 3 miesięcy.
Wynik głosowania: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 227 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 239).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zaproponowana nazwa ulicy „Za Rynkiem” funkcjonuje już nieformalnie. Pan Waldemar Luther powiedział, że pojawiły się również propozycje nazw: „Księdza Kazimierza Pielatowskiego” oraz „Sportowa”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że ww. projekt uchwały nie był przedmiotem obrad komisji.
Radna Małgorzata Szczotka odczytała złożony przez siebie wniosek o nadanie nazwy „Księdza Kazimierza Pielatowskiego” (ww. wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Zdaniem Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża sprawa powinna zostać przedyskutowana podczas posiedzeń komisji, zwłaszcza że pojawiły się propozycje innych nazw i zaproponował przeniesienie rozpatrywania projektu uchwały na kolejną sesję.
Burmistrz Andrzej Balcerek zgodził się, że postać ks. Kazimierza Pielatowskiego powinna zostać uhonorowana, jednak jest zdania, że nazwa „Za Rynkiem” jest właściwsza. Burmistrz Andrzej Balcerek zaproponował, aby ulicy biegnącej od ul. Kościelnej do ul. Chrobrego (przez las) nadać nazwę „Księdza Kazimierza Pielatowskiego” i poinformował, że rozmawiał już na ten temat z proboszczem parafii w Puszczykowie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przyznał, że w związku z licznymi kontrowersjami projekt uchwały ws. nadania nazwy ulicy powinien być omówiony podczas posiedzeń komisji.
Zdaniem radnego Krzysztofa Jopka ulica za Rynkiem jest za mało reprezentatywna dla uczczenia pamięci ks. Pielatowskiego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przeniesieniem dalszego rozpatrywania projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie na kolejną sesję.
Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Rozpatrywanie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie zostało przełożone na kolejną sesję.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 (druk nr 236).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do zmian w uchwale budżetowej. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, umowę sprzedaży na raty w kwocie 304.878,05 zł
należy także wpisać do WPF.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019.
Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 228 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 237).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując o zmianach w dochodach i wydatkach.
Dochody:
- w dziale 700 – zwiększa się o kwotę 85.000 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- w dziale 801 – wprowadzono dochody z tytułu darowizny otrzymanej przez SP2 w kwocie 10.000 zł,
- w dziale 853 – zmniejszono dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „W stronę Aktywności” o kwotę 4 zł,
- w dziale 900 – zwiększono dochody majątkowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o kwotę 74.000 zł.
Wydatki:
- w rozdziale 60016 – zmniejszono wydatki na budowę ul. Śląskiej i Środkowej o kwotę 123.000 zł,
- w rozdziale 80101 – zwiększono wydatki rzeczowe SP2: o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaną darowizną oraz o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do programu "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan" realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu; zwiększono wydatki majątkowe: o kwotę 10.000 zł na zadanie – „Modernizacja instalacji elektrycznej SP 2 – dokumentacja” oraz o kwotę 30.000 zł na zadanie – „Przebudowa mieszkań w SP2 na świetlicę szkolną”,
- w rozdziale 85395 – zmniejszono o kwotę 4 zł wydatki na realizację projektu – „W stronę Aktywności”,
- w rozdziale 90001 – zwiększono o kwotę 242.000 zł wydatki na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (ul. Miętowa – kanalizacja i Myśliwska: kanalizacja i wodociąg),
- w rozdziale 92604 – dokonano przesunięcia między grupami wydatków,
- w rozdziale 92695 – przesunięto do rozdziału 80101 kwotę 5.000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 6 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał o kwotę 10 tys. zł z tytułu darowizny na rzecz SP2.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że kwota 10 tys. zł została przekazana przez Radę Rodziców na utworzenie pracowni komputerowej.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał z czego wynika założenie podwyżki na oświatę o 4%.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że pytanie zostanie przekazane Skarbnikowi.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Wynik głosowania: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 229 została przyjęta.
 
Ad 9. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji – odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie.
Na prośbę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotra Bekasa, radna Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji – odwodnienie budynku Przedszkola nr 3 w Puszczykowie (protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że nie od końca zgadza się z opinią prawną, która została przekazana do protokołu, ponieważ pomimo iż kosztorys inwestorski służy orientacyjnie do oszacowania kosztów inwestycji, to normą jest iż przedmiary z tego kosztorysu są podstawą dla kosztorysu ślepego. Jeśli w kosztorysie inwestorskim są tak duże błędy jak w tym przypadku, to cały przetarg i wartości przedstawione przez oferentów są zafałszowane, dlatego Przewodniczący Piotr Bekas uważa, że kosztorys inwestorski powinien zostać zweryfikowany (przedmiary muszą być bowiem realne). Zdaniem Przewodniczącego Piotra Bekasa wygrała firma, która zaproponowała stawkę ok. 11 zł za roboczogodzinę, co przy obecnych stawkach jest nierealne (gdyż stawki są co najmniej dwukrotnie wyższe) - dlatego oferta powinna zostać odrzucona ze względu na zbyt niskie ceny.
Następnie Przewodniczący Piotr Bekas odniósł się do fragmentu opinii prawnej mówiącego, iż nigdzie nie było zapisu o obowiązku pisemnego zgłaszania i odbierania robót. Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że w §2 pkt 5.4 umowy przetargowej jest zapis, że inspektor nadzoru ma być informowany pisemnie oraz że wszystkie odbiory robót mają być dokumentowane na piśmie.
Przewodniczący Piotr Bekas poinformował, że wg opinii prawnej pozwolenie na budowę nie jest konieczne dla budowy przyłącza, ale zastanawia się czy wykonana inwestycja faktycznie była budową przyłącza. Ponadto powiedział, że intencją Komisji nie było zwiększanie liczby pracowników referatu inwestycyjnego, ale żeby były to kompetentne osoby z uprawnieniami.
Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że wyczytał w „Echu Puszczykowa” zakres robót jaki ma zostać przeprowadzony na terenie Przedszkola nr 3 i zapytał czy izolacja zacieków będzie zrobiona.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o pozostałych dokumentach dotyczących protokołu pokontrolnego, które zostały przekazane radnym, tj.: stanowisku Burmistrza oraz opinii prawnej (ww, dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał o pkt 2 wątpliwości Komisji, w którym mowa o różnicy 10 tys. pomiędzy pracami wykonanymi a policzonymi w kosztorysie.
Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że Komisja przeliczyła cały kosztorys powykonawczy wg cen obowiązujących w przetargu i oszacowała kwotę ok. 10 tys. zł różnicy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy Miasto zapłaciło 10 tys. zł więcej.
Przewodniczący Piotr Bekas odpowiedział, że wartość wykonanych robót wyszła o 10 tys. taniej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił uwagę, że w protokole Komisji określono, że inwestycja jest zawyżona o 10 tys. zł. Jest to poważne oskarżenie, które powinno być zgłoszone do organów ścigania. Jeżeli wprowadza się taki zapis to należy go bardziej uszczegółowić i podać z czego ta różnica wynika.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że nie chodzi o 10 tys. zł, ale o sposób prowadzenia inwestycji i nadzoru nad nimi oraz dodał, że w swoim piśmie Burmistrz zapowiada zwiększenie nadzoru inwestycji oraz prowadzenie dzienników budowy (bez względu czy są wymagane).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zarówno projektant, inspektor nadzoru oraz autorzy operatu wodnoprawnego wyraźnie zaznaczyli, że przeprowadzana inwestycja nie jest kanalizacją tylko przyłączem odwadniającym teren, co w ustawie o prawie budowlanym nie wymaga pozwolenia na budowę.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że kancelaria przygotowując opinię prawną w powyższej sprawie zasięgnęła informacji w 5 urzędach przedstawiając stronę przedmiotową inwestycji: w jednym urzędzie była wątpliwość czy powinno być wydane pozwolenie na budowę, natomiast w pozostałych takiej wątpliwości nie było. Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że specjaliści potwierdzili stanowisko puszczykowskiego Urzędu.
Wypowiadając się w kwestii kosztorysu, radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że ze względu na istotne nieprawidłowości, to czy kosztorys był niedoszacowany czy przeszacowany nie ma żadnego znaczenia.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że nie znalazł w umowie zapisu o obowiązku dokumentowania robót znikających, ale przyznaje, że przyjętą praktyką jest ich dokumentowanie.
Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że w kosztorysie inwestorskim mogą znaleźć się różne ceny, ale nie różne przedmiary.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że od początku trwania obecnej kadencji miała kontrolę (postępowanie) z policji, prokuratury, wojewódzkiego i powiatowego nadzoru budowalnego, urzędu marszałkowskiego oraz RIO i żadna z tych instytucji nie znalazła nieprawidłowości w pracy referatu (ani inwestycji ani zamówień publicznych).
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że Urząd zgadzał się z częścią spostrzeżeń Komisji Rewizyjnej oraz dodał, że jeśli zostały popełnione jakieś błędy przy przeprowadzaniu inwestycji to ktoś powinien się do nich przyznać i podjąć działania, by w przyszłości do takich błędów nie dochodziło.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał pismo Burmistrza Miasta ws. protokołu pokontrolnego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po odczytaniu protokołu pokontrolnego, powinny zostać odczytane pismo wyjaśniające Burmistrza oraz opinii prawnej.
Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie dotyczące wykonywanych obecnie prac na terenie Przedszkola nr 3.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że będzie wykonywana izolacja fundamentów.
Przewodniczący Piotr Bekas zasugerował sformułowanie wzoru umowy z wykonawcami, żeby w przypadku zmniejszenia ilości robót była możliwość rozliczania kosztorysem powykonawczym a nie na zasadzie ryczałtu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przetargi na podstawie kosztorysu wiążą się z wysokimi kosztami wypłacanymi wykonawcy po zakończeniu robót. Natomiast umowa ryczałtowa ma to do siebie, że już przystępując do przetargu wykonawca dokładnie bada kosztorysy i projekty, ponieważ w trakcie trwania robót nie ma prawa zmieniać umowy.
Radca prawny Szymon Muszyński potwierdził słowa przedmówcy.
Przewodniczący Piotr Bekas poinformował, że Komisja zaproponowała zatrudnienie osoby z uprawnieniami, która z ramienia Urzędu będzie analizować wszystkie kosztorysy.
 
Ad 10. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i odpowiedział na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
 
Ad 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że radna Kinga Górna-Krzeszowiak oraz radny Maciej Stelmachowski usprawiedliwili swoją nieobecność podczas dzisiejszej sesji.
 
Ad 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy ulica za Rynkiem będzie odebrana jako inwestycja i zgłosił następujące uwagi:
- vis-à-vis Biedronki brakuje fragmentu chodnika,
- przy wejściu na teren CAS studzienka znajduje się poniżej chodnika,
- cały poziom ulicy znajduje się wyżej niż wejście na teren CAS.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że inwestycja nie została jeszcze odebrana oraz że jutro ma odbyć się spotkanie, podczas którego zostaną zgłoszone także inne zastrzeżenia do wykonanych prac.
Radny Marek Barłóg zapytał czy po odebraniu ulicy za Rynkiem, na której będą miejsca parkingowe, zostanie wprowadzone ograniczenie lub zakaz parkowania na płycie Rynku.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że to trzeba będzie ustalić podczas posiedzeń komisji.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że mieszkańcy Rynku otrzymają informację, aby parkowali auta na obrzeżach Rynku, a nie na płycie.
Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że na jednym z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych był omawiany pomysł ustawienia parkomatów na Rynku i powiedziała, że jest to temat do przemyślenia.
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że przenośne toalety zostały już ustawione na parkingu przy cmentarzu.
Odpowiadając na kolejne pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o pozytywnym odbiorze kina letniego (największa frekwencja była na pierwszym filmie).
 
Ad 13. Wolne głosy.
Pani Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła pozytywną opinię w sprawie kina letniego (dobrej jakości dźwięk i obraz), ale stwierdziła, że wydarzenie było słabo wypromowane.
Pan Gniewko Niedbała zapytał o możliwość przebudowy miejsc parkingowych przy SP2.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że projekt ma zostać przygotowany w przyszłym tygodniu, ale temat musi jeszcze wrócić pod obrady Rady, ponieważ tej inwestycji nie ma w budżecie.
Odpowiadając na pytanie pani Gabrieli Ozorowskiej, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że nikt nie stanął do przetargu na dzierżawę terenu byłego MOSiR-u.
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że jej zdaniem nadanie ulicy za Rynkiem nazwy ks. Kazimierza Pielatowskiego nie przystoi tak wybitnej postaci.
 
Ad 14. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.20 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 34. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
 
 
Protokolant
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
 
/-/ Zbigniew Czyż
Lista wiadomości