Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 16/16/VII 16. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 23 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0002.16.16
 
Godz. rozpoczęcia: 17:04
Godz. zakończenia: 19:50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 16. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnego Jakuba Musiała oraz nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu Burmistrza Andrzeja Balcerka, Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich (druk nr 117), w związku z koniecznością naniesienia uwag wniesionych podczas posiedzenia Komisji Rozwoju.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z jego zmianą polegającą na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich (druk nr 117).
Wyniki głosowania: „za"- 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu 15/16/VII z 26 stycznia 2016 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 110).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie (druk nr 109).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (druk nr 105a).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 115).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 116).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek(druk nr 118).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym  Poznania" (druk nr 112).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 111).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 113).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 114).
 14. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej".
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 15/16/VII z 26 stycznia 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że zgłoszone uwagi zostały uwzględnione. Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 15/16/VII z 26 stycznia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Protokół nr 15/16/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 110).
Pan Remigiusz Motycki, pracownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w celu zapewnienia powszechnego dostępu do komunikacji mieszkańcom, którzy mieli problem z dostaniem się do pozostałych części Miasta, podjęto decyzję o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji wewnętrznej na terenie Miasta Puszczykowa. Pan Remigiusz Motycki poinformował, że został utworzony rozkład jazdy, który będzie obejmował 12 kursów w ciągu dnia - wszystkie będą przejeżdżać przez część ulicy Sobieskiego, Czarnieckiego i Jarosławską. Pan Remigiusz Motycki dodał, że pod uwagę brany był pobór symbolicznych opłat, jednakże związane byłoby to z dodatkowymi kosztami, takimi jak druk biletów i zakup kasowników. Pan Remigiusz Motycki poinformował, że do transportu wystarczą minibusy o pojemności do 20 pasażerów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała w imieniu mieszkańców za uwzględnienie ulicy Sobieskiego i części Puszczykowa Starego w rozkładzie komunikacji miejskiej.
 
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że wraz z dyrektorami szkół analizowana była liczba uczniów, którzy korzystaliby z nowej linii autobusowej.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy osoby korzystające z minibusów będą podlegały kontroli dotyczącej tego, czy są mieszkańcami Puszczykowa.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że z komunikacji mogą korzystać mieszkańcy oraz osoby przebywające na terenie Miasta Puszczykowa, którzy nie będą podlegali kontroli.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaką kwotę Miasto będzie ponosić za funkcjonowania nowej linii autobusowej w roku 2016 i 2017.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że przy otworzeniu linii w dniu 1 kwietnia br., koszt szacowany jest na 152 tys. zł na rok 2016, który jest wyższy niż dotychczas planowano ze względu na wydłużenie trasy autobusowej, a koszt szacowany na rok 2017 wynosi ok. 200 tys. zł.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy bezpłatna komunikacja obejmuje tylko nowo powstałą linię autobusową.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że bezpłatna komunikacja będzie dotyczyć tylko omawianej linii, ponieważ będzie ona jedyną linią, którą Miasto będzie organizować.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że pozostałe linie autobusowe organizowane są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w uchwale nie powinno nanosić się zmian, ponieważ Miasto organizuje tylko jedną linię autobusową, a pozostałe ZTM.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w uzasadnieniu jest napisane więcej i nie istnieje potrzeba uściślania uchwały.
 
Radna Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby uściślić uchwałę, wpisując numer linii autobusowej.
 
Radny Łukasz Grzonka zaproponował, aby w uzasadnieniu można wskazać, że ZTM organizuje linie autobusowe o numerze 651, 642, 643.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Rada nie ma uprawnień do nadawania numeru linii autobusowej oraz ustalania przebiegu trasy autobusu. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że forma uchwały jest poprawna i dotyczy tylko ustalenia opłat za komunikacje, a informacja dla mieszkańców zostanie przekazana w sposób czytelny wraz z mapką trasy.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za"- 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 104 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie (druk nr 109).
Pan Remigiusz Motycki przedstawił ww. projekt uchwały informując, że aby transport właściwie funkcjonował muszą zostać określone przepisy porządkowe w transporcie zbiorowym dla osób korzystających z komunikacji i jej obsługi.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o wyjaśnienie, z czym związane są zmiany wniesione do ww. uchwały.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zgodnie z uwagami radnych zostały wykreślone punkty, które nie dotyczyły nowo powstałej bezpłatnej komunikacji miejskiej.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, jak będą egzekwowane przepisy porządkowe.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że przepisy będą wywieszone do wiadomości pasażerów. Skargi na nieprzestrzeganie przepisów porządkowych należy składać do Urzędu, czyli organizatora linii.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy autobus będzie zatrzymywał się na oznaczonym przystanku w momencie, kiedy nikt na nim nie będzie czekał.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że autobus będzie zatrzymywał się na każdym przystanku i z doświadczenia jest wiadome, że jeżeli pasażer będzie chciał wysiąść na przystanku lub ktoś będzie na nim czekał, to kierowca ma obowiązek się na nim zatrzymać.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy wysiadanie na przystanku „na żądanie" będzie odbywało się na oznaczonych przystankach.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że jeżeli kierowca będzie widział, że na przystanku czekają osoby, które chcą skorzystać z komunikacji, musi się zatrzymać.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, co nastąpi w przypadku, kiedy pasażer będzie chciał wysiąść na pewnym odcinku trasy, a nie na oznaczonym przystanku.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że komunikacja miejska zakłada wysiadanie na oznaczonych przystankach, a pasażerowie poprzez zakomunikowanie chęci skorzystania z przystanku „na  żądanie", mogą wyrazić chęć zatrzymania się na tym przystanku.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy autobusy będą zatrzymywać się na istniejących przystankach.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że autobusy będą zatrzymywały się na istniejących przystankach, jednakże w 3 miejscach należy utworzyć przystanki (na początku funkcjonowania linii zostaną umieszczone słupki informujące o przystankach).
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, dlaczego nie wymieniono spożywania alkoholu jako zabronionego w pojeździe.
 
Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że spożywanie alkoholu w komunikacji publicznej wynika z innych przepisów, czego nie trzeba wpisywać do przepisów porządkowych. Radca prawny Szymon Muszyński dodał, że przystanek na żądanie polega na tym, że niektóre przystanki posiadają status „na żądanie" i aby na nim wysiąść, wymagane jest zakomunikowanie chęci skorzystania z takiego przystanku.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 105 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (druk nr 105a).
Pan Karol Majewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawił ww. projekt uchwały informując, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, który obejmuje między innymi:
 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych iosób zagrożonych uzależnieniem;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej orazszkoleniowej wzakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
 • wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
 
Pan Karol Majewski dodał, że projekt uchwały był omawiany na styczniowym i lutowym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Program został opracowany na rok 2016, dlatego że krajowy program przeciwdziałania narkomanii kończy się w tym roku. Dyskusji podlega, czy programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zostaną połączone w przyszłym roku, ponieważ zadania te są praktycznie podobne. Pan Karol Majewski poinformował, że z analizy wynika, że problem narkomanii nie jest dużym problemem na terenie Miasta, jednakże z przeprowadzonych badań na terenie szkół gimnazjalnych wynika, że dostęp do narkotyków jest łatwy.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w styczniu Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 nie był rozpatrywany, a z kolei program uchwalany w formie uchwały na lutowej sesji Rady Miasta ma działać wstecz, tj. od 1 stycznia 2016 r., co kłóci się z jego poczuciem prawa, które nie powinno działać wstecz. Takie uchwały powinny być podejmowane pod koniec roku, przed którym mają obowiązywać.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że uchwalanie takich programów na rok 2017 można dokonać w grudniu 2016 roku. Późniejsze uchwalenie wynika z tego, że do dnia dzisiejszego nie został uchwalony krajowy program rozwiązywania problemów alkoholowych, który powinien zawierać wytyczne do gminnych programów.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że jego zdaniem problem narkomanii na terenie Miasta wśród uczniów nie jest znikomy i należy bardziej zainteresować się tą sprawą, ponieważ problem będzie narastał.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że w wyniku końcowym brano pod uwagę błędy ankietowe. Po przeprowadzeniu badań został wdrożony program profilaktyczny. We wrześniu zostanie ponownie przeprowadzone badanie ankietowe z włączeniem liceum. Różnice występujące pomiędzy szkołami, mogą być związane z bliskością liceum.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 106 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 115).
Pan Waldemar Luther, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 971/3 oraz 971/5, obręb Niwka, zwrócił się do władz Miasta, z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy gruntu na działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług komunalnych. Pan Waldemar Luther poinformował, że wysokość czynszu dzierżawy terenu określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa, która wynosi 95 gr za m² na rok za plac manewrowo-składowy, natomiast rzeczoznawca majątkowy określi wysokość czynszu za budynek administracyjny firmy.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 107 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 116).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczasowy wieloletni dzierżawca części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnej jako działki nr 206/3, 207 i 208, obręb Puszczykowo, zwrócił się prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy na okres od dnia 31.03.2016 r. do 30.03.2019 r. Pan Waldemar Luther poinformował, że wysokość czynszu dzierżawy terenu określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa, a działka przeznaczona jest na cele szkoleniowe. Pan Waldemar Luther dodał, że dzierżawca posiada dwie dodatkowe działki, które nie należą do Miasta, co widać na zdjęciach lotniczych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego umowa zawierana jest w dniu 31 marca 2016 r., a kończy się w dniu 30 marca 2019 roku.
 
Pan Waldemar Luther wytłumaczył, że dotychczasowa umowa kończy się 30 marca br., a rozpoczęcie kolejnej dzierżawy rozpoczyna się po zakończeniu poprzedniej umowy dzierżawy i kończy się po pełnych latach.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy czynsz płatny jest jednorazowo.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że jest to opłata roczna i wynosi 93 gr za m².
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 108 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek(druk nr 118).
Pan Waldemar Luther przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wieloletni dzierżawca, który zabudował przedmiotową część nieruchomości budynkiem handlowo-mieszkalnym, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dzierżawy, zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż ww. działek o łącznej powierzchni 100 m². Pan Waldemar Luther dodał, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na zwolnienie w drodze uchwały przez radę gminy z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, gdy jej sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytała, czy do Urzędu zgłosił się inny podmiot zainteresowany kupnem ww. działek.
 
Pan Waldemar Luther poinformował, że nikt nie wyraził chęci zakupu ww. działek.
 
Radny Łukasz Grzonka postulował o dopisanie w akapicie drugim uzasadnienia, że żaden inny podmiot nie wystąpił z ofertą kupna, ponieważ tylko po spełnieniu tego dodatkowego warunku dzierżawca może wystąpić z takim wnioskiem.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o opinię, czy wniosek jest zasadny.
 
Pan Waldemar Luther powiedział, że wniosek jest zasadny, ponieważ od czasu umowy z 2005 roku, zmienił się dzierżawca, ponieważ poprzedni scedował swoje uprawnienia na rzecz osoby, która wybudowała obiekt, gdzie była określona sytuacja, że jeżeli Miasto rozwiąże umowę lub nie wyrazi zgody na przeniesienie własności, będzie zobowiązane do pokrycia 75 proc. kosztów inwestycji.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o dopisanie w uzasadnieniu zdania z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ uchwała musi być zgodna z prawem.
 
Mecenas Szymon Muszyński powiedział, że w uzasadnieniu można dopisać zdanie: „O nabycie przedmiotowej nieruchomości ubiegał się tylko jeden podmiot spełniający warunki określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami". Ww. zdanie zostało dopisane jako ostatnie zdanie uzasadnienia projektu uchwały.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 698/12 i 701/14 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 109 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym  Poznania" (druk nr 112).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jego podjęcie związane jest z zamiarem złożenia przez Miasto Puszczykowo wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, która jest wymagana przy składaniu wniosku. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że dotyczy ona całego terenu zakola Warty, która będzie polegać na pielęgnacji i poprawie stanu terenów zielonych o powierzchni około 17 ha. Pobocznym celem projektu jest utwardzenie w sposób naturalny ścieżek, których lokalizacja zostanie omówiona na dalszym etapie oraz umieszczenie małej architektury. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że w dniu 29 lutego br., zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, w ramach którego można pozyskać ok. 2 mln zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 15 proc. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 8 sierpnia br., a omawiane zadania Urząd planuje zrealizować do końca roku 2016.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ww. zadania w tym projekcie nie będą kolidowały z planami Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego na zagospodarowanie zakola Warty.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że realizacja tego programu nie wyklucza realizacji zadań założonych przez PTS, jednakże większe inwestycje infrastrukturalne o trwalszej zabudowie będą musiały zostać wykonane po upływie 5 lat.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy w przypadku pozyskania dofinansowania, Miasto będzie zobowiązane do wybudowania ścieżki rowerowej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że Miasto będzie zobligowane do wykonania zakresu czynności, łącznie z wybudowaniem ścieżki, której lokalizacja zostanie ustalona na późniejszym etapie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy znany jest wykonawca ww. projektu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jeśli przed 8 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki, to wtedy zostanie ogłoszona procedura przetargowa. Rozstrzygnięcie i rozpoczęcie prac planowane jest na jesień bieżącego roku.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że termin zakończenia prac nie wydaje się realny, aby został ukończony do końca tego roku.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że firma, która przygotowywała projekt poinformowała, że czas robót powinien wynieść około 2 miesięcy.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym  Poznania".
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 110 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 111).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z uchwałą budżetową Miasto w 2016 roku przewiduje pozyskanie przychodów w wysokości 3 mln 758 tys. zł, dzięki przedmiotowej emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym oraz planowanego deficytu (emisja zostanie wypuszczona w 3 seriach). Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne do prawidłowej realizacji uchwały budżetowej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy wybór innej stawki byłby bardziej korzystny dla Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że sytuacja na rynku jest zmienna i stawka nie jest stała na dzień podpisania umowy.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 111 została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 113).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwały ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w budżecie informując, że zakłada wzrost dochodów o kwotę 100 zł dotacji z Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg oraz wprowadzenie dotacji w kwocie 500 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.  
 
Projekt uchwały zakłada następujące zmiany w wydatkach:
 • w rozdziale 60004 zwiększono wydatki na transport publiczny o kwotę 75.000 zł, wzwiązku zplanowaną zmianą organizacji komunikacji wewnętrznej w mieście,
 • w rozdziale 60014 zwiększono o kwotę 100 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 • w rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 190.000 zł wydatki na realizację programu budowy dróg,
 • w rozdziale 70004-70005 zwiększono wydatki o kwotę 21.850 zł, m.in. wzwiązku zkoniecznością wykonania operatów szacunkowych dot. służebności przesyłu,
 • w rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, wzwiązku z koniecznością wykonania studium wykonalności dla termomodernizacji budynkuurzędu; wprowadzono 20.000 zł na dokumentację rozbudowy budynku urzędu,
 • w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę celową na wydatki majątkowe o kwotę 270.000 zł,
 • w rozdziale 80101 zwiększono o kwotę 35.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie SzkołyPodstawowej nr 2, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu,
 • w rozdziale 85215-85219 zwiększono o kwotę 6.650 zł wydatki MOPS-u, w tym 500 zł wzwiązku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa i 6.150 zł na wynagrodzenia cywilnoprawne,
 • w rozdziale 90013 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na utrzymanie czystości wmieście, wzwiązku z wyższymi cenami usług niż w roku 2015,
 • w rozdziale 90004 zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł na wykonanie studium wykonalności dlazagospodarowania terenu zakola; wprowadzono wydatki w wysokości 250.000 zł (wkład własny 15 proc.) na przedsięwzięcie: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, na realizację którego Miasto będzie starało się pozyskać dofinansowanie,
 • w rozdziale 92105 zwiększono wydatki o kwotę 12.000 zł, przede wszystkim wzwiązku zwcześniejszym przesunięciem środków na dotacje na prace konserwatorskie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zwiększono deficyt o kwotę 400.000 zł. Deficyt nie będzie miał wpływu na zadłużenie Miasta, ponieważ zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały, która zakłada w planie wydatków majątkowych na 2016 rok budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz poinformował, że  uległa zmianie kwota wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 610 tys. zł z 640 tys. zł, co związane jest z naprawą dachu.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że kwota 30 tys. zł na przeniesienie placu zabaw w inne miejsce wydaje się wygórowana i nie wszystkie rzeczy wymagają wymiany, ponieważ można je odnowić.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że została przeprowadzona rozmowa z Panią Dyrektor Ewą Budzyńską oraz firmą, która dokonała oględzin placu zabaw, którzy stwierdzili, że nie nadaje się on do użytku. Sama kwota nie jest duża, ponieważ urządzenia wielofunkcyjne są kosztowne.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że Miasto w granicach swoich możliwości powinno w sposób racjonalny wymieniać zużyty sprzęt.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że ten plac zabaw ma swoje lata i należy zaufać fachowcom w ich osądach. Szkoły muszą mieć atesty na sprzęt. W poprzedniej kadencji, sala w Gimnazjum nr 1 kosztowała około 50 tys. zł, przy czym był to sam koszt mebli posiadających atest. Radna Małgorzata Szczotka zapytała, jaka część dachu jest naprawiana w Szkole Podstawowej nr 2.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że naprawiany jest dach nad nową częścią budynku, ponieważ wykonawca wykonał dach niezgodnie z projektem budowlanym i sztuką budowlaną, w związku z czym został wezwany do usunięcia nieprawidłowości.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy wykonawca tego budynku zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wadliwe wykonanie prac.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że weryfikowana jest zasadność złożenia wniosku. Jeżeli zaistnieje taka możliwość, to zostanie złożony pozew do sądu.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że 30 tys. zł na wybudowanie placu zabaw nie jest wysokim kosztem.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, dlaczego na takim etapie radni dowiadują się o konieczności przeniesienia placu zabaw.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do przyszłego tygodnia nie było wiadomo, czy przetarg na halę widowiskowo-sportową zostanie rozstrzygnięty, dlatego wcześniej nie informowano o takiej potrzebie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki jest koszt wybudowania hali widowiskowo-sportowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przetargu wygrała oferta o wysokości 10 761 381 zł firmy SKANSKA S.A., a w dniu jutrzejszym nastąpi podpisanie umowy.
 
Radna Małgorzata Szczotka poinformowała, że rodzice obecni na posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu informowali o konieczności naprawy placu zabaw przy ulicy Wysokiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej informując, że projekt uchwały został dostosowany do uchwały budżetowej i zakłada następujące zmiany:
1.     Zwiększono nakłady i limity wydatków na zadania:
 • prace porządkowe na terenie Miasta,
 • budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta.
2.     Zmniejszono łączne nakłady, zmieniono limit wydatków w 2018 r. na zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej".
3.     Wprowadzono zadanie „Usługi przewozowe w ramach publicznego transportu publicznego".
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w związku ze zgłoszoną autopoprawką do projektu uchwały ws. zmian w budżecie, w załączniku nr 1 uchwały ws. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnach 11.4 i 11.5, dotyczących inwestycji nowych i kontynuowanych, nastąpiło przesunięcie, ponieważ rozbudowa szkoły jest inwestycją kontynuowaną, a budowa placu zabaw będzie inwestycją nową. O 30 tys. zł została umniejszona kolumna z inwestycjami kontynuowanymi, a o 30 tys. zł została zwiększona kolumna z inwestycjami nowymi.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczące zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 113) oraz zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 114).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 112 została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 114).
Ww. projekt uchwały został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 113 została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz o godzinie 18:40 ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
O godz. 18:55 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wznowiła obrady.
 
Ad 15. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej".
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej".
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman dodał, że wszystkie odpowiedzi i pytania związane z ww. kontrolą inwestycji zostały dostarczone radnym w grudniu ubiegłego roku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy Komisja Rewizyjna jest usatysfakcjonowana z udzielnych odpowiedzi przez Urząd i uważa je za wystarczające.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman odpowiedział, że wszystko zostało ujęte w protokole.
 
Ad 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, Sekretarz Maciej Dettlaff, Skarbnik Piotr Łoździn, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak, Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski, Pan Waldemar Luther oraz Pan Remigiusz Motycki odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
- wniosek o przyznanie stypendium sportowego p. Pawła Bakuna (skierowany do komisji stypendialnej),
- pismo mieszkańca w sprawie możliwości dobudowania pokoi mieszkalnych do mieszkania komunalnego lub o wieczyste wydzierżawienie gruntu, które zostanie skierowane do Komisji Spraw Społecznych,
- pismo z Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Biegowskiego z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o ujęcie w planie kontroli Komisji, kontroli działalności Burmistrza Miasta oraz Sekretariatu Urzędu „w zakresie postępowania w sprawie warunków zabudowy, dla budowy 5 budynków wielorodzinnych w formie osiedla zamkniętego, bez funkcji usługowej, na terenie nieruchomości, obejmującej działki nr 181/2, 175/2, 176 obręb Niwka, położonej w Puszczykowie przy ulicy Dworcowej", wraz z odpowiedzią Urzędu;
- pismo od mieszkańców ulicy Nowe Osiedle o jak najszybsze wykonanie nawierzchni ulicy, które zostanie skierowane do Komisji Rozwoju,
- pismo od p. Gabrieli Ozorowskiej dot. strategi promocji Miasta Puszczykowa,
- zaproszenie na sesję Rady Powiatu, które odbędzie się w dniu 24 lutego bieżącego roku, o godzinie 10,
- zaproszenie na czwarte Indywidualne Mistrzostwa Samorządowców w Badmintona. Zawody odbędą się w hali sportowej GOSiR w Dopiewie w dniu 5 marca 2016 roku,
- informacja z Urzędu dot. średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 roku,
- pismo od posła Bartłomieja Wróblewskiego skierowane do PKP.
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Urząd otrzymał odpowiedź na pismo skierowane do PKP, dotyczące ekranów akustycznych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że Urząd nie otrzymał odpowiedzi ze strony PKP.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy przy ulicy Wysokiej można umieścić znak ostrzegający  przed dziką zwierzyną.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że jest to droga wojewódzka i takie znaki są na tej drodze umieszczone.
 
Radna Agata Wójcik poinformowała, że na przystanku autobusowym przy ulicy Studziennej brakuje jednej szyby.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, co stało się z kamerami, które były umieszczone przy wjeździe na Rynek.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że zostały one umieszczone w innym miejscu i obejmują całą płytę Rynku.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy Urząd otrzymał informację o podrzuconych śmieciach na ulicy Wczasowej.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że osoba, która sprzątała pobocze ulicy, w jednym miejscu składowała worki, które nie zostały porzucone.
 
Radna Małgorzata Szczotka zaprosiła wszystkich studentów na spotkanie z profesorem Henrykiem Mrukiem, które odbędzie się 9 marca o godzinie 18:00 na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dnia 22 lutego bieżącego roku na posiedzeniu Komisji Rozwoju, członkowie Komisji zwrócili się z wnioskiem do Urzędu w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Puszczykowa do wszczęcia postępowania w trybie „specustawy" drogowej w celu wydzielenia odcinka drogi łączącej ul. Sportową w Puszczykowie z ul. Poznańską w Puszczykowie (część działki 697, obręb Puszczykowo).
 
Ad 19. Wolne głosy.
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz wręczyła Burmistrzowi podziękowania od organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za udział w tegorocznej akcji. Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że w tegorocznej akcji Puszczykowo zebrało 21 653,92 zł.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że są to podziękowania zarówno dla Urzędu, Biblioteki, radnych i mieszkańców oraz poinformował, że jest to najwyższa kwota, jaką dotychczas zebrano w Puszczykowie.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:50 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 16. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Monika Barczak
Protokolant

/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta
 
 
Lista wiadomości