Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 38/13/VI38. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 17 grudnia 2013 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 38/13/VI
38. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 17 grudnia 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.38.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17.04
Godz. zakończenia: 20.50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 38. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych, stwierdził quorum - obecnych 12 radnych (nieobecny Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż; chwilowa nieobecność radnych Andrzeja Dettloffa i Pawła Rochowiaka).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę zaproponowanego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.    Przyjęcie protokołu nr 37/13/VI z 19 listopada 2013 r.
4.    Wolne głosy.
5.    Złożenie wyjaśnień przez radnego Zbigniewa Czyża w sprawie wygaśnięcia mandatu.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 274).
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej (druk nr 269).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. 38 obręb geodezyjny Puszczykowo arkusz mapy 8 działka 907/1 o powierzchni 0,5238 ha (druk nr 270).
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Piaskowej (druk nr 271).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 272a).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 273).
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 268).
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2014 rok (druk nr 267).
14.  Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
15.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
16.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
17.  Wolne głosy.
18.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 37/13/VI z 19 listopada 2013 r.
Wobec braku uwag, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 37/13/VI z 19 listopada 2013 r.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 37/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Daniel Rewers, który powiedział, że już chyba po raz 9 uczestniczy w sesjach Rady Miasta, a następnie podziękował puszczykowskiej Straży Pożarnej za dwukrotnie udzieloną pomoc. Pan Daniel Rewers powiedział, że jego dotychczasowe wypowiedzi z sesji nie zostały nigdzie opublikowane. Dodał, że mieszkając od 40 lat w Puszczykowie, został pozbawiony praw obywatelskich przez duet "Balcerek - Czyż", których działania - zdaniem pana Rewersa - są działaniami przestępczymi. Pan Daniel Rewers powiedział, że do czasu obecnej kadencji bardzo dobrze współpracowało mu się z Urzędem Miejskim. Teraz jednak nastąpiła degrengolada i deprawacja części urzędników. Skoro pani zajmująca się architekturą i mająca dbać o ład i porządek przestrzenny pisze bzdury i kłamie, to dlaczego jeszcze pracuje w Urzędzie.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z prośbą o skrócenie wypowiedzi i nieocenianie.
Pan Daniel Rewers powiedział, że przeczytał na blogu, że 12 radnych nie chce rozmawiać z blogerem, gdyż domagają się prawdy. A uchwała, która była uchwalona przeciwko niemu oparta była wyłącznie na kłamstwie.
 
O godz. 17.11 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 13 radnych).
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że pan Rewers miał wystąpić do sądu, który miałby rozstrzygnąć sprawę.
 
Pan Daniel Rewers powiedział, że w decyzji SKO było napisane, że decyzja ta jest ostateczna a niezadowolona strona może w wyjątkowych przypadkach odwołać się do sądu administracyjnego poprzez Kolegium, a tego Urząd nie zrobił. Pan Daniel Rewers powiedział, że dwie, kompromitujące Urząd decyzje otrzymał 17 lipca 2013 r. i do dnia dzisiejszego nie dostał żadnej odpowiedzi. Następnie dodał, że oczekuje przeprosin w "Echu Puszczykowa".
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że od jakiegoś czasu pan Rewers obraża jego osobę oraz Urząd. Mimo szacunku do państwa Rewersów, którzy byli jego wychowawcami, nie może pozwolić, aby go porównywano i obrażano.
 
Pani Helena Rewers powiedziała, że dwa lata ich walki o prawdę i sprawiedliwość, doprowadziły jej męża do stanu, w jakim obecnie się znajduje.
 
Ad 5. Złożenie wyjaśnień przez radnego Zbigniewa Czyża w sprawie wygaśnięcia mandatu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał, otrzymane od Zbigniewa Czyża, pismo z wyjaśnieniami (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 274).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały, który dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Zbigniewa Czyża. Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu może nastąpić na skutek utraty prawa wybieralności. Pismo otrzymane (na wniosek Burmistrza) z prokuratury okręgowej zawierało informację o skazaniu radnego Zbigniewa Czyża prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, co oznacza utratę prawa wybieralności. W związku z powyższym Rada Miasta zobowiązana jest do podjęcia uchwały ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W konsekwencji oznacza to, że w ciągu 3 miesięcy od podjęcia uchwały Wojewoda zarządzi wybory uzupełniające do Rady Miasta.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał kiedy powinny odbyć się wybory przewodniczącego.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że wybory przewodniczącego powinny się odbyć  na pierwszej sesji po tym, jak uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu stanie się prawomocna. Teoretycznie w ciągu 7 dni od otrzymania uchwały, pan Zbigniew Czyż może wnieść odwołanie do sądu administracyjnego. Jeśli w tym czasie tego nie zrobi, uchwała staje się prawomocna.
 
Radny Maciej Stelmachowski stwierdził, że wyjaśnienia przekazane przez Zbigniewa Czyża niczego nie wyjaśniają, m.in. tego dlaczego przez 1,5 roku ukrywał wyrok, a dziś nie miał odwagi przyjść i odpowiedzieć na pytania. Radny Maciej Stelmachowski stwierdził również, że wbrew temu, co pan Czyż napisał, ciążący na nim wyrok miał jednak związek z funkcją publiczną, którą pełnił, ponieważ nie miał już prawa jej sprawować. Następnie radny zapytał:
- czy uchwały podpisywane przez 1,5 roku przez Przewodniczącego są ważne (czy ktoś miałby prawo je podważać),
- czy niepoinformowanie o prawomocnym wyroku nosi znamiona przestępstwa, a jeśli tak, to czy Rada nie powinna złożyć doniesienia do prokuratury?
- czy to właśnie Rada powinna podejmować uchwałę o wygaśnięciu mandatu, a nie komisarz wyborczy?
 
Udzielając odpowiedzi radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że:
- w kwestii ważności uchwał i innych czynności podejmowanych przez Przewodniczącego - w momencie zapadnięcia prawomocnego wyroku pojawiła się przesłanka do wygaszenia mandatu (czyli okoliczność, żeby ten mandat wygasić), ale mandat nie został wygaszony i Przewodniczący był radnym, w związku z czym podpisywane przez niego uchwały są ważne,
- nie zna żadnego przepisu prawa, który nakazywałby radnemu zawiadomić o tym, że w stosunku do niego zapadł wyrok karny (jest to jedynie kwestia dobrych obyczajów),
- zgodnie z przepisami przejściowymi dotyczącymi wejścia w życie kodeksu wyborczego do obecnej kadencji stosuje się przepisy ordynacji wyborczej, zgodnie z którymi mandat należy wygaszać w drodze uchwały rady miejskiej. Radca prawny Szymon Muszyński dodał, że w trakcie obecnej kadencji spotkał się z dwoma przypadkami wygaszania mandatu na podstawie ordynacji wyborczej, które nie zostały zakwestionowane.
 
O godz. 17.23 do obradujących dołączył radny Andrzej Dettloff (obecnych 14 radnych).
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o historię sprawy, tzn. kiedy i na jakiej podstawie wystosowane zostało pismo do prokuratury. Czy zapytano do kogo prokuratura albo sąd wysyłał informacje o tym, że został wydany prawomocny wyrok (czy takie pismo dotarło wcześniej do Rady Miasta, komisarza wyborczego albo Urzędu). 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w związku z licznymi pomówieniami wobec jego osoby dotyczącymi rzekomego celowego opóźniania wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały ws. wygaśnięcia mandatu, oświadcza iż informację w tej sprawie otrzymał 2 grudnia 2013 r., po tym jak wystąpił do prokuratury okręgowej. Wcześniej żadne pisma z prokuratury ani sądu z informacją o skazaniu pana Zbigniewa Czyża do Urzędu nie wpływały. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jego inicjatywa wystąpienia z zapytaniem do prokuratury, spowodowana była docierającymi na przełomie października i listopada tego roku, informacjami na temat wyroku Zbigniewa Czyża.  
 
Radny Marek Barłóg zapytał czy po zapadnięciu wyroku wobec radnego, prokuratura nie powinna przekazać informacji do Urzędu.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że prokuratura ma obowiązek powiadomić o wszczęciu i zakończeniu postępowania i w tym przypadku prokuratura takich czynności dokonała (w 2010 roku prokuratura powiadomiła Radę Miasta o zakończeniu postępowania i przekazaniu  aktu oskarżenia do sądu). Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że nie zna żadnego przepisu, który nakazywałby sądowi informowanie rady miejskiej o zapadnięciu wyroku, co stanowi swoistą lukę prawną.
 
Radny Maciej Stelmachowski zaapelował do Rady, aby wystosować przeprosiny (oświadczenie) na łamach "Echa Puszczykowa" za to, że zostaliśmy skompromitowani jako Rada i Miasto.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że osobiście nie zgadza się z takim postawieniem sprawy, ponieważ nie czuje się winny i nie wie za co miałby przepraszać. To jest sprawa pana Zbigniewa Czyża i jego sumienia. Wiceprzewodniczący dodał, że o całej sprawie dowiedział się z pisma z prokuratury. Zgodził się, że cała sprawa rzuca cień na Radę i nie przysparza jej chluby, jednakże osobiście nie czuje się winny tej sytuacji.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przypomniała, że o tym iż prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała sprawę do sądu wiedzieliśmy wszyscy i była przekonana, że w stosownym momencie kolega radny poinformuje Radę o zakończeniu sprawy. Radna powiedziała, że gdy tydzień temu otrzymała materiały na sesję z pismami informującymi o wyroku, poczuła się rozgoryczona i zawiedziona postępowaniem radnego Czyża. Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nie widzi potrzeby przepraszania, ponieważ ona nie ma za co.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 255 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej (druk nr 269).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, iż dotychczasowy wieloletni dzierżawca zwrócił się o przedłużenie okresu dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku z prasą.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 256 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. 38 obręb geodezyjny Puszczykowo arkusz mapy 8 działka 907/1 o powierzchni 0,5238 ha (druk nr 270).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczasowy dzierżawca zwrócił się o przedłużenie umowy dzierżawy.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wlkp. 38 obręb geodezyjny Puszczykowo arkusz mapy 8 działka 907/1 o powierzchni 0,5238 ha.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 257 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Piaskowej (druk nr 271).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczasowy dzierżawca zwrócił się o przedłużenie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele handlowe. Pan Waldemar Luther poinformował również, że dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o wykup dzierżawionej nieruchomości, ale ta sprawa poddana zostanie pod dyskusję w terminie późniejszym.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Przewodniczący Marek Barłóg przypomniał, że kwestia ewentualnej sprzedaży terenu była omawiana podczas opiniowania i podejmowania poprzedniej uchwały dotyczącej dzierżawy i jest to w zasadzenie problem nieaktualny.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Piaskowej.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 258 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 272a).
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że na terenie nieruchomości, o której mowa w projekcie uchwały do niedawna stał maszt telefonii komórkowej.
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że maszt telefonii komórkowej, stojący na terenie omawianej nieruchomości przy ul. Krętej został zdemontowany. Przedmiotowa działka przylega do trzech sąsiednich nieruchomości i ma pow. 0,0178 ha. Konieczne jest podjęcie trybu przetargowego, ponieważ 3 osoby mogą być potencjonalnie zainteresowane kupnem działki.
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy prowadzone były rozmowy z właścicielami sąsiednich nieruchomości.
Pan Waldemar Luther powiedział, że cała sprawa wynikła po tym, jak jeden z właścicieli sąsiedniej nieruchomości złożył propozycję wykupu działki, która "wcina" się w jego działkę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 259 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r. (druk nr 273).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz omówił zmiany w dochodach:
- w dziale 756 - zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 356.000 zł,
- w dziale 754 - zwiększono dochody z tytułu mandatów o kwotę 100.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w wydatkach:
- w rozdziale 80101 - wykreślono zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP1, dokonano przesunięć między grupami wydatków,
- w rozdziale 80104 - zmniejszono dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 9.700 zł,
- w rozdziale 80110 - zwiększono wydatki o kwotę 9.700 zł, dokonano przesunięć między grupami wydatków,
- w rozdziale 90001 - zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 8.750 zł (budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej),
- w rozdziale 92116 - zwiększono dotację dla Miejskiej Biblioteki o kwotę 12.750 zł.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał z czego wynika tak duża nadwyżka za opłaty cywilnoprawne.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymywane są bez oznaczenia czego dotyczą (wpłaty dokonywane przez Urząd Skarbowy dokonywane są bez tytułów). Można jedynie domniemywać po analizie aktów notarialnych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że duża część tej kwoty jest opłatą wynikającą z przeniesienia i utworzenia spółek powstałych przy szpitalu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o realizację wpływów z PIT-u.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że przypuszczalnie wpływy z podatku PIT będą zgodne z obecnym planem, który jednak był zmniejszany w ciągu roku (w stosunku do planów z początku roku, wpływy będą o ok. 500-600 tys. zł mniejsze).
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2013 Nr 192/12/VI z dnia 18 grudnia 2012 r.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 260 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 268).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt informując, że przedłożony projekt jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na rok 2014. Ze względu na fakt, że do rozpatrywanego za moment projektu uchwały budżetowej wnoszona będzie autopoprawka, wynikająca z wniosków radnych oraz inicjatywy Burmistrza, dlatego także do projektu wieloletniej prognozy finansowej wprowadzona musi zostać autopoprawka (obie uchwały muszą być zbieżne).
 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił autopoprawki do projektu uchwały, które zostały wcześniej przekazane radnym w formie elektronicznej (ww. autopoprawki stanowią załączniki do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja zajmowała się projektem uchwały w pierwotnej wersji i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że projekt uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej były długo i szczegółowo omawiane podczas posiedzeń komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że bardzo niefortunnie projekt wieloletniej prognozy finansowej musi być podejmowany przed projektem uchwały budżetowej. Ponadto poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej jest pozytywna (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019, z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 261 została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2014 rok (druk nr 267).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, procedowanie nad projektem uchwały budżetowej odbywa się w kilku punktach, i tak: najpierw przedstawiona zostanie pierwotna wersję projektu budżetu przed zmianami, a następnie autopoprawki Burmistrza.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił główne założenia projektu uchwały budżetowej przed zmianami:
- zaplanowano łączną kwotę dochodów budżetu Miasta w wysokości 29.919.899 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości  250.000 zł,
- kwotę wydatków budżetu Miasta w wysokości 30.919.899 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 4.708.731 zł,
- ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.000.000 zł, który miałby zostać pokryty z wolnych środków pieniężnych,
- wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 1.445.367 zł,
- wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 668.000 zł,
- ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 3.202.750 zł, w tym przychody w wysokości 1.000.750 zł z tytułu z wolnych środków (pozostałe z kredytów, pożyczek, obligacji),
- ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2.202.750 zł,
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł,
- zaplanowano rezerwy celowe, w tym:
- na wydatki oświatowe w wysokości 300.000 zł,
- na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 90.000 zł,
- na wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł,
- projekt uchwały zakłada upoważnienie Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 1.000.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że powyższy projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas posiedzeń komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił autopoprawki Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami do niniejszego protokołu oraz poinformował, że powyższe autopoprawki zostały przekazane radnym w materiałach. 
 
Na prośbę Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, Skarbnik Piotr Łoździn odczytał Uchwałę Nr SO.0952/22/16/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2014 rok (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu), będącą opinią pozytywną.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że kolejnym punktem będzie odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja procedowała nad projektem uchwały budżetowej oraz poinformował o otrzymanej od Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych opinii o projekcie budżetu oraz propozycji poprawek.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg odczytał opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu):
"Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Spraw Społecznych podczas wspólnego posiedzenia w dniu 22 listopada 2013 r. zaopiniowały pozytywnie projekt budżetu Miasta Puszczykowa na 2014 r. oraz złożyły propozycje poprawek polegających na:
ˇ    dofinansowaniu Komisariatu Policji w Puszczykowie w wysokości 8000 zł na zamontowanie systemu wejść i wyjść ze stref ochronnych, montaż środków ochrony fizycznej (instalacja systemu p-poż. oraz systemu alarmowego), doposażenie jednostki w certyfikowane szafy metalowe w klasie "C" oraz drzwi wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie w klasie "C" dodatkowo wyposażone w zamek wielopunktowy i blokady przeciwwyważeniowe,
ˇ    zabezpieczeniu środków w wysokości 15000 zł na obsługę prawną Rady Miasta".  
 
Następnie Przewodniczący Marek Barłóg odczytał opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w sprawie projektu budżetu Miasta na rok 2014 (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu):
"Na podstawie uchwały Rady Miasta Puszczykowo nr 82/11/VI z dnia 26 lipca 2011 roku, § 5, ust. 4 i 5, po analizie przedstawionego przez Skarbnika Miasta stanowiska Burmistrza do opinii o projekcie budżetu i propozycji poprawek komisji stałych oraz radnych, Komisja wnosi o przygotowanie budżetu miasta na rok 2014 z poniższymi uwagami:
1.    Uwzględnienie propozycji poprawek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych.
2.    Zwiększenie środków na promocję miasta z 17 tys. na 30 tys. (zmiana z: folder promocyjny na: folder promocyjny i informacyjny).
3.    Przeznaczenie (zabezpieczenie) 30 tys. zł na zagospodarowanie części terenu CAS.
4.    Komisja wnioskuje, aby Burmistrz przedstawił do 15.12.2013 r. propozycje związane z remontem lub budową chodników na okres 2014-2015.
 
Przeprowadzono głosowanie nad powyższą opinią:
- obecnych: 8,
- głosów za przyjęciem opinii: 8,
- głosów przeciw: 0,
- głosów wstrzymujących się: 0.
Opinia została przyjęta jednogłośnie".
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś propozycje poprawek do projektu uchwały budżetowej.
Nikt nie głosił propozycji poprawek.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeśli nie zostanie zgłoszony wniosek o przeprowadzenie osobnego głosowania nad każdą z autopoprawek, wówczas powinno zostać przeprowadzone głosowanie nad całością.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami oraz zapytał czy ktoś jest przeciwny takiemu rozwiązaniu.
Nikt nie zgłosił uwag.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że projekt uchwały budżetowej był szczegółowo analizowany podczas wspólnego posiedzenia z Komisją Spraw Społecznych, a przekazane propozycje poprawek zostały uwzględnione przez Burmistrza.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz zwróciła uwagę, że przedłożony projekt uchwały budżetowej zakłada przeznaczenie środków na pomoc społeczną o 100 tys. zł wyższych niż w roku bieżącym, ponadto 330 tys. zł zostanie przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych, a kwota 139 tys. zł na utrzymanie zieleni powinna zapewnić, że Puszczykowo będzie wyglądało jeszcze piękniej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że Komisja dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu. Dużo kontrowersji wywołała kwestia ewentualnych remontów chodników, dlatego Komisja zawnioskowała o przygotowanie propozycji remontu lub budowy chodników na okres 2014-2015.
 
Radny Krzysztof Jopek zapytał, które chodniki planuje się wyremontować.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w 2014 roku w pierwszej kolejności planuje się wyremontować chodnik przy ul. Podgórnej (koszt ok. 140 tys. zł), następnie 400-metrowy odcinek chodnika przy ul. Jarosławskiej (koszt ok. 140 tys. zł). Jeśli po tych dwóch inwestycjach pozostaną jeszcze środki, planuje się wyremontować odcinek przy ul. Kasprowicza naprzeciwko SP nr 2, w celu poprawy możliwości parkowania. Do remontów w 2015 roku przewiduje się chodniki przy ul. Kosynierów Miłosławskich oraz 3 Maja. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaznaczył, że przedstawiona propozycja nie jest jeszcze zatwierdzona i będzie analizowana na posiedzeniach komisji.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz powiedziała, że zabezpieczone zostały również środki w kwocie 30 tys. zł na druk informatora bądź kalendarza, w którym oprócz harmonogramu wywozu odpadów znalazłyby się także informacje o najważniejszych miejskich wydarzeniach.
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał:
- czy ranking ulic był aktualizowany,
- czy dochody z planowanej dzierżawy terenu byłego MOSiR-u są ujęte w budżecie,
- czy planowana jest budowa hali sportowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wynikł problem z wydaniem kalendarza z powodu wstrzymania przez ZM "CZO-Selekt" decyzji o wyborze odbiorcy odpadów z terenu Puszczykowa (przedłużona została umowa z firmą Eko-Rondo na okres 3 miesięcy) i dlatego nie jest możliwe poznanie całorocznego harmonogramu.
Wypowiadając się w kwestii hali sportowej, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w opinii radnych koszty jej budowy byłyby zbyt duże i dlatego taka inwestycja nie będzie realizowana.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dochody z ewentualnej dzierżawy terenu byłego MOSiR-u nie są ujęte w projekcie uchwały budżetowej oraz dodał, że w tym przypadku nie chodzi o zyski, ale o zagospodarowanie terenu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że ranking ulic był dyskutowany na początku obecnej kadencji i zapadła decyzja, żeby go nie zmieniać, ponieważ mogłoby to spowodować dużo zamieszania.
 
Wobec braku innych pytań i uwag, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2014 rok, z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 1 głos, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 262 została przyjęta.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz ogłosił 7-minutową przerwę.
O godz. 19.05 obrady zostały wznowione.
 
Ad 14. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek i Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące odbytych spotkań.
 
Radny Marek Barłóg zapytał o sprawę rokowań dotyczących wydzierżawienia terenu byłego MOSiR-u.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zarządzeniem Burmistrza powołana została komisja przetargowa do przeprowadzenia przetargów i rokowań w składzie: Władysław Ślisiński (przewodniczący komisji), Skarbnik Piotr Łoździn, Sekretarz Maciej Dettlaff, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak, Aleksandra Mizerska oraz bez prawa głosowania kierownik CAS Joanna Hejnowicz i Waldemar Luther. 
Zadaniem komisji było sprawdzenie czy dokumenty oferentów są zgodne z ogłoszeniem (wpłynęła tylko 1 oferta). Po stwierdzeniu, iż złożone dokumenty są zgodne z ogłoszeniem, komisja przeszła do kolejnego etapu - części merytorycznej rokowań.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że założeniem komisji było wynegocjowanie jak najszerszego katalogu usług sportowych. Z przeprowadzonych rozmów udało się wynegocjować i wpisać do protokołu (co wiąże się z tym, że w przypadku podpisania umowy, zapisy protokołu muszą być respektowane), oprócz dominującej działalności jaką ma być tenis na kortach odkrytych i krytych, następujące usługi:
- wprowadzenie na stałe w okresie zimowym lodowiska ze sztuczną taflą oraz boiska (na jednej części kortów zewnętrznych ma być lodowisko, a na drugiej kryte boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą),
- możliwość wykorzystywania sal w górnej części obiektu na koncerty (oraz innego rodzaju występy) z ponad 100-osobową widownią,
- jedna z hal krytych będzie przystosowana również do gry w siatkówkę oraz badmintona (z odpowiednią nawierzchnią).
Ponadto udało się ustalić, że po 15 latach dzierżawy (o ile Miasto będzie widziało taką potrzebę), Miasto będzie mogło złożyć ofertę wykupienia obiektów (po uprzednio wykonanej wycenie rzeczoznawcy).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że protokół rokowań został podpisany a komisja rekomendowała Burmistrzowi podpisanie umowy (ostateczna decyzja należy do Burmistrza).
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że mieszkańcy mają zastrzeżenia co do wiarygodności firmy, biorącej udział w rokowaniach.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że spółka która złożyła ofertę na dzierżawę terenu przy ul. Kościelnej jest spółką cywilną z dwojgiem wspólników (czyli panem Arkadiuszem Krzyżańskim i jego żoną), w skład której wchodzą dwie firmy (czyli firma żony oraz działalność pana Arkadiusza Krzyżańskiego, która w ciągu 11 lat wybudowała ok. 220 obiektów sportowych). Wypowiadając się w sprawie wiarygodności spółki pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że proponował komisji przetargowej zbadanie zeznań podatkowych, które składał w Urzędzie. Ponadto dodał, że w odróżnieniu od spółek z o.o., wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem zarówno osobistym jak i firmowym. 
 
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Stelmachowskiego o koszty nakładów, które miałyby zostać poniesione przy tej inwestycji, pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że na inwestycje planuje przeznaczyć ok. 4,5 - 5,5 mln zł.
Pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że jego firma od 13 lat zajmuje się budową obiektów sportowych i zaznaczył, że koszty takiej inwestycji dla jego firmy są dużo mniejsze niż dla kogoś, kto zlecałby budowę firmie zewnętrznej.
 
Na rzutniku pokazana została wstępna koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej przedstawiona podczas rokowań.
 
Radny Paweł Rochowiak zapytał jaka część z planowanej inwestycji będzie przedmiotem wynajmu albo leasingu.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że na tym etapie nie przewiduje żadnych elementów, które miałyby być wzięte w leasing.
 
Odpowiadając na wątpliwości radnego Macieja Stelmachowskiego, Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że ustanie umowy dzierżawy może nastąpić na skutek kilku czynników np.:
- poprzez wypowiedzenie po 15 latach przez Miasto umowy, przy zwróceniu nakładów według wyceny rzeczoznawcy,
-  zakończenie umowy po 30-letnim okresie (wówczas nakłady są przejmowane nieodpłatnie),
- wypowiedzenie umowy z winy dzierżawcy np. wskutek niedotrzymania terminów, wykonania obiektów niezgodnie z koncepcją albo istotne naruszenie innych zapisów umowy (wówczas Miasto nie zwraca nakładów).
 
Radny Piotr Bekas zapytał o harmonogram robót oraz czy pan Krzyżański może przedstawić jakieś poręczenia bankowe.
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że nie planuje zaciągać kredytu i zrealizować inwestycję ze środków własnych. Do czerwca 2015 roku mają zostać wybudowane hale oraz mini-golf, a do końca 2017 roku zaplecze noclegowe. 
 
Odpowiadając na pytanie radnego Krzysztofa Jopka, pan Arkadiusz Krzyżański wymienił kilka z obiektów, które wybudował: hala sportowa i jej zagospodarowanie wokół w kampusie uniwersytetu na Morasku, centrum tenisowe Sobota, nawierzchnie na potrzeby turnieju BNP Paribas Katowice Open, centrum dydaktyczne z halą sportową dla wojewódzkiej komendy policji w Kiekrzu.
 
Odpowiadając na pytanie mieszkanki, pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że nie zamierza konkurować z Centrum Tenisowym Angie, które proponuje śliską i szybką nawierzchnię dla tenisistów profesjonalnych. Jego obiekt ma być przeznaczony głównie dla amatorów.  
 
Pan Krzysztof Kamiński zapytał kiedy powstała spółka My sport.
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że spółka powstała przed negocjacjami, tj. 28 listopada 2013 roku i posiada numer NIP oraz REGON.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział m.in., że odpady segregowane będą odbierane dwa razy w miesiącu oraz że od maja mieszkańcy będą mogli wystawiać również odpady zielone (trawa, liście).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił uwagę na kilka punktów ze swojego sprawozdania, informując m.in. że puszczykowska biblioteka zajęła 4. miejsce w rankingu bibliotek "Rzeczpospolitej".
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił pismo z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Wielspin (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu), który ponawia wniosek o budowę drogi dojazdowej do ośrodka.
 
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Brak.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Pan Krzysztof Kamiński zapytał czy komisja przetargowa widziała numer NIP, REGON oraz wszystkie dokumenty spółki, która brała udział w rokowaniach na dzierżawę terenu przy ul. Kościelnej.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że komisja widziała wszystkie wymagane postępowaniem przetargowym dokumenty (w tym umowę spółki cywilnej). Po konsultacji z radcą prawnym, komisja ustaliła, że przedłożone dokumenty są wystarczające, aby prowadzić dalsze rokowania. 
 
Na ponowne pytanie pana Krzysztofa Kamińskiego czy komisja widziała numer NIP i REGON firmy, Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie, ponieważ ich przedłożenie nie było wymagane warunkami przetargu.
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że może zdarzyć się tak, że spółka zostanie zawiązana, ale nie będzie miała numeru NIP i REGON i nie będzie mogła prowadzić działalności.
 
Radca prawny Szymon Muszyński wyjaśnił, że spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem w rozumieniu prawa. Jest bowiem umową o współpracy między podmiotami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Spółki cywilnej nie wpisuje się do rejestru przedsiębiorstw, bo nie jest to spółka prawa handlowego. Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że do przetargu stanęło dwóch przedsiębiorców, czyli pan Krzyżański i jego małżonka, którzy zawiązali umowę o współpracy, czyli umowę spółki cywilnej, co z punktu widzenia interesu gminy, jest korzystniejsze, ponieważ gwarantują powodzenie inwestycji własnym majątkiem.
 
W związku z informacją, iż pan Krzyżański nie zamierza zaciągać kredytu, pan Krzysztof Kamiński zapytał czy komisja przetargowa sprawdziła wyciągi bankowe pana Krzyżańskiego i pani Krzyżańskiej, by upewnić się czy te dwa podmioty stać na taką inwestycję.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że warunki przetargu wymagały przedłożenia zaświadczenia o zdolności wykonania tych inwestycji, natomiast gwarancją był projekt umowy i jej zapisy mówiące o sposobach wypowiedzenia dzierżawy. Jeśli potencjalny inwestor nie byłby w stanie wykonać zadania, to nie podpisałby takiej umowy. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że komisja zdolności kredytowej nie badała, a jedynie wymagała oświadczenia o zdolności wykonania tego zadania.
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, iż zastanawia się czy urzędnicy dobrze reprezentują interes gminy, podpisując taką umowę.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że dlatego tak długo trwają prace nad umową, aby była korzystna dla Miasta i nie zawierała niebezpiecznych zapisów. Wiceprzewodniczący wyraził nadzieję, że umowa zostanie podpisana, ponieważ według niego jest korzystna dla Miasta.
 
Pan Ochocki, mieszkający w pobliżu poczty zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zrobienia przejścia dla pieszych między ulicami Wąską i Ogrodową.
 
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że sprawa przejścia dla pieszych w tym miejscu była rozważana podczas modernizacji ul. Poznańskiej, ale żadnej lokalizacji na tym fragmencie nie udało się znaleźć (są skrzyżowania, wjazdy do posesji i parkingi). Niemniej jednak sprawa zostanie ponownie przeanalizowana. 
 
Pani Ewa Łobocka zapytała czy Burmistrz wystosował pismo do prokuratury w sprawie radnego Czyża po sygnałach otrzymywanych od mieszkańców.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że już wypowiedział się w tej sprawie.
 
Pani Ewa Łobocka przypomniała, że już miesiąc po wyborach pojawiła się informacja, iż prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko radnemu Czyżowi, dlatego radni mogli monitorować sprawę.
Następnie pani Ewa Łobocka zapytała radcę prawnego, czy jeśli radny Czyż przez 1,5 roku sprawował swoją funkcję bezprawnie, to nie powinien zwrócić diet.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że sam fakt, iż zaistniała przesłanka, stanowiąca podstawę do wygaszenia mandatu nie powoduje tego, że radny w momencie uprawomocnienia się wyroku przestał być radnym. Radca prawny Szymon Muszyński dodał, że pan Czyż pozostanie radnym jeszcze przez 7 dni od dnia doręczenia mu podjętej dziś uchwały. Dlatego też formalnie dieta mu się należy.
 
Pan Cezary Wichniewicz zapytał czy przeciwko któremuś z radnych prowadzone jest postępowanie albo zapadł jakiś wyrok.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że nie każde postępowanie musi powodować utratę wybieralności oraz dodał, że przeciwko niemu nie jest prowadzone żadne postępowanie.
 
Pan Cezary Wichniewicz poinformował o podobnym przypadku w Zabrzu, gdzie gmina wystąpiła o zwrot pobranych diet i zapytał czy Miasto również zamierza ubiegać się o zwrot środków pobranych przez radnego Czyża.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że według niego nie ma przepisów prawnych, na podstawie których można by dochodzić zwrotu środków od radnego, który formalnie tym radnym był. Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że nie zna sprawy z Zabrza, dlatego nie wie czy jest to przypadek analogiczny.
 
Zwracając się do wszystkich, którzy kandydowali albo zamierzają kandydować na radnego, pan Marek Błajecki powiedział, że nie wystarczą kwalifikacje merytorycznie i chęci, podstawową bowiem weryfikacją jest weryfikacja moralno-etyczna. Następnie dodał, że przez 4 lata współpracował z radnym Czyżem, który nauczył go tego, że nigdy nie należy zachowywać się tak, jak on. Trzeba być naprawdę porządnym człowiekiem, żeby być radnym.
 
Pan Krzysztof Kamiński powiedział, że skoro Burmistrz o całej sprawie dowiedział się na początku listopada, to jak to się ma do wypowiedzi Wiceburmistrza w radiu, który powiedział, że wiedziano o sprawie od kilku miesięcy.  
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że od razu powiedział redaktorowi, że jego wypowiedź była za daleko idąca, ponieważ nie wiedział kiedy dokładnie Burmistrz się o sprawę dowiedział.  
 
Pani Maria Popławska odniosła się do wypowiedzi 12 radnych opublikowanej w "Echu Puszczykowa" (cytując jej fragmenty), w której informowali, że nie będą odpowiadać na pytanie dotyczące marketów w Puszczykowie.
Pani Maria Popławska poinformowała, że dla każdego z 12 radnych, którzy wykazywali, iż nie mieli możliwości zapoznania się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi prac nad mpzp dla terenu w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, przygotowane zostały imienne dossier całej sprawy (tymże radnym wręczone zostały dossier). Ponadto pani Maria Popławska wyraziła nadzieję, że radni będą uczestniczyć w dyskusji publicznej w sprawie projektu planu, która ma odbyć się 8 stycznia 2014 r.
 
Następnie dyskutowano na temat sytuacji osób, mieszkających w hotelu przy szpitalu, którzy są zobowiązywani do wykupowania na własność zajmowanych mieszkań.
Obecni na sesji mieszkańcy zarzucali radnym, że nie interesują się tą sprawą, a osoby zamieszkujące hotel oczekują spotkania z Burmistrzem.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że powyższa sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji.
 
Radni stwierdzili, że nie mają wpływu na tę sprawę, ponieważ jest ona zależna od Starostwa.
 
Radny Maciej Stelmachowski zauważył, że skoro Starosta oczekuje sporządzenia mpzp dla terenów przyszpitalnych, a nam zależy na tym, żeby ludzie nie znaleźli się na bruku, to można by te sprawy połączyć.
 
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz złożył życzenia świąteczne oraz poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 28 stycznia 2014 roku.
O godz. 20.50 Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 38. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Lista wiadomości