Protokół nr 11/15/VII 11. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 15 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie


OB.0002.11.15
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:03
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 11. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Głos zabrał burmistrz Andrzej Balcerek, który poinformował, że w 12 września w Bolechowie odbył się piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim", podczas którego starosta przekazał dla puszczykowskiej OSP agregat prądotwórczy. Burmistrz Andrzej Balcerek odczytał fragment z protokołu przekazania.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz - w imieniu radnych i mieszkańców - podziękowała Starostwu Powiatowemu za przekazany sprzęt.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad (jako pkt 15): „Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie".
Wyniki głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, z uwzględnieniem przyjętej zmianami.
Wyniki głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.     Przyjęcie protokołu nr 10/15/VII z 21 lipca 2015 r.
4.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych" (druk nr 57).
5.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020 (druk nr 64).
6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 (druk nr 65).
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B (druk nr 66).
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II (druk nr 60).
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 63).
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 61).
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 69).
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 67).
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 68).
15.  Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie".
16.  Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
17.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
18.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19.  Wolne głosy.
20.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 10/15/VII z 21 lipca 2015 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 10/15/VII z 21 lipca 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 10/15/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych" (druk nr 57).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że projekt uchwały dotyczy trzech dokumentów, które były prezentowane podczas posiedzeń komisji.
 
Pani Justyna Kaczmarczyk z biura Stowarzyszenia Mikroregionu WPN poinformowała, że Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych". Umowa na dofinansowanie została podpisana we wrześniu 2014 roku (projekt był realizowany w skróconym harmonogramie). Podstawowym założeniem projektu było wyznaczenie kierunków rozwoju współpracy siedmiu gmin, tworzących Stowarzyszenie Mikroregionu WPN. Najpierw przygotowana została diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru funkcjonalnego, czyli tych elementów, które scalają siedem gmin. Następnie zostały opracowane programy sektorowe, które mają zostać zatwierdzone przez wszystkie rady gmin, będące członkami Stowarzyszenia.
Pani Justyna Kaczmarczyk powiedziała, że merytoryczna realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2015 r. Opracowanie poszczególnych elementów zostało zlecone podmiotom zewnętrznym.
 
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka, autorka „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN", powiedziała, że wszyscy autorzy dokumentów byli podwykonawcami Stowarzyszenia i zrealizowali zapisy umowy, zawartej między Stowarzyszeniem a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.  
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że autorzy dokumentów byli w ciągłym kontakcie z siedmioma urzędami, którym przekazywali na bieżąco dokumenty do korekty. Zapisy dokumentów opierały się głównie na ogólnodostępnych dokumentach strategicznych gmin, Banku Danych Lokalnych GUS-u, Metropolii Poznań czy Stowarzyszenia Mikroregionu WPN. Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że najwięcej uwag od radnych Puszczykowa dotyczyło błędów językowych. Jak dotychczas omawiany projekt uchwały został zatwierdzony przez 5 gmin. Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że Strategia jest dokumentem, który po odpowiedniej adaptacji przez gminy, może stanowić aplikację na dofinansowanie. W Strategii znajduje się rozdział poświęcony źródłom i możliwościom dofinansowania, ponadto jest rozdział dot. organizacji samego Stowarzyszenia z sugestiami skutecznego działania, z którego będą mogły korzystać gminy członkowskie.
 
Radny Władysław Hetman zapytał czy w związku z faktem, iż nie zostały naniesione poprawki, zasadnym jest rozpatrywanie projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że poprawki zostały naniesione i przekazane dzisiaj, podobnie jak odpowiedzi na pytania i wątpliwości radnych. Nie było jednak możliwości, żeby się z nimi zapoznać.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że uwagi z Komornik nadal spływają do Stowarzyszenia.
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że uwagi z Komornik zostaną dopracowane do piątku i na najbliższej sesji projekt uchwały ma być rozpatrywany. Ponadto dodała, że poprawiła wszystkie zauważone błędy i jeśli Rada Miasta Puszczykowa nie ma uwag merytorycznych i jest zgodna co do kierunków strategicznego rozwoju regionalnego, to kwestia rozliczenia projektu z ministerstwem jest sprawą Stowarzyszenia. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że uwagi radnych nie dotyczyły tylko języka polskiego, ale także kwestii merytorycznych. Przewodnicząca przypomniała, że termin sesji został przesunięty m.in. z powodu konieczności rozliczenia projektu do 15 września i zapytała czy możliwe jest jednak rozpatrzenie projektu na sesji w październiku.
 
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała o uwagi merytoryczne, ponieważ Strategia została uchwalona już przez 5 gmin i nie ma możliwości wprowadzenia do niej fundamentalnych zmian.
 
Pani Justyna Kaczmarczyk powiedziała, że przy uzgadnianiu terminu podejmowania uchwały, miała na uwadze końcowe rozliczenie projektu z Ministerstwem Finansów. Obecnie jednak rozliczenie się przedłuża, dlatego można również przesunąć zatwierdzenie dokumentów merytorycznych. 
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że uważa przedłożony dokument za ważny, który jako dokument powstały w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych, powinien opierać się na szacunku i zaufaniu. Radna powiedziała, że radni Puszczykowa poświęcili dużo czasu temu dokumentowi, zgłaszając swoje uwagi już wcześniej, dlatego odpowiedzi powinny do Rady dotrzeć także odpowiednio wcześniej. W opinii radnej Małgorzaty Szczotki bardziej komfortowym rozwiązaniem będzie przesunięcie głosowania na kolejną sesję.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że dopiero na sesji otrzymał odpowiedzi na swoje pytania, zaś poprawione dokumenty zostały przesłane godzinę wcześniej. Radny powiedział, że już po wstępnym przejrzeniu dokumentu zauważa, że nastąpiły w nim znaczne zmiany, dlatego proponuje przeniesienie głosowania na kolejny miesiąc.   
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że Koncepcja Produktu Turystycznego została opracowana nie tylko przez specjalistów, ale również przez przyszłych użytkowników projektów (podczas warsztatów organizowanych w każdej z gmin). Radna powiedziała, że Strategia wyznacza kierunki, głównie związane z turystyką i rekreacją (jako wiodącymi kierunkami w Puszczykowie), natomiast Koncepcja Produktu Turystycznego stanowi swego rodzaju inspirację do realizacji wyznaczonych kierunków.
 
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że wszystko będzie poprawiane do skutku, ale w związku z tym, że najwięcej uwag dotyczyło części inwentaryzacyjnej i diagnostycznej, poprosiła aby osoby odpowiedzialne za dany dział w sposób jasny i szczegółowy go zredagowały, ponieważ niektóre ogólnodostępne materiały i dokumenty nie zawierają wszystkich informacji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przełożeniem rozpatrywania ww. projektu uchwały na kolejną sesję.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Rada jednogłośnie zdecydowała o przełożeniu rozpatrywania ww. projektu uchwały na sesję w październiku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła radnych o możliwie najszybsze przekazanie swoich uwag autorom dokumentów, a autorów dokumentów o ich możliwie najszybsze poprawienie i przekazanie Radzie Miasta Puszczykowa.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020 (druk nr 64).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały, informując o planach rozwoju i modernizacji urządzeń, znajdujących się na terenie Puszczykowa. Wszystkie propozycje złożone przez urząd podczas opracowywania ww. planu zostały przyjęte. Ustalono z Aquanetem, że gdy zajdzie taka potrzeba, do planu zostaną wprowadzone stosowne poprawki dotyczące nowo zabudowywanych terenów. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w tym roku rozpoczęła się budowa wodociągu w ul. Andersonów oraz kanalizacji w ul. Makowej i Morenowej, natomiast w przyszłym roku zamierza się wykonać odnogę ul. Gołębiej.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 59 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 (druk nr 65).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że pierwsza uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu została podjęta w 2005 roku, jednakże m.in. z powodu negatywnych uwag wnoszonych przez mieszkańców, przez kilka kolejnych lat nie udało się opracować planu. W zeszłym roku ponownie podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. Pani Alina Stempniak powiedziała, że nie zmienia się przeznaczenie terenu, a jedynie wielkości działek (z minimalnej wielkości 3000 m2 oraz 1200 m2 przy ul. Jarosławskiej do minimalnej wielkości 2500 m2 od strony WPN i pozostałych - 1000 m2). W przedłożonym projekcie planu proponuje się fragment połączenia drogowego między ul. Chabrową i Azaliową (w granicach planu znajduje się tylko fragment tego połączenia). Odbyła się dyskusja publiczna, podczas której obecni byli niemal wszyscy mieszkańcy tego terenu. Nie zgłoszono żadnych negatywnych uwag.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła opinię, iż powinno się utrzymywać willowy i rezydencjonalny charakter Puszczykowa (a zwłaszcza Starego Puszczykowa), dlatego nie należy zmniejszać minimalnej powierzchni działek. Ponadto radna stwierdziła, że w projekcie planu zawiera się dwa obszary o tej samej powierzchni, ale o zróżnicowanej wielkości minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, dlatego należałoby ujednolicić kryteria i wskaźniki dla tego obszaru.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że w tym przypadku takie wielkości działek wynikają z wyjątkowego sposobu zagospodarowania jednej strony ul. Azaliowej, gdzie znajdują się działki o pow. 600 m2 i 1200 m2 (wnioski w tej sprawie mieszkańcy składają od niemal 20 lat). Pani Alina Stempniak przypomniała, że przy podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp zostały zgłoszone zamiary powyższego rozwiązania, dla którego także komisja architektoniczno-urbanistyczna wyraziła aprobatę.
 
