Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 3/14/VII 3. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 9 grudnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 3/14/VII
 3. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 9 grudnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.3.14
 
Godz. rozpoczęcia: 17.05
Godz. zakończenia: 21.05
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 3. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 14 radnych; chwilowa nieobecność Radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła porządek obrad.
 
W imieniu Burmistrza, Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał ws.:
- zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 12),
- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 11).
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wprowadzenie ww. projektów uchwał wynika z nagłej konieczności dokonania przesunięć budżetowych dot. dotacji dla przedszkoli.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 12).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Projekt uchwały z druku nr 12 został wprowadzony do porządku obrad jako pkt 10.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 11).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Projekt uchwały z druku nr 11 został wprowadzony do porządku obrad jako pkt 11.
 
Porządek obrad został zmieniony i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 4).
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 10).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 5).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 8).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Budżetu (druk nr 6).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Rozwoju (druk nr 7).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 9).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 12).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 11).
12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15. Wolne głosy.
16. Zamknięcie sesji.
 
Odnośnie powoływania komisji, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dotychczas funkcjonująca Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta została podzielona na dwie i w związku z tym powstanie Komisja Budżetu i osobno Komisja Rozwoju.
 
O godz. 17.15 do obradujących dołączył Radny Jakub Musiał (obecnych 15 radnych).
 
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (druk nr 4).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powitała przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego: Dyrektora pana Adama Kaczmarka, Zastępcę Dyrektora ds. ochrony przyrody pana Krzysztofa Kanasa oraz panią Małgorzatę Górną z działu ochrony przyrody.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w poprzedniej kadencji rozpoczęły się prace nad projektem planu ochrony WPN. W kwietniu 2014 r. projekt ochrony WPN został przekazany Radzie Miasta, która zaopiniowała go pozytywnie z uwzględnieniem uwag zaakceptowanych przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego i wpisanych do protokołu uzgodnień, stanowiącego załącznik do uchwały. Uwagi zostały uwzględnione w projekcie ochrony WPN, który ponownie został przedłożony Radzie Miasta do zaopiniowania.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek, w imieniu własnym oraz pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego, złożył gratulacje nowo wybranej Radzie Miasta, życząc owocnej pracy.
Następnie Dyrektor WPN Adam Kaczmarek poinformował, że w przedstawianym dokumencie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi oraz poprosił o zadawanie pytań, jeśli jakieś zapisy wymagają doprecyzowania.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że w pkt 9 protokołu uzgodnień, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Puszczykowa jest zapis, iż WPN przekaże na rzecz miasta Puszczykowa ulice: Podleśną, Dębową, Powstańców Wlkp., Przecznica, Wodziczki, prof. Izabeli Dąmbskiej, drogę przy cmentarzu, natomiast w rozdziale 7 na str. 70 projektu planu ochrony jest napisane, że: miasto Puszczykowo podejmie działania w celu przejęcia gruntów. Radny zapytał z czego wynika ta różnica.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że Puszczykowo od zawsze korzysta z pewnych nieruchomości, które były w trwałym zarządzie WPN a obecnie są w wieczystym użytkowaniu (od 2012 roku). Od momentu objęcia stanowiska burmistrza przez p. Janusza Napierałę, WPN przedstawiał wykaz działek, które miasto mogło (w tamtym okresie bezpłatnie) przejąć. Po zmianie przepisów, rzeczone tereny można nabyć od WPN jedynie w drodze kupna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała na jakim etapie jest pozyskiwanie wymienionych terenów.
 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami poinformował, że sprawy związane z przejmowaniem dróg od WPN są na różnych etapach:
- droga przy cmentarzu - wydzielona geodezyjne (wniosek został złożony do Wojewody),
- ul. Mickiewicza bis - wydzielona geodezyjne,
- ul. Przecznica - wydana decyzja zatwierdzająca projekt podziału,
- ul. Podleśna - przekazano do uzgodnienia materiały dot. podziału,
- ul. Dębowa - prace geodezyjne związane z wydzieleniem - na ukończeniu,
- do przejęcia pozostał fragment ul. Powstańców Wlkp. oraz ul. Wodziczki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o to, kto będzie decydował o warunkach wykupu gruntów.
 
Pan Waldemar Luther powiedział, że jeśli Wojewoda uzna, że miasto może przejąć grunty w drodze komunalizacji, wówczas odszkodowanie ustalał będzie Starosta.
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Władysława Hetmana, pan Waldemar Luther powiedział, że nie wiadomo jak przejmowane grunty zostaną wycenione przez rzeczoznawców (czy zostaną potraktowane jako las czy jako droga).
 
Radny Jakub Musiał zapytał czy w projekcie planu ochrony WPN można zawrzeć zapis, iż WPN przekaże na rzecz Puszczykowa wymienione wcześniej ulice oraz czy WPN może przekazać te grunty w formie darowizny.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek odpowiedział, że w interesie WPN jest pozyskać środki na cele statutowe oraz że na przestrzeni lat do urzędu zostały wystosowane pisma, które sugerowały podjęcie działań, mających na celu przejęcie gruntów (dokonanie zmiany w zapisie spowoduje konieczność uzgodnienia jej ze wszystkimi samorządami).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że plan ochrony WPN mówi o tym jak użytkowane mają być tereny i wprowadzony zapis nie zmienia sposobu ich wykorzystywania, natomiast decyzja o trybie ich przejęcia należy do Wojewody.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że w podnoszonej kwestii istnieje jeszcze możliwość zamiany gruntów pod względem wartości finansowych a nie metrażowym.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że w rozdziale 5 projektu planu są zapisy ograniczające liczbę turystów przebywających w WPN, natomiast w pkt 10 protokołu uzgodnień zostało napisane, że zweryfikowane zostaną zapisy dot. ograniczenia liczby osób przebywających na obszarach i miejscach udostępnianych w celach dydaktycznych, turystycznych i rekreacyjnych (załącznik nr 5). Radny zapytał czy zapisy zostały zweryfikowane oraz jaki jest ich cel.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że dane dot. liczby osób zostały sporządzone przez specjalistów, ale w tekście znajduje się także informacja, że dotyczy to jednorazowej liczby osób przebywających w danej chwili na danym terenie. Pan Adam Kaczmarek dodał, że w trzech miejscach na terenie WPN znajduje się system, prowadzący rejestrację liczby turystów (dane zbierane są w celach informacyjnych i statystycznych). Ruch turystyczny w parkach odbywa się po wyznaczonych szlakach i jest regulowany przez właściwe przepisy, ale jak podkreślił pan Adam Kaczmarek, nie zdarzyło się, żeby WPN ograniczał czy zakazywał korzystania z terenów Parku, a wręcz przeciwnie, tworzy się nowe ścieżki i szlaki, np. biegowe, rowerowe, konne czy nordic walking.
 
Na pytanie Radnego Macieja Krzyżańskiego o to, czy ścieżki, które nie są wyznaczonymi szlakami jak np. między Puszczykowem dolnym i górnym lub między Puszczykówkiem i kościołem, będą mogły być nadal użytkowane przez mieszkańców, Dyrektor WPN Adam Kaczmarek odpowiedział twierdząco.
Radny Jakub Musiał zapytał, czy dane ograniczające liczbę osób na terenach WPN zostały zweryfikowane względem poprzedniego planu ochrony oraz czy istnieje możliwość wyłączenia mieszkańców Puszczykowa z tych ograniczeń.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że zapis umieszczony pod tabelką w rozdziale 5 projektu ochrony WPN jest korzystny dla odwiedzających.
 
Głos zabrał przedstawiciel wykonawcy projektu planu ochrony WPN pan Zbigniew Krysztofiak z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, który poinformował, że zapisy dot. ograniczeń co do liczby przebywających w Parku osób, wynikają z wytycznych oraz z opracowań dot. innych podobnych do WPN terenów (parków lub obszarów chronionych). Wskaźniki określają pojemność ekosystemu oraz liczbę osób na danym terenie, która nie będzie zagrożeniem dla tego ekosystemu.
 
Radny Jakub Musiał zadał pytania:
- czy na terenie Puszczykowa znajdują się korytarze ekologiczne (jak duże, czy planuje się nowe),
- w jaki sposób Park zamierza ograniczyć ruch samochodowy na terenie WPN,
- na str. 23 w pkt 4 jest zapis o zakazie inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na obszar WPN - jakie inwestycje będą oddziaływać negatywnie?
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że:
- korytarz ekologiczny na terenie Puszczykowa poprowadzony jest wzdłuż Warty i nie planuje się nowych,
- ograniczenie ruchu ze względu na tonaż pojazdów (ograniczenia konieczne są np. na tzw. Grajzerówce),
- o inwestycjach mogących negatywnie oddziaływać na obszar Parku mówią właściwe przepisy.
 
Na pytanie odnośnie stacji benzynowej, Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że wcześniej zostały uzgodnione dwie lokalizacje.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w pkt 1 protokołu uzgodnień znajdują się zwroty wzajemnie się wykluczające: „wyłącznie dla obrębu geodezyjnego Puszczykowo Stare i w miarę możliwości na pozostałym terenie" oraz odnośnie pkt 6 dotyczącego kąpielisk zapytał, co z tzw. gliniankami.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że ustalenia dot. 3000 m2 dla nowych działek budowlanych dotyczą tych, położonych bezpośrednio przy granicy z lasem WPN w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare, natomiast na tzw. dolnym Puszczykowie tylko w miarę takich możliwości (jednakże nie przewiduje się scalania działek). Przy tzw. gliniankach jest wyznaczone kąpielisko dzięki staraniom gminy Mosina.
 
Na pytanie Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz dot. pkt 11 protokołu uzgodnień, Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że dla WPN nie istnieje problem gruntów rolnych, leżących na terenie Puszczykowa.
 
Radny Jakub Musiał zapytał o kwestię termomodernizacji (str. 20, pkt 3 ppkt 2).
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że nie wszystkie zapisy są adresowane do Parku i WPN na pewno nie będzie podejmował działań w tym celu, na obiektach innych niż należących do WPN.
 
Odpowiadając na pytanie Radnej Alfredy Brączkowskiej, Dyrektor WPN Adam Kaczmarek odpowiedział, że każda zbiorowa impreza organizowana na terenie Parku musi być uzgodniona.
 
Odpowiadając na pytania Radnego Łukasza Grzonki, Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że nie było zastrzeżeń do omawianego projektu planu ochrony WPN podczas konsultacji społecznych. Odnośnie kwestii wykupu gruntów, pan Adam Kaczmarek powiedział, że wykup może mieć miejsce tylko w granicach Parku (Puszczykowo leży w otulinie WPN i tutaj wykup nawet nie może mieć miejsca).
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek uzupełnił, że podczas konsultacji społecznych nie było uwag ze strony mieszkańców Puszczykowa, a jedynie ze strony Urzędu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 15 głosów.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że do podjęcia uchwały potrzebnych jest więcej głosów „za" niż „przeciw", zatem projekt uchwały nie został podjęty.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że w jego gestii jest przekazanie opinii samorządów do Ministra Środowiska.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że niewyrażenie opinii pozytywnej oznacza wyrażenie opinii negatywnej (jednakże może zostać podjęta decyzja o ponownym wyrażaniu opinii).
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że jest w posiadaniu poprzedniej opinii Rady Miasta Puszczykowa, która jest pozytywna z uwagami i w takiej sytuacji obowiązywać będzie poprzedni projekt planu ochrony WPN.
 
Zdaniem Radnego Jakuba Musiała, bez względu na decyzję Rady, projekt rozporządzenia ws. planu ochrony WPN wejdzie w życie.
 
Po wypowiedzi Zastępcy Dyrektora ds. ochrony przyrody pana Krzysztofa Kanasa, radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że uchwała z maja 2014 r. nadal obowiązuje.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zarządziła 5-minutową przerwę, a o godz. 18:15 wznowiła obrady.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że rozporządzenie mówi jedynie o wyrażeniu opinii przez rady gminy (nie precyzuje czy opinia ma być pozytywna czy negatywna), ale zaznaczyła, że wynik dzisiejszego głosowania nie powinien być traktowany jako negatywny. Rada Miasta chciałaby przyjąć propozycję projektu planu ochrony, który uwzględni dzisiejsze uwagi.
 
Dyrektor WPN Adam Kaczmarek powiedział, że udzielił odpowiedzi na każde pytanie i zaproponował, aby wyznaczony został zespół, które wskaże punkty, których WPN nie zrealizował.
 
Zastępca Dyrektora ds. ochrony przyrody pan Krzysztof Kanas dodał, że plan ochrony nie określa formy kupna czy sprzedaży gruntów. Kwestię przekazywania gruntów realizuje się przez przepisy prawa.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 10).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z przepisami, uchwała ustalająca wynagrodzenie burmistrza powinna być podejmowana każdorazowo na początku kadencji. Przedłożony projekt uchwały jest identyczny z uchwałą z października 2012 roku, co oznacza, że dotychczasowy poziom wynagrodzenia pozostał bez zmian.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał dlaczego proponuje się maksymalne stawki w wynagrodzeniu Burmistrza, a minimalne stawki w dietach Radnych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie ma czegoś takiego jak minimalne stawki diet, ponieważ ustawa określa jedynie stawkę maksymalną (która wynosi 1324,84 zł miesięcznie). Zgodnie z przepisami oblicza się stawki diet w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że mieszkańcy chcieliby wiedzieć ile zarabia Burmistrz, dlatego poprosiła o podanie kwot. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wynagrodzenie Burmistrza jest jawne: płaca zasadnicza wynosi 5900 zł, do czego dochodzi 1900 zł dodatku funkcyjnego, dodatek za wysługę lat oraz 40 proc. dodatku specjalnego. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 3 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 5).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dotychczas było przyjęte, że jeden radny był członkiem dwóch komisji. Powołanych zostanie 5 komisji, w tym komisja rewizyjna, w skład której może wejść nie więcej niż 5 radnych i której posiedzenia odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera się podczas sesji, natomiast pozostałych zastępców wybiera się podczas posiedzeń poszczególnych komisji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę Radnego Władysława Hetmana.
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę Radnego Łukasza Grzonki.
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Szczotki.
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła kandydaturę Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz.
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnego Ryszarda Teuschnera.
Radny Jakub Musiał zgłosił kandydaturę Radnej Alfredy Brączkowskiej.
 
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami:
- za kandydaturą Radnego Władysława Hetmana: „za" - 13, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2;
- za kandydaturą Radnej Małgorzaty Szczotki: „za" - 13, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2;
- za kandydaturą Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Ryszarda Teuschnera: „za" - 13, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2;
- za kandydaturą Radnego Łukasza Grzonki: „za" - 10, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 5;
- za kandydaturą Radnej Alfredy Brączkowskiej: „za" - 5, „przeciw" - 10, „wstrzymało się" - 0.
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań w skład Komisji Rewizyjnej weszli Radni:
 • Łukasz Grzonka
 • Władysław Hetman
 • Dorota Łuczak-Dydowicz
 • Małgorzata Szczotka
 • Ryszard Teuschner
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę Radnego Władysława Hetmana, z racji jego wieloletniego doświadczenia w pracach Komisji Rewizyjnej.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła kandydaturę Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- za kandydaturą Radnego Władysława Hetmana: „za" - 12, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3;
- za kandydaturą Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz: „za" - 3, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 12.
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Radny Władysław Hetman.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił kandydaturę Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz.
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Szczotki.
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę Radnego Łukasza Grzonki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- za kandydaturą Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz: „za" - 4, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 11;
- za kandydaturą Radnej Małgorzaty Szczotki: „za" - 8, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 7;
- za kandydaturą Radnego Łukasza Grzonki: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 10.
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została wybrana Radna Małgorzata Szczotka.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 4 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 8).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę Radnej Alfredy Brączkowskiej.
Radny Jan Łagoda zgłosił kandydaturę Radnego Macieja Krzyżańskiego.
Radna Agata Wójcik zgłosiła kandydaturę Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz.
Radny Łukasz Grzonka zgłosił kandydaturę Radnego Jana Łagody.
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Szczotki.
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła kandydaturę Radnej Elżbiety Bijaczewskiej, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę Radnej Agaty Wójcik.
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę Radnego Filipa Ryglewicza.
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła kandydaturę Radnej Elżbiety Czarneckiej.
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła kandydaturę Radnego Ryszarda Teuschnera.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że jej propozycją było, aby Komisja Budżetu liczyła 7 członków, natomiast pozostałe po 6 członków.
 
Radca prawna Szymon Muszyński powiedział, że Statut mówi o minimalnej liczbie członków komisji. Jeśli natomiast miałaby zostać określona maksymalna liczba członków, konieczne byłoby podjęcie stosownej uchwały.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w skład komisji wejdą radni, którzy uzyskają więcej głosów „za" niż „przeciw".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami:
- za kandydaturą Radnej Alfredy Brączkowskiej: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Macieja Krzyżańskiego: „za" - 6, „przeciw" - 8, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz: „za" - 13, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2;
- za kandydaturą Radnego Jana Łagody: „za" - 5, „przeciw" - 9, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnej Małgorzaty Szczotki: „za" - 11, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 3;
- za kandydaturą Radnego Filipa Ryglewicza: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnej Elżbiety Czarneckiej: „za" - 12, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3;
- za kandydaturą Radnej Alfredy Brączkowskiej: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Ryszarda Teuschnera: „za" - 13, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2;
- za kandydaturą Radnej Agaty Wójcik: „za" - 6, „przeciw" - 7, „wstrzymało się" - 2;
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań w skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu weszli Radni:
 • Alfreda Brączkowska
 • Elżbieta Czarnecka
 • Dorota Łuczak-Dydowicz
 • Filip Ryglewicz
 • Małgorzata Szczotka
 • Ryszard Teuschner
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Szczotki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszoną kandydaturą Radnej Małgorzaty Szczotki na przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Wynik głosowania: „za" - 12, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3;
W wyniku głosowania przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu została wybrana Radna Małgorzata Szczotka.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 5 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Budżetu (druk nr 6).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Budżetu.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnego Jakuba Musiała.
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę Radnego Jana Łagody.
Radny Jan Łagoda zgłosił kandydaturę Radnego Macieja Krzyżańskiego.
Radny Jakub Musiał zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Potockiego.
Radny Ryszard Teuschner zgłosił kandydaturę Radnego Władysława Hetmana.
Radny Filip Ryglewicz zgłosił kandydaturę Radnej Elżbiety Bijaczewskiej.
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę Radnego Łukasza Grzonki, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydatury Radnych Alfredy Brączkowskiej i Agaty Wójcik, które nie wyraziły zgody na kandydowanie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami:
- za kandydaturą Radnego Jakuba Musiała: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Jana Łagody: „za" - 13, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Macieja Krzyżańskiego: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Tomasza Potockiego: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Władysława Hetmana: „za" - 12, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3;
- za kandydaturą Radnej Elżbiety Bijaczewskiej: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań w skład Komisji Budżetu weszli Radni:
 • Elżbieta Bijaczewska
 • Władysław Hetman
 • Maciej Krzyżański
 • Jan Łagoda
 • Jakub Musiał
 • Tomasz Potocki
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Budżetu.
 
Radny Jakub Musiał zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Potockiego.
Radny Łukasz Grzonka zgłosił kandydaturę Radnego Władysława Hetmana, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę Radnego Jana Łagody, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszoną kandydaturą Radnego Tomasza Potockiego na przewodniczącego Komisji Budżetu.
Wynik głosowania: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji Budżetu został wybrany Radny Tomasz Potocki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania Komisji Budżetu.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 6 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Rozwoju (druk nr 7).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rozwoju.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił kandydaturę Radnego Macieja Krzyżańskiego.
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnego Jakuba Musiała.
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę Radnego Jana Łagody.
Radny Ryszard Teuschner zgłosił kandydaturę Radnego Filipa Ryglewicza.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę Radnej Agaty Wójcik.
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę Radnej Małgorzaty Hempowicz.
Radny Jan Łagoda zgłosił kandydaturę Radnego Łukasza Grzonki.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę Radnej Alfredy Brączkowskiej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami:
- za kandydaturą Radnego Łukasza Grzonki: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Macieja Krzyżańskiego: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Jakuba Musiała: „za" - 13, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2;
- za kandydaturą Radnego Jana Łagody: „za" - 7, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 4;
- za kandydaturą Radnego Filipa Ryglewicza: „za" - 13, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 12
- za kandydaturą Radnej Agaty Wójcik: „za" - 9, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 6;
- za kandydaturą Radnej Małgorzaty Hempowicz: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnej Alfredy Brączkowskiej: „za" - 5, „przeciw" - 6, „wstrzymało się" - 4;
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań w skład Komisji Rozwoju weszli Radni:
 • Łukasz Grzonka
 • Małgorzata Hempowicz
 • Maciej Krzyżański
 • Jan Łagoda
 • Jakub Musiał
 • Filip Ryglewicz
 • Agata Wójcik
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Rozwoju.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnego Jakuba Musiała.
Radny Jan Łagoda zgłosił kandydaturę Radnego Macieja Krzyżańskiego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami na przewodniczącego Komisji Rozwoju:
- za kandydaturą Radnego Jakuba Musiała: „za" - 11, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 4;
- za kandydaturą Radnego Macieja Krzyżańskiego: „za" - 5, „przeciw" - 9, „wstrzymało się" - 1.
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań przewodniczącym Komisji Rozwoju został wybrany Radny Jakub Musiał.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania Komisji Rozwoju.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 8 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 9).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Spraw Społecznych.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę Radnej Alfredy Brączkowskiej.
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnej Elżbiety Czarneckiej.
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła kandydaturę Radnej Elżbiety Bijaczewskiej.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę Radnej Agaty Wójcik.
Radny Łukasz Grzonka zgłosił kandydaturę Radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, która odmówiła zgody na kandydowanie.
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Potockiego.
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła kandydaturę Radnej Małgorzaty Hempowicz.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami:
- za kandydaturą Radnej Alfredy Brączkowskiej: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnej Elżbiety Czarneckiej: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnej Elżbiety Bijaczewskiej: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnej Agaty Wójcik: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnej Małgorzaty Hempowicz: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
- za kandydaturą Radnego Tomasza Potockiego: „za" - 13, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2;
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań w skład Komisji Spraw Społecznych weszli Radni:
 • Elżbieta Bijaczewska
 • Alfreda Brączkowska
 • Elżbieta Czarnecka
 • Małgorzata Hempowicz
 • Tomasz Potocki
 • Agata Wójcik
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła kandydaturę Radnej Elżbiety Bijaczewskiej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszoną kandydaturą Radnej Elżbiety Bijaczewskiej na przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych.
Wynik głosowania: „za" - 14, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1;
W wyniku głosowania przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych została wybrana Radna Elżbieta Bijaczewska.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania Komisji Spraw Społecznych.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 8 została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła kilkuminutową przerwę.
O godz. 19:46 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wznowiła obrady.
 
 
 
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 12).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że przesunięta została kwota 10.000 zł z roku 2016 na 2015 dot. zadania - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - łączna wartość 370.000 zł oraz że projekt uchwały  uwzględnia zmiany w uchwale budżetowej, które będą rozpatrywane w kolejnym punkcie obrad.
W związku z powyższym, Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił również projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. informując o zmianach w dochodach:
- w dziale 758 - zwiększono subwencję oświatową o kwotę 16.302 zł,
- w dziale 852 - wprowadzono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną w wysokości 11.583 zł,
- w dziale 801 - zwiększono o kwotę 70.000 zł dotacje z gmin na finansowanie dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Puszczykowa;
 
oraz w wydatkach:
 
- w rozdziale 60016 - umniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 119.436 zł,
- w rozdziale 80101 - zwiększono wydatki bieżące SP nr 1 o kwotę 16.302 zł w związku z otrzymaną subwencją,
- w rozdziale 80104 - zwiększono dotacje dla przedszkoli o kwotę 189.436 zł (w związku ze zmianą stawki dotacji na 1 dziecko),
- w rozdziale 85213-85216 - zwiększono o kwotę 11.583 zł wydatki MOPS w związku z otrzymanymi dotacjami.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania Radnych dot. projektów uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 6.
Uchwała Nr 9 została przyjęta
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 11).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 4.
Uchwała Nr 10 została przyjęta
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
- pismo z gratulacjami od PZERiI (odczytane w całości),
- pismo z gratulacjami od Wójta Gminy Komorniki (odczytane w całości),
- pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa dot. wyboru wiceprzewodniczącego Rady, (odczytane w całości). Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że Wiceprzewodniczący Rady został wybrany w demokratycznych wyborach oraz dodała, że nie chciałaby, żeby Rada Miasta była postrzegana i dzielona na grupę rządzącą i opozycję, wszyscy bowiem Radni chcą wspólnie pracować dla dobra Puszczykowa.
- pismo z odpowiedzią Urzędu w sprawie wniosku o nadanie nazwy ulicy,
- pismo OSP z wnioskiem o przekazanie gruntu (odczytane w całości).  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego.
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Jan Łagoda zapytał dlaczego do 2012 roku nie zostały bezpłatnie przejęte grunty od WPN-u, skoro była taka możliwość.
Inspektor Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Waldemar Luther powiedział, że główną przyczyną był niezakończony proces wydzielania gruntów z terenu WPN.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że mieszkańcy ul. Kościuszki i Solskiego są zaniepokojeni możliwością powstania tam wielkopowierzchniowych obiektów oraz zalegalizowaniem utwardzenia dwóch działek przy ul. Solskiego.  
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w tej sprawie nie została wydana decyzja, która legalizowałaby utwardzenie terenu.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że:
- mieszkaniec Niwki poinformował, że droga prowadząca do oczyszczalni nie jest sprzątana,
- w związku z przypadającym w 2015 roku 25-leciu samorządu, składa wniosek o zwiększenie środków na promocję w celu wydania specjalnych gadżetów.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała w jakim celu robione były pomiary geodezyjne na ulicach: Moniuszki, Solskiego i Kościuszki.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pomiary nie były prowadzone na zlecenie Urzędu.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się z prośbą o zamontowanie dekoracji świątecznych wzdłuż całej ul. Poznańskiej, a Radny Maciej Krzyżański powiedział, że mieszkanka zgłosiła, że na ul. Dworcowej jest zbyt mało dekoracji świątecznych.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Pan Jarosław Dobicki zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o rozpatrzenie wniosku OSP dot. przedłużenia dzierżawy gruntu.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
O godz. 21:05 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 3. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta
Lista wiadomości