Protokół nr 12/19/VIII 12. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 29 października 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0002.12.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:04
Godzina zakończenia: 19:28
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 12. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 12 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej oraz radnej Barbary Kamińskiej, chwilowa nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
Wobec braku wniosków, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 11/19/VIII z dnia 24 września 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B (druk nr 114).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Puszczykowa: Nr 237/09/V z 28.10.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 oraz Nr 135/16/VII z 22.06.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 (druk nr 120).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych (druk nr 115).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 117).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 118).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 119).
 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 roku.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 11/19/VIII z dnia 24 września 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 11/19/VIII z dnia 24 września 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Protokół nr 11/19/VIII został przyjęty.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B (druk nr 114).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
 
O godzinie 17:07 do obradujących dołączył radny Krzysztof Paszkowski (obecnych 13 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B (druk nr 114).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 113/19/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 zmienionej uchwałą Nr 135/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 (druk nr 120).
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 zmienionej uchwałą Nr 135/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o przedstawienie informacji na temat zamieszczonego na stronie internetowej Miasta Puszczykowa (zakładka aktualności) w dniu 21 października br. tekstu pn. „Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków ulicy Ratajskiego".
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że jest to informacja dotycząca zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie. Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo, a wniosek dotyczy jedynie fragmentu ul. Cyryla Ratajskiego. Zgodnie z przepisami obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego musiało zostać podane do publicznej wiadomości, m.in. na stronie internetowej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy władze miasta i radni mają wpływ na rozstrzygnięcie sprawy przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że stronami postępowania są wszyscy właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści z obszaru objętego wnioskiem, a więc Powiat Poznański, jako właściciel drogi powiatowej oraz Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo, które na swój wniosek zostało uznane za stronę. Miasto Puszczykowo zostało powiadomione o postępowaniu i będzie starało się w nim uczestniczyć. Każdej ze stron przysługuje odwołanie od decyzji do Generalnego Konserwatora Zabytków.
 
Wobec zgłoszeń mieszkańców do zabrania głosu przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że nie zostanie on im udzielony. Projekt uchwały został omówiony podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Przewodniczący poprosił mieszkańców o zgłoszenia do zabrania głosu w pkt. 15. Wolne głosy.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie uchylenia uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z 28 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 zmienionej uchwałą Nr 135/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 października 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, ark. 12 i 18, obręb Niwka ark. 3 (druk nr 120).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 114/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych (druk nr 115).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych informując, iż na wniosek Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych dokonano dwóch poprawek w projekcie uchwały:
 1. W § 2. ust. 1 wykreślono lit. e) krzewienia kultu religijnego.
 2. W § 3. dodano ust. 3. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa" może być nadany pośmiertnie.
 
Przewodniczący Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych (druk nr 115 z poprawkami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 115/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 117).
Przewodniczący Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Filip Ryglewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych informując, iż w bieżącym roku wpłynęły 84 wnioski, z czego nagrodą pieniężną zostały nagrodzone 72 osoby (w projekcie uchwały dokonano autopoprawki polegającej na dodaniu w § 1 ust. 3 pkt. 22 „i naukowe").
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 117 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 116/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 117/19/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 118).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
Wykreślono dochody z UE na realizację projektów (dochody zostaną zrealizowane w 2020 r.):
 1. Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - 1.318.903,74 zł.
 2. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1.520.993,40 zł.
 3. Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 470.143,50 zł.
 
w wydatkach:
Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania:
 1. Budowa/przebudowa/modernizacja ulic, w tym ul.: Nowe Osiedle, Żupańskiego, Moniuszki, Klasztorna, Sobieskiego. 2. Wykonanie dokumentacji. 3. Wykup gruntów - 184.401,58 zł (środki pozostały w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów).
 2. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 984.625 zł (zadanie zostanie zakończone w 2019 r., druga transza płatność nastąpi w 2020 r.).
 3. Modernizacja/budowa budynków komunalnych - 68.728 zł (dokończenie realizacji zadań nastąpi w 2020 r.).
 4. Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego - 190.000 zł (zadanie zostanie zakończone w 2019 r., druga transza płatność nastąpi w 2020 r.).
 5. Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic (w tym modernizacja oświetlenia będącego własnością Spółki Enea), placów, parkingów i dróg - 80.000 zł (środki pozostały w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów).
 6. Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 602.286,06 zł (realizacja zadania nastąpi w 2020 r.).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba ww. projekty uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 118).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 118/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 119).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 119).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 119/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał protokół pokontrolny z rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2018 roku, informując o oczywistej omyłce mającej miejsce w pkt. 1 Zadanie „Organizacja sekcji piłki siatkowej dla grup początkujących" realizowanym przez Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo. Na str. 2 protokołu zamiast MKS Puszczykowo, wpisano MKS Juvenia.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił, że w jego ocenie protokół jest niepełny, o czym świadczą następujące zapisy:
 1. W pkt. 1 str. 2 - „Po uzyskaniu wyjaśnień wykonanie zadania uznano za prawidłowe". Zostało zapisane pytanie Komisji Rewizyjnej, ale nie zaprotokołowano, jakie były wyjaśnienia pracownika Urzędu Miejskiego.
 2. W pkt. 3 str. 4 - „Po uzyskaniu wyjaśnień i zapewnieniu uzupełnienia całości sprawozdania uznano wykonanie zadania za prawidłowe". Ponownie brak odpowiedzi na 5 pytań zadanych przez Komisję Rewizyjną.
Radny Jan Łagoda powiedział, że w tej sytuacji można jedynie ufać Komisji Rewizyjnej, iż przedstawione wyjaśnienia były wystarczające, a osobiście wolałby nie ufać tylko wiedzieć. Radny poprosił, aby w przyszłości Komisja Rewizyjna protokołowała zarówno zadane pytania, a także odpowiedzi pracowników Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner poinformował, że prace Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z procedurą i każde posiedzenie jest protokołowane. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i można zapoznać się z przebiegiem posiedzeń i wyjaśnieniami złożonymi przez pracownika Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zauważył, że odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej mogły zostać dołączone do protokołu pokontrolnego, wtedy radny Jan Łagoda mógłby się z nimi zapoznać.
 
Radny Jan Łagoda podkreślił, że jeżeli w protokole pokontrolnym zostały zamieszczone pytania Komisji Rewizyjnej, a odpowiedzi są zaprotokołowane, to nie stanowi problemu wklejenie ich do protokołu pokontrolnego, który jest przedkładany na sesji. Z korzyścią dla wszystkich byłoby, jeżeli w protokole pojawiłyby się zarówno pytania i udzielone odpowiedzi.
 
O godzinie 18:01 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 18:17.
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki pogratulował burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi zajęcia przez Miasto Puszczykowo 5. miejsca w tegorocznym Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie (w sprawozdaniu zawarto informacje o odbiorze nagrody).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 1. W dniu 17 października br. wpłynęło pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w sprawie bezpieczeństwa dzieci w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu.
 2. W dniu 25 października br. wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przekazujące odpis prawomocnego wyroku z dnia 4 września br. w sprawie skargi mieszkańca na uchwałę nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1-18 - część A (skarga oddalona w całości).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odczytał informację o oświadczeniach majątkowych na początek kadencji 2018-2023 oraz za rok 2018 (informacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że upłynął właśnie pierwszy rok VIII kadencji Rady Miasta Puszczykowa i w związku z powyższym poprosił radnych o zastanowienie się, czy chcą kontynuować pracę w dotychczasowych komisjach, czy jednak woleliby przepisać się do innych. Przewodniczący poprosił o zastanowienie się nad tym tematem do przyszłej sesji Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby w najbliższym numerze informatora miejskiego „Echo Puszczykowa" ukazała się informacja na temat zmiany sposobu segregacji odpadów od 1 stycznia 2020 r.
 
Ad 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje:
 1. W dniu 7 października br. wpłynęła interpelacja radnego Maciej Krzyżańskiego dotycząca kostki brukowej z budowanego parkingu przy dworcu w Puszczykowie.
 2. W dniu 7 października br. wpłynęła interpelacja radnego Maciej Krzyżańskiego dotycząca modyfikacji strony Miasta Puszczykowa w zakładce „Urząd i Rada Miasta".
 3. W dniu 7 października br. wpłynęła interpelacja radnego Maciej Krzyżańskiego dotycząca śmieci przy ścieżkach między ul. Libelta a ul. Wysoką.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że chyba powinien poruszyć ten temat w kolejnym punkcie porządku obrad, czyli pkt. 15. Wolne głosy, ale czeka na odpowiedź na dwa pisma. Obydwa w sprawie zakola Warty w Puszczykowie. Pierwsze w sprawie zapisów zamówienia publicznego, a drugie z pytaniem o kompetencje osoby tworzącej przedmiotowe zamówienie oraz kompetencje wyłonionego wykonawcy. Pisma zostały złożone burmistrzowi i minął termin ich rozpatrzenia.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że złożone pisma zostały przekazane do właściwych referatów Urzędu Miejskiego i powinna zostać udzielone na nie odpowiedzi. Burmistrz zobowiązał się do sprawdzenia, dlaczego radny nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że przy ul. Wspólnej przy torach kolejowych od wypadku, który miał miejsce w sierpniu br. leży kanapa samochodowa. Sprawa była zgłaszana przez niego Straży Miejskiej oraz pisemnie do Urzędu Miejskiego.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że słupy, do których przymocowane są tablice z nazwami ulic są tak skonstruowane, iż można obracać tabliczki. Radny podał przykład znaku znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Środkowej z ul. 3 Maja, który na skutek obrócenia wskazuje, że część ul. 3 Maja na południe od ul. Środkowej nazywa się ul. Środkowa.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, czy podjęto interwencję w Powiecie Poznańskim dotyczącą dwóch suchych drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 2490P, tzw. grobli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że kanapa samochodowa prawdopodobnie znajduje się na terenie kolejowym, ale sprawa zostanie przekazana do właściwego referatu Urzędu Miejskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że w ostatnim czasie dochodzi do dewastacji znaków drogowych w Puszczykowie. Aktualnie policja prowadzi śledztwo w sprawie niszczenia puszczykowskich wiat przystankowych. Wiaty są niszczone przy użyciu broni pneumatycznej. Wybito w ten sposób 11 szyb. Wiceburmistrz zaapelował do radnych, aby nie czekali ze zgłaszaniem podobnych spraw do sesji Rady Miasta, tylko dzwonili bezpośrednio do niego lub Urzędu Miejskiego. Dzięki temu reakcja na odnotowany problem będzie znacznie szybsza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na ostatnie z zadanych pytań, że sprawa zostanie zgłoszona Powiatowi Poznańskiemu. Wskazane przez radnego drzewa zostały oznaczone do wycinki w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w Puszczykowie (tzw. grobla). Powiat Poznański zawnioskował o wydłużenie czasu realizacji inwestycji o pół roku.
 
W imieniu mieszkańców radny Piotr Guziałek podziękował ze regulację ul. Wspólnej. Po ostatnich opadach nie pojawiły się dotychczas spotykane problemy. Stan ulicy należy monitorować, ponieważ istnieje możliwość, że po zimie ponownie utworzy się nasyp niepozwalający na spływ wody z jezdni.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, gdzie oraz w jakim terminie inwestor marketu przy ul. Moniuszki dokona nasadzeń zastępczych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że inwestor ma wykonać większość nasadzeń na terenie należącej do niego nieruchomości, natomiast pozostałe nasadzenia mają zostać wykonane na terenach będących własnością Miasta. Zgodnie z wiedzą wiceburmistrza termin dokonania nasadzeń upływa z końcem roku.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zadał następujące pytania:
 1. Czy planowane do końca 2019 roku wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań komunalnych przy ul. Poznańskiej 4, zakładające zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawę standardu mieszkań komunalnych zostanie wykonane w terminie. Czym jest spowodowane obniżenie planu wydatków o 20.000 zł.
 2. Czy podjęto działania w sprawie wypłaty nauczycielom rekompensat za czas strajku.
 3. Czy zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Miejskim oraz czy znane są wyniki kontroli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że przyłącze gazowe w budynku przy ul. Poznańskiej 4 zostało wykonane a w mieszkaniach, w których było to konieczne zainstalowano piece gazowe. Mieszkańcy pozostałych mieszkań odmówili wpuszczenia ekip zakładających instalacje gazową z uwagi na brak ocieplenia budynku. Wykonany został projekt ocieplenia, ale Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego (przy poparciu radnego Macieja Krzyżańskiego) odmówił prostego sposobu ocieplenia na elewacji zewnętrznej, co wstrzymało prace. Wykonana została ocena cieplna nieruchomości. Mieszkańcy nie wyrazili zgody na wykonanie ocieplenia elewacji wewnątrz mieszkań. Wiceburmistrz poinformował, że ocieplenie stropów piwnicznych i dachu pozwoli uniknąć wysokich kosztów związanych z ogrzewaniem. Jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę, to możliwe będzie wykonanie takiego ocieplenia bez ingerencji w lokale mieszkalne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński w odpowiedzi na trzecie pytanie poinformował, że kontrola NIK przebiega dwutorowo. Kontrolowana jest Szkoła Podstawowa nr 1 pod kątem prowadzonych zajęć wychowania fizycznego oraz infrastruktury szkolnej do prowadzania tychże zajęć. Kontrola jest również prowadzona w Urzędzie Miejskim i dotyczy inwestycji związanych ze sportem, a także dotowania organizacji pozarządowych. Aktualnie kontrolerzy analizują dokumentację.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo. Projekt został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo. Umożliwi to Radzie Miasta na przyszłej sesji podjęcie uchwały o zmianie regulaminu. Projekt uchwały zakłada umożliwienie dyrektorowi szkoły przyznawanie nagród według własnego uznania. Oczywiście, nie będą to nagrody rekompensujące nauczycielom dochód utracony w czasie strajku. Wiceburmistrz podkreślił, że na terenie kraju odbywają się kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej, w trakcie których w pierwszej kolejności kontrolowane są listy płac. Wypłacenie jakakolwiek rekompensata za strajk skutkuje wobec osoby, która podpisały ten dokument wszczęciem postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił, aby w ramach istniejących możliwości zająć się oświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Wysokiej (droga wojewódzka nr 430) na wysokości ul. Podgórnej. To przejście jest bardzo źle oświetlone, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy dni są krótsze, szare i deszczowe. Miejsce jest bardzo niebezpieczne, a aktualne oznaczenie przejścia dla pieszych jest niewystarczające.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że wiceburmistrz Władysław Ślisiński odnotował sprawę.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Podleśną znajduje się przejście dla pieszych, które prowadzi w krzaki. Istniejący chodnik jest tak zarośnięty, że obecnie go nie widać. Radny zgłosił potrzebę oczyszczenia tego chodnika.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że wiceburmistrz Władysław Ślisiński odnotował sprawę.
 
Radny Jan Łagoda odniósł się do tematu oświetlenia ulicznego zgłoszonego przez radnego Filipa Ryglewicza. Radny przyznał, że nie złożył wniosku do budżetu Miasta na rok 2020 w tym zakresie, czego żałuje. Przejście dla pieszych na wysokości „Leśnego Zameczku" przy drodze wojewódzkiej 430 jest bardzo niebezpieczne i konieczne jest oświetlenie tego miejsca punktowymi latarniami ledowymi. Analogicznego oświetlenia wymagają przejścia dla pieszych przy ul. Nadwarciańskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Kosynierów Miłosławskich, przy ul. Cyryla Ratajskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Fiedlera oraz przy ul. Nadwarciańskiej na wysokości skrzyżowaniu z ul. Dworcową. Radny podkreślił, że wszystkie wymienione przejścia są jego zdaniem niedostatecznie oświetlone, co jest szczególnie zauważalne po zmierzchu i przy deszczu.
 
Radny Ryszard Teuschner stwierdził, że problem rozwiązałaby zmiana oświetlenia rtęciowego na ledowe. Dzięki temu światło będzie bardziej skupione, charakterystyczne i nierzucające cienia.
 
Mieszkaniec Władysław Najderek podziękował radnej Alfredzie Brączkowskiej oraz burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi za wykonanie naprawy chodnika na ul. Niepodległości (problem był zgłaszany przez mieszkańca dwukrotnie podczas sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 16 października 2018 r. oraz 27 sierpnia 2019 r. W tej sprawie został złożony wniosek do budżetu miasta na rok 2019 przez radną Alfredę Brączkowską).
 
Mieszkanka Zofia Skibińska zgłosiła następujące sprawy:
 1. Ponowiła pytania składane 30 kwietnia 2019 r. podczas sesji Rady Miasta Puszczykowa dotyczące szpecącego wyglądu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Nadwarciańskiej, czy istnieje możliwość poprawy estetyki wskazanego obiektu, np. poprzez zasadzenie żywopłotu przed siedzibą PSZOK.
 2. Przy dworcu kolejowym w Puszczykówku znajdują się tablice wyświetlające godziny odjazdów autobusów i pociągów. W sobotę został wyświetlony rozkład jazdy obowiązujący w dni robocze, co wprowadza mieszkańców w błąd. Mieszkanka zapytała, kto jest odpowiedzialny za treści wyświetlane na tablicach oraz co można zrobić, aby poprawić ich działanie.
 3. Od momentu uruchomienia płatnego parkingu przy szpitalu mieszkańcy ul. Kraszewskiego, ul. Berwińskiego, ul. Bema, ul. Szpitalnej, ul. Konopnickiej oraz ul. Fiołkowej przeżywają horror. Parking przy szpitalu jest pusty, natomiast mieszkańcy wyżej wymienionych ulic mają problem z wyjazdem z własnych posesji. Mieszkanka zapytała, czy władze miasta mają pomysł jak rozwiązać zaistniały problem.
 4. Na zakolu Warty mają miejsce prace, o których mieszkańcy nie zostali poinformowani. Nie pojawiła się na ten temat żadna wzmianka w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa". Mieszkanka zapytała, czy w projekcie uwzględniono, że teren jest zalewowy oraz czy zaplanowano toalety.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zauważył, że temat zakola Warty oraz parkowania w rejonie szpitala były wielokrotnie omawiane podczas posiedzeń komisji Rady Miasta Puszczykowa. Gdyby wówczas pani Zofia Skibińska była obecna, to zadawanie powyższych pytań byłoby zbędne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na ostatnie z pytań, że z uwagi na to, iż zakole Warty jest terenem zalewowym, to nie powstaną tam żadne obiekty inżynieryjne. Powstałe ścieżki są wykonane z naturalnych materiałów, utworzono plażę kamienistą i piaszczystą, posiano łąki kwietne, dokonano nasadzeń oraz uporządkowano zieleń. Na terenie zakola pojawią się również ławki oraz przenośne toalety. Wiceburmistrz zaprosił na festyn ekologiczny dla mieszkańców promujący projekt pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania", który odbędzie się w dniu 9 listopada br. o godzinie 10:00 na terenie rekreacyjnym przy ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na trzecie z zadanych pytań, że władze miasta przystąpiły do prac mających na celu uporządkowanie parkowania przy szpitalu. Planowane jest wybudowanie bezpłatnych parkingów na terenach należących do Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że tablice nie powinny wprowadzać mieszkańców w błąd i powinny wyświetlać aktualne rozkłady. Problem zostanie zgłoszony.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że nie zapomniano o problemie zgłaszanym przez panią Zofię Skibińską. PSZOK nie stanowi własności Miasta, a Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt", dlatego Miasto nie może wydatkować żadnych środków na poprawę estetyki tego obiektu. Wiceburmistrz poinformował, że przekaże wniosek mieszkanki prezes Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" Dorocie Lew-Pilarskiej.
 
Mieszkanka Zofia Skibińska poprosiła, aby w najbliższym numerze informatora miejskiego „Echo Puszczykowa" ukazała się informacja dotycząca prac prowadzonych na zakolu Warty.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapewnił mieszkankę, że taka informacja ukaże się w listopadowym numerze informatora.
 
Radny Piotr Guziałek powiedział, że jest pełen podziwu dla działalności PSZOK, ponieważ mimo przyjmowania wielu odpadów na terenie obiektu jest porządek. Radny odniósł wrażenie, że uwagi mieszkanki mogą tyczyć się tych dni, kiedy w obiekcie nie ma wystarczającej liczby kontenerów, a liczba przywożonych odpadów np. zielonych jest znacząca.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przerwał wypowiedź radnego Piotra Guziałka informując, że mieszkance chodziło o poprawę estetyki przed obiektem, a nie na jego terenie.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.     
O godzinie 19:28 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 12. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki