Protokół nr 13/19/VIII 13. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 26 listopada 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0002.13.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:03
Godzina zakończenia: 18:31
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 13. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 13 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika, chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 121).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 121).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 12/19/VIII z dnia 29 października 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019-2022 (druk nr 123).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 124).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej (druk nr 126).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (druk nr 125).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 122).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 127).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 128).
 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej nr 4/19/VIII z kontroli inwestycji pn.: Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" przy Szkole Podstawowej nr 1.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 12/19/VIII z dnia 29 października 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 12/19/VIII z dnia 29 października 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 12/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019-2022 (druk nr 123).
Projektant Alicja Noskowiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019-2022.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zgłosiła poprawki do projektu programu, w związku z czym poprosił o ich przedstawienie.
 
Pani Alicja Noskowiak odpowiedziała, że poprawki zgłoszone przez komisję dotyczyły głównie korekty błędnych danych adresowych oraz oczywistych błędów pisarskich. Podczas posiedzenia komisji pojawiło się również zastrzeżenie dotyczące idei miasta-ogrodu zawartej w opracowaniu. Zapisy te nie mogły zostać zmienione ze względu na uzgodnienia dokonane w tym zakresie z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy poprawka dotycząca finansowania została uwzględniona.
 
Pani Alicja Noskowiak odpowiedziała, że poprawka została uwzględniona.
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, czy przedstawiony projekt programu obejmuje również obiekty, które mogą być zabytkami, ale są położone na obszarze należącym do Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pani Alicja Noskowiak odpowiedziała, że w Gminnej Ewidencji Zabytków zostały spisane wszystkie nieruchomości będące zabytkami i do nich odnosi się omawiany projekt programu.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że na terenie miasta można odnaleźć ślady starych granic. Mur graniczny stanowi starą granicę pomiędzy Mosiną i Puszczykowem.
 
O godzinie 17:12 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 14 radnych).
 
Pani Alicja Noskowiak zapytała, czy dobrze rozumie, że radny chce aby projekt programu miał również zastosowanie do rowu granicznego. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019-2022 obejmuje zabytki wpisane do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że omawiany dokument zawsze może zostać zmodyfikowany. Jeżeli radny pomoże sformułować zapytanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczące uwzględnienia w programie opisanego przez niego obiektu, to zostanie ono przekazane.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapytał, co jest nadrzędnym celem opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.
 
Pani Alicja Noskowiak odpowiedziała, że nadrzędnym celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy. Zadania zawarte w projekcie programu mają przyczynić się do zachowania w jak najlepszym stanie puszczykowskich zabytków oraz propagowania znajomości zabytków wśród mieszkańców gminy oraz zaszczepianie w ich świadomości zasadności i potrzeby opieki nad zabytkami.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że jeżeli uda się wprowadzić w życie priorytety realizacji programu opieki nad zabytkami (I. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, jako element rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, II. Ochrona i opieka dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego, III. Kształcenie i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, IV. Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta), to Puszczykowo będzie miało szansę stać się jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Wielkopolsce.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w najbliższym czasie zostaną przyznane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych nieruchomościach, w związku z powyższym zapytał, czy przy składaniu wniosków będzie wymagana pozytywna opinia konserwatora zabytków.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że wnioski składane przez właścicieli nieruchomości wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego lub Gminnej Ewidencji Zabytków muszą oprócz pozwolenia na budowę posiadać pozytywną decyzję Powiatowego Konserwatora Zabytków dla powiatu poznańskiego dotyczącą przeprowadzenia wskazanych we wnioskach prac.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019-2022 (druk nr 123 z poprawkami Komisji Edukacji, Kultury i Sportu).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 120/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 124).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie, informując że ulica otrzyma nazwę „Henryka Sienkiewicza".
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że projekt uchwały nie był opiniowany przez żadną z komisji, jednak został omówiony na posiedzeniach.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 124).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 121/19/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej (druk nr 126).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki, polegającej na wykreśleniu w § 1 „z przeznaczeniem na cele handlowe".
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej (druk nr 126 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 122/19/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (druk nr 125).
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
W imieniu burmistrza, Katarzyna Nowak-Śronek zgłosiła autopoprawkę, polegającą na uzupełnieniu § 9 ust 3 o zdanie „W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag do Programu".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (druk nr 125 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 123/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 122).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 122).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 124/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 127).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba ww. projekty uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 127).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 125/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 128).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028, informując, że zwiększono nakłady na przedsięwzięcie zimowe utrzymanie dróg. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę polegającą na korekcie oczywistej omyłki pisarskiej. W projekcie podano okres realizacji przedsięwzięcia od roku 2018 do 2019, a powinno być od roku 2019 do 2021.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba ww. projekty uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 128 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 126/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej nr 4/19/VIII z kontroli inwestycji pn.: Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" przy Szkole Podstawowej nr 1.
W nawiązaniu do uwag zgłoszonych na poprzedniej sesji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner zapytał, czy wszyscy radni otrzymali wykaz pytań i odpowiedzi do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej nr 3/19/VIII.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że wszyscy radni otrzymali powyższe materiały i zapoznali się z nimi.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał protokół pokontrolny nr 4/19/VIII z kontroli inwestycji pn.: Budowa boiska lekkoatletycznego „Orlik Lekkoatletyczny" przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner poinformował, że w dniu 14 listopada 2019 r. Miasto Puszczykowo otrzymało wyróżnienie „Inwestor na medal 2019", m.in. za budowę boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik lekkoatletyczny". Wyróżnienie zostało przyznane w ramach programu „Budujemy Sportową Polskę".
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki pogratulował burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi oraz Radzie Miasta poprzedniej kadencji kolejnego sukcesu.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner dodał, że do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej nr 4/19/VIII, który radni dostali w materiałach na sesję, zostały dołączone odpowiedzi na wątpliwości i wnioski komisji.
 
Radny Mariusz Frąckowiak odczytał odpowiedź udzieloną w pkt. 7 „Konieczność usunięcia roślinności wrastającej w zewnętrzną część bieżni oraz na powierzchni rzutni do kuli - na dzień 15.11.2019 roku, roślinność została usunięta". Radny poinformował, że roślinność została usunięta w zewnętrzną część bieżni, natomiast na powierzchni rzutni do kuli nie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Remigiusz Motycki odpowiedział, że zwróci uwagę dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1, aby dokończono prace.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że na bieżni wyrastała trawa oraz zapytał, czy została ona usunięta w taki sposób, aby nie wyrastała ponownie. Bieżnia może zostać zniszczona, jeśli trawa będzie z niej wyrastać.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że trawa została wyrwana, natomiast nie ma pewności, że nie będzie ona odrastała. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 będzie musiała dbać o ewentualne oczyszczanie terenu.
 
O godzinie 17:42 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 17:54.
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, skarbnik Piotr Łoździn oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 1. Pismo poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bożeny Szydłowskiej z dnia 8 listopada br. z podziękowaniami za dotychczasową współpracę w związku z wygaśnięciem mandatu.
 2. Zaproszenie Domu Pomocy Maltańskiej na Wieczór z Aniołami, który odbędzie się 5 grudnia br. w sali Jana Pawła II przy kościele pw. św. Józefa o godz. 15.00.
 3. Wiadomość e-mail od mieszkańca z dnia 19 listopada br. z podziękowaniem za przyznanie dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na gazowe.
Ad 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poinformowała, że podczas ostatniej sesji Rady Powiatu zwiększono dotację przeznaczoną na zadanie remontowe i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dworcowej 16 (Dom Pomocy Maltańskiej) o kwotę 33 159,88 zł. Podczas tej samej sesji obecny był prawnik, który przedstawił radnym sytuację szpitali powiatowych, m.in. szpitala w Puszczykowie.
 
Pani Marzena Fiedler powiedziała, że uczestniczyła w dniu 14 listopada br. w spotkaniu z mieszkańcami ul. Cyryla Ratajskiego. Spotkanie dotyczyło wszczęcia postępowania przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego uli Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie. Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo, a sami mieszkańcy ulicy wyrazili zaniepokojenie podjętymi działaniami.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta Jana Łagodę o zajęcie się tematem ul. Cyryla Ratajskiego na najbliższym posiedzeniu komisji oraz zaproszenie na nie przedstawicieli Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo oraz mieszkańców.
 
Radny Jan Łagoda wyraził zgodę na zajęcie się tym tematem.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował, że w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na pismo z dnia 27 października br. Pismo zawierało prośbę o podanie kompetencji (wykształcenie, ukończone studia, specjalizacja) autora tekstu zawiadomienia o przetargu pn. „Zagospodarowanie terenu zakola Warty w Puszczykowie" oraz analogiczne podanie kompetencji wykonawcy, z którym zawarto umowę na realizację powyższego zadania.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że odpowiedź została przygotowana i wysłana do radnego.
 
Radny Filip Ryglewicz odniósł się do informacji przewodniczącego Rady dotyczącej wiadomość e-mail od mieszkańca z podziękowaniem za przyznanie dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na gazowe, pytając ile wpłynęło nowych wniosków o dofinansowanie.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że można zauważyć, iż problem smogu w Puszczykowie w stosunku do roku ubiegłego jest mniejszy. Radny zaproponował kolejny sposób walki ze smogiem, przedstawiając ofertę firmy z Poznania zajmującej się monitorowaniem niskiej emisji z powietrza przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych, czyli dornów.
 
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że w dniu 14 listopada br. odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej z dyrekcją i przedstawicielami Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na spotkaniu poruszono temat współpracy szkół z WPN, m.in. kwestię edukacji ekologicznej uczniów.
 
Radny Filip Ryglewicz zaprosił mieszkańców na „Mikołajkowe porządki w Puszczykowie", czyli akcję sprzątania lasu, która odbędzie się w dniu 7 grudnia br. i rozpocznie się o godzinie 11.00 na Rynku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez władze miasta oraz WPN.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił problem wyścigów samochodowych odbywających się na ul. Wczasowej. Wzdłuż ulicy powstały również dzikie parkingi, aby rozwiązać ten problem radny zaproponował ustawienie słupków uniemożliwiających parkowanie w niedozwolonych miejscach.
 
Radny Filip Ryglewicz zasygnalizował potrzebę wprowadzenia patroli Straży Miejskiej oraz Policji w weekendy na ul. Poznańskiej. Powodów jest kilka, m.in. przekraczanie prędkości przez kierowców, tłumy parkujących przy „Piekarni-Cukierni Jacek Błaszkowiak" oraz notoryczne zastawianie zatoki autobusowej.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, na jakim etapie są prace nad systemem EOD, czyli Elektronicznym Obiegiem Dokumentów. Radna zgłosiła swoje zastrzeżenia dotyczące dotychczasowego systemu dostarczania dokumentacji na posiedzenia komisji.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przerwał wypowiedź radnej, zapewniając że trwają prace nad wdrożeniem systemu EOD do obsługi prac Rady Miasta. System jest aktualnie testowany przez radnego Jana Łagodę i prawdopodobnie podczas kolejnej sesji Rady Miasta zostanie udostępniony pozostałym radnym.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy w związku z odejściem od dokumentów w wersji papierowej sala sesyjna zostanie dostosowana do obsługi laptopów i tabletów, m.in. poprzez instalację gniazdek przy każdym stanowisku.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że przekaże uwagi radnej nieobecnemu na sesji sekretarzowi Maciejowi Dettlaffowi.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy policja ustaliła personalia złodziei, którzy w ostatnim czasie włamywali się do puszczykowskich nieruchomości.
 
Przedstawiciel Komisariatu Policji Kamil Nowaczyk odpowiedział, że do chwili obecnej nie udało ustalić się sprawców zdarzenia.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że na jednym z tegorocznych posiedzeń Komisji Spraw Społecznych ustalono z ówczesną komendant Komisariatu Policji Małgorzatą Trzybińską wznowienie, w ramach działań prewencyjnych, prowadzenia kroniki policyjnej na łamach informatora miejskiego „Echo Puszczykowa".
 
Przedstawiciel Komisariatu Policji Kamil Nowaczyk odpowiedział, że prośba radnej zostanie przekazana funkcjonariuszowi zajmującemu się profilaktyką społeczną. Osoba ta będzie koordynowała to zagadnienie i rozpocznie współpracę z redakcją „Echa Puszczykowa".
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dziękował już władzom miasta za przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, natomiast dzisiaj chciałby podziękować koleżankom i kolegom radnym za przyjęcie uchwały. Radny podkreślił, że od początku trwania strajku nauczycieli był głosem tej grupy społecznej i dzięki Radzie Miasta pojawiła się szansa, że chociaż część utraconych wynagrodzeń zostanie zwrócona nauczycielom w formie nagród.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przerwał wypowiedź radnego, informując go, że uchwała nie dotyczy poruszanej przez niego kwestii. Uchwała ma umożliwić dyrektorom szkół przyznawanie nagród nauczycielom za ich osiągnięcia zawodowe. Nie jest to rekompensata za udział puszczykowskich nauczycieli w strajku.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż uchwała nie służy wypłacaniu rekompensat za udział w strajku.
 
Radny Mariusz Frąckowiak podziękował skarbnikowi oraz władzom miasta za przychylenie się do wniosku radnego i przyznanie środków na realizację I Mistrzostw gwiazd estrady i telewizji w tenisie ziemnym. Wydarzenie ma odbyć się w ramach przyszłorocznych Dni Puszczykowa.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy w ramach przygotowań do nadchodzącej zimy planowane jest, we współpracy z firmą energetyczną, przycięcie gałęzi będących w kolizji z liniami energetycznymi.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy pojemniki na piasek do posypywania chodników‎ zostaną umieszczone w tych samych lokalizacjach, co w latach ubiegłych oraz, czy ich liczba zostanie zwiększona.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że skrzynie na piasek zostaną zlokalizowane w tych samych miejscach, jak w latach ubiegłych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że aktualnie trwa przycinanie gałęzi drzew rosnących na terenach miejskich, których gałęzie są w kolizji z liniami energetycznymi. Zmianie uległa polityka firmy energetycznej. Dotychczas to firma usuwała wszystkie kolizje z terenu miasta, obecnie ten obowiązek został scedowany na właścicieli nieruchomości i każdy jest zobowiązany do dokonania takich prac we własnym zakresie.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że część mieszkańców będzie w stanie samodzielnie zrealizować przycięcie. Problem natomiast będzie stanowiło wywiezienie gałęzi. Radny zapytał, czy władze miasta mają pomysł, jak pomóc mieszkańcom.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że temat został poruszany podczas ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Na komisji obecna była prezes Związku Międzygminnego „Selekt" Dorota Lew-Pilarska, która poinformowała o zasadach przyjmowania odpadów zielonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Puszczykowski PSZOK przyjmuje drobne odpady zielone, w tym gałązki o średnicy nie grubszej niż średnica ołówka. Pozostałe odpady zielone, czyli m.in. grubsze gałęzie muszą zostać dostarczone przez mieszkańców do punktu w Piotrowie Pierwszym (samodzielnie lub za pośrednictwem firm zajmujących się wywozem odpadów).
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, co w sytuacji, gdy nastąpi uszkodzenie linii energetycznej na skutek kolizji z gałęziami drzewa rosnącego na nieruchomości prywatnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie zna przepisów regulujących konsekwencje przedstawionej przez radnego sytuacji.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.     
O godzinie 18:31 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 13. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki