Protokół nr 1/14/VII 1. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 listopada 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 1/14/VII
1. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 27 listopada 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.1.14
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 18.40
 
Ad 1. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sali.
Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Radna Małgorzata Hempowicz otworzyła 1. sesję Rady Miasta Puszczykowa VII kadencji.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o odśpiewanie hymnu narodowego.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powitała nowo wybranych radnych, władze miasta oraz mieszkańców. Następnie Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że obrady dzisiejszej sesji będą przebiegać według porządku ustalonego przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu.
 
Radna Małgorzata Hempowicz stwierdziła quorum informując, że w sesji uczestniczy 14 radnych (usprawiedliwiona nieobecność Radnego Filipa Ryglewicza), co umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 
Następnie Radna Małgorzata Hempowicz przekazała informacje porządkowe:
-         o wykonaniu wspólnego zdjęcia Rady Miasta po zakończeniu sesji,
-         prośbę o wypełnienie formularzy informacyjnych i przekazanie ich do biura Rady Miasta,
-         o konieczności wypełnienia druków oświadczeń majątkowych, które należy złożyć Przewodniczącemu Rady Miasta w ciągu 30 dni od dnia ślubowania.
 
Ad 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej pan Filip Machnicki wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego wszystkim obecnym radnym.
 
Ad 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że odczyta rotę ślubowania, a następnie najmłodszy Radny Maciej Krzyżański odczyta nazwiska radnych, którzy będą składać ślubowanie słowami: „ślubuję" lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". Radna Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że nazwisko Radnego Macieja Krzyżańskiego odczyta osobiście.
 
Radna Małgorzata Hempowicz odczytała rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
 
Radny Maciej Krzyżański wyczytał kolejno nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie słowami:
 
Elżbieta BIJACZEWSKA          - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg                                
Alfreda BRĄCZKOWSKA        - ślubuję                     
Elżbieta CZARNECKA              - ślubuję                                                        
Łukasz GRZONKA                    - ślubuję                                 
Małgorzata HEMPOWICZ         - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg                                
Władysław HETMAN                 - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg                                
Maciej KRZYŻAŃSKI               - ślubuję                     
Jan ŁAGODA                             - ślubuję                                 
Dorota ŁUCZAK-DYDOWICZ            - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg                    
Jakub MUSIAŁ                           - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg                                
Tomasz POTOCKI                      - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg                                
Małgorzata SZCZOTKA             - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg                                
Ryszard TEUSCHNER               - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg                                
Agata WÓJCIK                           - ślubuję                                 
 
Radna Małgorzata Hempowicz złożyła gratulacje oraz stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Miasta Puszczykowa.
 
Ad 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej.
Pan Filip Machnicki Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, wręczył panu Andrzejowi Balcerkowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta.
 
Radna Małgorzata Hempowicz odczytała pismo z gratulacjami od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
 
Ad 5. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
Prowadząca obrady Radna Małgorzata Hempowicz oddała głos Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek złożył ślubowanie słowami:
 
Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.
Tak mi dopomóż Bóg."
 
W imieniu Rady Miasta, Radna Małgorzata Hempowicz złożyła gratulacje Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował mieszkańcom Puszczykowa, tym którzy głosowali i tym którzy się wahali. Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że nie zawiedzie powierzonego mu zaufania i będzie pracował efektywnie na rzecz miasta i mieszkańców.
 
Ad 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w materiałach na sesję przekazany został regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur do 3-osobowej komisji skrutacyjnej, przy czym zaznaczyła, że jej członkowie nie będą mogli kandydować na funkcję przewodniczącego ani wiceprzewodniczącego Rady.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę Radnego Łukasza Grzonki.
 
Radna Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę Radnego Jakuba Musiała. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę Radnego Jana Łagody.
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
 
Radna Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowania nad zgłoszonym składem komisji skrutacyjnej.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono skład komisji skrutacyjnej w składzie: Łukasz Grzonka, Jan Łagoda, Jakub Musiał.
 
Ad 7. Wybór Przewodniczącego Rady.
Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Rady Miasta.
 
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Hempowicz.
 
Radna Małgorzata Hempowicz wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, Radna Małgorzata Hempowicz zamknęła listę kandydatów.
 
Jako kandydatka na funkcję przewodniczącego, Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że od ponad 40 lat mieszka w Puszczykowie, razem z mężem prowadzi własną działalność gospodarczą, z wykształcenia jest inżynierem zootechnikiem a w minionej kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i przez niecałe 2 lata funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że praca w komisjach dała jej bardzo dużo zadowolenia i satysfakcji i dlatego cieszy ją możliwość kontynuowania tej pracy. Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o zadawanie pytań.
 
Wobec braku pytań, Radna Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
 
Po wznowieniu obrad, członkowie komisji skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania.
 
Następnie członek komisji skrutacyjnej Radny Jakub Musiał wyczytał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali karty.
 
Po zakończeniu głosowania tajnego, Radna Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę na przelicznie głosów.
 
Po wznowieniu obrad, Przewodniczący komisji skrutacyjnej Łukasz Grzonka odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W wyniku przeprowadzonych wyborów, za kandydaturą Małgorzaty Hempowicz oddano 14 głosów. W związku z powyższym Radna Małgorzata Hempowicz została wybrana na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.   
 
Radna Małgorzata Hempowicz odczytała treść uchwały ws. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Ad 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała za powierzone jest zaufanie, którego postara się nie zawieść. Przewodnicząca Rady powiedziała, że zdaje sobie sprawę z ciążącej na niej odpowiedzialności za organizację pracy Rady Miasta oraz że zrobi wszystko co w jej mocy, aby nasze miasto piękniało, rozwijało się zgodnie z tym, czego chcą mieszkańcy i dla naszego wspólnego dobra.
 
Ad 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił kandydaturę Radnego Macieja Krzyżańskiego.
Radny Maciej Krzyżański wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła kandydaturę Radnego Tomasza Potockiego.
Radny Tomasz Potocki wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę Radnej Agaty Wójcik.
Radna Agata Wójcik wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła listę kandydatów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła kandydatów o zaprezentowanie swojej osoby.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że mieszka w Puszczykowie od urodzenia, jest historykiem z wykształcenia (napisał pracę magisterską nt. Puszczykowa), był Radnym poprzedniej kadencji. Radny Maciej Krzyżański dodał, że jego priorytetem jest kontakt z mieszkańcami, organizowanie dyżurów i wysłuchiwanie wszystkich uwag oraz walka o Puszczykowo.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że ma 39 lat, od 15 lat mieszka w Puszczykowie, ma żonę, córkę i syna, posiada wykształcenie administracyjne, prowadzi przedsiębiorstwo.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że od 40 lat mieszka w Puszczykowie, ma dwoje dorosłych dzieci, jest nauczycielem j. angielskiego z ponad 25-letnim stażem, jest koordynatorem unijnych programów edukacyjnych Comenius i Erasmus+ oraz spikerem ma międzynarodowych zawodach sportowych. Radna Agata Wójcik powiedziała, że dołoży wszelkich starań, aby jej praca przyniosła efekty spodziewane przez mieszkańców, którzy na jej ręce złożyli mandat zaufania
 
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
 
Po wznowieniu obrad, członkowie komisji skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania.
 
Następnie członek komisji skrutacyjnej Radny Jakub Musiał wyczytał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali karty.
 
Po zakończeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę na przelicznie głosów.
 
Po wznowieniu obrad, Przewodniczący komisji skrutacyjnej Łukasz Grzonka odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
W wyniku przeprowadzonych wyborów:
- za kandydaturą Radnego Macieja Krzyżańskiego oddano 3 głosy,
- za kandydaturą Radnego Tomasza Potockiego oddano 8 głosów,
- za kandydaturą Radnej Agaty Wójcik oddano 3 głosy.
 
W związku z powyższym Radny Tomasz Potocki został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz pogratulowała Radnemu Tomaszowi Potockiemu wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.  
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że przeprowadzi głosowania nad przyjęciem uchwał dotyczących wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 2 została przyjęta.
 
 
 
Ad 10. Wolne głosy i wnioski.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz odczytała (otrzymany przed sesją) list od mieszkańców dot. zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Dworcowej, Moniuszki i Solskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że otrzymał dzisiaj kilka pism podobnej treści. Burmistrz powiedział, że zarówno obiekt przy ul. Moniuszki oraz obiekt, który miał powstać przy ul. Dworcowa - Solskiego, jak również obiekt przy ul. Dworcowej nie otrzymały warunków zabudowy. Żaden deweloper nie otrzymał pozwolenia na budowę dużych obiektów.
Wypowiadając się w kwestii posadzki na działce przy ul. Solskiego, Burmistrz Andrzej Balcerek  zapewnił, że mieszkańcy otrzymają odpowiedź (zostanie wyjaśnione czy posadzka istniała już wcześniej i czy jej położenie było samowolą budowlaną).
Burmistrz Andrzej Balcerek  powiedział, że w „Echu Puszczykowa" opublikowany jest artykuł, w którym opisane zostały decyzje SKO oraz podejmowane przez miasto i mieszkańców dalsze działania w sprawie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała czy wyjaśniona jest również sprawa myjni i namiotu.
Burmistrz Andrzej Balcerek  powiedział, że mieszkańcy otrzymają odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w pismach.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że pewnie jeszcze nie do wszystkich mieszkańców dotarło „Echo Puszczykowa".
 
Burmistrz Andrzej Balcerek  zaznaczył, że decyzja SKO dotyczy wyłącznie mieszkańców, którzy bezpośrednio graniczą z działką przy ul. Moniuszki. Mimo iż miasto nie jest stroną w tym postępowaniu, to jednak udzieli pomocy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.
 
Ad 11. Zakończenie obrad I sesji Rady.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się 9 grudnia 2014 r.
O godz. 18:40 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 1. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta