Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 37/13/VI37. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 19 listopada 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 37/13/VI
37. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 19 listopada 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.37.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 19.30
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 37. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum - obecnych 14 radnych (chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące projekty uchwał:
- w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Puszczykowie przy ul. Rynek (druk nr 263),
- w sprawie: uchylenia uchwały nr 241/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 264),
- w sprawie: zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 265),
- w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 266a).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował, aby ww. projekty uchwał umieść po 10 punkcie porządku obrad (jako pkt 11-14).
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad ww. wnioskiem.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad wraz z uwzględnieniem złożonego wniosku został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.    Przyjęcie protokołu nr 36/13/VI z 22 października 2013 r.
4.    Wolne głosy.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (druk nr 260).
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok (druk nr 255).
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odpowiedzi na skargę Krzysztofa Kamińskiego na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 208/13/VI z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3704) (druk nr 262).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie (druk nr 256).
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 258a).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 259).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Puszczykowie przy ul. Rynek(druk nr 263).
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 241/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 264).
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 265).
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 266a).
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 257).
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 261).
17.  Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
18.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
19.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
20.  Wolne głosy.
21.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 36/13/VI z 22 października 2013 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 36/13/VI z 22 października 2013 r.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 36/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Daniel Rewers, który powiedział, że przyszedł na sesję, aby poinformować o bezprawiu władz miasta Puszczykowa i zapowiedział, że każdy mieszkaniec Puszczykowa otrzyma informację do skrzynek pocztowych o bezprawnym działaniu władz miasta.
 
Następnie głos zabrała pani Ewa Trybus, która przedstawiła swoje pretensje w sprawie niemożności znalezienia zatrudnienia w placówkach oświatowych na terenie miasta w charakterze pedagoga i/lub logopedy.
 
O godz. 17.25 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 15 radnych).
 
Odpowiadając na pytanie mieszkańca, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że prace  wzdłuż ulicy Wysokiej polegają na przebudowie i czyszczeniu przepustów.
 
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (druk nr 260).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że z końcem ubiegłego roku wygasło porozumienie z miastem Poznaniem i obecnie każda z gmin za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków powinna być rozliczana osobno. Spółka Aquanet została zobowiązana do wyliczenie kosztów taryf dla gmin, jednocześnie dzieląc gminy na zlewnie (zlewni jest 5, a Puszczykowo zostało przypisane do zlewni puszczykowsko-mosińskiej). Wiceburmistrz powiedział, że radni otrzymali wyliczenia Aquanetu, które oparte są na ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że administrator sieci jest zobowiązany przedstawić burmistrzowi taryfy do zatwierdzenia, natomiast burmistrz jest zobowiązany do sprawdzenia czy wyliczenie taryf nastąpiło zgodnie z prawem (czy wszystkie elementy rozporządzenia są w nim zawarte). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że taka analiza prawna przedstawionych taryf została przeprowadzona i nie stwierdzono w niej błędów. Zgodnie z przepisami, jeśli burmistrz nie zgłasza błędów, wówczas przedkłada radzie taryfy do zatwierdzenia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dotychczasowa cena wody wynosiła 3,81 netto, a miałaby zostać podwyższona do 4,04 zł, z tym że administrator sieci wodociągowej przyjął rozliczenie równe dla wszystkich odbiorców. Dotychczasowa cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosiła 6,54 zł, natomiast teraz dla zlewni puszczykowsko-mosińskiej wyniesie 6,98 zł.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja nie podjęła decyzji w omawianej sprawie, ponieważ 7 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że po długiej dyskusji Komisja zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały przy 7 głosach "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym".
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Wynik głosowania: "za" - 1 głos, "przeciw" - 11 głosów, "wstrzymało się" - 3 głosy.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z przepisami, skoro Burmistrz nie stwierdził błędów w wyliczeniu taryf a mimo to Rada Miasta ich nie zatwierdziła, to i tak nowo ustalone stawki będą obowiązywać.
 
Radny Piotr Bekas wyraził nadzieję, że Burmistrz przedstawi stanowisko Rady spółce Aquanet.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przypomniał, że gdy 2-3 lata remu trwały rozmowy o taryfach, mówiło się w mediach nawet o kilkunastozłotowym wzroście cen. Wówczas Urząd i burmistrzowie zostali zobowiązani do prowadzenia negocjacji z Aquanetem. W porównaniu z zapowiadanym wzrostem cen o kilkanaście złotych, podwyżka o 4 złote wydaje się być pozytywnym załatwieniem sprawy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił z czego wynika różnica w marzy przy obliczaniu cen za wodę.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok (druk nr 255).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że przedłożony program zawiera szeroki wachlarz obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na realizację programu planuje się przeznaczyć kwotę 330 tys. zł, z czego ponad 100 tys. zł pochodzi z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi (z opłat z koncesji alkoholowych). Zaproponowana kwota 330 tys. jest podobna do kwoty, która została wydatkowana na tegoroczną realizację programu.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 5 głosach "za" i 2 głosach "wstrzymujących".
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 6 głosach "za".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws.  uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Wynik głosowania: "za" - 15 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 244 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odpowiedzi na skargę Krzysztofa Kamińskiego na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 208/13/VI z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3704) (druk nr 262).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że we wrześniu podjęta została uchwała o odrzuceniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Osoba zainteresowana złożyła, za pośrednictwem Rady Miasta, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przesłanie skargi do WSA wraz z odpowiedzią na skargę, wymaga upoważnienia mec. Szymona Muszyńskiego do reprezentowania Rady Miasta. Odpowiedź na skargę będzie utrzymana w podobnym charakterze jak poprzednie odrzucenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Radny Marek Barłóg zapytał czy przy każdorazowym występowaniu kancelarii prawnej na zewnątrz, konieczne będzie podejmowanie stosownej uchwały upoważniającej.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że w tym przypadku zaskarżona została czynność dokonana przez organ jakim jest Rada, a nie Burmistrz. Dotychczas było oczywiste, że taka zgoda Rady jest potrzebna, ale ostatnio zaczęły pojawiać się odmienne orzeczenia sądów, mówiące że zgoda Rady do jej reprezentowania nie jest konieczna (wystarczy bowiem upoważnienie Burmistrza). Ze względu na rozbieżności w orzecznictwie, radca prawny Szymon Muszyński zalecił przedłożenie omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws. odpowiedzi na skargę Krzysztofa Kamińskiego na uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 208/13/VI z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3704).
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 245 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie (druk nr 256).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały, który został przedłożony w wyniku wniosku mieszkańców (pod którym podpisało się prawie 190 osób) o zmianę dotychczasowej nazwy Ronda Puszczyk na Rondo Franciszka Heigelmanna. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Burmistrz Miasta przychylając się do wniosku mieszkańców, przygotował właściwy projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 6 głosach "za" i 1 głosie "wstrzymującym".
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 6 głosach "za", uważając tym samym, że osoba Franciszka Heigelmanna jest godna upamiętnienia.   
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 2 głosach "za", 1 głosie "przeciw" i 4 głosach "wstrzymujących". Przewodniczący Marek Barłóg powiedział, że wynik głosowania nie oznacza, iż Komisja nie uznaje zasług Franciszka Heigelmanna, ale uważa, że zmienianie nazw ulic i rond powinno być w jakiś sposób uporządkowane. Obecnie bowiem wystarczy, że grupa osób złoży wniosek o zmianę nazwy i wniosek ten jest rozpatrywany.
 
Radny Paweł Rochowiak zaznaczył, że będzie głosował za przyjęciem omawianego projektu uchwały, ale przez kilka osób z terenu Niwki został zobligowany do wyrażenia ich opinii. Grupa tych osób nie zgadza się ze zmianą nazwy ronda, ponieważ na nazwy rond był ogłoszony konkurs, a obecna nazwa jest trafna dla tej części miasta.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że jest świadoma i takich głosów, ale dodała, że powinniśmy być dumni z naszych mieszkańców i promować dobre postawy.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws.  zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie.
Wynik głosowania: "za" - 10 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 5 głosów.
Uchwała Nr 246 została przyjęta.
 
O godz. 18.05 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
Obrady zostały wznowione o godz. 18.20.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 258a).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zwrócił się o przedstawienie uchwał, które regulowałyby zasady korzystania z przystanków na terenie miasta oraz ustalałyby stawki opłat za korzystanie z nich. Pan Remigiusz Motycki powiedział, że dzisiaj radni otrzymali zmieniony załącznik nr 1 (tym samym druk z projektem uchwały zmienił numer na 258b). Na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zmienione zostały nazwy przystanków oraz dodano do wykazu dwa przystanki "na żądanie" i 1 przystanek PKS.  
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 5 głosach "za" i 2 głosach "wstrzymujących".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały oraz zasugerowała uszczegółowienie nazw przystanków
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws.  określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: "za" - 15 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 247 została przyjęta jednogłośnie.   
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 259).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Rada może wprowadzić opłaty za korzystanie z przystanków. Ustawa określa maksymalną wysokość stawki za zatrzymanie na jednym przystanku w kwocie 5 gr i taką właśnie stawkę proponuje się w przełożonym projekcie uchwały. Pan Remigiusz Motycki poinformował, że dla największego operatora na tej trasie, czyli Eko-Rondo łączny koszt opłaty za korzystanie z przystanków wyniesie ok. 440 zł miesięcznie.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 5 głosach "za" i 2 głosach "wstrzymujących".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws. ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 15 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 248 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Puszczykowie przy ul. Rynek (druk nr 263).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dzierżawa dotyczy budynku, w którym będzie mieścić się biblioteka miejska, a podjęcie ww. projektu uchwały ureguluje stan prawny i umożliwi przystosowanie obiektu do funkcji biblioteki.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 7 głosach "za" oraz powiedział, że Skarbnik wyjaśnił zasadność 10-letniego okresu dzierżawy. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że tryb dzierżawy został wybrany ze względu na możliwość zwrotu podatku VAT. Zaznaczył jednak, że nie ma spójnego orzecznictwa w zakresie zastosowania w tym przypadku trybu bezprzetargowego. Z dokonanej analizy wynika, że tego typu uchwały były podejmowane, ale jest także orzecznictwo sądów, które wskazują, że tryb bezprzetargowy może zostać zastosowany tylko w sytuacjach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Skarbnik Piotr Łoździn skłania się jednak ku opinii, że taka uchwała może zostać podjęta, jednakże uprzedza, że wobec takiej uchwały może zostać wszczęte postępowanie nadzorcze. 
 
Radca prawny Szymon Muszyński potwierdził słowa przedmówcy informując, że warto byłoby taką uchwałę podjąć, niemniej jednak istnieje ryzyko jej uchylenia.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał w jaki sposób obiekt zostanie przekazany Bibliotece, jeśli uchwała zostałaby uchylona.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że albo zmieniona zostanie forma udostępnienia na użyczenie (wtedy nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w kwocie 140 tys. zł) albo ogłoszony zostanie przetarg na dzierżawę.
 
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża, Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wystąpił o interpretację prawa podatkowego i otrzymał odpowiedź potwierdzającą słuszność stanowiska Urzędu.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Puszczykowie przy ul. Rynek.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 249 została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 241/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 264).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawiając ww. projekt uchwały poinformował, że ten oraz kolejny projekt uchwały należy rozpatrywać łącznie. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że nadzór prawny Wojewody Wielkopolskiego wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 241/13/VI z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ze względu na niewystarczającą podstawę prawną. Sekretarz powiedział, że uchwała dotycząca nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych obowiązywała od 2007 roku. Na poprzedniej sesji uchwała z 2007 roku została uchylona i podjęta nowa w celu zwiększenia ogólnej puli nagrody. Gdyby uchwała nie została uchylona a tylko zmieniona, wówczas Wojewoda nie wszcząłby postępowania nadzorczego. W związku z powyższym proponuje się uchylić Uchwałę Nr 241/13/VI z 22 października br., a następnie dokonać zmiany w Uchwale Nr 44/07/V z 13 czerwca 2007 r.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 7 głosach "za" i 1 głosie "wstrzymującym".
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws. uchylenia uchwały nr 241/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: "za" - 15 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 250 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 265).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jedyna zmiana polega na zwiększeniu ogólnej kwoty nagrody do 20 tys. zł, zgodnie z wnioskiem radnych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: "za" - 15 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 251 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 266a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że po zwiększeniu puli na  nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, możliwe jest teraz podjęcie uchwały o przyznaniu tychże nagród.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz i jednocześnie Przewodniczący kapituły Nagrody powiedział, że wpłynęło prawie 50 wniosków o jej przyznanie. Kapituła zaproponowała przyznanie nagród w trzech grupach kwotowych po 900, 700 i 400 zł dla 33 osób za osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały oraz powiedział, że Komisja zasugerowała, aby przy nazwiskach nagrodzonych zapisać za jakie osiągnięcia została przyznana.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws.  przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: "za" - 15 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 252 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 257).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego zostanie przekazana na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały przy 7 głosach "za" i 1 głosie "wstrzymującym".
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Wynik głosowania: "za" - 15 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 253 została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 261).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że urealniony został plan dochodów do przewidywanego wykonania, w tym w szczególności:
- w dziale 756 - zwiększono dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 31.000 zł, zmniejszono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 50.000 zł, zwiększono dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste o kwotę 9.156 zł, zwiększono dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 18.000 zł (w wyniku przypisu podatku za 2009 r.),
- w dziale 700 - wprowadzono dochody z tytułu zwróconego odszkodowania w kwocie 24.000 zł (w wyniku złożonej skargi przez Burmistrza Miasta na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania decyzja ta została uchylona, a w ponownym postępowaniu wysokość odszkodowania ustalono w kwocie o 24.254 zł niższej),
- w dziale 758 - wprowadzono dochody z tytułu zwróconego podatku VAT w kwocie 6.476 zł,
- w dziale 801 - zmniejszono dochody z tytułu dotacji od gmin stanowiących refundację dotacji wypłaconych przedszkolom niepublicznym o kwotę 45.000 zł (zmniejszenie dochodów jest wynikiem zmian wprowadzonych od września br. do ustawy o systemie oświaty).
Ponadto wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 325 zł (dział 852).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w wydatkach:
- w rozdziale 60016 - zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę dróg i chodników o kwotę 83.000 zł (w wyniku tańszej realizacji zadań od planowanej),
- w rozdziale 70004 - zmniejszono wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 o kwotę 18.563 zł (w wyniku odzyskania podatku VAT od inwestycji),
- w rozdziale 80101-80146 - zwiększono wydatki na dotacje dla gmin stanowiące refundację wypłaconych przez te gminy dotacji przedszkolom niepublicznym o łączną kwotę 26.000 zł; wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na  modernizację oświetlenia sali gimnastycznej w SP1, dokonano przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków, przesunięto z działu 854 kwotę 34.113 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 49.100 zł,
- w rozdziale 85195 - wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 15.000 zł,
- w rozdziale 85213 - wprowadzono wydatki w kwocie 325 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa,
- w rozdziale 85219 - zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 1.463 zł,
- w rozdziale 85401-85446 - przesunięto do działu 801 kwotę 34.113 zł,
- w rozdziale 92604 - wykreślono zadanie modernizacja boiska (15.000 zł); wprowadzono zakup suszarki (10.000 zł).
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na dodaniu w rozdziale 92604 wydatku, tj.: zakup ostrzałki do łyżew.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie na projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Wynik głosowania: "za" - 15 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 254 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 17. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek i Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
 
Ad 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował o następujących pismach (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
-    ze Związku Strzeleckiego "Strzelec".
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w sprawie zagospodarowania bunkra przy ul. Przecznica, wpłynęły dwa wnioski: od Związku Strzeleckiego "Strzelec" oraz pana Michała Dydowicza, który chciałaby wykorzystać bunkier na próby zespołu muzycznego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że umowa z Wojewodą Wielkopolskim dot. bunkra ogranicza jego wykorzystanie do potrzeb obrony cywilnej i akcji kryzysowych. Wiceburmistrz powiedział, że w dniu dzisiejszym zostało wystosowane pismo do Wojewody ws. możliwości rozszerzenia wykorzystania bunkra o działalność turystyczno-kulturalną. Wiceburmistrz zapowiedział, że poinformuje o otrzymanej odpowiedzi.
-    pismo z protestem mieszkańców podpisane przez panią Zofię Skibińską (odczytane w całości),
-    pismo Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego ws. Uchwały Nr  241/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Ad 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że właścicielem terenów przy szpitalu jest spółka "Puszczykowo Real Estate Investment".
 
Radny Piotr Bekas zapytał ile wpłynęło ofert na zimowe utrzymanie ulic na lata 2013-2015 oraz o kwotę na wieloletnią prognozę wypłat odszkodowań lub wykupów gruntów przez Miasto działek pod nowe drogi - na podstawie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przetarg na zimowe utrzymanie ulic został przygotowany na 2 lata, ze względu na możliwość wynegocjowania niższych cen (wpłynęły 3 oferty).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak powiedziała, że na podstawie prognozy opracowanej na podstawie planów uchwalanych od 1995 roku, wyszło 4,3 ha powierzchni, za które będzie trzeba wypłacić odszkodowanie.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała czego dotyczy skarga mieszkańców, o której mowa w sprawozdaniu referatów Urzędu.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że mieszkańcy skarżą się na działalność firmy Litz.
 
Radny Paweł Rochowiak poinformował, że mieszkańcy zgłaszają, że przy ulicach Śląskiej i Środkowej nie ma koszy na śmieci.
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała czy planuje się budowę toalet publicznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd postara się ustawić kosze na ulicach Śląskiej i Środkowej oraz że toaleta publiczna ma znaleźć się w budynku na Rynku.
 
Ad 20. Wolne głosy.
Pan Michał Dydowicz poruszył następujące tematy:
- czy w przyszłym sezonie można lepiej przygotować przystań kajakową (np. zamontowanie oświetlenie i dostępu do prądu),
- czy scenę, która stoi przy bibliotece, można przenieść na Rynek,
- sprawa wykorzystania bunkra na próby zespołu muzycznego (bunkier mógłby służyć zarówno zespołowi jak i Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec"
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że będą podejmowane czynności, które poprawią funkcjonowanie przystani oraz że scena stojąca przy bibliotece nie jest własnością miasta, jednakże gdy budynek na Rynku zostanie zagospodarowany na bibliotekę, na pewno uda się zorganizować miejsce, które będzie mogło być udostępniane zespołom.
 
Pani Gabriela Ozorowska wyraziła zadowolenie z nowych billboardów i gablot, prosząc jednocześnie o aktualizowanie umieszczanych w nich informacji. Ponadto zapytała czy dzieci jeżdżące do szkoły autobusami muszą płacić za bilety oraz zwróciła uwagę, że pod wiatą na dworcu PKP w Puszczykówku po godz. 22.00 skupia się duża grupa młodzieży, która zostawia bałagan.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dla młodzieży szkolnej, której rodzice złożyli wniosek, zostały wykupione przez miasto bilety w ZTM. Oprócz tego w czterech kursach autobusów EkoRondo dzieci mogą jeździć bezpłatnie.
 
Pani Gabriela Ozorowska poprosiła, aby informacja na ten temat znalazła się w "Echu Puszczykowa".
 
Pani Krystyna Marcolla zapytała czy oprócz Puszczykowa i Mosiny, również inne gminy dofinansowują zakup sprzętu dla szpitala.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że okoliczne gminy zostały poproszone o pomoc w dofinansowaniu, ale nie ma informacji o podjętych przez nich decyzjach.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że na dzień 2 grudnia zwołuje posiedzenie Komisji, podczas którego omawiany będzie projekt budżetu na 2014 rok.
 
Ad 21. Zamknięcie sesji.
O godz. 19.30 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 37. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Janusz Szafarkiewicz
Lista wiadomości