Projektantka planu pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że na terenie 1MN istnieje już zabudowa (domy, powierzchnie utwardzone), dlatego powierzchnia biologicznie czynna wynosi tutaj 50 proc. Na terenach 2MN i 3MN ten wskaźnik wynosi 60 proc. oraz 70 proc. (na największej działce, znajdującej się przy granicy z WPN).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z określoną procedurą (terminy, wyłożenie projektu i dyskusja nad nim, możliwość składania uwag, itp.). Informacje dotyczące procedury i terminów są podawane w Echu Puszczykowa oraz na stronie internetowej. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zwróciła się z prośbą, żeby korzystać z tych możliwości i swoje uwagi zgłaszać odpowiednio wcześniej.   
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że należy sobie postawić pytanie, na ile inwestor może naciskać, aby dostosować mpzp do jego oczekiwań.
 
Pani Alina Stempniak zgłosiła drobną autopoprawkę, informując o innym oznaczeniu linii zabudowy na rysunku planu. Zostało to wyjaśnione także podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju, co potwierdziła przewodnicząca Rady.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 , „wstrzymało się" - 0 .
Uchwała nr 60 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B (druk nr 66).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały. W ubiegłym roku skonkretyzowały się plany dotyczące budowy hali widowiskowo-sportowej. Konieczność zmiany mpzp wynika z tego, że parametry terenów sportowych i oświatowych nie pozwalały na zaprojektowanie obiektu, odpowiadającego zapotrzebowaniu. Rozszerzony został obszar planu - do ul. Posadzego oraz ul. Poznańskiej (na odcinku między policja a apteką). W ubiegłym roku rozpoczęły się prace nad planem, w którym funkcja terenu nie ulega zmianie (przeznaczenie pod usługi oświaty, sportu i rekreacji). Planuje się przeznaczenie mieszkaniowe od strony działek WPN-u oraz usługowe od strony ul. Poznańskiej.
Podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęły uwagi dotyczące powiązań komunikacyjnych dróg wewnętrznych na terenach WPN-u, drogi wewnętrznej na terenie miejskim, która ma obsługiwać obiekt hali oraz terenu pomiędzy policją a apteką, który w pierwszej wersji projektu planu miał zostać przeznaczony pod zabudowę usługową z zielenią i miejscami parkingowymi (uwagi dotyczyły głównie wyłączenia terenu spod zabudowy kubaturowej i pozostawienie terenu pod zieleń, tzw. „zielony targ" z miejscami parkingowymi). Spośród zgłoszonych uwag, burmistrz uwzględnił tylko te, które dotyczyły tzw. „zielonego targu". Pani Alina Stempniak powiedziała, że po wyłożeniu i konsultacjach na posiedzeniach komisji, został przygotowany i wyłożony kolejny projekt planu, do którego nie było już żadnych uwag. 
Pani Alina Stempniak poinformowała, że - zgodnie z przepisami - załącznikiem do omawianego projektu planu jest wykaz nieuwzględnionych uwag, zgłoszonych podczas pierwszego wyłożenia.
 
Pani Alina Stempniak poinformowała, że w tekście projektu planu wprowadzone zostało niewłaściwe oznaczenie zieleni jako ZU/U, gdzie powinno być ZP/U (poprawka została zgłoszona podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że na terenie UO/US, gdzie ma powstać hala widowiskowo-sportowa wpisano funkcje oświaty, sportu i rekreacji, ale nie ma funkcji kultury. Radna zapytała również o wysokość dopuszczalnego poziomu hałasu, który dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale nie dorosłych.
 
Projektantka Agnieszka Podgórska powiedziała, że w §8 pkt 2 lit. d) jest zapis o dopuszczeniu lokalizacji usług m.in. domów kultury, zatem funkcja kultury została uwzględniona. Natomiast zapisy o dopuszczalnych poziomach hałasu są zgodne z rozporządzeniem, w którym nie ma odniesienia do osób dorosłych.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 - w dwóch etapach A i B.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała nr 61 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II (druk nr 60).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że teren, który ma zostać objęty planem (przy ul. Niwka Stara) składa się z dwóch części. Właścicielem większej części (ok. 1,2 ha) jest Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych, natomiast mniejsza część (ok. 2000 m2) jest terenem miejskim. Obecnie cały teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku, gdzie teren Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych jest przeznaczony pod usługi turystyki i rekreacji. Od kilku lat właściciel tego terenu składa wnioski o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu byłego hotelu na dom spokojnej starości. W związku z tym, że nie ma zgodności z ustaleniami planu, tzn. funkcja domu spokojnej starości nie mieści się w funkcji turystki i rekreacji, dlatego właściciel terenu złożył wniosek o zmianę w planie. Burmistrz pozytywnie ustosunkował się do wniosku, przedkładając omawiany projekt uchwały.
Do obszaru objętego planem został dołączony teren miejski, tj. działka na rogu ulic Jaskółczej i Niwka Stara, którą od kilku lat Miasto próbuje bezskutecznie sprzedać. Plan zakładałby podział tej działki na dwie (każda po niecałe 1000 m2) z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Pani Alina Stempniak dodała, że projekt uchwały jest zgodny ze studium.
 
Radna Agata Wójcik zwróciła uwagę, że działka leży na terenie zalewowym i mimo podziału, jej atrakcyjność nie wzrośnie.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że strefa zalewowa przebiega w granicy działki od strony ul. Niwka Stara. Jeśli podział przeprowadzi się prostopadle do ulicy, powstaną mniejsze działki, łatwiejsze do zagospodarowania (jedna działka będzie sąsiadować ze stadniną).  
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała dlaczego planuje się sprzedaż działki, która leży na terenie zalewowym.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że granica wody stuletniej przebiega w granicy działki (sama działka sąsiaduje z terenem zalewowym). Wcześniej były pomysły innego zagospodarowania działki - np. na cele rekreacyjne, ale z powodu protestów mieszkańców, procedura planistyczna nie została ukończona (od 2004 roku teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że działki nie powinny być mniejsze niż 1200 m2, aby Puszczykowo nie straciło swojego unikalnego charakteru.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia planu, a później będzie możliwość składania uwag do zaproponowanego projektu planu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz uważa, iż na terenie, którego właścicielem jest Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych należy utrzymać funkcję rekreacyjną i turystyczną.
 
Radny Jan Łagoda opowiedział się za utrzymaniem funkcji rekreacyjnej obok tej, która pozwoli na powstanie domu spokojnej starości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała jak sformułowana zostałaby nazwa dla tej funkcji. 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że nazwa funkcji zostanie dopiero wypracowana. Właściciel terenu wnioskuje o funkcję usług, ale może to zostać w jakikolwiek sposób ograniczone.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zauważyła, że rozszerzenie funkcji o usługi, może być ryzykowne, dlatego poprosiła o umożliwienie prowadzenia jedynie domu opieki.
 
Pani Alina Stempniak stwierdziła, że do dotychczas obowiązującej funkcji można dopisać funkcję domu opieki oraz dodała, że projekt planu będzie przedstawiany Radzie i uzgadniany. 
 
O godz. 18:17 salę obrad opuścił radny Jakub Musiał (obecnych 14 radnych).  
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jest przeciwny wyprzedawaniu majątku gminy, tj. samodzielnych działek oraz dodał, że być może w przyszłości miejska działka znajdzie jakieś zastosowanie, służące społeczeństwu. 
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, przy 6 głosach „za" i 1 głosie „przeciw".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II.
Wynik głosowania: „za" - 10  głosów, „przeciw" - 4 , „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 62 została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę.
 
O godz. 18:40 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wznowiła obrady.
Po przerwie, do sali obrad powrócił radny Jakub Musiał, a radna Alfreda Brączkowska opuściła posiedzenie (obecnych 14 radnych).
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że właściciel przyległej działki zwrócił się z propozycją kupna działki nr 595/26 w celu poprawienia warunków korzystania z swojej nieruchomości.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 63 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 63).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczasowy dzierżawca części działki, będącej przedmiotem niniejszego projektu uchwały zwrócił się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0 , „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 64 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 61).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, iż w związku z zarządzonymi na dzień 25 października wyborami do Sejmu i Senatu, konieczne jest utworzenie odrębnego obwodu głosowania w puszczykowskim szpitalu, w którym każdorazowo przebywa więcej niż 15 pacjentów.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że  obwód głosowania w szpitalu jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 65 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 69).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że proponuje się podjęcie  nowej uchwały w celu uporządkowania treści uchwały z 2009 roku. Najważniejsze różnice dotyczą:
- doprecyzowania sposobów ustalania rozliczania dotacji,
- wzoru wniosku,
- kwoty dotacji, która może wynieść do 50 proc. nakładów koniecznych (tylko w wyjątkowych przypadkach może to być większy procent),
- sposobu podejmowania decyzji o przyznaniu dotacji (przez Radę Miasta w odrębnej uchwale).
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała kto decyduje o tym, że dany obiekt jest wyjątkowy.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wszystkie przesłanki, które stanowią o uznaniu danego obiektu za wyjątkowy znajdują się w projekcie uchwały (wnioski będą podlegały opinii Rady Miasta).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, kto ustala wysokość budżetu na dotacje.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że burmistrz w projekcie uchwały budżetowej przedstawia Radzie Miasta kwotę na dotacje. 
 
Radna Agata Wójcik zapytała czy właścicielom obiektów zabytkowych można zaproponować jeszcze jakąś inną pomoc.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która stanowi podstawę omawianego projektu uchwały umożliwia wyłącznie przyznawanie dotacji przez gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że w roku ubiegłym uchwalony został Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja nie opiniowała ww. projektu uchwały, ponieważ otrzymała tekst przed posiedzeniem, ale zaproponowała, żeby zmienić termin składania wniosków z 30 na 31 października.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany terminu składania wniosków na 31 października.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 66 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 67).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwały ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej omówić jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w budżecie, omawiając zmiany w dochodach:
  • dokonano zwiększenia planu dochodów do przewidywanego wykonania,
  • w dziale 852 wprowadzono dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 15.033 zł nazatrudnienie asystenta rodziny,
  • wprowadzono środki na inwestycje w wysokości 388.000 zł ze Spółki Aquanet na budowę kanalizacji sanitarnej;
oraz zmiany w wydatkach:
  • w rozdziale 70005 zwiększono wydatki na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi okwotę 330.000 zł; zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę 141.760 zł,
  • w rozdziale 80149-80150 dokonano przesunięcia między rozdziałami,
  • w rozdziale 90001 wprowadzono wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wul.Morenowej i Makowej w wysokości 388.000zł; zmieniono nazwę zadania majątkowego,
  • w rozdziale 90015 zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 49.538 zł,
  • w rozdziale 92616 zwiększono wydatki na dotację dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 31.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone te zmiany, które wynikają z projektu uchwały budżetowej. Ponadto w 2016 roku wprowadza się kwotę 20 tys. zł na dokumentację budowy sieci kanalizacyjnych bocznej ulicy od ul. Gołębiej.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała czy zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej związane jest z wyższymi kosztami na organizację „Dni Puszczykowa", na co skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział twierdząco. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał z druków nr 67 i 68.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała nr 67 została przyjęta.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 68).
Ww. projekt uchwały został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała nr 68 została przyjęta.
 
Ad 15. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie".
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie" oraz wyjaśnienia inspektora nadzoru. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła wyjaśnienia Urzędu dot. protokołu pokontrolnego (do których załączono - odczytane wcześniej - wyjaśnienia inspektora nadzoru).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o różnicę ok. pół miliona złotych między kosztorysem inwestorskim a ostateczną ofertą.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że urząd miał obawy, ponieważ cena zaproponowana w ofercie była dużo niższa od pozostałych, ale roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną a Miasto sporo zaoszczędziło.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o kilkanaście błędów i braków, które znalazły się w dokumentacji dot. wydania decyzji o zezwolenie na inwestycję.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że te sprawy odbywają się wyłącznie pomiędzy projektantem a starostą, który wydaje pozwolenia (korespondencja przesyłana jest tylko do wiadomości urzędu). Wykonawca projektu jest zobowiązany dostarczyć projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Wiceburmistrz powiedział, że w niemal każdym przypadku wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę pojawiają się uwagi do projektów. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że urząd otrzymał zapewnienie od projektanta, że wszystkie uwagi starostwa zostały uzupełnione oraz że inwestycji nie grożą żadne opóźnienia.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman stwierdził, że projektant niepotrzebnie zaprojektował 7 studzienek skoro 1 była niepotrzebna oraz zapytał, czy projektant nie powinien uwzględnić w projekcie murku oporowego, który trzeba było zbudować.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przyznał, że w trakcie prac projekt nie powinien być zmieniany.
 
Ad 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że radni otrzymali Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku oraz zapytała, czy dotarła już pisemna opinia RIO w tej sprawie. Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pismo z opinią RIO dotarło dzisiaj.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące informacje i pisma:
- pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa dot. przyznawania tytułów honorowych oraz „Lauru Puszczykowa" (sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nagroda „Laur Puszczykowa" nie jest nagrodą przewidzianą w statucie, ponieważ jest ona ustanawiana zarządzeniem burmistrza a nie uchwałą Rady Miasta);
- pismo mieszkańca ul. Stromej (na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rozwoju sprawa została omówiona i jest w trakcie załatwiania);
- pisma radnych Doroty Łuczak-Dydowicz i Macieja Krzyżańskiego dot. projektu mpzp dla ul. Dworcowej i Solskiego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że brała udział w uroczystościach 150-lecia Aquanetu.
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Agata Wójcik zapytała o termin budowy ul. Grunwaldzkiej/Bałtyckiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jutro nastąpi otwarcie ofert.
 
Radny Maciej Krzyżański podziękował za ustawienie ławek w Puszczykówku. Następnie radny zapytał o losy projektu mpzp dot. ul. Dworcowej/Moniuszki/Solskiego oraz czy coś wiadomo o osiedlu deweloperskim.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na razie Komisja nie przystąpiła do omawiania projektu planu. Burmistrz poinformował, że właściciele działek na tym terenie złożyli wnioski o warunki zabudowy, ale na razie jeszcze decyzji nie ma.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o termin przygotowania koncepcji odwodnienia Puszczykowa.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie trwa podpisywanie umowy z wybraną firmą (poprzednio wybrana firma wycofała się z podpisania umowy). Koncepcja odwodnienia powinna być gotowa do połowy grudnia.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że złożył interpelację ws. przeniesienia Koła Historycznego do Centrum EkoInfo.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że fizycznie zgromadzone materiały można przenieść, ale właściwiej będzie pozostawić Koło Historyczne w strukturach samorządowej jednostki kultury, czyli Biblioteki Miejskiej, która prowadzenie takiej działalności ma w swoich celach statutowych.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie chciała omawiać tego tematu podczas posiedzenia Komisji, ponieważ radny Krzyżański był nieobecny.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby sprawą zająć się na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poinformowała, że reprezentowała samorząd Puszczykowa na I Kongresie Miast-Ogrodów, który odbył się w dniach 11-13 września w Podkowie Leśnej i w najbliższym czas przedstawi sprawozdanie z tego wyjazdu.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 20:03 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 11. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak 
                                                                                                      Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz