Protokół nr 15/16/VII 15. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 15/16/VII
15. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 26 stycznia 2016 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0002.15.16
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:10
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 15. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 11 radnych, chwilowa nieobecność radnych Jakuba Musiała, Jana Łagody i Łukasza Grzonki, usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Szczotki).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Urząd Miasta współfinansował zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie i w związku z tym zostanie on dzisiaj uroczyście wręczony przedstawicielom straży.
 
Następnie Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek wręczył urządzenie przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
 
O godz. 17:06 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 12 radnych).
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu Burmistrza Andrzeja Balcerka, Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020 (druk nr 105) w związku z koniecznością naniesienia uwag wniesionych podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wykreśleniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020 (druk nr 105).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za"- 11 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się" - 1.
 
Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 14/15/VII z 17 grudnia 2015 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2016 (druk nr 98).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2016 (druk nr 99).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 95).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (102a).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 100).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa (druk nr 101).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (druk nr 107).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 97).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (druk nr 106).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 108).
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 14/15/VII z 17 grudnia 2015 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 14/15/VII z 17 grudnia 2015 r.
Wynik głosowania: „za"- 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 14/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2016 (druk nr 98).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w związku z taką wolą radnych, wolnym od posiedzeń Rady będzie w tym roku miesiąc lipiec, a nie jak dotychczas sierpień.
 
Następne Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2016.
Wynik głosowania: „za"- 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 94 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2016 (druk nr 99).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman przedstawił plan pracy Komisji na 2016 r. oraz poinformował, że przewidziano średnio 2 posiedzenia w miesiącu, czyli w sumie około 25 posiedzeń.
 
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2016.
Wynik głosowania: „za"- 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 95 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 95).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Plan gospodarki niskoemisyjnej był już przygotowany na sesję grudniową, ale konieczne było opracowania oceny oddziaływania na środowisko. Sekretarz wyjaśnił, że z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uzyskano jednak opinię o możliwości odstąpienia od opracowania tej oceny.
 
O godz. 17:20 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 13 radnych).
 
Ponadto Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiąże się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju Miasta i Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję Miasta i Gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Jakub Musiał, poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
 
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za"- 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 96 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (102a).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła zasady przyjęć dzieci i młodzieży do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, co powoduje konieczność określenia kryteriów rekrutacji.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał dlaczego odstąpiono od kryterium ekonomicznego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że nie odstąpiono od tego kryterium, ponieważ dotychczas też go nie było. Sekretarz dodał, że kryterium to jest trudne do zweryfikowania ponieważ opiera się na oświadczeniu rodziców o dochodach i w przypadku rekrutacji dzieci spoza Puszczykowa, konieczna byłaby współpraca z ośrodkami pomocy społecznej z innych miast.
 
Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Dorota Łuczak-Dydowicz poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Wynik głosowania: „za"- 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 97 została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 100).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ustawa z dnia 21 marca 1985 r. nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym, niezaliczonych do innych kategorii, stanowiących uzupełniającą sieć dróg, służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zarząd Powiatu Poznańskiego zaopiniował pozytywnie zaliczenie wymienionych w uchwale działek do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Puszczykowo.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Jakub Musiał, poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Wynik głosowania: „za"- 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 98 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa (druk nr 101).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wskazane w uchwale działki wchodzą w skład nieruchomości stanowiącej własność miasta, na której posadowiony jest węzeł Aquanetu i że wielkość powierzchni  została wyliczona i uzgodniona ze spółką.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Agaty Wójcik, pan Waldemar Luther wyjaśnił, że opłata na rzecz miasta jest jednorazowa i w podobnych sytuacjach wynosiła około 120 zł/m2.
 
O godz. 17:32 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 14 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Jakub Musiał, poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws.  ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za"- 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 99 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego (druk nr 107).
Wiceburmistrz  Władysław Ślisiński omówił projekt uchwały i wyjaśnił, że w wyniku rozpoczętych przez dzierżawcę prac związanych z budową obiektów sportowych oraz w wyniku dokonania pomiarów geodezyjnych, a także w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania obszaru miejskiego, niebędącego przedmiotem dzierżawy - postanowiono skorygować obszar dzierżawy w ramach tego samego areału.
 
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju, Jakub Musiał, poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego.
Wynik głosowania: „za"- 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 100 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 97).
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że kwota dotacji do rozdysponowania na 2016 r. to 30 tys. zł oraz 8 tys. zł, które zostały z ubiegłego roku w związku z rozliczeniem Wspólnoty mieszkaniowej „Rusałka" gdzie część prac nie mogła być już wykonana w ubiegłym roku.
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że wstępna propozycja podziału to 20 tys. zł z bieżącej puli oraz 8 tys. zł, które nie mogły być już wykorzystane w ubiegłym roku dla Wspólnoty mieszkaniowej „Rusałka" oraz 10 tys. zł dla Pani Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy radni mają jakieś uwagi.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy kwota 8 tys. zł nie powinna najpierw zostać wprowadzona uchwałą do tegorocznego budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jeżeli uchwała budżetowa jest podejmowana na tej samej sesji, nie jest konieczne, aby była ona wcześniej w kolejności. Potwierdził to również radca prawny obsługujący Urząd, mecenas Szymon Muszyński.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o o przedstawienie opinii Komisji.
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Dorota Łuczak-Dydowicz poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna zarówno w przypadku dodania środków w postaci 8 tys. zł do budżetu (5 głosów „za" 1 głos „przeciw"), jak i podziału środków (4 głosy „za", 2 głosy „przeciw").
 
Następnie radna Dorota Łuczak-Dydowicz odniosła się do nierównego podziału środków i zaproponowała dyskusję nad tym tematem ponieważ, jak dodała, Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka, w piśmie skierowanym do Urzędu poinformowała, iż obiekt, będzie pełnił także funkcje społeczne (ma działać tam fundacja).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Tomasz Potocki, poinformował, że opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna, także w odniesieniu do podziału środków w stosunku 28 tys. zł dla Wspólnoty mieszkaniowej „Rusałka" i 10 tys. zł dla Pani Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że opinia Komisji jest negatywna.
 
Po krótkiej dyskusji dotyczącej możliwości rozpatrzenia wniosku radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie wniosku, aby ponownie zająć się podziałem środków z dotacji.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 9 głosów, „wstrzymuję się" - 1 głos.
Wniosek odrzucono.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za"- 9 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 101 została przyjęta.
 
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (druk nr 106).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski omówił projekt uchwały i wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Realizacja powyższego zadania prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz oddała głos radnym.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, dlaczego program nie uwzględnia interwencji straży miejskiej.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział, że informacje ze strony policji są wystarczająco miarodajne ponieważ obejmują zgłoszone przez straż miejską interwencje. Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz wyjaśnił też, że biorąc pod uwagę działania długofalowe, widać spadek spożycia alkoholu wśród młodzieży, jednocześnie odnotowano też wzrost jednorazowego upijania się, a także łatwości zakupu alkoholu przez nieletnich i nietrzeźwych.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego program nie był omawiany miesiąc wcześniej.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział, że program co roku jest przyjmowany w styczniu. Dodatkowo Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podkreśliła, że aby dysponować środkami z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, konieczne jest przyjęcie budżetu na dany rok.
 
Radny Łukasz Grzonka dodał, że jego zdaniem problem jest istotny, ponieważ w styczniu takiego programu nie ma, z kolei uchwalany program w formie uchwały styczniu br. ma działać wstecz, tj. od 1 stycznia 2016 r. i kłóci się to z jego poczuciem prawa. Prawo nie powinno działać wstecz i Rada Miasta powinna unikać stanowienia takiego prawa.
 
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska, która powiedziała, że nie zgadza się z opinią, aby uchwalać program w grudniu, ponieważ pod koniec roku mogą się pojawić problemy, które powinny zostać uwzględnione w programie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby przedyskutować problem terminu przyjmowania programu podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Wynik głosowania: „za"- 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 102 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 108).
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że zmiana dotyczy przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z przeznaczeniem 8 tys. zł na prace konserwatorskie dla podmiotów wnioskujących o udzielenie dotacji.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Budżetu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wynik głosowania: „za"- 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 103 została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz o godz. 18.05 ogłosiła 15 minut przerwy.
 
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące informacje i pisma:
- pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza informujące o przyjęciu stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec zapisów Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin;
- informację z punktu EkoInfo o wpisaniu Puszczykowa do przewodnika „Województwo Wielkopolskie - bez barier";
- informację o sprzeciwie mieszkańców wobec postawienia słupa trakcyjnego przy dworcu w Puszczykówku;
- pismo mieszkanki w sprawie spalania odpadów,
- pismo ze Związku Miast Polskich z zaproszeniem do udziału w ogólnopolskim zjeździe, wraz z informacją, że weźmie w nim udział Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki.
- Pismo z Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Biegowskiego z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o ujęcie w planie kontroli Komisji, kontroli działalności Burmistrza Miasta oraz Sekretariatu Urzędu „w zakresie postępowania w sprawie warunków zabudowy, dla budowy 5 budynków wielorodzinnych w formie osiedla zamkniętego, bez funkcji usługowej, na terenie nieruchomości, obejmującej działki nr 181/2, 175/2, 176 obręb Niwka, położonej w Puszczykowie przy ulicy Dworcowej.";
- wniosek o przyznanie stypendium sportowego skierowany do komisji stypendialnej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała też, że w Urzędzie zakończyła się trwająca od kilku miesięcy kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała też na jaką pomoc może liczyć rodzina pogorzelców, która straciła dom.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że osoby poszkodowane w wyniku pożaru zostały zaopatrzone, część osób zamieszkała u sąsiadów część u rodziny, po oględzinach stwierdzono, iż dom jest całkowicie zniszczony. Kierownik dodał, że będzie koordynował działania, aby jak najlepiej pomóc rodzinie, w tej chwili podjęto próbę znalezienia mieszkania, które przez 6 miesięcy mogłoby być opłacane przez miasto.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska dodała, że poszkodowani mogą zwrócić się o pomoc także Ośrodka Interwencji Kryzysowej, gdzie również przez 6 miesięcy można bezpłatnie mieszkać.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski dodał, że osobom poszkodowanym została zapewniona pomoc psychologa, dwie osoby pracują i zależy im na zamieszkaniu na miejscu w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła też przewodniczących Komisji, aby w miarę możliwości, wcześniej przesyłali porządek posiedzeń co pozwoli uniknąć problemów z czasowym przygotowaniem materiałów, a wszystkich radnych o punktualne stawianie się na posiedzeniach Komisji.
 
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy urząd w ciągu kilku ostatnich dni dokonywał wycinki samosiejek na zakolu Warty w okolicy Krzyża Powstańczego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że okresie letnim w ubiegłym roku, odbyła się wycinka odrostów samosiejek, ponieważ zakole nie powinno zarosnąć w sposób nieuregulowany.
 
Radny Łukasz Grzonka dodał, że obecnie zauważył nowe wycinki, które były przeprowadzone w sposób nie fachowy, samosiejki były wycinane na wysokości 0.5 m i 1 m. i poprosił o sprawdzenie sytuacji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie to sprawdzone i odpowiedź zostanie przesłana mailowo.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy miasto podjęło już interwencję w sprawie słupa trakcyjnego przy budynku dworca w Puszczykówku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podjęto interwencję w PKP, powiadomiono też wykonawcę i Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał też, czy wiadomo już, kto będzie wykonawcą hali sportowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wykonawca wyłoniony w konkursie nie zgłosił się w wyznaczonym terminie, czyli w dniu dzisiejszym, do podpisania umowy.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał o oświetlenie ulic Słonecznej, Podleśnej i Cienistej, a także o możliwość wypompowania wody, która zebrała się pomiędzy komisariatem policji i apteką przy ul. Poznańskiej. Radny poprosił też o udzielenie informacji odnośnie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 uzależniona jest od terminu rozpoczęcia prac przy budowie hali widowiskowo-sportowej. Odnośnie oświetlenia, Wiceburmistrz wyjaśnił, że w miarę możliwości finansowych, zlecane są kolejne prace, jednak w budżecie na ten rok przewidziano na ten cel 100 tys. zł, a koszt oświetlenia samej tylko ścieżki pomiędzy ulicami Jarosławską i Libelta to około 71 tys. zł.
Ponadto Wiceburmistrz odniósł się do problemu zastoin wody i wyjaśnił, że gdy ziemia odmarznie, woda wsiąknie i dodał, że jakiekolwiek działania interwencyjne typu nasypanie kruszywa nie przynoszą efektu.
Ponadto Wiceburmistrz poinformował, że przejazd kolejowy na ul. 3 Maja zostanie zlikwidowany tak późno, jak to możliwe.
 
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że baner przy ul. Dworcowej zachęcający do płacenia podatków w Puszczykowie, jest zdarty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie to niezwłocznie poprawione.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakimi drogami mogą poruszać się ciężarówki pracujące przy modernizacji linii kolejowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że mogą się poruszać ulicą Poznańską od dworca do drogi nr 430, mają zakaz wjazdu na ulicę Wczasową, drogi wewnętrzne i drogi powiatowe. W Puszczykówku mogą poruszać się po ulicach Dworcowej i Nadwarciańskiej. Ponadto Wiceburmistrz dodał, że wykonawca ma sukcesywnie informować miasto o potrzebach i wtedy będzie prowadzona inwentaryzacja.
 
Następnie radna Elżbieta Czarnecka zapytała, czy przewidywane jest odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 2.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że odnowa elewacji jest przewidziana, dodał jednak, że w związku z niezaplanowanymi kosztami związanymi z dostosowaniem do wymogów technicznych pokrycia dachu sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 2, trzeba poszukać dodatkowych środków na ten cel.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, jaki jest postęp prac przy budowie oświetlenia ścieżki przez park na ulicy Libelta oraz na jakim etapie są prace nad warunkami budowy dla ulicy Reja. Radny zapytał też, o oświetlenie na odcinku od dworca kolejowego w Puszczykowie do drogi nr 430.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że oświetlenie tego fragmentu ulicy Poznańskiej należy do powiatu i możemy wystąpić z zapytaniem, ale są nikłe szanse na taką inwestycję.
Ponadto w odniesieniu do dokumentacji odnośnie ulicy Reja, Wiceburmistrz wyjaśnił, że jest w toku opracowywania i może jeszcze w tym roku zostanie ogłosimy przetarg. Odnośnie ścieżki na ulicy Libelta, Wiceburmistrz wyjaśnił, że jest na etapie projektowania, zakończenie prac nad dokumentacją planowane jest na maj lub czerwiec tego roku.
 
Radny Łukasz Grzonka dopytał o nieprawidłowości podczas budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, czy w związku z nimi urząd planuje podjąć kroki prawne, jeśli tak to jakie?
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wykonawca został wezwany do naprawy, ale utrzymuje, że miał zgodę na takie wykonanie prac, niestety osoba, która rzekomo tej zgody udzieliła zmarła, w związku z czym sprawą zajmie się kancelaria prawna.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy urząd, lub jednostki miasta dalej współpracują z tym wykonawcą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w związku z agresywnym zachowaniem wykonawcy, odstąpiono od współpracy z nim.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zwróciła uwagę, że w związku z likwidacją fotoradaru na drodze nr 430, przy Szkole Podstawowej nr 1 znacznie wzrosło zagrożenie wypadkiem i poprosiła o interwencję w tej sprawie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że miasto poprosi o częstsze kontrole policji w tym miejscu.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, kiedy mija termin podpisania umowy z firmą, która wygrała przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że termin minął w dniu dzisiejszym, ale nie udało się skontaktować z prezesem firmy. Jeśli nie dojdzie do podpisania umowy, niezwłocznie ogłoszony zostanie kolejny przetarg.
 
Następnie radna Agata Wójcik, w nawiązaniu do tematu naprawy dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2  zapytała, jaką odpowiedzialność ponosi dyrektor.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że dyrektor odpowiada za obiekt i raz do roku przeprowadza ocenę techniczną obiektu.
 
Radny Ryszard Teuschner poprosił, aby zakres czynności kontrolnych dla straży miejskiej, zgodnie z Dziennikiem Ustaw dotyczących Straży Gminnych, był opublikowany w Echu Puszczykowa, ponieważ jest dostępny tylko na stronie internetowej miasta jako BIP, ale nie każdy ma dostęp do internetu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy straż miejska może kontrolować spalanie śmieci w piecach.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jeśli mieszkaniec wpuści straż na swoją posesję, to mogą to skontrolować, ale jeśli nie ma zgody na wejście na posesję, nic nie mogą zrobić.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.10 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 15. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
/-/ Katarzyna Szykulska
Protokolant

/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta