Protokół nr 10/19/VIII 10. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


RM.0002.10.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 17:54
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 10. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 12 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Barbary Kamińskiej, radnego Piotra Półciennika oraz radnego Ryszarda Teuschnera).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
Wobec braku wniosków, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 9/19/VIII z dnia 25 czerwca 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze (druk nr 103).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 104).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 105).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 101).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 102).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych (druk nr 100).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 106).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 9/19/VIII z dnia 25 czerwca 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 9/19/VIII z dnia 25 czerwca 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 9/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze (druk nr 103).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze (druk nr 103).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 99/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 104).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 104).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 100/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 105).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o podanie kwoty opłaty za dzierżawę 1m2.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że opłata dotyczy dzierżawy części nieruchomości zagospodarowanej stoiskiem handlowym i zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 12,07 zł netto dziennie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 105).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 101/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 101).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 101).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 102/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 102).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego (druk nr 102).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 103/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych (druk nr 100).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, informując o autopoprawce zakładającej zastąpienie radnego Piotra Guziałka przez radnego Filipa Ryglewicza. Po zmianie projekt uchwały zakłada następujący skład zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych: Maria Michałowska, Barbara Kamińska oraz Filip Ryglewicz.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych (druk nr 100 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 104/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 106).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
1. W dziale 700 zwiększono o kwotę 150.000 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z wyższą realizacją planu.
2. Dokonano przesunięć w klasyfikacji dochodów w dziale 756 - zwiększono dochody w § 2680 o kwotę 1 zł, zmniejszono dochody w § 0910 o kwotę 1 zł
 
w wydatkach:
1. W rozdziale 70005 zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł na zadanie Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego (plan wydatków na realizację zadania wynosi 250.000 zł przy kosztorysie inwestorskim 400.000 zł).
2. W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 106).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 105/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz skarbnik Piotr Łoździn odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
1. W dniu 8 lipca br. wpłynęło pismo mieszkanki w sprawie utworzenia plaży w Puszczykowie.
2. W dniu 15 lipca br. wpłynęło pismo Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo z prośbą o rozważenie zakupu przez Miasto willi „Hertha" położonej przy ul. Poznańskiej 9.
3. W dniu 18 lipca br. wpłynęło pismo Klubu Olimpijczyka im. Marka Łbika w Puszczykowie z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na V Piknik Olimpijczyków w Poznaniu.
4. W dniu 18 lipca br. wpłynęło pismo mieszkańca ul. Klasztornej w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 3,5 t na ul. Klasztornej oraz ograniczenie prędkości na całym odcinku ulicy poprzez zamontowanie spowalniaczy.
5. W dniu 22 sierpnia br. wpłynęło pismo grupy inicjatywnej Młodzi dla Puszczykowa w sprawie postawienia w Puszczykowie huśtawki obrotowej typu Mobilus HAGS.
6. W dniu 22 sierpnia br. wpłynęło pismo grupy inicjatywnej Młodzi dla Puszczykowa w sprawie postawienia w Puszczykowie minimum trzech nowoczesnych ławek.
 
Ad 13. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących interpelacjach i zapytaniach radnych:
1. W dniu 2 lipca br. wpłynęła interpelacja radnego Maciej Krzyżańskiego dotycząca schronu na Starym Puszczykowie.
2. W dniu 2 lipca br. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego dotycząca budowy infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Puszczykowa.
3. W dniu 2 lipca br. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego dotycząca wykonania koncepcji i kosztorysu szlaku historycznego przez Puszczykowo.
4. W dniu 2 lipca br. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego dotycząca przycięcia krzaków i montażu ogranicznika parkingowego na ul. Poznańskiej.
5. W dniu 2 lipca br. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego dotycząca ustawienia koszy na odpady segregowane.
6. W dniu 10 lipca br. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego dotycząca obniżenia krawężnika przy nowym przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej.
7. W dniu 10 lipca br. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego dotycząca obniżenia opłaty targowej za korzystanie ze straganu na Zielonym Targu.
8. W dniu 10 lipca br. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego dotycząca nasadzeń na terenie Miasta Puszczykowa.
9. W dniu 31 lipca br. wpłynęła interpelacja radnej Alfredy Brączkowskiej dotycząca stanu nawierzchni ulicy Wiązowej.
10. W dniu 7 sierpnia br. wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego dotycząca inwestycji na terenie Puszczykówka.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, czy Miasto ma zobowiązania dotyczące nasadzeń kompensacyjnych. W przypadku ich wystąpienia radny poprosił o podanie ich liczby, gatunków i planowanej lokalizacji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Miasto jest zobowiązane do dokonania nasadzeń i zaproponował, aby radny spotkał się z nim w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w celu przeanalizowania planowanych nasadzeń. Nasadzenia będą odbywały się jesienią.
 
Radny Krzysztof Paszkowski odpowiedział, że tematem należy zająć się w szerszym ujęciu, rozpoczynając od zbadania gleby w miejscach, gdzie mają zostać dokonane nasadzenia, aby wybrać właściwe gatunki drzew do nasadzeń. Radny dodał, że spotka się z wiceburmistrzem w przedmiotowej sprawie.
 
Radny Jan Łagoda poinformował o temacie poruszonym podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, dotyczącym możliwości zakończenia prac nad dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, są to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki numer 1021/6 i 1022/6 położonej przy ul. Niwka Stara/Jaskółcza oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Cyryla Ratajskiego, Dworcowej, Słowackiego, Mickiewicza.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przekazał pytanie mieszkańca budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 4, czy w budynku zostanie przeprowadzony remont.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostaną rozpoczęte prace podstawowe. Na podstawie przetargu została wybrana firma, która wykona przyłącze gazowe oraz zamontuje piece gazowe w dwóch mieszkań budynku komunalnego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że planowane jest wykonanie audytu cieplnego obiektu, który pozwoli określić miejsca największej utraty ciepła w budynku i sposoby ich ograniczenia. Niestety Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego jest przeciwny wykonaniu ocieplenia na elewacji z zewnątrz. Możliwe, że dla zmniejszenia strat ciepła wystarczające będzie ocieplenie sufitu piwnicy oraz dachu. W przypadku ocieplenia elewacji od środka konieczne byłoby zapewnienie mieszkańcom lokali zastępczych na czas prowadzenia prac.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w dniach 24-25 sierpnia br. odbyły się w Puszczykowie Otwarte Mistrzostwa Polski w Mölkky 2019. Przewodniczący podziękował organizatorowi, którym było Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Kości" i pogratulował fantastycznej imprezy. Przewodniczący pogratulował również radnym biorącym udział w zawodach, szczególnie radnej Alfredzie Brączkowskiej oraz Marii Michałowskiej, które dotarły do 1/16 zawodów drużynowych.
 
Radny Filip Ryglewicz odniósł się do słów przewodniczącego Rady Tomasz Potockiego mówiąc, że Otwarte Mistrzostwa Polski w Mölkky 2019 były wspaniałym wydarzeniem, które zgromadziło uczestników z całej Polski, a także z zagranicy. Radny dodał, że nieststy podczas imprezy zabrakło „Puszczykowa". Wydarzenie było niedostatecznie promowane, a podczas zawodów nie ustawiono banerów z nazwą miasta. Radny dodał, że oglądając zdjęcia z dekoracji zwycięzców nie można określić, gdzie odbyły się mistrzostwa.
 
Radny Filip Ryglewicz wymienił następujące zapisy Strategii Promocji Miasta Puszczykowa, których realizacji zabrakło podczas omawianej imprezy:
1. „Wspieranie i promowanie lokalnych inicjatyw mieszkańców",
2. „Organizacja, współorganizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych kluczowych dla wizerunku miasta (dla pozostałych imprez-patronat medialny)",
3. „Kampania medialna: prasa lokalna + dodatki regionalne wydania ogólnopolskiego (wg rankingu czytelnictwa) + radio + plakaty: reklama o charakterze informacyjnym, zaproszenia na wydarzenia i imprezy kluczowe".
Radny zauważył, że była to pierwsze wydarzenie tego typu w Puszczykowie i liczy, że w kolejnych latach zaangażowanie Urzędu Miejskiego w tego typu imprezy będzie większe.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler w imieniu starosty Jana Grabkowskiego zaprosiła mieszkańców na „Białą Sobotę z Powiatem Poznańskim", która odbędzie się 7 września 2019 r. na terenie Szpitala w Puszczykowie.
 
Mieszkaniec Władysław Najderek przypomniał o problemie zgłoszonym przez niego podczas sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 16 października 2018 r. Problem dotyczył uszkodzonych płytek chodnikowych na ul. Niepodległości na wysokości przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka". Ówczesna przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapewniła go wtedy, że w tej sprawie został złożony wniosek do budżetu miasta na rok 2019 przez radną Alfredę Brączkowską. Mieszkaniec ponowił prośbę o zajęcie się tym tematem.
 
Radna Alfreda Brączkowską powiedziała, że według informacji przekazanych przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Remigiusza Motyckiego naprawa chodnika przy ul. Niepodległości odbędzie się w bieżącym roku.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler powiedziała, że mieszkanka zgłosiła jej zły stan trawnika na terenie pumptracku przy ul. Nowe Osiedle. Trawnik nie jest podlewany, czego efekty widać podczas trwający upałów.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.     
O godzinie 17:54 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 10. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki