Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 39/14/VI39. sesji Rady Miasta Puszczykowa,która odbyła się w dniu 28 stycznia 2014 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 39/14/VI
39. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 28 stycznia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.39.14
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 21.00
 
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz otworzył 39. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum - obecnych 13 radnych (chwilowa nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu Burmistrza Miasta, Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o usunięcie pkt 16 proponowanego porządku obrad, tj.: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016 (druk nr 288). Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że dotychczas obowiązujący program przeciwdziałania narkomanii jest wystarczający.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem złożonego wniosku.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.    Przyjęcie protokołu nr 38/13/VI z 17 grudnia 2013 r.
4.    Wolne głosy.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 283).
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 275).
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014 (druk nr 277).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014 (druk nr 282).
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 280).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 278).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 279).
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 293).
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie (druk nr 292).
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 289).
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (druk nr 287).
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" (druk nr 284).
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (druk nr 285).
18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (druk nr 286).
19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 290).
20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 291).
21.  Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli Centrum Animacji Sportu.
22.  Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
23.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
24.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
25.  Wolne głosy.
26.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 38/13/VI z 17 grudnia 2013 r.
Wobec braku uwag, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 38/13/VI z 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 38/13/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Przemysław Stefaniak - prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, który przypomniał, że w trakcie poprzednich wyborów uzupełniających do Rady Miasta zobowiązał się do utworzenia ścieżki nad Wartą (biegnącej równolegle do ul. Ratajskiego). Pan Przemysław Stefaniak poinformował, że dzięki swoim staraniom oraz pomocy Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, pracowników Referatu Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego oraz prawników Polskiego Związku Wędkarskiego udało się ponownie (do 30.10.2016 r.) udostępnić mieszkańcom ścieżkę rekreacyjno-wypoczynkową (pan Przemysław Stefaniak odczytał pismo z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w powyższej sprawie).
 
O godz. 17.11 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 14 radnych).
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że cieszy go obywatelska postawa oraz pozytywne zakończenie sprawy.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 283).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że podczas posiedzeń komisje zapoznawały się z zapisami regulaminu, który zawiera informacje o kolejnych etapach procedury przeprowadzenia wyborów oraz różne możliwe rozwiązania, np. zgłoszenie jednego albo kilku kandydatów, itp.
 
Radny Władysław Hetman zapytał czy w regulaminie nie powinno być zapisane, że wybory są tajne.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie ma takiej konieczności, ponieważ zapis o tajności wyborów znajduje się dokumentach wyższego rzędu (w ustawie o samorządzie gminnym).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 263 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 275).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że zgodnie z przyjętą procedurą najpierw Rada zobowiązana jest powołać komisję skrutacyjną.
 
Do składu komisji skrutacyjnej zgłoszone zostały następujące kandydatury radnych: Kingi Górnej-Krzeszowiak, Marka Barłoga i Macieja Stelmachowskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu komisji skrutacyjnej.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej.
Wynik głosowania: "za" - 12 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 2 głosy.
W skład komisji skrutacyjnej weszli radni: Kinga Górna-Krzeszowiak, Marek Barłóg i Maciej Stelmachowski.
 
Następnie radni zostali poproszeni o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego.
 
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę radnego Janusza Szafarkiewicza.
 
Radny Paweł Rochowiak również zgłosił kandydaturę radnego Janusz Szafarkiewicza, który jego zdaniem posiada duże doświadczenie samorządowe, będąc radnym kilku kadencji. Radny Szafarkiewicz jest predysponowany do funkcji przewodniczącego m.in. ze względu na swoją niezależność, którą gwarantuje obiektywność oraz determinację w dążeniu do celu.
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy jeśli dotychczasowy Wiceprzewodniczący zostanie wybrany Przewodniczącym Rady, to zostaną przeprowadzone wybory wiceprzewodniczącego.
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odpowiedział twierdząco oraz zapytał czy są jeszcze inne kandydatury.
 
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur, Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podziękował za zgłoszenie jego osoby, choć przyznał, że sytuacja jest dla niego dość niezręczna.
 
Następnie komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnych wyborów, zgodnie z regulaminem głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Po przeprowadzeniu wyborów, przewodniczący komisji skrutacyjnej Marek Barłóg odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa informując, że radny Janusz Szafarkiewicz został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa, uzyskując 13 głosów (protokół z ustalenia wyników głosowania oraz karty do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Radny Janusz Szafarkiewicz podziękował za powierzenie mu zaszczytnej funkcji przewodniczącego oraz obiecał tę funkcję sprawować najlepiej jak potrafi, uwzględniając interesy mieszkańców Puszczykowa.    
 
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 264 została przyjęta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją, zachodzi konieczność poszerzenia porządku obrad o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad zmianą w porządku obrad, tj. dodaniem pkt 7 o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 276).
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został jednogłośnie zmieniony i przedstawia się następująco:
 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.    Przyjęcie protokołu nr 38/13/VI z 17 grudnia 2013 r.
4.    Wolne głosy.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 283).
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 275).
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 276).
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014 (druk nr 277).
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014 (druk nr 282).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 280).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 278).
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 279).
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 293).
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie (druk nr 292).
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 289).
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (druk nr 287).
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" (druk nr 284).
18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (druk nr 285).
19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (druk nr 286).
20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 290).
21.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 291).
22.  Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli Centrum Animacji Sportu.
23.  Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
24.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
25.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
26.  Wolne głosy.
27.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 276).
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że skład komisji skrutacyjnej może pozostać taki sam.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz odczytał treść projektu uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (radni otrzymali ww. projekt uchwały).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego.
 
Radny Maciej Stelmachowski zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Potockiego.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Hempowicz.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na kandydowanie.
Radni Tomasz PotockiMałgorzata Hempowicz wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
Następnie komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnych wyborów, zgodnie z regulaminem głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Po przeprowadzeniu wyborów, przewodniczący komisji skrutacyjnej Marek Barłóg odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa informując, że za kandydaturą radnej Małgorzaty Hempowicz oddano 10 głosów, a za kandydaturą radnego Tomasza Potockiego oddano 2 głosy.
Radna Małgorzata Hempowicz uzyskała wymaganą liczbę głosów i została wybrana na wiceprzewodniczącą (protokół z ustalenia wyników głosowania oraz karty do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 265 została przyjęta.
 
Nowo wybrana Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014 (druk nr 277).
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że przedłożony projekt uchwały ma charakter porządkowy.
 
Radny Marek Barłóg zaproponował przesunięcie terminów sesji w maju i wrześniu o tydzień później.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował pozostawienie terminu wrześniowego bez zmian, ponieważ sesja we wrześniu odbędzie się po dłuższej przerwie.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaproponowała przesunięcie terminu sesji z 20 maja na 27 maja oraz z 24 czerwca na 30 czerwca (poniedziałek).
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad zaproponowanymi zmianami tj. zmianą terminów sesji na 27 maja oraz 30 czerwca.
Wynik głosowania: "za" 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014, z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 266 została przyjęta jednogłośnie.
 
 
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014 (druk nr 282).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas poinformował, że Komisja jednogłośnie przyjęła przedłożony projekt planu pracy oraz zasugerował zmianę w zapisie pkt 4 projektu planu pracy z: Kontrola stanowiska ds. promocji miasta  w latach 2012-2013 na: Kontrola wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2014, z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 267 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 280).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że każda gmina jest zobowiązana do przygotowania takiego planu na mocy ustawy Prawo energetyczne. Plan wymaga szeregu uzgodnień i uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą przyjęcie ww. planu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg powiedział, że ww. projekt uchwały był prezentowany podczas posiedzenia Komisji i został szczegółowo omówiony przez projektanta planu. Przewodniczący Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały przy 6 głosach "za" i 1 głosie "wstrzymującym".
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział twierdząco informując, że projekt planu był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz w Informatorze Miejskim "Echo Puszczykowa". Nie złożono żadnych uwag do projektu planu.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 268 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 278).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w październiku 2012 roku podjęta została uchwała o podziale miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze, w której teraz należy dodać nowo powstałe ulice (Tenisowa, Sportowa) oraz poprawić błędy (tj. literówkę w nazwie ulicy: Dąmbskiej oraz poprawić numerację przy ul. 3 Maja).   
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że podział na okręgi jednomandatowe będzie obowiązywał dopiero w wyborach nowej kadencji.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 269 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 279).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały konieczne jest dokonanie zmian dotyczących dodania nowych ulic (Tenisowa, Sportowa) oraz poprawienia błędów (tj. literówki w nazwie ulicy: Dąmbskiej, usunięcia zapisu: Numery parzyste przy ul. Nowe Osiedle oraz dopisania w obwodzie nr 6 brakującej ulicy, tj. ul. Niezłomnych).  
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że nowy podział na obwody będzie obowiązywał od wyborów do europarlamentu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zwróciła uwagę, iż siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1 ma mieścić się w Bibliotece Miejskiej, która niebawem ma znaleźć się w innym miejscu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że należy pozostawić jedynie adres siedziby, tj. ul. Wysoka 1.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania, z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 270 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 293).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, iż w związku z podpisaniem umowy dzierżawy na część terenu byłego MOSiR-u, zachodzi konieczność określenia, która z części terenu została oddana w dzierżawę, a która znajduje się w zarządzie CAS.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budynek CAS na razie pozostanie w tym samym miejscu.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wynik głosowania: "za" - 13 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 271 została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie (druk nr 292).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały, informując o drobnych zmianach w statucie Związku polegających na zmianie nazwy Związku, wykreśleniu gminy Murowana Goślina oraz dopisaniu nowego członka jakim jest gmina Nekla.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że każda z gmin członkowskich zobowiązana jest do podjęcia uchwały o zmianach w statucie Związku i przyjęcia jego tekstu jednolitego.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz zapytała o powód wystąpienia ze Związku gminy Murowana Goślina.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że gmina Murowana Goślina pozyskała sponsora, który ma wybudować schronisko.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt - SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 272 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 289).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w 2007 roku powstał Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wówczas mogły zacząć powstawać Lokalne Grupy Działania Leader, a inicjatywa ich zakładania leżała po stronie samorządów. W tamtym okresie Puszczykowo było wyłączone z takiego działania, ponieważ tylko miasta i gminy mogły być uczestnikami LGD. Obecny Program na lata 2014-2020 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ma dopuszczać do Programu również miasta do 20 tys. mieszkańców.
Z inicjatywą założenia wspólnej LGD wystąpiła gmina Komorniki. Co prawda, nie wiadomo czy w tym półroczu rozporządzenie się ukaże, ale nie ma żadnych przeciwwskazań żeby taka grupa powstała i została zarejestrowana. Każda LGD jest zobowiązana do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Nieznana jest jeszcze kwota dotacji jaka będzie przypadać na mieszkańca (kwota z poprzedniego Programu wynosiła 116 zł). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się o udzielenie poparcia dla zawarcia porozumienia z gminą Komorniki, które umożliwi stworzenie Lokalnej Grupy Działania oraz dodał, że obecnie nie jest konieczne zabezpieczanie środków i zaproponował wykreślenie §3 projektu uchwały, tj. zapisu "Miasto Puszczykowo zabezpieczy 1/3 środków finansowych niezbędnych do wspólnej realizacji i inicjatywy LEADER".
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą Komorniki w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwzględnieniem zmiany dotyczącej wykreślenia §3.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 273 została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (druk nr 287).
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że powyższy projekt uchwały jest podejmowany corocznie i zapytał o zmiany w stosunku do poprzedniego.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ww. projekt uchwały informując, że nie ma znaczących zmian w stosunku do zeszłorocznego programu. Przedłożony Program zakłada również profilaktykę dla kierowców i szkolenia dla sprzedawców. Koszt Programu wynosi ponad 192 tys. zł, z czego ponad 100 tys. zł to finansowanie działalności dwóch świetlic, 25 tys. zł na patrole policyjne, a pozostałe 60 tys. zł na ogólną profilaktykę (w szkołach, prowadzenie punktu konsultacyjnego i pracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).  
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Komisja bardzo szczegółowo analizowała Program i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że z ankiet wynika, iż zdaniem młodzieży bardzo łatwo jest zdobyć alkohol i zapytał jak zamierza się rozwiązać ten problem.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że szkoli się sprzedawców i ostrzega przed odebraniem koncesji na sprzedaż alkoholu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja nie opiniowała ww. projekt uchwały i zapytał o kwestię finansowania Programu.  
 
Pan Karol Majewski powiedział, że Program jest finansowany wyłącznie z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 274 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" (druk nr 284).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ww. projekt uchwały wyjaśniając, że konieczne jest podjęcie tego oraz dwóch kolejnych projektów uchwał, dzięki czemu możliwa będzie kontynuacja pomocy w zakresie dożywiania na zasadach, które obowiązywały od 2006 roku do 2013 roku.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że bez względu na to czy potrzebujących jest 50 dzieci czy tylko jedno dziecko, omawiane projekty muszą zostać podjęte.
 
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że Caritas również zajmuje się dożywianiem i zapytał czy pomoc w tym zakresie jest koordynowana.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że MOPS od wielu lat ściśle współpracuje z Caritasem oraz dodał, że osoby, które z przyczyny formalnych nie mogą korzystać z pomocy MOPS-u, zgłasza się do Caritasu.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 275 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (druk nr 285).
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że powyższy projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie.
 
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 276 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (druk nr 286).
 
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 .
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 277 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 290).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w zeszłym roku spłacona została pożyczka zaciągnięta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która w części została umorzona przez WFOŚiGW. W związku z powyższym, konieczne jest przedłożenia do Funduszu uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonych środków na przedsięwzięcie proekologiczne.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 278 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 291).
Radni otrzymali zmieniony projekt uchwały - druk nr 291a.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz omówił zmiany w dochodach:
- w dziale 852 - wprowadzono dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 11.837 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w wydatkach:
- w rozdziale 70005 - zmniejszono wydatki na wykup gruntów o kwotę 157.000 zł,
- w rozdziale 80101 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia w SP2 o kwotę 35.200 zł - na zatrudnienie konserwatora, zmniejszono wydatki na zadanie Termomodernizacja sali gimnastycznej SP1 o kwotę 15.000 zł, wprowadzono wydatki  w kwocie 15.000 zł na zadanie Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP1,
- w rozdziale 75818 - zmniejszono rezerwę celową na wydatki oświatowe o kwotę 35.200 zł,
- w rozdziale 85295 - wprowadzono wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 11.837 zł,
- w rozdziale 92116 - zwiększono dotację dla Biblioteki o kwotę 157.000 zł.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zasugerował, żeby w uzasadnieniu uszczegółowić informację dotyczącą rozdziału 80101 wydatków, w związku z czym informacja przy rozdziale 80101 uzasadnienia brzmi: "zwiększono wydatki na wynagrodzenia w SP2 o kwotę 35.200 zł - w tym 25.000 na zatrudnienie konserwatora a 10.200 na organizację nauczania indywidualnego, zmniejszono wydatki na zadanie Termomodernizacja sali gimnastycznej SP1 o kwotę 15.000 zł, wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na zadanie Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP1".
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie dotyczące zwiększenia dotacji dla Biblioteki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że cały czas trwają konsultacje z pracownikami Biblioteki dot. przystosowaniu budynku do potrzeb prowadzenia Biblioteki w jak najwyższym standardzie, dlatego projektant pan Jerzy Milewski został poproszony o przygotowanie aranżacji i ponowne rozeznanie jakie elementy należałoby wprowadzić (wprowadzone zostały dodatkowe elementy jak: przeszklenia pomieszczeń kawiarenki internetowej i czytelni, podwieszany sufit w dolnej części). Ponadto zostało ustalene, aby przetrag był przygotowany nie ryczałtowo, ale kosztorysem powykonawczym (wtedy istnieje możliwość zabepieczenia środków na ewentualne dodatkowe prace nieobjęte kosztorysem).  
 
Radnt Paweł Rochowiak zapytał czy dodatkowe środki uwzględniają także zwiększenie stopnia nośności stropów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział twierdząco i poinformował, że zwrócił się do Burmistrza o możliwość naklejenia specjalnych taśm, które mają podwoić nośność stropów.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r., z uwzględnieniem zgłoszonym zmian.
Wynik głosowania: "za" - 14 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 279 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 22. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli Centrum Animacji Sportu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli Centrum Animacji Sportu (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas poinformował, że na wyżej zacytowany protokół, Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź kierownik CAS pani Joanny Hejnowicz, w którym m.in. wskazuje na faktyczne błędy zawarte w protokole pokontrolnym (odpowiedź kierownik CAS stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Piotr Bekas powiedział, że zdaniem Komisji Rewizyjnej należy rozpatrzyć inną formę działalności koordynatora sportu (niekoniecznie jako osobnej jednostki), jak np. referat w Urzędzie, w którym zatrudnieni byliby pracwonicy CAS. Zauważa się potrzebę dobrej koordynacji, a zdaniem Komisji Rewizyjnej, pracowników CAS przerasta opieka nad tak dużą liczbą obiektów. Przewodniczący Piotr Bekas podkreślił, że intencją Komisji Rewizyjnej nie jest ograniczenie dostępności do sportu, ale doprowadzenie do lepszej koordynacji.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że po analizie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej oraz odpowiedzi kierownik CAS, stanowisko Urzędu jest jednoznaczne - zadania wykonywane przez CAS są realizowane w sposób prawidłowy. Dlatego nie zamierza się jednostki likwidować.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że na początku obecnej kadencji pojawiła się propozycja zamiany jednostki CAS na referat w Urzędzie. Jednkaże radni uznali, że zaoszczędzone środki byłyby na tyle nieduże, że jednak należało utrzymywać istniejącą formę. Według oceny Wiceburmistrza współpraca z CAS jest prawidłowa. Przyznał jedynie, że niektóre przedsięwzięcia mogłyby być bardziej nagłaśniane.
  
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przeprowadzona w zeszłym roku wewnętrzna kontrola finansowa CAS wykazała kilka dobrobnych nieprawidłowości, ale do kwestii wydatkowania środków i gospodarności nie było zastrzeżeń.
 
Ad 23. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek i Wiceburmistrz Władysław Ślisński odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące sprawozdania.
 
Ad 24. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przedstawił następujące pisma:
- zaproszenie do udziału w turnieju tenisa stołowego,
- uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Puszczykowa oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowa (obie opinie pozytywne).
 
Ad 25. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał sprawozdanie z działalności Komisji w 2013 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
W związku ze skrajnymi opiniami o funkcjonowaniu CAS, radny Paweł Rochowiak zawnioskował, aby Komisja Edukacji Kultury i Sportu przyjrzała się działalności CAS.
 
Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że stawki za odbiór odpadów nie mają wzrosnąć do końca 2014 roku. Z powodu nadal nierozstrzygniętego przez Selekt przetargu dot. wywozu odpadów,  podpisane zostały umowy czasowe, w związku z czym odpady segregowane ciągle będą odbierane tylko raz w miesiącu. 
 
Odpowiadając na pytanie radnego Tomasza Potockiego, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że dotychczas wpłynęło kilka wniosków ws. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP.
 
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy Urząd wystąpił do pana Zbigniewa Czyża o zwrot diet.   
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Urząd nie wystąpił o zwrot diet zgodnie z opinią mecenasa Muszyńskiego wyrażoną podczas ostatniej sesji, według której nie ma podstaw dochodzenia zwrotu diet.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał przytaczany ostatnio podobny przypadek w Zabrzu.   
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że jego kancelaria kontaktowała się bezpośrednio z Zabrzem i uzyskała informację, iż diet nie udało się odzyskać, ponieważ postępowanie sądowe trwa (postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się, ale zainteresowany radny odwołał się). Ponadto sprawa dotyczyła poprzedniej kadencji, w trochę zmienionym stanie prawnym. Radca prawny Szymon Muszyński powtórzył, że stoi na stanowisku, iż nie ma podstaw prawnych do dochodzenia zwrotu diet (opinia dostępna jest w Urzędzie).    
 
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się do Urzędu o podjęcie jakichś działań, aby odzyskać środki z pobranych diet.
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami, z których wynika, że nie ma prawnej możliwości ubiegania się o zwrot diet.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że nie może napisać pozwu do sądu bez oparcia się o właściwe przepisy.
 
Radny Maciej Stelmachowski zaproponował, żeby Urząd zwrócił się do pana Zbigniewa Czyża o dobrowolny zwrot diet. 
 
Radny Piotr Bekas zwrócił uwagę na dość częste awarie oświetlenia ulicznego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o każdorazowe zgłaszanie awarii oraz dodał, że w dniu jutrzejszym spotka się przedstawicielem Enei, któremu zgłosi uwagę dot. awarii.
 
Ad 26. Wolne głosy.
Pan Cezary Wichniewicz zapytał czy planuje się budowę nowej sali gimnastycznej przy SP nr 1 i Gimnazjum nr 1, ponieważ obecna sala jest już niewystarczająca.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zrobione zostało rozeznanie ws. budowy sali sportowo-widowiskowej, ale po konsultacji z radnymi uznano, że ze względu na inne konieczne inwestycji (głównie budowy dróg) trzeba odroczyć budowę sali (której koszt, po zwrocie podatku VAT i pozyskaniu dotacji, obciążyłby budżet miasta ok. 3 mln zł). 
 
Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że orientował się w gminach, które wybudowały hale o przyzwoitym standardzie, że koszt budowy i wyposażenia sięga ok. 10 mln zł. Przewodniczący Rady przyznał, że takiej hali w Puszczykowie brakuje, ale miasta na razie na taką inwestycję nie stać.
 
Pan Cezary Wichniewicz stwierdził, że pomimo wcześniejszych zapewnień, iż nośność stropów budynku adaptowanego na bibliotekę jest odpowiednia, trzeba było podjąć działania ich wzmocnienia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że osobiście nalegał na wzmocnienie stropów, mimo iż można było od tego odstąpić. Wiceburmistrz poinformował o technologii (która nie ingeruje w strukturę) wzmacniania stropów specjalnymi metalizowanymi taśmami z włókna węglowego (koszt ok. 35 tys. zł).
 
Ad 27. Zamknięcie sesji.
O godz. 21.00 Przewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zamknął 39. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Lista wiadomości