Protokół nr 13/15/VII 13. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 13/15/VII
13. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 24 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0002.13.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia:19:25
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 13. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 12 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz; chwilowa nieobecność radnych Jakuba Musiała i Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz oddała głos posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu.
 
Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski podziękował za oddane na jego osobę głosy w wyborach parlamentarnych oraz zadeklarował chęć pomocy i wsparcia w sprawach dotyczących Puszczykowa, zapewniając, że Puszczykowo ma w jego osobie reprezentanta w parlamencie.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza Andrzeja Balcerka, sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 (z druku nr 88). Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że plan został uchwalony we wrześniu, a następnie został unieważniony przez wojewodę z powodu nieuwzględnienia zapisów dotyczących geologii. W przedłożonym projekcie zapisy zostały uzupełnione. Sekretarz powiedział, że powyższy projekt uchwały został przesłany radnym 13 listopada, ale nie został umieszczony w porządku obrad dzisiejszej sesji, ponieważ do ostatniej chwili trwały rozmowy z urzędem wojewódzkim m.in. dotyczące uzupełnienia planu o kolejne zapisy, wynikające z ustawy o rewitalizacji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o powód tak obszernych poprawek, zwłaszcza w części dotyczącej zgodności z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
Projektantka planu Agnieszka Podgórska wyjaśniła, że rozbudowane uzasadnienie wynika z ustawy o rewitalizacji, która weszła w życie 18 listopada br. i której zapisy szczegółowo określają, co w uzasadnieniu powinno zostać zawarte.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad (jako pkt 7) rozpatrzenia projektu uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 (druk nr 81a).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 12/15/VII z 20 października 2015 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 80).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 73a).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 27/07/V z 11.04.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara/Jaskółcza (druk nr 88).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 (druk nr 81a).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek (druk nr 85).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 86).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 87).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 83).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 82).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 84).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 89).
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 12/15/VII z 20 października 2015 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 12/15/VII z 20 października 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 12/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 80).
O godz. 17:14 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 13 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Spółkę Aquanet reprezentują: wiceprezes zarządu Michał Fornal, pani Grażyna Solman oraz kierownik wydziału finansowego Arkadiusz Andrzejewski.
 
Kierownik wydziału finansowego Spółki Aquanet Arkadiusz Andrzejewski przedstawił wniosek taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Puszczykowa na 2016 rok, informując, że w wyniku zaplanowanych wielkości dla całej Spółki oraz alokacji kosztów, opisanych we wniosku, zostały skalkulowane ceny:
- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na poziomie 4,35 zł netto (co stanowi wzrost o 3,6 proc. w stosunku do obecnie obowiązującej ceny),
- dla ścieków na poziomie 8,19 zł, która jest ceną adekwatną dla zlewni mosińsko-puszczykowskiej oczyszczalni ścieków i stanowi wzrost o 8,6 proc. w stosunku do obecnie obowiązującej ceny.
Pan Arkadiusz Andrzejewski powiedział, że wzrastają także opłaty abonamentowe (jednakowe dla każdej gminy), na które składa się opłata za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (wzrost wysokości opłat wynosi ok. 12,5 proc. dla wody i ok. 17 proc. dla ścieków). Zadaniem opłaty abonamentowej jest pokrycie kosztów stałych, które ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (są to m.in. amortyzacja, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty i podatki lokalne). Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo alokować na opłatę abonamentową do 15 proc. wszystkich kosztów. Po zaproponowanej podwyżce, opłata za wodę będzie stanowić ok. 9 proc. kosztów, a za ścieki ok. 4,5 proc. kosztów. Pan Arkadiusz Andrzejewski powiedział, że podwyżka wyniesie ok. 12 zł na rodzinę rocznie. Podwyżka za ścieki jest nieco większa niż w innych gminach i w Poznaniu, ponieważ Puszczykowo należy do zlewni mosińskiej, która w zeszłym roku została zmodernizowana, co z kolei spowodowało wzrost wartości i jakości oczyszczalni i przyczyniło się do znaczącego wzrostu kosztów utrzymania (amortyzacja, podatek od nieruchomości).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że z punktu widzenia Spółki Aquanet uzasadnienie podwyżek jest racjonalne, ale dla mieszkańców podwyżki cen są niezrozumiałe.
 
Radna Alfreda Brączkowska przypomniała, że rok temu przedstawiciele Spółki zapewniali, że tegoroczne podwyżki nie przekroczą 4-5 proc.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy w związku z tym, że zlewnia znajduje się na terenie Puszczykowa, to czy jego mieszkańcy nie powinni być traktowani w preferencyjny sposób.
 
Pan Arkadiusz Andrzejewski powiedział, że z tego tytułu Miasto pobiera podatek od nieruchomości. 
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy na 2017 rok też planuje się podwyżki, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Pan Arkadiusz Andrzejewski powiedział, że podwyżki są planowane, ale obecnie nie jest w stanie powiedzieć w jakiej wysokości.
 
O godz. 17:24 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 14 radnych).
 
Wiceprezes zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że o podwyżkach Spółka informuje w składanych do zaakceptowania planach inwestycyjnych oraz dodał, że w roku 2017 podwyżka wyniesie co najmniej 3,5 proc.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy w związku z podwyżką, poprawi się jakość wody i jej ciśnienie. Ponadto radny wyraził obawę, że podwyżka cen może spowodować, że znowu zaczną pojawiać się szamba.
 
Wiceprezes zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że Spółka umożliwia mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji na bardzo korzystnych warunkach finansowych, natomiast tych, których nie stać na wykonanie podłączenia mogą skorzystać z funduszu wodociągowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, w jaki sposób najbiedniejsze rodziny mogą skorzystać z tej formy pomocy.
 
Wiceprezes zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że pracownicy Spółki Aquanet wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odwiedzają każdy niepodłączony budynek i informują właścicieli o możliwościach uzyskania dopłat.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o liczbę podłączonych i niepodłączonych posesji na terenie Puszczykowa.
 
Pan Arkadiusz Andrzejewski powiedział, że łącznie na terenie Puszczykowa znajduje się 407 niepodłączonych posesji. Obecnie podpisane są 174 zlecenia na wykonanie podłączenia, z czego zrealizowanych zostało już 72.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że Spółka Aquanet płaci ok. 1 mln zł podatku za wszystkie budowle zlokalizowane na terenie miasta, z czego ok. 300 tys. zł za oczyszczalnię. Skarbnik dodał, Miasto płaci Spółce Aquanet opłatę abonamentową za hydranty w kwocie ok. 300 tys. zł, która w przyszłym roku ma wzrosnąć o ok. 13 proc.
 
Pan Arkadiusz Andrzejewski powiedział, że wzrost opłaty za hydranty jest tożsamy ze wzrostem dla pozostałych odbiorców oraz wyjaśnił, że opłata abonamentowa za hydranty jest opłatą za   utrzymanie w gotowości całej infrastruktury.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że Spółka Aquanet jest właścicielem fragmentu terenu zakola Warty, na którego obszarze nie wyraża zgody na poprowadzenie ścieżki rowerowej. Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy Spółka Aquanet wyrazi zgodę na poprowadzenie ścieżki rowerowej na zakolu Warty przez odcinek do nich należący, który nie jest ogrodzony.
 
Wiceprezes zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że przekaże to pytanie zarządowi i odpowie na piśmie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 13 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 73a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując o dwóch głównych zmianach w stosunku do uchwały obecnie obowiązującej:
- dot. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących kierownicze stanowiska (dyrektorów i wicedyrektorów), gdzie wprowadzona została trzecia kategoria dla szkół od 10 do 12 oddziałów,
- dot. dodania nauczycieli, którzy nie byli wymienieni w poprzedniej uchwale, czyli logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
 
Projekt uchwały został zaopiniowany przez trzy centrale związków zawodowych: Związek Nauczycielstwa Polskiego (pozytywnie), NSZZ Solidarność (pozytywnie z uwagą, żeby od przyszłego roku szkolnego obniżyć obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych psychologów i pedagogów), Forum Związków Zawodowych (negatywnie - opinia odnosiła się do zapisów, których nie było w przedłożonym projekcie).
 
Radny Władysław Hetman zapytał czy wszystkie wymienione związki zawodowe działają w puszczykowskich szkołach. 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nauczyciele puszczykowskich szkół są członkami dwóch pierwszych związków zawodowych, ale opinie wydać muszą wszystkie trzy centrale związków, które funkcjonują w ustawie o konsultacjach społecznych.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja dwukrotnie zajmowała się omawianym projektem uchwały, opiniując go za każdym razem jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 78 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 27/07/V z 11.04.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara/Jaskółcza (druk nr 88).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że we wrześniu tego roku podjęta została uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 - w dwóch etapach I i II, natomiast wcześniej w kwietniu 2007 roku podjęto uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara/ Jaskółcza. Uchwała z roku 2007 nie została zrealizowana, tzn. plan dla wskazanego terenu nie został uchwalony. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że niewycofanie uchwały z 2007 roku spowoduje, że w obrocie prawnym funkcjonować będą dwie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu dla tego samego obszaru.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. uchylenia uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 27/07/V z 11.04.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara/Jaskółcza.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 79 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 (druk nr 81a).
Projektantka planu Agnieszka Podgórska przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że na podczas sesji 15 września br. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16, który został później unieważniony przez wojewodę wielkopolskiego z dwóch powodów:
- nieujawnienia zapisów, że obszar objęty planem leży na złożach węgla brunatnego,
- zastrzeżeń do parametrów parkingowych.
 
Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że obowiązek ujawniania faktu, że obszar planu leży na złożach wynika z ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 2012 roku, gdzie nakazano, aby tego rodzaju zapisy znalazły się w studium. W obecnie obowiązującym studium, na podstawie którego został przygotowany omawiany plan, nie ma takich zapisów (studium powstało zanim zaczęła obowiązywać ww. ustawa). W projektowanym studium to zagadnienie będzie ujawnione, zgodnie z wymogami ustawodawcy. Pani Agnieszka Podgórska podkreśliła, że wprowadzenie do planu zapisu dot. złóż nie wpływa na żadne ustalenia planu (jest to jedynie informacja).
W procedurze formalno-prawnej wszystkie wymogi dotyczące przekazywania projektu planu do opinii były wypełnione, tzn. projekt planu został przekazany geologom powiatowym i wojewódzkim oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i żadna z tych instytucji nie zgłosiła  uwag (informacja dotycząca złóż została wprowadzona w §11 projektu uchwały i była konsultowana z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego).
 
W kwestii parametrów parkingowych, pani Agnieszka Podgórska poinformowała, że wojewoda zarzucił, że zapis „działalność gospodarcza" budzi wątpliwości interpretacyjne. Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że dla niej jako projektantki, taki zapis nie budzi wątpliwości, ponieważ mogą to być zarówno usługi, jak i drobna działalność przedsiębiorcza, a prawo zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej w domach jednorodzinnych. Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że podważony zapis został zmieniony w następujący sposób:
2 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni lokalu użytkowego w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych" (§14 ust. 1 lit. e tiret drugi).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak kształtuje się prognoza skutków finansowych wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy.
Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że prognoza skutków finansowych nie zmieniła się po wprowadzaniu ww. zapisów. Wydatki gminy będą związane z utwardzenie drogi, budową chodników, oświetlenia oraz wykupienie kawałka drogi KDD o szerokości 8 m oraz drogi Kx (łącznie 90.833 zł). Dochody własne gminy będą rozkładały się w czasie w następstwie budowy domów, ale łącznie suma z podatków może wynieść ponad 8 tys. zł rocznie (plus jednorazowa opłata adiacencka w wys. 193.665 zł). 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 80 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek (druk nr 85).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on fragmentu ul. Poznańskiej, miedzy ul. Podgórną a Działkową. Przedmiotowy fragment obecnie jest własnością prywatną a wcześniej należał do WPN-u. Podejmowano próby przejęcia tego fragmentu drogi na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z dnia 13 października 1998 roku, ale okazały się one nieskuteczne, ponieważ działki były w 1998 r. własnością Skarbu Państwa, co w opinii Wojewody i Ministra Infrastruktury i Rozwoju uniemożliwia przekazanie działek na rzecz Miasta Puszczykowa.
Pani Alina Stempniak poinformowała o możliwości przejęcia działek w trybie art. 5 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 10 maja 1990 r., na co jednak potrzebna jest zgoda Rady Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie działek.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 81 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 86).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że dotyczy nadania nazwy nowej ulicy, łączącej ul. Jarosławską z Myśliwską. Poprzedni właściciel tego fragmentu terenu zaproponował nazwę „Hotelowa", ponieważ droga prowadzi do Hotelarni.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował nadać nazwę „Maksymiliana Zabłockiego", który był jednym z twórców letniska w Puszczykowie. Uzasadniając swoją propozycję, radny Maciej Krzyżański przedstawił informacje nt. życia i działalności Maksymiliana Zabłockiego (ww. informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu), a następnie dodał, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wyrażono opinię, że warto byłoby propagować lokalnych działaczy.   
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że Komisja opiniowała projekt uchwały z nazwą „Hotelowa" oraz dodała, że jej zdaniem nazwa „Hotelowa" nie kojarzy się negatywnie, ponieważ nie ma żadnych konotacji. Radna Małgorzata Szczotka powiedziała jednak, że argumentowanie zasadności takiej nazwy wyłącznie wnioskiem właściciela hotelu jest niewystarczające. Radna przypomniała, że w Puszczykowie przeważają dwie tendencje nadawania nazw ulic: od charakterystyki terenu lub od nazwisk lokalnych autorytetów - osób powszechnie znanych i szanowanych (jak np. nazwy rond). Zdaniem radnej osoba Maksymiliana Zabłockiego jest mało znana.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że przez okres PRL-u założyciele Puszczykowa zostali zapomniani, dlatego teraz chciałby przywracać pamięć o nich.
 
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek o zmianę proponowanej nazwy ulicy na: „Maksymiliana Zabłockiego".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem radnego Macieja Krzyżańskiego.
Wynik głosowania: „za" - 3 głosy, „przeciw" - 6 głosów, „wstrzymało się" - 5 głosów.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (z nazwą: Hotelowa).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 4 głosy.
Uchwała Nr 82 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 87).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wpłynęły 53 wnioski, kapituła (w składzie: radny Tomasz Potocki, radna Dorota Łuczak-Dydowicz, sekretarz Maciej Dettlaff) zaproponowała przyznać nagrody zgodnie z treścią projektu uchwały. Sekretarz dodał, że kapituła rozdysponowała całą przeznaczoną na ten cel kwotę 20 tys. zł, proponując przyznanie nagród wszystkim wnioskującym. 
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę informując, że w §1 ust. 4 błędnie wpisana została kwota nagrody: było 300 zł, a powinno być 150 zł.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 83 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 83).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że konieczność zmiany wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w której wprowadzona została nowa stawka dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. Skarbnik dodał, że w Puszczykowie nie ma gruntów, które reguluje nowa stawka.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 84 została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 82).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ostatnia kompleksowa zmiana stawek podatku od środków transportowych miała miejsce w 2007 roku. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że proponuje się podjęcie nowej uchwały, aby urealnić stawki oraz z powodu zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek dotyczących autobusów. Najistotniejsze zmiany dotyczą samochodów ciężarowych, ale nawet po tych zmianach, stawki obowiązujące w Puszczykowie będą jednymi z niższych w powiecie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 85 została przyjęta.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 84).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że konieczność zmiany formularzy wynika przede wszystkim ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i wprowadzeniu nowej stawki. Ponadto dokonano kilku zmian porządkowych i redakcyjnych w drukach formularzy, które zostały naniesione po przekazaniu materiałów na sesję i przesłane radnym (wszystkie zmiany zostały zaznaczone kolorem).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 86 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 89).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, informując o zmianach w wydatkach:
- w rozdziale 60004 - zmniejszono kwotę dotacji dla Miasta Poznania na transport publiczny o kwotę 19500 zł,
- w rozdziale 60016 - zmniejszono wydatki bieżące na utrzymanie dróg o kwotę 20000 zł,
- w rozdziale 75416 - zmniejszono wydatki bieżące na Straż Miejską o kwotę 10000 zł,
- w rozdziale 80101 - zwiększono kwotę stypendiów dla uczniów w SP nr 2 o kwotę 1400 zł,
- w rozdziale 80104 - zwiększono kwoty dotacji związane z wychowaniem przedszkolnym o łączną kwotę 30.000 zł,
- w rozdziale 90013 - zmniejszono kwotę dotacji dla Gminy Komorniki na utrzymanie przytuliska dla psów o kwotę 10.500 zł,
- w rozdziale 90015 - zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 19.273 zł,
- w rozdziale 92604 - dokonano przesunięć między paragrafami. Zwiększono wydatki o kwotę 9327 zł na opłatę za ustanowiony w br. trwały zarząd. 
 
Po stronie dochodów zmian nie wprowadzono.
 
Radna Agata Wójcik zapytała z czego wynika zwiększenie dla przedszkoli.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zwiększenie wynika ze zmiany stawki na jedno dziecko.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Łukasza Grzonki, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że powodem zmniejszenia wydatków bieżących na utrzymanie dróg są korzystne warunki atmosferyczne, tj. brak zimy.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Agaty Wójcik o zwiększenie i zmniejszenia w rozdziale dot. dróg gminnych, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że są to wewnętrzne przesunięcia między paragrafami w klasyfikacji budżetowej - z usług na remonty.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 87 została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 11-minutową przerwę.
 
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że naczelnik Urzędu Skarbowego przesłała analizę oświadczeń majątkowych radnych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące informacje i pisma:
- rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16,
- pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa do przewodniczącego Komisji Rozwoju z zarzutem do fragmentu tekstu publikowanego w „Echu Puszczykowa" (pismo odczytane w całości).
 
W odpowiedzi na zarzuty SPP, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański powiedział, że złożył wnioski do budżetu 2015 roku, o których pisał w artykule.
 
Ad 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała radcę prawnego, czy radni mogą zwracać się do jego kancelarii prawnej z prośbą o poradę prawną i pomoc, bez pośrednictwa Urzędu.
Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że tak, jeśli będą to sprawy związane ze sprawowaniem mandatu radnego albo dotyczące Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w Czempiniu postawione zostaną przezroczyste ekrany akustyczne i zapytał, czy można się skontaktować z władzami Czempinia i podobne rozwiązania wprowadzić w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w najbliższy czwartek będzie starał się wejść na tzw. radę budowy kolejarzy oraz dodał, że z uzyskanych informacji wynika, że w Czempiniu projektant popełnił błąd, planując ustawienie ekranów przy przejeździe w taki sposób, że kierowcy samochodów nie widzieliby nadjeżdżającego pociągu. Dlatego jedynym rozwiązaniem będą przezroczyste ekrany.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy możliwa jest jeszcze próba przesunięcia peronu na dworcu w Puszczykowie za budynek restauracji Lokomotywa, ponieważ podniesienie peronu spowoduje, że zabytkowy budynek byłego dworca zostanie zasłonięty. Radny zapytał również, czy udało się ujednolicić estetykę i kolorystykę obu puszczykowskich dworców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że właścicielka budynku byłego dworca jest w stałym kontakcie z PKP i stara się zmienić planowaną przebudowę peronu. Wiceburmistrz dodał, że w przyszłym tygodniu ma odbyć się spotkanie właścicielki dworca, dyrekcji PKP, starosty oraz konserwatora zabytków.
W sprawie kolorystyki dworców, kolej przysłała negatywną odpowiedź.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił wniosek, aby Rada Miasta poparła starania o przeniesienie peronu za budynek byłego dworca. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że można przygotować apel w tej sprawie.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że rozpoczęła się modernizacja linii kolejowej na odcinku od ul. Mocka w Mosinie w stronę Puszczykowa. Radny postuluje, aby prace przebiegały w ten sposób, żeby któryś z dwóch przejazdów w Puszczykówku był czynny, tzn. żeby nie doszło do równoczesnego zamknięcia przejazdu na ul. 3 Maja oraz Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgłosi tą uwagę kolei. 
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się z prośbą o ustawienie lampy na narożniku ulic Słonecznej i Podleśnej.
 
Radna Alfreda Brączkowska złożyła wniosek, aby informacje o terminach posiedzeń komisji i sesji umieszczać także na facebooku Miasta.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał o postępy w śledztwie ws. kradzieży z konta Miasta.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że sprawa nadal prowadzona jest przez policję i do jej zakończenia nie można wprowadzić innych procedur.
 
Ad 18. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 19. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:25 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 13. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
              protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta