Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 35/13/VI35. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 17 września 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 35/13/VI
35. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 17 września 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.35.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.30
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 35. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum - obecnych 11 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnych: Kingi Górnej-Krzeszowiak i Bogumiły Dolskiej; chwilowa nieobecność radnych: Macieja Stelmachowskiego i Pawła Rochowiaka).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Burmistrz Andrzej Balcerek złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał ws.:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej (druk nr 245),
- uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018 (druk nr 241).
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad złożonym wnioskiem, proponując umieszczenie projektów uchwał jako punkty 5 i 6 porządku obrad.
Wynik głosowania: "za" - 11 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad wraz z uwzględnieniem złożonych wniosków został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 34/13/VI z 30 lipca 2013 r.
 4. Wolne głosy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej (druk nr 245).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018 (druk nr 241).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 239).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 244).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 242).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 243).
 11. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 34/13/VI z 30 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 34/13/VI z 30 lipca 2013 r.
Wynik głosowania: "za" - 11 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 34/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej (druk nr 245).
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że powyższy projekt uchwały był omawiany podczas posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, ale w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, na sesję zaproszony został Starosta Jan Grabkowski oraz Prezes NZOZ "Szpital w Puszczykowie" Ewa Wieja.
 
Starosta Jan Grabkowski przedstawił architekt Judytę Hess, która przygotowała wstępny projekt podziału gruntów i projekt planu oraz mecenasa Jacka Masiotę współpracującego ze Starostwem w sprawach dot. szpitala.
 
Starosta Jan Grabkowski przypomniał, że Starostwo przejęło szpital w 2004 r.; pod koniec roku 2006 spłacone zostały długi szpitala (ok. 30 mln zł). Szpital został wyposażony w majątek i zaczął normalnie funkcjonować (jako spółka ze 100% udziałem powiatu poznańskiego). Starosta Jan Grabkowski powiedział, że zainwestowano w szpital parędziesiąt milionów złotych (m.in. wykonano I etap termomodernizacji - prawie 19 mln zł, zmodernizowano oddział diagnostyczny i chirurgii). Planuje się przeprowadzić: kolejny etap termomodernizacji, modernizację części hotelowej oraz budowę bloku operacyjnego.
 
O godz. 17.14 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 12 radnych).
 
Starosta Jan Grabkowski powiedział, że koszt budowy bloku operacyjnego szacuje się na ok. 30 mln zł. Zgodnie z standardami ministerstwa zdrowia blok operacyjny powinien zostać wybudowany do 2016 roku, dlatego konieczna jest sprzedaż majątku szpitala. Starosta Jan Grabkowski dodał, że budowa bloku operacyjnego jest niezbędna, aby puszczykowski szpital mógł być konkurencyjny na rynku usług medycznych.
Starosta Jan Grabkowski wyjaśnił z czego wynika pośpiech w podejmowaniu projektu uchwały informując, że założone zostały spółki inwestycyjne, do których wprowadzono majątek: budynek mieszkalny oraz grunty, leżące przy szpitalu. Ważnym jest, aby grunty zostały wprowadzone do spółek jako teren objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż wówczas ich wartość wzrośnie. Starosta Jan Grabkowski powiedział, że zamierza się utworzyć wspólnotę mieszkaniową w budynku hotelowym i sprzedawać mieszkania, natomiast na terenie o pow. ok. 6,5 ha netto wydzielić działki budowalne (wydzielone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Puszczykowa) i także je sprzedać. Pozwoli to pozyskać kapitał na budowę bloku operacyjnego.
Następnie Starosta Jan Grabkowski zaprezentował i omówił projekt rozbudowy szpitala i budowy bloku operacyjnego oraz projekt podziału terenu na działki budowlane.
 
O godz. 17.24 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 13 radnych).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej informując, że jego podjęcie rozpocznie procedurę prac nad planem zagospodarowania przestrzennego. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że Urząd chciałby jak najszybciej opracować projekt planu, ponieważ jest to bardzo ważne dla partnerów ze Starostwa. Ponadto powiedział, że prezentowana koncepcja podziału terenu jest przykładowa i demonstruje możliwe zagospodarowanie terenu.
 
Starosta Jan Grabkowski wskazał na pas gruntu, w którym znajdują się rury Aquanetu i powiedział, że planuje się sprzedać Aquanetowi tę bezużyteczną część terenu (dla której dotychczas ustanowiona została służebność przesyłu). Ponadto dodał, że zamierza się zachować jak najwięcej drzew oraz nie powodować uciążliwości dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Starosta Jan Grabkowski powiedział, że wszystkie uwagi będą rozpatrywane przez urbanistę.
 
Radny Piotr Bekas zgłosił następujące problemy:
- czy Puszczykowo będzie zmuszone wykupić grunt pod drogi,
- problem uzbrojenia terenu,
- czy lądowisko dla helikopterów nie będzie usytuowane zbyt blisko domów (hałas).
 
Starosta Jan Grabkowski powiedział, że drogi zostaną oddane za symboliczną "złotówkę". Na omawianym terenie jest już woda i kanalizacja (Starostwo nie będzie obciążało gminy tego rodzaju kosztami). Starosta Jan Grabkowski powiedział, że każdy nabywca działki na tym terenie będzie miał świadomość znajdującego się w pobliżu lądowiska (w tym roku helikopter lądował 60 razy).
Starosta Jan Grabkowski powiedział, że gdyby miał środki to kupiłby sobie działkę na tym terenie, nie martwiąc się lądowiskiem, ale ciesząc się z bliskości szpitala.
 
Radny Paweł Rochowiak zapytał, kiedy i w jaki sposób zostanie załatwiona kwestia własności potencjalnych dróg. Radny przypomniał, że rok temu rozmawialiśmy o sprzedaży ulicy przy szpitalu na potrzeby inwestycji parkingu - miasto przekazało teren, wybudowało zatoczkę, a parking nie został wykonany.
 
Starosta Jan Grabkowski powiedział, że chce rozwiązać problem szpitala, ale jednocześnie nie chce robić sobie wroga w miejscowym samorządzie - kwestia jednej zatoki czy małego parkingu nie powinna być problemem przy tak dużej inwestycji. Dodał, że po zakończeniu termomodernizacji samochody pracowników będą parkowane na wewnętrznym terenie szpitala.
Starosta Jan Grabkowski powiedział, że większość wydatków inwestycyjnych szpitala pochodzi z: budżetu powiatu, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków unijnych (z kontraktu z NFZ szpital wychodzi "na zero"). Starosta Jan Grabkowski poinformował, że na terenie Puszczykowa znajduje się szkoła, w którą w ostatnich latach zainwestowano kilka milionów złotych (kończona jest budowa stadionu). Starosta podkreślił, że dwie największe i najważniejsze inwestycje powiatu realizowane są Puszczykowie.
Starosta Jan Grabkowski powiedział, że nowe przepisy ustawy o finansach publicznych, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku spowodują ograniczone możliwości zadłużania się. Starosta Jan Grabkowski powiedział, że przyszedł tutaj, by zwrócić się o pomoc w postaci podjęcia uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Janusz Szafarkiewicz zapytał czy wywołanie planu jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
Arch. Judyta Hess odpowiedziała, że w obecnie obowiązującym Studium omawiany teren przeznaczony jest pod szeroko pojęte usługi. Pani Judyta Hess powiedziała, że aktualnie opracowywana jest zmiana Studium i spodziewa się, że weryfikowane będzie przeznaczenie tego terenu. Ponadto dodała, że ważne jest, aby w momencie uchwalania planu był on zgodny z obowiązującym Studium.
 
Wiceprzewodniczący Janusz Szafarkiewicz zapytał czy w ewidencji gruntów znajdują się tam tereny leśne. 
 
Starosta Jan Grabkowski powiedział, że Starostwo występowało o zmianę klasyfikacji gruntów w celu obniżenia kosztów. Teren może zostać "odlesiony" poprzez przystąpienie do sporządzenia planu oraz jego uchwalenie. Powierzchnia ogólna terenu, który miałby zostać zagospodarowany to 7,66 ha (powierzchnia netto - 6,21 ha, tereny komunikacyjne - 0,81 ha), liczba działek budowalnych - 50 o pow. ok. 1240 m (dot. prezentowanego projektu).
 
Radny Marek Barłóg powiedział, że na rysunku Studium omawiany teren jest zaznaczony jako teren przekształceń, a nie pod usługi.
 
Radny Andrzej Dettloff zapytał o termin realizacji inwestycji.
 
Starosta Jan Grabkowski powiedział, że liczy iż procedurę planistyczną uda się przeprowadzić w ciągu 9 miesięcy, ale podkreślił, że najważniejsza jest dzisiejsza decyzja Rady, ponieważ umożliwi ona wycenę nieruchomości, a potem wniesienie jej do spółki inwestycyjnej (która będzie sprzedawała i inwestowała w blok operacyjny).
Starosta Jan Grabkowski powiedział, że zawsze podkreślał, że wszystkie środki, czy wypracowane przez zarząd szpitala czy ze sprzedaży majątku, nigdy nie zostaną przeznaczone na nic innego jak tylko w rozwój szpitala.
 
Mecenas Jacek Masiota powiedział, że w przyszłym roku zmienia się opodatkowanie osób prawnych i spółek osobowych, dlatego grunt trzeba wnieść do spółki celowej aportem jak najszybciej, aby jeszcze w tym roku podatkowym sąd zdążył zarejestrować podwyższenie kapitału (wówczas nie zostanie naliczony podatek). Mecenas powiedział, że pośpiech w przedłożeniu projektu uchwały wynika z planowanej zmiany ustawy o finansach publicznych.
 
Opowiadając na uwagę radnego Marka Barłoga, Starosta Jan Grabkowski powiedział, że budowa infrastruktury na omawianym terenie będzie należała do inwestora. Powiedział również, iż gmina może określić opłatę planistyczną w wys. do 30% wzrostu wartości nieruchomości, ale wówczas oznaczałoby to nieopłacalność przedsięwzięcia. Starosta Jan Grabkowski powiedział, że będzie się zwracał do Rady o nieuchwalanie tak wysokiej opłaty planistycznej.
 
Wiceprzewodniczący Janusz Szafarkiewicz powiedział, że Rada powinna przyjąć omawiany projekt uchwały, a szczegóły wyjaśniać i opracować na posiedzeniach komisji. Wiceprzewodniczący Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały.
 
Radny Piotr Bekas zapytał, co będzie się znajdowało w bloku operacyjnym.
 
Prezes zarządu szpitala Ewa Wieja poinformowała, że wg wstępnej koncepcji w bloku operacyjnym będzie znajdować się:
- na parterze - generalna sterylizatornia,
- na I piętrze: blok operacyjny z 6 salami operacyjnymi (ortopedia, okulistyka, urologia, chirurgia, laryngologia, angiologia).  
Pani Ewa Wieja poinformowała, że planuje się przeprowadzić remont części hotelowej.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Władysława Hetmana, pani Ewa Wieja powiedziała, że po 2016 roku dotychczasowy blok operacyjny nie będzie spełniał wymogów rozporządzenia ministra zdrowia.
 
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego trwają już od ponad 3 lat i zapytał jakie są szanse jego uchwalenie w przyszłym roku.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że prace nad Studium rozpoczęły się na początku zeszłego roku oraz dodał, że jeśli przyjęty zostanie omawiany projekt uchwały to jego zapisy zostaną uwzględnione w Studium.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 230 została przyjęta jednogłośnie.
 
Starosta Jan Grabkowski podziękował ze przyjęcie uchwały oraz zapowiedział chęć przybycia na posiedzenia Rady celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości i gotowość współpracy przy tworzeniu planu.
 
O godz. 18.10 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że przedstawiony projekt uchwały został przedłożony w postaci zaproponowanej przez spółkę Aquanet. Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że art. 21 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że rada gminy uchwala plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przedkładany przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił przedstawicieli spółki Aquanet: wiceprezesa zarządu Michała Fornala i kierownik działu technicznego Annę Graczyk.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja dwukrotnie zajmowała się ww. projektem uchwały, zgłaszając szereg wątpliwości, które były wyjaśniane przez przedstawicieli spółki Aquanet oraz radcę prawnego Urzędu Szymona Muszyńskiego. Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała negatywnie omawiany projekt uchwały przy 6 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym". 
 
Przedstawiciele spółki Aquanet poprosili o zadawanie pytań.
 
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018.
Wynik głosowania: "za" - 0, "przeciw" - 8 głosów, "wstrzymało się" - 5 głosów.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 239).
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że powyższy projekt uchwały był przedmiotem obrad podczas ostatniej sesji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że 2 członków Komisji głosowało za nazwą "Za Rynkiem", a 6 członków głosowało za nazwą "Sportowa".
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że po burzliwej dyskusji, przegłosowany został wniosek o zmianę nazwy na "Sportowa" (przy 6 głosach "za", 1 głosie "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym". Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie został poddany pod głosowanie projekt Urzędu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że podtrzymuje swój wniosek o nadanie nazwy: "Sportowa".
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała o złożonym przez siebie wniosku o zmianę nazwy ronda "Przy Rynku" na "Księdza Kazimierza Pielatowskiego" oraz powiedziała, że w przypadku zmiany nazwy ronda, nowo powstałej ulicy można by nadać nazwę: "Za Rynkiem". 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że cieszy go propozycja Przewodniczącej Małgorzaty Szczotki oraz potwierdził, że na przyszłą sesję zostanie przygotowany projekt uchwały ws. zmiany nazwy ronda.  
 
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o zniesienie z dzisiejszych obrad dalszej dyskusji na temat projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie i przygotowanie na kolejną sesję projektów uchwał dotyczących nadania nazwy ulicy za Rynkiem oraz zmiany nazwy ronda "Przy Rynku".
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przeniesieniem dalszego rozpatrywania projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie na kolejną sesję.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Rozpatrywanie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie zostało przełożone na kolejną sesję.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 244).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wpłynęło pismo w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, którego autor pan Krzysztof Kamiński zarzuca szereg formalnych kwestii, które według niego nie zostały dotrzymane w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 (tj. Uchwały Nr 208/13/VI z dnia 23 kwietnia 2013 r.).
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że przedłożony projekt uchwały nie uwzględnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W uzasadnieniu do uchwały wskazane zostały odpowiedzi na zarzuty wzywającego, przygotowane przez projektantkę planu oraz kancelarię prawną.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta szczegółowo przedstawiał uzasadnienie, które dotyczyło m.in.: kwestii zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kwestii lokalizacji postojowych i lokalizacji terenów pod komunikację. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że plan został sporządzony zgodnie z procedurą, co zostało potwierdzone przez kancelarię prawną oraz wydział kontroli i nadzoru Wojewody Wielkopolskiego. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od czerwca 2013 roku.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że po odrzuceniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa, kolejnym krokiem wzywającego może być zaskarżenie uchwały o planie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wówczas Rada będzie musiała zdecydować o uznaniu skargi lub podtrzymaniu swojego stanowiska.
 
Posiedzenie opuścił radny Janusz Szafarkiewicz (obecnych 12 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja nie wypowiadała się na ten temat oraz dodał, że wątpliwość wzbudzał zarzut niezgodności ze Studium, jednakże Wojewoda Wielkopolski oraz kancelaria prawna potwierdzili, iż takiej niezgodności nie ma.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że obszerne uzasadnienie do uchwały wskazuje, że uchwała ws. planu jest zgodna z prawem. Ponadto Wojewoda nie stwierdził naruszenia prawa, a uchwała stała się obowiązującym prawem. Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że zarzuty pojawiające się w skardze zostały wyjaśnione i dlatego uważa, że prawdopodobieństwo  przegrania sprawy w postępowaniu sądowym jest nikłe.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 231 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 242).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że przewiduje on wzrost stawek podatku od nieruchomości, co jest to związane z podwyższeniem maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Obwieszczeniem z sierpnia tego roku Minister Finansów podwyższył stawki o 0,9% (projekt uchwały przewiduje wzrost również o 0,9%).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uzasadnieniem do podjęcia omawianego projektu uchwały jest to, aby na realnym poziomie utrzymywać wpływy z podatku od nieruchomości. Skutkiem podjęcia uchwały będzie wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o ok. 70 tys. zł.
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 5 głosach "za" i 3 głosach "wstrzymujących" oraz dodał, że projekt był szczegółowo analizowany.
 
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że opowiada się za przyjęciem ww. projektu uchwały oraz poprosił o informację, o ile wzrośnie podatek dla statystycznego mieszkańca.   
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dla właściciela domu o pow. 150 m2 podatek wzrośnie o 1,5 zł, a dla właściciela działki o pow. 1500 m2 o 15 zł.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 1 głos, "wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała Nr 232 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 243).
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do ww. projektu, polegającą na zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na wyprawkę szkolną - po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85415 wprowadzono kwotę 9394 zł.
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił pozostałe zmiany w uchwale budżetowej:
w dochodach:
- w dziale 756 - zwiększono dochody z tytułu opłaty za służebność przesyłu o kwotę 521.000 zł, zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 30.000 zł, zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych o kwotę 302 zł, zmniejszono (urealniono) dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 100.000 zł, od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000 zł, zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 52.255 zł,
- w dziale 700 - zwiększono dochody z tytułu dostawy mediów najemcom lokali komunalnych o kwotę 10.0000 zł,
- w dziale 750 - wprowadzono różne dochody w kwocie 13.000 zł (w szczególności: wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych, zwroty wydatków, odszkodowania, zwroty kosztów postępowań sądowych),
- w dziale 758 - wprowadzono dochody w kwocie 12.346 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT, zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 90.027 zł,
- w dziale 851 - wprowadzono dochody w kwocie 2.634 zł z tytułu zwrotu udzielonej dotacji,
- w dziale 926 - zwiększono wpływy z usług świadczonych przez CAS o kwotę 3.000 zł.     
 
W wydatkach:
- w rozdziale 70004 - wykreślono wydatki w kwocie 40.000 zł na zadanie pn.: "Adaptacja budynku na Rynku (dokumentacja)",
- w rozdziale 70005 - zmniejszono wydatki na wykup gruntów o kwotę 3.210 zł,
- w rozdziale 75075 - dokonano przesunięcia między grupami wydatków,
- w rozdziale 80101 - zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na zadanie pn.: "Przebudowa mieszkań w SP2 na świetlicę szkolną",
- w rozdziale 80110 - zmniejszono wydatki na modernizację Gimnazjum nr 1 o kwotę 6.000 zł, wprowadzono wydatki na zakup ksero w kwocie 6.000 zł,
- w rozdziale 85412 - dokonano przesunięcia między grupami wydatków,
- w rozdziale 92116 - wprowadzono dotację w kwocie 33.210 zł na zadania majątkowe - na wykonanie dokumentacji dot. adaptacja budynku na Rynku,
- w rozdziale 92604 - zwiększono wydatki CAS o kwotę 3.000 zł (wydatki związane z organizacją półkolonii finansowane przez rodziców),
- w rozdziale 92695 - zmniejszono wydatki o kwotę 7.200 zł w związku z niewykorzystaniem planowanych środków.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w związku ze zgłoszoną autopoprawką modyfikacji ulegnie również treść uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że bez uwzględnienia zgłoszonej dzisiaj autopoprawki, Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 233 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i odpowiedział na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o następujących pismach:
-    pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa adresowane do redaktora naczelnego "Głosu Puszczykowa" przesłane do wiadomości radnego Piotra Bekasa i Przewodniczącego Rady,
-    pismo mieszkańców ul. Strażackiej z prośbą o interwencję ws. działalności firmy Litz,
-    wezwanie pana Krzysztofa Kamińskiego do usunięcia naruszenia prawa (uchwała w tej sprawie została podjęta w pkt 8 porządku obrad),
-    pismo z wytycznymi mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-    pismo z ProteaDevelopment dot. inwestycji u zbiegu ulicy Dworcowej i Moniuszki (pismo zostało przekazane pod obrady Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta).
 
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział na pytania radnego Piotra Bekasa dotyczące sprawozdania z pracy referatów Urzędu. 
 
Odpowiadając na pytania radnego Pawła Rochowiaka, Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że harmonogram wywozu śmieci do końca roku się nie zmieni, ale być może od nowego roku uda się zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów selekcjonowanych. Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że w przyszłym tygodniu będzie można przystąpić do prac usuwania uschniętych gałęzi drzew.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że utwardzenie tłuczniem pozostałych części ul. Podleśnej będzie mogło zostać wykonane dopiero z przyszłorocznego budżetu. 
 
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Barłoga, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na razie nie ma żadnych informacji od operatora (firmy Inea) odnośnie rozprowadzania sieci światłowodów dla pozostałych części Puszczykowa.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz dotyczące ataków dzików np. na ul. Polnej i Rolnej, komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że właściciel jednej z nieruchomości przy ul. Polnej, pomimo licznych próśb nie wykosił działki. Straż Miejska dysponuje jedynie środkami hukowymi i zapachowymi, które są rozpylane w miejscach występowania dzików. Komendant poinformował, że nie ma żadnych udokumentowanych informacji o faktycznych atakach dzików oraz dodał, że mieszkańcy nadal dokarmiają zwierzynę.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.30 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 35. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
 
Lista wiadomości