Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 7/15/VII 7. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0002.7.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19:40
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 7. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 14 radnych; chwilowa nieobecność Radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie z tytułu projektu uchwały w druku nr 36 zwrotu: „w trybie bezprzetargowym" oraz wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 38).
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o wyjaśnienie powodu wykreślenia zwrotu „w trybie bezprzetargowym" w projekcie uchwały z druku nr 36.
 
Radca prawny Szymon Muszyński wyjaśnił, że powołanie w podstawie prawnej art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest niepotrzebne w przedłożonym projekcie uchwały, dlatego należało usunąć zwrot „w trybie bezprzetargowym".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą porządku obrad, polegającą na wykreśleniu z tytułu projektu uchwały w druku nr 36 zwrotu: „w trybie bezprzetargowym".
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad (jako pkt 6) projektu uchwały ws. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 38).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Przyjęcie protokołu nr 6/15/VII z 24 marca 2015 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej (druk nr 36).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku (druk nr 37).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 38).
7. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły" na Gimnazjum nr 1.
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Wolne głosy.
12. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 6/15/VII z 24 marca 2015 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 6/15/VII z 24 marca 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 6/15/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej (druk nr 36).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dot. części działki nr 545 o pow. 20 m2. Od 2002 roku bank PKO PB dzierżawi ten fragment na wejście oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Pan Waldemar Luther poinformował, że bank złożył wniosek o przedłużenie dzierżawy
 
O godz. 17:14 do obradujących dołączył Radny Filip Ryglewicz (obecnych 15 radnych).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał na jaki okres bank dzierżawi nieruchomość.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że nie wie, ponieważ budynek należy do „Społem".
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 36 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku (druk nr 37).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały dot. przedłużenia dzierżawy fragmentów 3 działek o łącznej pow. 8 m2 na kolejne 3 miesiące, co jest spowodowane faktem, iż nie zdążono przygotować dokumentacji niezbędnej do sprzedaży tych 8 m2 (decyzja o podziale została wydana dopiero wczoraj i trzeba poczekać na jej uprawomocnienie).
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Rynku.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 37 została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 38).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wpłynął wniosek o nadanie tytułu honorowego, dlatego zachodzi konieczności powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego komisji.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę Radnego Filipa Ryglewicz, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Potockiego, który wyraził zgodę na kandydowanie na członka komisji.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła kandydaturę Radnej Małgorzaty Szczotki na członka komisji, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił kandydaturę Radnego Macieja Krzyżańskiego na przewodniczącego komisji, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę Radnego Jana Łagodę na członka komisji, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła Radną Elżbietę Bijaczewską, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.  
 
Radny Władysław Hetman zapytał o maksymalną liczbę członków komisji, na co Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że co do liczby członków nie ma ograniczeń, choć dotychczas komisja była 3-osobowa.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Grzonki, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zaproponował, aby komisja liczyła 3 członków.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami na przewodniczącego komisji:
-        za kandydaturą Radnego Filipa Ryglewicza: „za" - 11 głosów,
-        za kandydaturą Radnego Macieja Krzyżańskiego: „za" - 4 głosy.
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań, przewodniczącym komisji został Radny Filip Ryglewicz.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami na członków komisji:
-        za kandydaturą Radnego Tomasza Potockiego: „za" - 12 głosów,
-        za kandydaturą Radnej Małgorzaty Szczotki: „za" - 12 głosów,
-        za kandydaturą Radnego Jana Łagody: „za" - 10 głosów,
-        za kandydaturą Radnego Łukasza Grzonki: „za" - 12 głosów.
 
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę, że kandydatura Radnego Macieja Krzyżańskiego była rozpatrywana tylko na funkcję przewodniczącego.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że komisja jest stałą komisją Rady i musi mieć co najmniej 3 członków, zgodnie z zapisem Statutu.
 
Zdaniem Radnego Łukasza Grzonki komisja powinna mieć nieparzystą liczbę członków.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad kandydaturą Radnego Macieja Krzyżańskiego na członka komisji: „za" - 10 głosów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad 6-osobowym składem komisji: „za" - 10 głosów.
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań w skład komisji weszli Radni:
  • Filip Ryglewicz;
  • Tomasz Potocki;
  • Małgorzata Szczotka;
  • Łukasz Grzonka;
  • Jan Łagoda;
  • Maciej Krzyżański.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 38 została przyjęta.
 
Ad 7. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły" na Gimnazjum nr 1.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. Adaptacja budynku „Starej Szkoły" na Gimnazjum nr 1.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman stwierdził, że widoczny jest postęp w przeprowadzaniu inwestycji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy Rada otrzyma wyjaśnienia Urzędu na wątpliwości Komisji Rewizyjnej zapisane w protokole pokontrolnym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie wątpliwości Komisji zostały wyjaśnione podczas posiedzeń.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby przekazać Radzie wyjaśnienia Urzędu udzielone podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
 
Ad 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na inne pytania dotyczące sprawozdań i odbytych spotkań
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła kilkunastominutową przerwę i wznowiła obrady o godz. 19:00.
 
Ad 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
- pismo Związku Miast Polskich ws. zgłaszania kandydatów do komisji Związku (swoje kandydatury zgłosili Radni Jakub Musiał i Maciej Krzyżański),
- wniosek o nadanie tytułu Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa p. Ludwikowi Madejowi,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,
- sprawozdanie MOPS-u za 2014 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (przekazane pod obrady Komisji Spraw Społecznych),
- pismo Wielspinu z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do budowy drogi dojazdowej,
- pismo „Społem" z wnioskiem o wydzierżawienie terenu m.in. pod stację benzynową,
- pismo SPP popierające wniosek proboszczów ws. wszczęcia procedury o uznanie Puszczykowa miastem patronackim św. Jana Pawła II (Przewodnicząca Rady poinformowała, że jutro odbędzie się spotkanie z radami parafialnymi i zaprosiła chętnych do udziału).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o przeprowadzonym roboczym spotkaniu ws. obchodów 25-lecia samorządności i zapadłych tam wstępnych ustaleniach.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wczoraj otrzymała e-maila od mieszkańca z prośbą o przedstawienie pytań podczas sesji. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała kolejno zadane pytania i odpowiedzi udzielone przez Urząd (pytania oraz odpowiedzi stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w niektórych mediach pojawił się wywiad z panem Rzeźnikiem, w którym powiedział, że nie otrzymał żadnej odpowiedzi z Urzędu ws. dofinansowania turnieju tenisowego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że komisje oraz Rada zdecydowały o przyznaniu 5 tys. zł dofinansowania i zapytała czy i kiedy wysłane zostało z Urzędu oficjalne pismo do CT Angie  informujące o przyznanej dotacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że pismo do C.T. Angie zostało wysłane w zeszłym tygodniu. Skarbnik wyraził zdziwienie z powodu zaistniałej sytuacji, ponieważ pracownik C.T. Angie był obecny na posiedzeniach komisji i słyszał ich ustalenia.
 
Odpowiadając na pytania Radnego Władysława Hetmana, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że autorem zapytań był pan Krzysztof Kamiński.
 
Ad 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że wygląda jakby punkt hazardowy przy ul. Poznańskiej został zamknięty.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że miała sygnały od mieszkańców o niewłaściwym dostarczaniu gazet, które są wkładane do płotów zamiast do skrzynek.
 
Radny Łukasz Grzonka podziękował za wcięcie krzewów na zakolu Warty, które utrudniały przejście, a następnie poinformował, że wczoraj wieczorem nad brzegiem Warty (na wysokości Krzyża) czuło się fetor szamba spuszczanego do rzeki.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że sprawa zostanie zweryfikowana.
 
Radny Maciej Krzyżański zachęcił do korzystania z nowo ustawionych przez WPN ławek nad Wartą
 
W imieniu mieszkańców ul. Ogrodowej, Radny Ryszard Teuschner podziękował za utworzenie przejścia dla pieszych i ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
 
Ad 11. Wolne głosy.
Radny Filip Ryglewicz zaprosił do udziału w zbliżającym się turnieju piłki nożnej.
 
Ad 12. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:40 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 7. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
            Protokolant
 
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta
 
 
Lista wiadomości