Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 36/13/VI36. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 22 października 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 36/13/VI
36. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 22 października 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.36.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 20.00
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 36. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum - obecnych 12 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej; chwilowa nieobecność radnych: Macieja Stelmachowskiego i Pawła Rochowiaka).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę zaproponowanego porządku obrad, przedstawia się on następująco:
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.    Przyjęcie protokołu nr 35/13/VI z 17 września 2013 r.
4.    Wolne głosy.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie (druk nr 247).
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 239).
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 249).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek (druk nr 248a).
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat (druk nr 250).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej (druk nr 246).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 254).
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 (druk nr 253).
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 252a).
15.  Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
16.  Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
17.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
18.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19.  Wolne głosy.
20.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 35/13/VI z 17 września 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 35/13/VI z 17 września 2013 r.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 35/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Daniel Rewers, który powiedział, że 5-krotnie uczestniczył w sesjach, podczas których przedstawiał stanowiska Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz zapowiedział wytoczenie procesu przeciwko Burmistrzowi Puszczykowa. Następnie pan Daniel Rewers odczytał skierowane do niego pisma od Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa z dnia 3.12.2012 r. oraz od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.09.2013 r.
 
O godz. 17.15 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 13 radnych).
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że pan Rewers złożył do Wojewody skargę, którą w dniu dzisiejszym Rada będzie rozpatrywać, natomiast wcześniej zgłaszał Radzie uwagi. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił pana Daniela Rewersa o nieocenianie sprawy, w której jest stroną.
 
O godz. 17.20 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 14 radnych).
 
Następnie pan Daniel Rewers powiedział, że w minioną sobotę strażnik miejski chciał skuć jego syna, który rowerem jechał po ul. Poznańskiej. Zdaniem pana Daniela Rewersa było to celowe działanie zmierzające do zniszczenie jego rodziny.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski wyjaśnił, że strażnik miejski poprosił syna pana Rewersa o zjechanie z ul. Poznańskiej i kontynuowanie jazdy po wyznaczonej i oznakowanej ścieżce rowerowej. Syn pana Rewersa ominął strażnika i zaczął uciekać. Komendant Dariusz Borowski powiedział, że strażnik nie wiedział z kim ma do czynienia. Strażnik miejski ujął mężczyznę, chcąc go wylegitymować. Komendant dodał, że syn pana Rewersa wyzywał strażnika oraz że nie miał utrudnianych ruchów, ponieważ z ojcem skontaktował się telefonicznie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie (druk nr 247).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wniosek o zmianę nazwy ronda na "Księdza Kazimierza Pielatowskiego" został złożony przez Przewodniczącą Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzatę Szczotkę. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że przy rondzie nie ma żadnych punktów adresowych (zmiana nazwy ronda nie będzie wiązała się ze zmianą punktów adresowych).
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 3 głosach "za" i 3 głosach "wstrzymujących".
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 3 głosach "za" i 3 głosach "wstrzymujących".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 4 głosach "za", 1 głosie "przeciw" i 3 głosach "wstrzymujących".
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów, "przeciw" - 3 głosy, "wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 234 została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 239).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że był on już prezentowany podczas poprzednich sesji oraz powiedział, że Burmistrz proponuje nadać ulicy nazwę "Za Rynkiem". Sekretarz dodał, że taka nazwa funkcjonowała w załącznikach do uchwały budżetowej na bieżący rok.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały przy 2 głosach "za", 3 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym".
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały w przedłożonej formie, ponieważ głosowała nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza o nadanie nazwy "Sportowa" - Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie przy 4 głosach "za", 1 głosie "przeciw" i 1 glosie "wstrzymującym".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały przy 3 głosach "za" i 5 głosach "przeciw". Ponadto Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza o nadanie nazwy "Sportowa" przy 5 głosach "za" i 3 głosach "przeciw".
 
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że podtrzymuje swój wniosek o nadanie ulicy nazwy "Sportowa.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy należy najpierw przegłosować wniosek o zmianę zapisu w §1, na co radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział twierdząco.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza o zmianę w §1 tj. zmianę nazwy ulicy na: "Sportowa".
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów, "przeciw" - 3 głosów, "wstrzymało się" - 2 głosy.
Wniosek o zmianę nazwy ulicy na "Sportowa" został przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie, z uwzględnieniem przyjętego wniosku.
Wynik głosowania: "za" - 9 głosów, "przeciw" - 2 głosy, "wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała Nr 235 została przyjęta.
 
 
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 249).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on dwóch działek stanowiących ulicę Słoneczną.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 236 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek (druk nr 248a).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 237 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat (druk nr 250).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczas lokale były wynajmowane na prowadzenie działalności medycznej. W 2010 r. w wyniku przetargu lokale zostały wynajęte na okres 3 lat, a następnie w związku z prowadzonymi pracami remontowymi lokale zostały wydzierżawione na okres 3 miesięcy, które właśnie dobiegają końca. Pan Remigiusz Motycki powiedział, że Burmistrz ogłosił konkurs ofertowy na wynajem lokali na okres do 3 lat, na który wpłynęła tylko jedna oferta od firmy dotychczas prowadzącej działalność medyczną lekarza rodzinnego. Pan Remigiusz Motycki poinformował, że do tej pory pomieszczenia były wynajmowane przy stawce ok. 12 zł/m2. Nowa stawka czynszu została określona na 18,34 zł/m2, natomiast oferta firmy to 19 zł/m2.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że na początku obecnej kadencji radni obiecali, że dopóki będzie zainteresowanie prowadzeniem w tym miejscu działalności medycznej i dopóki mieszkańcy będą chcieli z niej korzystać, dopóty Rada będzie umożliwiać prowadzenie działalności medycznej w tym budynku.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały przy 6 głosach "za".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że wątpliwości budziło dotychczasowe wywiązywanie się firmy z zapisów umowy, ale umożliwienie prowadzenia działalności medycznej jest sprawą dobra mieszkańców oraz poinformował, że Komisja zaopiniowała omawiany projekt uchwały przy 2 głosach "za" i 6 głosach "wstrzymujących". 
 
Odpowiadając na pytanie radnego, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd nie posiada informacji o liczbie osób korzystających z przychodni przy ul. Poznańskiej 36.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat.
Wynik głosowania: "za" - 11 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 2 głosy (Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż nie wziął udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr 238 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej (druk nr 246).
Inspektor ds. ochrony środowiska pani Janina Kozeńska przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że Puszczykowo należy do Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które zamierza wdrożyć plan gospodarki niskoemisyjnej obejmujący całą metropolię. Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie miał na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla jak i zwiększenia skuteczności energetycznej. Stworzenie takiego planu jest warunkiem umożliwiającym aplikowanie do różnego rodzaju projektów. 
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 5 głosach "za" i 1 głosie "wstrzymującym".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że podczas posiedzenia Komisji m.in. wyjaśnione zostały kwestie kosztów Planu, które będą pokrywane ze składek członkowskich. Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że dokładne koszty nie zostały jeszcze oszacowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ale w całości będą one pokrywane ze składek członkowskich. Sekretarz dodał, że 85% środków na projekt uzyskanych zostanie z funduszów unijnych, a 15% to wkład własny (rozliczany ze składek członkowskich).
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 239 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przestawiła historię postępowania dotyczącego nieruchomości w zabudowie bliźniaczej przy ul. Kopernika. Pani Alina Stempniak powiedziała, że od wiosny 2012 r. pan Daniel Rewers (a później także jego sąsiedzi) dowiadywał się w Urzędzie w sprawie przepisów budowalnych (rozbudowy budynków, prowadzenia działalności gospodarczej). Sąsiedzi pana Rewersa rozbudowali - jak twierdzili nieświadomie i bez wiedzy o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę - o 2,5 m parter budynku wzdłuż granicy. Ponadto sąsiedzi od kilkunastu lat w ok. 40-metrowym budynku gospodarczym prowadzili działalność gospodarczą, tj. zakład ślusarski. Zainteresowani zostali poinformowani, że Urząd nie posiada kompetencji do kontrolowania zabudowy na terenie miasta, a jedynym właściwym do takich czynności organem jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Pan Rewers zgłosił sprawę do PINB, który przeprowadził kontrolę stwierdzając, że prace budowlane sąsiadów pana Rewersa były prowadzone bez pozwolenia na budowę. Sąsiedzi tłumaczyli, że nie wiedzieli o konieczności posiadania pozwolenia na rozbudowę domu, w którym mieszka 9 osób 3-pokoleniowej rodziny. Pani Alina Stempniak powiedziała, że działalność gospodarcza była prowadzona w budynku gospodarczym, który miał pozwolenie na budowę, ale na budynek gospodarczy a nie na budynek usługowy. W celu rozważenia przez PINB możliwości ewentualnej legalizacji zabudowy w obu przypadkach konieczne było potwierdzenie przez Burmistrza Miasta zgodności z planem zagospodarowania, a w przypadku braku planu z decyzją o warunkach zabudowy. Dla tego terenu nie było planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego zajęcie stanowiska przez Burmistrza następuje w formie decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z prawem, w przypadku gdy nie obowiązuje dla danego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz wydaje decyzję o warunkach zabudowy także dla budynków wybudowanych bez pozwolenia (tzw. samowoli budowlanej). Prace budowalne przy rozbudowie budynku mieszkalnego oraz działalność warsztatu w budynku mieszkalnym zostały wstrzymane przez PINB.
Sąsiedzi pana Rewersa wystąpili do Burmistrza o wydanie warunków zabudowy dotyczących rozbudowy domu oraz zmiany użytkowania budynku gospodarczego (na prowadzenie warsztatu). Pani Alina Stempniak powiedziała, że w międzyczasie sprawa konfliktu sąsiedzkiego została przedstawiona Komisji Spraw Społecznych w celu zorganizowania komisji pojednawczej i podjęcia prób pogodzenia stron. Dokonana została wizja lokalna z komendantem Straży Miejskiej i Przewodniczącą Małgorzatą Hempowicz, jednak podczas spotkań Komisji obecna była tylko jedna strona konfliktu. Pani Alina Stempniak poinformowała, że wydana została pozytywna decyzja o warunkach zabudowy dotycząca rozbudowy domu, ponieważ na to wskazywały przepisy. Pani Alina Stempniak powiedziała, że postępowanie było prowadzone prawidłowo w oparciu o obowiązującą ustawę i rozporządzenia. Na podstawie wydanych decyzji byłoby możliwe zalegalizowanie rozbudowy, jednak pan Rewers wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło obie decyzje, kierując je do ponownego rozpatrzenia. Burmistrz ponownie wydał decyzje, uzupełnione o analizy przygotowane przez niezależną osobę. Pan Rewers ponownie wniósł odwołanie do SKO, jednakże w międzyczasie wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący omawianą nieruchomość. Dla obszaru, na którym obowiązuje plan nie prowadzi się postępowania w sprawie warunków zabudowy. Z związku z czym SKO umorzyło postępowanie w obu sprawach.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że być może nadzór budowlany nie wie jeszcze o umorzeniu postępowania przez SKO, ale nadal będzie tam toczyło się postępowanie w sprawie zalegalizowania obu budów.
Pani Alina Stempniak podkreśliła, że Urząd nie będzie wydawał już żadnych decyzji w tej sprawie, ponieważ zaczął obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że 6 obecnych członków Komisji wstrzymało się od głosu w omawianej sprawie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zapoznała się z problemem i otrzymała wykaz wydarzeń trwającego postępowania, ale w związku z brakiem uzasadnienia projektu uchwały, nie opiniowała go, zakładając że sprawa będzie rozpatrywana podczas sesji.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz potwierdziła słowa pani Aliny Stempniak mówiąc, że prowadzone były rozmowy ze stronami konfliktu, ale nie udało się doprowadzić do pogodzenia. Dodała również, że przez wiele lat, podczas których działał warsztat ślusarski, rodziny żyły w zgodzie. Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w uzasadnieniu do projektu uchwały, mimo zasadności z punktu widzenia prawa, brakuje jej "ludzkiego" i społecznego ustosunkowania się do zaistniałej sytuacji. Czego jej zdaniem najlepszym dowodem jest 6 członków Komisji Spraw Społecznych wstrzymujących się od głosu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Rada otrzymała pełną informację o tym jak postępowanie było prowadzone oraz skargę, na którą trzeba odpowiedzieć. Zdaniem Sekretarza waga zarzutów oraz sposób i poziom ich sformułowania, wymagają jednoznacznej odpowiedzi oraz poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zostało napisane, że sprawa dotyczy konfliktu międzysąsiedzkiego. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że od 15 lipca br. (tj. od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) strony konfliktu nie czekają już na żadną decyzję ze strony Urzędu, ponieważ postępowanie zostało umorzone przez SKO. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że postępowanie nie tylko było prowadzone zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego, ale także w dobrej wierze, czego przykładem są próby pogodzenia stron np. poprzez Komisję Spraw Społecznych. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na taką ocenę działań Burmistrza i Urzędu nie można się zgodzić, dlatego zwraca się z prośbą o przyjęcie omawianego projektu uchwały i uznanie skargi za bezzasadną.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza istniejącą działalność gospodarczą oraz dokonaną rozbudowę, na co pani Alina Stempniak odpowiedziała, że plan zawiera zapisy umożliwiające zalegalizowanie.
 
Radny Marek Barłóg powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta  pojawiła się sugestia, aby kancelaria prawna wskazała na ewentualne uchybienia w postępowaniu lub podsumowała całą sprawę.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że SKO umorzyło postępowanie, ponadto zachodzi zgodność przeznaczenia gruntów z planem i możliwa jest legalizacja, natomiast dalsze postępowanie nie będzie toczyło się przed Urzędem Miejskim w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 8 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 6 głosów.
Uchwała Nr 240 została przyjęta.
 
O godz. 18.15 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił kilkuminutową przerwę.
O godz. 18.28 obrady zostały wznowione.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 254).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że powstał on na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 14 października, która zawnioskowała o zwiększenie puli nagród do 20 tys. zł oraz zwiększenie kwoty jednorazowej nagrody do 2 tys. zł. Przedłożony projekt uchwały zakłada ustanowienie nagrody, a nie tylko dokonanie zmian w obowiązującej już uchwale, ponieważ poprzednia uchwała nie była traktowane jako akt prawa miejscowego i nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W opinii prawnej tego rodzaju akt prawny powinien podlegać publikacji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że przedłożony projekt uchwały powstał w wyniku dyskusji na posiedzeniu Komisji, której członkowie jednomyślnie opowiedzieli się za wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza o zwiększenie puli nagrody oraz podniesienie kwoty jednorazowej nagrody.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że wniosek o zwiększenie puli nagrody wyniknął z dużej liczby złożonych wniosków, których wpłynęło prawie 50.
 
Radna Małgorzata Szczotka zauważyła, że pkt 3 wniosku o przyznanie nagrody jest zbyteczny oraz zgłosiła liczne "literówki" w tekście regulaminu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że pkt 3 i 4 wniosku można połączyć w jeden punkt.
 
Radny Piotr Bekas złożył wniosek o wykreślenie z § 1 pkt 1 ostatnich słów: "reprezentujących Miasto Puszczykowo", jednak po zakończonej dyskusji i argumentach radnych, wycofał swój wniosek.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, z uwzględnieniem zgłoszonych zmian.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 241 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019 (druk nr 253).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Radny Andrzej Dettloff wyraził nadzieję, że lokalna prasa poinformuje, iż mniejszy budżet nie wynika z planów i decyzji Rady, ale jest spowodowany zmniejszonymi dochodami.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 191/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2013-2019.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 242 została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 252a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując o dokonanych zmianach w: dochodach:
- w dziale 756 - zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 500.000 zł w związku z przewidywaną mniejszą realizacją dochodów,
- w dziale 700 - zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 236.847 zł w związku z brakiem ofert w przetargu na sprzedaż działki przy ul. Jaskółczej,
- w dziale 600 - wykreślono dochody z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego na przebudowę ścieżki rowerowej w kwocie 500.000 zł - inwestycje będzie realizował Powiat Poznański;
 
w wydatkach:
- w rozdziale 60014 - wykreślono wydatki w kwocie 500.000 zł na zadanie pn.: "Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej w Puszczykowie",
- w rozdziale 60016 - przesunięto kwotę 18.000 zł między zadaniami,
- w rozdziale 70004 - w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia zadania (wystąpienie prac nieobjętych przetargiem) przesunięto kwotę 110.000 zł na zadanie pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 36" na 2014 r.,
- w rozdziale 70005 - zmniejszono wydatki na odszkodowania i wykupy odpowiednio o 105.847 zł i 300.000 zł. Planowane wydatki na wykupy i odszkodowania zostaną zrealizowane w 2014 r.,
- w rozdziale 75075 - zwiększono wydatki na promocję o kwotę 15.000 zł,
- w rozdziale 75702 - zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 200.000 zł,
- w rozdziale 85415 - zwiększono wydatki na nagrody dla uczniów i studentów o kwotę 10.000 zł,
- Umniejszono wydatki na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych łącznie o kwotę 46.000 zł z powodu ich niewykorzystania.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja opiniowała projekt uchwały z druku nr 252 i zaopiniowała go pozytywnie.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 243 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że wszystkie wymagane oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Oświadczenia majątkowe radnych zostały przekazane Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Poznań - Wilda. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że wyniki analizy Urzędu Skarbowego zostaną przekazane radnym niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 
Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności i wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedział na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny przesłał skargę pana Krzysztofa Kamińskiego na uchwałę nr 208/13/VI z dnia 23 kwietnia 2013 r. ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o zaproszeniu z policji na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa, która ma odbyć się w Kórniku.
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o możliwość użyczenia komisariatowi policji nieużywanej kserokopiarki Straży Miejskiej oraz przypomniała o prośbie pracowników banku na Rynku o ustawienie zapory przy stojaku na rowery (nie można postawić samochodu).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że kserokopiarka zostanie użyczona komisariatowi policji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że stojak na rowery zostanie odwrócony.
 
Radny Marek Barłóg zgłosił, że tablice informacyjne w mieście są często zdewastowane (np. tablica przy ul. Dworcowej), a wiadomości w nich nieaktualizowane.
 
Radny Krzysztof Jopek zgłosił, że znaki drogowe na Rynku są zbyt nisko osadzone.
 
Radny Marek Barłóg zgłosił wniosek o likwidację miejsc parkingowych na Rynku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że właściciele sklepów na Rynku obawiają się, że likwidacja miejsc parkingowych może spowodować, że klienci nie będą do nich przychodzić. Ponadto w aktach notarialnych właściciele lokali są zapisy o dwóch miejscach parkingowych.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał o możliwość porządkowania cmentarza ewangelickiego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że porządkowanie cmentarzy jest wpisane w program opieki nad terenami zielonymi.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Dettloffa, Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że jak co roku na dzień 1 listopada zmieniona zostanie organizacja ruchu i przygotowane zostaną dodatkowe miejsca parkingowe.  
 
Ad 19. Wolne głosy.
Pani Krystyna Marcolla powiedziała, że trzeba w jakiś sposób rozwiązać sprawę parkowania na Rynku oraz poruszyła sprawę ul. Jastrzębiej, która jest zalewana po deszczach.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sprawa parkowania na Rynku będzie analizowana, natomiast ul. Jastrzębia będzie utwardzana w roku 2014 (zgodnie z rankingiem).
 
Pani Gabriela Ozorowska przyznała, że tablice informacyjne są w złym stanie, a na billboardach wiszą stare informacje oraz zapytała czy przewiduje się wykup gruntu przy dworcu PKP w Puszczykówku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd jest w kontakcie z aglomeracją Poznań, której wskazuje miejsca pod parkingi buforowe oraz zapowiedział, że w tym tygodniu zajmie się sprawą billboardów i tablic informacyjnych.
 
Odpowiadając na pytanie pani Gabrieli Ozorowskiej, pani Alina Stempniak poinformowała, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Dworcowej i Solskiego zostanie wyłożony około grudnia i stycznia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zbiórka liści odbywa się w siedzibie Eko-Rondo oraz że od stycznia przyszłego roku odpady segregowane odbierane będą częściej niż raz w tygodniu.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.00 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 36. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Lista wiadomości