Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 14/15/VII 14. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 14/15/VII
14. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 17 grudnia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0002.14.15
 
Godz. rozpoczęcia:  17:00
Godz. zakończenia: 19:25

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 14. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych, chwilowa nieobecność radnych Jakuba Musiała i Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia apelu w sprawie opublikowanego przez Ministra Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin" oraz rozpatrzenia apelu w sprawie modernizacji linii kolejowej E-59; przebudowy szlaku Mosina - Luboń k. Poznania; zasłonięcie widoku na zabytkowy budynek dworca kolejowego przy stacji Puszczykowo.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad (jako pkt 11) rozpatrzenia  apelu w sprawie opublikowanego przez Ministra Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad (jako pkt 12) rozpatrzenia  apelu w sprawie modernizacji linii kolejowej E-59; przebudowy szlaku Mosina - Luboń k. Poznania; zasłonięcie widoku na zabytkowy budynek dworca kolejowego przy stacji Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Następnie w imieniu Burmistrza Andrzeja Balcerka, Skarbnik Piotr Łoździn złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 86/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 96). Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że zmiana uchwały jest konieczna ze względu na potrzebę uzupełnienia jednego wiersza w treści załącznika przyjętej uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad (jako pkt 8) rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 86/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 96).
Wynik głosowania: „za"- 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Następnie w imieniu Burmistrza Andrzeja Balcerka, Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 95) w związku z brakiem opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 
O godz. 17:10 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 14 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 95).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Jakub Musiał nie brał udziału w głosowaniu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za"- 14 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 13/15/VII z 24 listopada 2015 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 94).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej (druk nr 92).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 93).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 86/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 96).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 90).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr .../15/VII z dnia 17 grudnia 205 r. (druk nr 91).
 10. Rozpatrzenie apelu w sprawie opublikowanego przez Ministra Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".
 11. Rozpatrzenie apelu w sprawie modernizacji linii kolejowej E-59; przebudowy szlaku Mosina - Luboń k. Poznania; zasłonięcie widoku na zabytkowy budynek dworca kolejowego przy stacji Puszczykowo.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 13/15/VII z 24 listopada 2015 r.
O godz. 17:12 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 15 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 13/15/VII z 24 listopada 2015 r.
Wynik głosowania: „za"- 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 13/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 94).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały informując, że jej podjęcie wymuszone jest zmianą ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą dotychczasowe uchwały wygasają z mocy prawa. Wprowadzone zmiany w stosunku do obowiązującej uchwały dotyczą przede wszystkim przyznawania dotacji w drodze konkursu, ponadto wprowadzono zapisy:
a) umożliwiające kontrolę prawidłowości pobrania dotacji,
b) dot. ustalenia wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych spełniających warunki określone w art. 90 ust. 1b, dotyczące przede wszystkim czasu bezpłatnego nauczania, wysokości opłat, liczby uczniów w oddziałach, zasad rekrutacji (obie powyższe zmiany wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty),
c) regulujące sposób opisywania przez przedszkola dowodów księgowych opłaconych z dotacji i sposób przeliczenia dotacji w przypadku zmiany stawki, umożliwiających pozyskanie danych niezbędnych do dokonania rozliczeń z innymi jst w zakresie dzieci niebędących mieszkańcami Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że  Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wynik głosowania: „za"- 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 88 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej (druk nr 92). 
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczasowy dzierżawca nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszego projektu uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy na kolejne 3 lata.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej.
Wynik głosowania: „za"- 14 głosów, „przeciw" - 0 , „wstrzymało się" - 1.
Uchwała nr 89 została przyjęta.
 
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 93).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ustawa o drogach publicznych nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych - dróg o znaczeniu lokalnym, niezaliczonych do innych kategorii stanowiących uzupełniającą sieć dróg, służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Pan Waldemar Luther dodał, że projekt ww. uchwały reguluje stan prawny działek, wchodzących w skład ulicy Tenisowej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Wynik głosowania: „za"- 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 90 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 86/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 96).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały informując, że jej podjęcie jest konieczne w związku z potrzebą dostosowania wzorów formularzy podatkowych do zmiany przepisów obowiązujących od 2016 r. i uzupełnieniem brakującej pozycji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 86/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wynik głosowania: „za"- 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 91 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 90).
Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały, przedstawił założenia dotyczące spłaty zobowiązań, planowanych dotacji i wydatków na poszczególne lata. Skarbnik dodał, że wskaźniki spłaty zadłużenia zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie, uzyskano również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował też o naniesieniu autopoprawki dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2, na którą w 2016 roku przeznacza się dodatkowo 190 tys., ze względu na niewykonanie wydatków na to zadanie w 2015 r. zł i jednoczesnego umniejszenia wydatków na program budowy i modernizacji dróg. Skarbnik dodał, że zdjęte środki z programu budowy dróg zostaną w trakcie 2016 r. wprowadzone ponownie.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy w związku z odwołaniem złożonym przez jednego z uczestników postępowania przetargowego zmieniono wykonawcę.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wykonawca pozostaje ten sam, ponieważ osoba, która się odwoływała została wykluczona z postępowania, gdyż jego wniosku nie uznano.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że rząd planuje zwiększyć kwotę wolną od podatku i zapytał, jak to wpłynie na dochody miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zmian raczej nie będzie od stycznia 2016 roku, a jak później będzie wyglądała sytuacja, na dziś nie wiadomo.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w załączniku nr 1 do WPF na str. 2 wskazane są wydatki na obsługę długu w kwocie 425 tys. zł, a odsetki w kwocie 410 tys. zł i zapytał na co przeznaczana jest różnica 15 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że kwota ta jest przeznaczana na prowizję w 2016 r.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, jednak wniesiono o przeniesienie zadania budowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej na rok 2018 i wnosi o taką zmianę w projekcie uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie ws. wniosku Komisji Budżetu o przeniesienie zadania budowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej na rok 2018.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 7 głosów, „wstrzymało się"- 4 głosy.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 5 głosów.
Uchwała Nr 92 została przyjęta.
 
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr .../15/VII z dnia 17 grudnia 205 r. (druk nr 91).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił główne założenia i kwoty projektu uchwały:
- łączna kwota dochodów 34.340.000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 33.290.000 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.050.000 zł.,
- łączna kwota wydatków wydatki w kwocie 35.840.000 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 27.540.000, wydatki majątkowe w wysokości 8.300.000 zł,
- ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości  1.500.000 zł  który zostanie sfinansowany z wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych),
- wolne środki z 2015 r., które wynoszą 2.999.213,82 zł, do końca roku 2015 zostaną wykorzystane maksymalnie (zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 r.) w kwocie 1.400.000 zł. Analiza wykonania dochodów i wydatków na 31.10.2015 r. wskazuje, że planowane dochody ogółem Miasta zostaną wykonane, natomiast wydatki nie przekroczą wydatków planowanych na dzień 31.10.2015 r.,
- planowane przychody w 2016 r. obejmują przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.758.000 zł oraz wolne środki pieniężne w wysokości 1.503.250 zł. Rozchody w 2015 r. obejmują spłatę kredytów w wysokości 3.761.250 zł. Rozchody zostaną sfinansowane emisją obligacji na kwotę 3.758.000 zł oraz z wolnych środków w wysokości 3.250 zł.
- planowany dług na koniec 2016 r. wynosi 13.280.000 zł i jest niższy od długu na koniec 2015 r. o kwotę 3.250 zł.
- dotacje na 2016 r. zaplanowano łącznie w kwocie 4.374.000 zł,
- dotacje w ramach Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego planowane są w łącznej kwocie 375.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił też autopoprawkę dotyczącą przesunięcia 190 tys. zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 i wyjaśnił, że jest to ta sama zmiana, co uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał Uchwałę Nr SO-0952/35/16/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2016 rok (opinia pozytywna).
Kopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Budżetu.
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła dyskusję.
Radni nie podjęli dyskusji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś składa wniosek o odrębne głosowanie w sprawie autopoprawki.
Wobec braku takiego wniosku, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie ws. projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr .../15/VII z dnia 17 grudnia 205 r.
Wynik głosowania: „za"- 11 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała Nr 93 została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach Rady.
 
Ad 10. Rozpatrzenie apelu w sprawie opublikowanego przez Ministra Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała  apel w sprawie opublikowanego przez Ministra Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że w serwisach informacyjnych pojawiła się wiadomość, że wiceminister ochrony środowiska poinformował, iż temat białej księgi jest już nieaktualny, ale skoro apel został przygotowany, zasadne jest, aby Rada go przyjęła i w ten sposób wyraziła swoje zdanie.
 
Radny Łukasz Grzonka wniósł o poprawienie odmiany nazwy miejscowości Krzywiń w tekście.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy władze miasta również wystosowały odpowiednie pismo do ministerstwa.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek odpowiedział, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że tekst apelu przygotował radny Jakub Musiał.
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie ws. przyjęcia apelu w sprawie opublikowanego przez Ministra Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".
Wynik głosowania: „za"- 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Apel nr 1/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie apelu w sprawie modernizacji linii kolejowej E-59; przebudowy szlaku Mosina - Luboń k. Poznania; zasłonięcie widoku na zabytkowy budynek dworca kolejowego przy stacji Puszczykowo.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała treść apel w sprawie modernizacji linii kolejowej E-59; przebudowy szlaku Mosina - Luboń k. Poznania; zasłonięcie widoku na zabytkowy budynek dworca kolejowego przy stacji Puszczykowo i  poinformowała, że tekst opracował radny Maciej Krzyżański.
 
Radny Jan Łagoda zwrócił uwagę, aby punkt a) rozpocząć małą literą i zakończyć przecinkiem, podobnie w przypadku punktu b). Ponadto w punkcie a) w zdaniu „Pozostawienie dojścia do platformy na dzisiejszym poziomie platformy" wykreślić ostatnie słowo, jako zbędne.
 
Radna Małgorzata Szczotka wniosła o wykreślenie nazwy restauracji w pierwszym zdaniu apelu, ponieważ zdanie wskazuje tylko na funkcję obiektu.
Ponadto trzecie zdanie zapisać w formie „Od powstania tego obiektu..." dodając słowo „powstania" a „Rejestr zabytków województwa poznańskiego" zapisać z wielkich liter.
Radna Małgorzata Szczotka wniosła też o wykreślenie oznaczenia paragrafu pierwszego, skoro nie ma paragrafu drugiego.
 
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff naniósł stosowne poprawki w projekcie apelu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy władze miasta również wystąpiły z takim apelem.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że tak.
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie ws. przyjęcia apelu w sprawie modernizacji linii kolejowej E-59; przebudowy szlaku Mosina - Luboń k. Poznania; zasłonięcie widoku na zabytkowy budynek dworca kolejowego przy stacji Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za"- 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Apel nr 2/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Radny Jakub Musiał wyszedł z posiedzenia Rady o godz. 18:20
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że do Rady wpłynęła korespondencja dotycząca konieczności zmiany uchwały nr 86/15/VII, która była już omawiana na dzisiejszym posiedzeniu.
 
Ponadto Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że spotkała się z właścicielem kamieniczki na Rynku w sprawie wjazdu, który znajduje się w obniżeniu terenu i który z tego powodu podczas deszczu jest całkowicie zalewany.
 
O godzinie 18:53 na posiedzenie wrócił radny Jakub Musiał.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że poprosi przewodniczącego Komisji Rozwoju, aby zajął się tą sprawą.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy jest możliwe, aby radni również mogli uczestniczyć w uroczystościach, o których w sprawozdaniu informuje Burmistrz i Przewodnicząca Rady.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odpowiedziała, że jest to kwestia tego, jak sformułowane jest zaproszenie, dodała też, że informacje o otwartych spotkaniach i imprezach znajdują się m.in. na stronie miasta.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy miasto przystąpiło do programu E-mocni.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jest jeszcze możliwość aplikacji, nie ma kosztów po naszej stronie, więc jest szansa że przystąpimy do programu.
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Jakub Musiał zapytał, czy wiadomo, czy radni z Komornik zajęli się sprawą stowarzyszenia PROGRES.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie wie dokładnie, na jakim etapie są prace w Radzie Gminy w Komornikach i dodał, że na spotkaniu, które odbyło się w dniu wczorajszym otrzymał pierwszy zarys matrycy logicznej i może przekazać go dalej, ale zastrzegł, że jest to bardzo roboczy materiał.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy materiał będzie dostępny, gdy będzie już ostateczny.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że materiał jest dostępny na każdym etapie prac.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy jest możliwość, aby Selekt zwiększył do dwóch razy w miesiącu częstotliwość odbioru odpadów plastikowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że były prowadzone rozmowy w tej sprawie i nie ma takiej możliwości, jednak w chwili uruchomienia PSZOK, będzie możliwość dostarczania odpadów we własnym zakresie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że złożył wniosek do SELEKTu, aby w celu zasłonięcia, teren PSZOK został obsadzony starszymi tujami.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy odbyło się spotkanie z przedsiębiorcą, który ma zajmować się modernizacją linii kolejowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że takie spotkanie odbyło się w dniu dzisiejszym i z ustaleń wynika, że prace rozpoczną się około 7 stycznia 2016 r.  Z informacji, jakie przekazano, niektóre prace będą wymagały użycia materiałów wybuchowych, ponadto firma szuka miejsca, gdzie mogłaby czasowo składować ziemię.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował także, że nie udało się spotkać z dyrektorem spółki PLK, która nie wyraziła zgody na lokalizację parkingu „Park & Ride" i zagrożone jest jego powstanie, w związku z tą sprawą będziemy pisać skargę. Ponadto Wiceburmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie z władzami gminy Mosina i prawdopodobnie jutro zostanie wysłane wspólne pismo dotyczące rodzaju ekranów i ich lokalizacji.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy wiadomo jak maszt przy ul. Reymonta oddziałuje na środowisko.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że miasto nie ma nic do powiedzenia w sprawie budowy infrastruktury w strefie kolei, możliwość ingerencji ma jedynie wojewoda, miasto dowiaduje się o tego typu inwestycjach w przypadku, gdy na potrzeby np. transportu kolej musi korzystać z dróg miejskich.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy urząd może poprosić o dane dotyczące masztu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że miasto wystąpi z taką prośbą.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy wiadomo, czy budynek nastawni będzie przekazany miastu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podpisano umowę dzierżawy na 3 lata.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy możliwe jest połączenie wyburzania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 z modernizacją parkingu i oświetlenia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że lampy podłączone są do szkoły i przez nią są rozliczane, problemem jest urwany kabel, awaria miała zostać usunięta do świąt, ale postara się to przyspieszyć. Wiceburmistrz dodał, że na budowę parkingu uzyskano już pozwolenie, trzeba jednak uwzględnić wjazd ciężkiego sprzętu w przypadku rozbiórki i budowy hali, co może spowodować uszkodzenia, w związku z czym na razie prace nie będą podejmowane.
 
Radna Małgorzata Szczotka dodała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu prosiła o przesłanie informacji o terminach związanych z budową hali.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dotychczasowy brak takiego zestawienia nie wynika ze złej woli, tylko z doświadczenia i nauczki, jaką miasto otrzymało przy budowie sanitariatów przy Szkole Podstawowej nr 2, dlatego o wszystkich terminach miasto będzie informować po podpisaniu umowy z wykonawcą. W dniu 15 stycznia odbędzie się otwarcie ofert, podpisanie umów jest przewidywane do końca lutego, wejście na budowę do 15 kwietnia 2016 r., jednak jeśli ktoś zaskarży procedurę, terminy mogą się zmienić.
 
Radny Jakub Musiał zapytał o przewidywany termin rozpoczęcia remontu chodnika przy ulicy Pisakowej i Libelta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w związku z dotychczasowym brakiem opadów śniegu, możliwe było częściowe przeniesienie pieniędzy z zimowego utrzymania dróg i jeśli pogoda się utrzyma, to w przyszłym tygodniu rozpocznie się remont chodnika na ulicy Dworcowej od Gwarnej. Remont będzie polegał na wymianie płytek na nowe, ponieważ nie jest wtedy wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.
 
Radny Jakub Musiał zapytał o podpisanie umowy dzierżawy na teren znajdujący się pomiędzy ulicą Jarosławską i Libelta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że budżet został uchwalony i od teraz miasto może przystąpić do projektowania sieci związanej z oświetleniem. Wiceburmistrz dodał, że starostwo ma 65 dni na wydanie pozwolenia, ponadto konieczne jest wykonanie projektu, więc należy zakładać, że prace rozpoczną się za  3 lub 4 miesiące.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w związku z pismem mieszkańców części ulicy Jarosławskiej znajdującej się przy lesie, możliwe jest ustawienie w tamtym miejscu latarni.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że ten problem jest już rozpatrywany, podjęto rozmowy z komisariatem policji w celu zwiększenia kontroli tego terenu, odnośnie oświetlenia wystarczy montaż 2 lub 3 latarni, ale konieczna jest dokumentacja, najprawdopodobniej na wiosnę będzie wniosek w tej sprawie.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował, aby w przyszłym roku rozważyć wspólne świętowanie Nowego Roku na Rynku.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz złożyła zebranym świąteczne życzenia.
 
O godz. 19:25 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 14. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Katarzyna Szykulska
           Protokolant

/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta
 
 
Lista wiadomości