Protokół nr 17/20/VIII 17. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2020 r. w hali widowiskowo-sportowej, ul. Podgórna 21

 

RM.0002.17.2020

 
Godzina rozpoczęcia: 17:06
Godzina zakończenia: 21:10
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 17. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 16/20/VIII z dnia 25 lutego 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 150).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Miastem Puszczykowem a Gminą Mosina w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo (druk nr 151).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 152).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 153).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Jana Kasprowicza (druk nr 154).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 155).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 156).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Kosynierów Miłosławskich (druk nr 157).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Bolesława Prusa (druk nr 158).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 159).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Sokoła w Puszczykowie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (druk nr 160).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 161).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 162).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 163).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 165).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 166).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 167).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 168).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 164).
 23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 25. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 26. Wolne głosy.
 27. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu nr 16/20/VIII z dnia 25 lutego 2020 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 16/20/VIII z dnia 25 lutego 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 16/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 150).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy projekt uchwały zakłada podwyższenie stawek opłat za wodę.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że projekt uchwały dotyczy wyłącznie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że na str. 70 załącznika do projektu uchwały znajduje się zadanie inwestycyjne pn. Puszczykowo - sieć wodociągowa w ul. Nadwarciańskiej w stronę Niwki Starej, które zakłada wykonanie 12 przyłączy do posesji niezabudowanych. Radny zapytał, w jakim kierunku będzie budowana przedmiotowa sieć.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przy Szkole Jazdy Konnej na Niwce znajduje się ul. Jeździecka, w ciągu której są usytuowane niezabudowane posesje.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakie inwestycje są zaplanowane na najbliższe lata w ramach przynależności do spółki Aquanet S.A. oraz jaka inwestycja jest realizowana aktualnie na ul. Studziennej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że na ul. Studziennej jest wykonywane przyłącze do prywatnej nieruchomości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że w Puszczykowie w latach 2020-2029 planowane są następujące zadania inwestycyjne:
 1. sieć wodociągowa od ul. Radosnej do ul. Studziennej,
 2. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Morenowej - Hotelowej, ul. Krętej, ul. Mazurskiej,
 3. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. Nadwarciańskiej w stronę Niwki Starej,
 4. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. Janaszka,
 5. sieć wodociągowa w ul. bocznej od Powstańców Wielkopolskich
 6. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. Na Skarpie,
 7. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. Nowe Osiedle i ul. bocznej od Nowe Osiedle,
 8. sieć wodociągowa w ul. Zapłaty,
 9. sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w rejonie pomiędzy ulicami: Cicha, Sobieskiego i Janaszka,
 10. kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od Gołębiej,
 11. kanalizacja sanitarna w ul. Gołębiej,
 12. kanalizacja sanitarna w ul. Stromej,
 13. kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Stromej.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy planowane inwestycje, m.in. w ul. Cichej, ul. Sobieskiego, ul. Krętej, ul. Janaszka będą wiązały się z rozbiórką nowo wykonanej nawierzchni.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że inwestycje będą dotyczyły nowego osiedla powstającego na Starym Puszczykowie. Nowo wybudowana ul. Sobieskiego nie będzie rozbierana.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 150).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 147/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Miastem Puszczykowem a Gminą Mosina w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo (druk nr 151).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Miastem Puszczykowem a Gminą Mosina w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy w związku z intensywną rozbudową Mosiny jej władze przewidują rewizję granic aglomeracji oraz czy podjęcie przedmiotowej uchwały może wpłynąć na zmianę stawki opłaty za wodę i ścieki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że cały obszar Puszczykowa wchodzi w skład aglomeracji Mosina-Puszczykowo i w tym zakresie granice nie ulegną zmianie. Gmina Mosina jest zobowiązana do zmiany granic aglomeracji, ponieważ nie wszystkie miejscowości były ujęte w aglomeracji, a obecnie są intensywnie zabudowane. Wiceburmistrz odpowiedział na drugie pytanie, że cena jest ustalana przez administratora sieci, czyli spółki Aquanet S.A. i nie jest uzależniona od modyfikacji obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo. Puszczykowo i Mosina korzystają z jednej zlewni w związku, z czym dla obu gmin stawki opłat są jednakowe.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Miastem Puszczykowem a Gminą Mosina w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo (druk nr 151).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 148/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 152).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przytoczył zapisy § 1 pkt 2 projektu uchwały, które brzmią następująco „Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do 31 grudnia 2020 r.”. Radny zapytał, o ewentualne konsekwencje niewykonania zadania w terminie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że po przyjęciu uchwały nastąpi zawarcie porozumienia ze Starostą Poznańskim, na podstawie którego ogłoszony zostanie przetarg. Termin wykonania zadania nie jest zagrożony.
 
Radny Krzysztof Paszkowski przytoczył zapisy uzasadnienia do projektu uchwały, które brzmią następująco „(…) do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg”, co oznacza, że zarządcą ul. Nadwarciańskiej jest Powiat Poznański. Radny zapytał, dlaczego ogłoszono przetarg bez porozumienia z władzami powiatu. Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3.12.2019 r. radni otrzymali zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 r., gdzie w pozycjach 24 i 25 znalazła się przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Cyryla Ratajskiego i ul. Spokojnej oraz przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Nadwarciańskiej i ul. Nowe Osiedle za kwotę 78.597 zł, co według radnego jest podaniem nieprawdziwej informacji Komisji Rewizyjnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że było to zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych na rok 2020. Część przedstawionych pozycji była już wykonana, a część przed planowanym wykonaniem. Kwota, którą podaje radny była zabezpieczona na ten cel w budżecie Miasta (taką samą kwotę zabezpieczył Powiat Poznański). Zarządca drogi, czyli Powiat Poznański, od wielu lat współpracuje z gminami na zasadach partycypacji w kosztach inwestycji. Finansowanie wszystkich inwestycji na drogach powiatowych w całości ze środków Powiatu Poznańskiego jest niemożliwe ze względu na liczbę zarządzanych dróg. Zarówno ul. Nadwarciańska, jak i ul. Cyryla Ratajskiego są drogami powiatowymi. Realizacja inwestycji na tych dwóch drogach bez udziału środków Miasta mogłaby być znacznie przesunięta w czasie.
 
Radny Krzysztof Paszkowski odczytał tytuł dokumentu, o którym mówi i brzmi on „Zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku”.
 
Radny Jan Łagoda poprosił o przypomnienie, czy oba przejścia oraz przejście przy ul. Kraszewskiego będą oświetlone.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że projekt zawiera oświetlenie przejść dla pieszych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 152).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 149/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 153).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy chodnik będzie dochodził aż od ul. Niwka Stara, czy tylko do ostatniej nieruchomości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że z koncepcji wynika, iż chodnik rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej z ul. Kraszewskiego, a kończy się przejściem dla pieszych przy ul. Niwka Stara.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przytoczył zapisy § 2 ust. 2 projektu uchwały, które brzmią następująco „Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański
w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), a w pozostałej części ze środków własnych Miasta Puszczykowa”. Radny zapytał, czy całkowita kwota inwestycji nie przekroczy 140.000 zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że o ostatecznym koszcie inwestycji rozstrzygnie postępowanie przetargowe. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku budowlanym zabezpieczona kwota 140.000 zł powinna być wystarczająca.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 153).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 150/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Jana Kasprowicza (druk nr 154).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Jana Kasprowicza.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, ile miejsca zajmie planowany ogródek gastronomiczny oraz jakiej szerokości chodnik pozostanie dla pieszych.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że ogródek gastronomiczny w tej lokalizacji funkcjonował już w zeszłym sezonie i nie utrudniał poruszania się pieszym.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Jana Kasprowicza (druk nr 154).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 151/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 155).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o podanie stawki dzierżawy.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że roczny czynsz wynosi 710,40 zł netto.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy to jest jedyna działka, którą dzierżawi dzierżawca w tym rejonie.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że dzierżawca dzierżawi jeszcze 4 części innych nieruchomości w tym rejonie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej (druk nr 155).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała Nr 152/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 156).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o podanie stawki dzierżawy.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że stawka dzierżawy na cele handlowe wynosi 9,66 zł za 1m2 miesięcznie. Ze względu na wymiar czasowy omawianego przypadku (jeden dzień w tygodniu) stawka dzierżawy będzie wynosiła 16,74 zł netto.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy nieruchomości, na których znajdują się garaże przy „Zielonym Targu” na ul. Poznańskiej stanowią własność miasta.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że nieruchomości należą do osób prywatnych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 156).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 153/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Kosynierów Miłosławskich (druk nr 157).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Kosynierów Miłosławskich.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o podanie stawki dzierżawy.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że dotychczas czynsz za dzierżawę wynosił 230,40 zł rocznie oraz zauważyła, że omawiany projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o podanie stawki za m2 nieruchomości.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że dopiero po przyjęciu uchwały zostanie zlecone wykonanie wyceny nieruchomości.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Kosynierów Miłosławskich (druk nr 157).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Uchwała Nr 154/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Bolesława Prusa (druk nr 158).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Bolesława Prusa.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, jaki jest przewidywany termin rozpoczęcia prac i czy jest możliwość wykonania przy ul. Prusa zatoczki przeznaczonej do parkowania autobusów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nabycie części nieruchomości ma służyć zrealizowaniu inwestycji o charakterze publicznym, tj. budowy ulicy Bolesława Prusa. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w roku 2020 r., następnie zostanie określone, czy inwestycja zostanie wykonana w 2021 roku, czy w kolejnych latach. Aktualnie powstający projekt nie zakłada utworzenia zatoki autobusowej.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy działka nr 117/2 stanowi własność Skarbu Państwa, czy jest własnością prywatną.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że nieruchomość stanowi własność osoby prywatnej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Bolesława Prusa (druk nr 158).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 155/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 159).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy zostało już uzyskane pozwolenie na budowę sieci wodociągowej, która ma być zlokalizowana na przedmiotowej części nieruchomości.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że postępowanie jest na etapie uzyskiwania warunków zabudowy.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 159).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 156/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Sokoła w Puszczykowie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (druk nr 160).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Sokoła w Puszczykowie poprzez wyłączenie jej z użytkowania, jako drogi publicznej.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy ul. Sokoła będzie budowana w aktualnie istniejących granicach, czy zostanie poszerzona.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jeśli uchwała zostanie przyjęta, a ul. Sokoła zmieni status z drogi publicznej na drogę wewnętrzną, to możliwe będzie sporządzenie dokumentacji projektowej jej budowy bez konieczności wykupu części sąsiednich nieruchomości.
 
Radny Piotr Płócienik zapytał, czy droga wewnętrzna będzie odśnieżana i porządkowana przez miasto.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że utrzymanie drogi wewnętrznej spoczywa na jej właścicielu. W przypadku ul. Sokoła właścicielem drogi jest miasto i to ono będzie zobowiązane do jej utrzymania.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Sokoła w Puszczykowie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (druk nr 160).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała Nr 157/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 161).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, w jakim celu w załączniku nr 2 do projektu uchwały zostały wyznaczone dwa poszerzenia drogi KDZ przy terenach 2Z i 3Z.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że kształt drogi odpowiada faktycznemu kształtowi nieruchomości będących w posiadaniu Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z życzeniem właściciela nieruchomości zostały one przeznaczone w projekcie planu pod drogi.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, jaki będzie los drzew rosnących przy tzw. grobli, w związku z planowaną przebudową drogi KDZ, znajdującej się w omawiany projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że plany dotyczące przebudowy tzw. grobli nie uległy zmianie. Projekt planu jedynie odzwierciedla, to co jest zawarte w projekcie przebudowy drogi KDZ.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przytoczył zapisy § 12 pkt 2 b) projektu uchwały, który brzmi następująco „W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolem ZL zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych”. Radny zapytał, z czego to wynika.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że tereny ZL, to tereny lasów. Projekt powstał zgodnie z wytycznymi Powiatu Poznańskiego.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że teren 1ZL znajduje się bardzo blisko przejazdu kolejowego, przy którym usytuowany jest Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Puszczykowo, gdzie powstał nowy parking. Zdaniem radnego nie ma potrzeby zabezpieczania terenów leśnych na kolejny parking.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 (druk nr 161).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 158/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 162).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy mapa będąca załącznikiem do projektu uchwały uwzględnia tereny przeznaczone na poszerzenie cmentarza, które mają zostać pozyskane od Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy terenów sąsiadujących z obszarem, o którym mówi przewodniczący. Wielkopolski Park Narodowy wstrzymał postępowanie dotyczące tego tematu, ale działania polegające na uzgodnieniach z innymi instytucjami nadal trwają.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że Rada Miasta powinna wstrzymać się z podjęciem uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia kolejnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem radnego prace nad planem nie powinny być podejmowane w trakcie trwania pandemii koronawirusa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki podkreślił, że przedstawiając projekt uchwały pani Alina Stempniak zaznaczyła, że wywołanie planu pozwoli na rozpoczęcie procedur planistycznych, niewymagających konsultacji społecznych.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że rozpoczynając projektowanie w czasie pandemii mieszkańcy nie będą mogli w nim uczestniczyć. Zdaniem radnego podjęcie przedmiotowej uchwały może budzić wątpliwości mieszkańców w związku, z czym zarekomendował wstrzymanie się przez okres dwóch lub trzech miesięcy z podjęciem przedmiotowej uchwały.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że po przyjęciu uchwały przez kilka miesięcy będzie trwał pierwszy etap opracowania planu polegający, m.in. na zamówieniu aktualnych map, wyborze projektanta oraz innych czynnościach, które odbywają się bez udziału mieszkańców.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że przekonuje go udzielona odpowiedź. Zdaniem radnego warto poinformować mieszkańców, że rozpoczęte prace będą miały charakter przygotowawczy, a nie planistyczny. Taka informacja uspokoiłoby mieszkańców.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakie uwagi zgłosił Wielkopolski Park Narodowy wobec nowo projektowanej części cmentarza.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że Wielkopolski Park Narodowy wydłużył termin odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnień o 2 miesiące, w celu wykonania analizy przyrodniczej. Omawiane tereny wchodzą w skład obszaru Natura 2000 i obejmują siedliska grądu. Pani Alina Stempniak dodała, że uzgodnienia zostaną dokonane pod warunkiem rekompensaty zasobu przyrodniczego. Zasady, tryb oraz wysokość odszkodowań będą przedmiotem negocjacji władz miasta z dyrekcją Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy teren pod poszerzenie cmentarza zostanie pozyskany od Wielkopolskiego Parku Narodowego odpłatnie czy nieodpłatnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że w tym zakresie będą prowadzone negocjacje pomiędzy władzami miasta, a dyrekcją Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 162).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 159/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 163).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał w sprawie przyznania stypendium sportowego zostały omówione jednocześnie.
 
Członek Komisji Stypendialnej Mariusz Frąckowiak przedstawił projekty uchwał w sprawie przyznania stypendium sportowego, informując że w wyniku obrad komisji ustalono następujący podział środków:
 1. Antonina Łęcka – stypendium w wysokości 250 zł,
 2. Sebastian Ratajczyk – stypendium w wysokości 250 zł,
 3. Hugo Kwaśniewski – stypendium w wysokości 200 zł,
 4. Michał Wyrwas – stypendium w wysokości 150 zł,
 5. Kaja Wesołowska – stypendium w wysokości 150 zł.
Stypendium sportowe będzie wypłacane co miesiąc w okresie od 1.03.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zgłosił potrzebę zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie wyższej kwoty przeznaczonej na wypłatę stypendiów sportowych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 163).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 160/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 165).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 165).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 161/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 166).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 166).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 162/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 167).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 167).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 163/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 168).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 168).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 164/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 164).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 
1. W Dziale 600 wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego w łącznej kwocie 437.000 zł na zadania:
1) Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa:
a) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającej bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej,
b) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie ul. Nowe Osiedle.
Zadania będą finansowane przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 74% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 367.000 zł
2) Wykonania dokumentacji technicznej i budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego.
Zadanie będzie finansowane przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 70.000 zł.
2. W dziale 600 wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Żwirowej w kwocie 572.289 zł.
3. W dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 320.000 zł.
4. W dziale 855 zmniejszono o kwotę 2.291 zł dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
 
w wydatkach:
 
1. W rozdziale 60014:
1) wprowadzono wydatki na realizację inwestycji na drogach powiatowych, na które otrzymano dotacje, w kwocie 637.000 zł,
2) zwiększono o kwotę 25.000 zł wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja.
2. Przesunięto wydatki na budowę ul. Żwirowej z rozdziału klasyfikacji budżetowej 60016 do rozdziału 60018.
3. W rozdziale 75023 wprowadzono wydatki w kwocie 220.000 zł na montaż klimatyzacji w budynku siedziby Urzędu Miejskiego.
4. W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.
5. W rozdziale 80104 zmniejszono o kwotę 2.291 zł wydatki na dotacje dla przedszkoli.
6. W rozdziałach 85501-85502 zwiększono wydatki na zwrot świadczeń z pomocy społecznej w łącznej kwocie 7.289 zł.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy w związku z korzystną sytuacją na rynku budowlanym rozważane jest wykonanie większej liczby ulic, niż zaplanowana na bieżący rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że temat był rozważany przez władze miasta. Ostatnie dwa przetargi zostały rozstrzygnięte bardzo korzystnie, znacznie poniżej kosztorysów inwestorskich. Obecnie planowany jest przetarg na budowę dwóch chodników i jeżeli ta tendencja się utrzyma, to możliwe będzie wprowadzenie nowych zadań (mających już przygotowaną dokumentację techniczną). Skarbnik poinformował, że z ewentualną decyzją należałoby się wstrzymać kilka miesięcy, ponieważ pandemia koronawirusa ma wpływ na kwoty wpływające do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych. Aktualnie wpływy te zostały umniejszone o kwotę 320.000 zł.
 
Radny Piotr Płóciennik zapytał, czy szacowano, jak będą wyglądały dochody miasta w kontekście pandemii.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przedstawionym projekcie uchwały zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 320.000 zł i na pewno na tym się nie skończy. Ubytek w dochodach zapewne będzie wyższy. Jego wysokość będzie zależała od czasu trwania pandemii oraz terminu całkowitego odmrożenia gospodarki. Sytuacja jest śledzona na bieżąco. Udziały z tytułu podatku PIT wpływają, co miesiąc i co miesiąc przeprowadzana jest ich analiza w kontekście planów i danych historycznych.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy władze miasta mają propozycje ulic, które mogłyby dodatkowo wykonane w bieżącym roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że obecnie projekty oraz pozwolenia na budowę lub przebudowę posiada niewiele ulic, np. ul. Tenisowa, której realizacja jest rozważana. Wykonanie dokumentacja projektowej jest zlecane w kolejności wynikającej z rankingu ulic.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy wstrzymanie działalności przedszkoli będzie miało wpływ na wysokość otrzymywanej subwencji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że dotacje dla przedszkoli są przekazywane w takiej samej wysokości i na takich samych zasadach, jak dotychczas. Bardziej skomplikowana jest sytuacja żłobka, w stosunku, do którego Rada Miasta podjęła uchwałę o dotacji na każde dziecko, które jest objęte opieką w żłobku. Żłobki nie podlegają przepisom oświatowym, co rodzi wątpliwości dotyczące przekazywania dotacji w okresie, kiedy placówka jest nieczynna.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 164).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 165/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, sekretarz Maciej Dettlaff oraz skarbnik Piotr Łoździn odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 24. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
 1. W dniu 11 marca br. wpłynęło pismo mieszkańca w sprawie nadania nazwy ulicy imienia Stanisława Jarockiego.
 2. W dniu 20 marca br. wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności uchwały nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa.
 3. W dniu 30 marca br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, w którym orzeczono nieważność § 16 ust. 2 pkt 1, § 18 ust. 3 pkt 5, § 18 ust. 5 zdanie drugie oraz § 18 ust. 6 zdanie drugie uchwały nr 141/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa – ze względu na istotne naruszenie prawa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 31 maja 2020 r.
 
Ad 25. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że:
 1. W dniu 5.03.2020 r. została udzielona odpowiedź na interpelację radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 24.02.2020 r. w sprawie budynku letniska Silva przy ul. Poznańskiej 4.
 2. W dniu 4.03.2020 r. została udzielona odpowiedź na interpelację radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 24.02.2020 r. w sprawie modernizacji ul. Poznańskiej.
 3. W dniu 5.03.2020 r. została udzielona odpowiedź na interpelację radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 24.02.2020 r. w sprawie wykonania chodnika od ul. Zaułek do ul. Kosińskiego oraz wykonanie ronda u zbiegu ulic: Piaskowej, Kosińskiego i Powstańców Wielkopolskich.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje oraz zapytania radnych:
 1. Interpelacja radnej Marii Michałowskiej z dnia 1.04.2020 r. w sprawie funkcjonowania Biblioteki Miejskiej w czasie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 (odpowiedzi udzielono w dniu 6.04.2020 r.).
 2. Interpelacja radnego Piotra Płóciennika z dnia 23.04.2020 r. w sprawie przekazania innemu podmiotowi, np. Poczcie Polskiej spisu wyborców (odpowiedzi udzielono w dniu 24.04.2020 r.).
 
Ad 26. Wolne głosy.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że w dniu dzisiejszym wysłano do kancelarii obsługującej Urząd Miejski prośbę o przygotowanie opinii dotyczącej zasadności przekazania, w obecnym stanie prawnym, danych ze spisu rejestru wyborców zgodnie z wnioskiem Poczty Polskiej przesłanym do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w dniu 23 kwietnia br. Burmistrz podkreślił, że Miasto Puszczykowo dotychczas nie przekazało Poczcie Polskiej informacji ze spisu wyborców.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że mieszkańcy są zaniepokojeni wnioskiem w sprawie przekazania Poczcie Polskiej informacji ze spisu wyborców, ale jesteśmy świadomi, ze burmistrz Andrzej Balcerek robi wszystko, co w jego mocy, aby tych danych nie udostępnić.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił radnych o wyrażenie opinii na temat współfinansowania wraz z gminą Mosina naprawy tzw. mostku przy Kanale Mosińskim. Obiekt znajduje się na terenie Puszczykowa, ale wykorzystywany jest głównie przez mieszkańców Mosiny. Mosina jest gotowa partycypować w kosztach inwestycji w kwocie stanowiącej 50% jej wartości. Szacowany koszt inwestycji to ok. 140.000 zł.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania współfinansowania inwestycji wspólnie z gminą Mosina (naprawa tzw. mostku przy Kanale Mosińskim).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Inicjatywa została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radna Maria Michałowska poruszyła temat suszy i zapytała, jakie czynności zostały podjęte przez władze miasta w zakresie budowy małej retencji na terenie miasta oraz czy zastanawiano się nad pozyskaniem funduszy zewnętrznych na pokrycie kosztów ewentualnej inwestycji. Radna zapytała również, gdzie odprowadzane są wody opadowe i jakie są tego koszty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przeprowadzono analizę, w jakich lokalizacjach ewentualnie można utworzyć obiekty małej retencji. Jedną z rozważanych lokalizacji jest teren przy ul. Kosińskiego. Wiceburmistrz powiedział, że aktualnie istnieją dwa odejścia wody deszczowej do rzeki Warty a roczne koszty naliczane z tego tytułu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to ok. 200.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że trwa przygotowanie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych. Z dotacji będą mogli skorzystać mieszkańcy Puszczykowa. Projekt uchwały zostanie przedstawiony radnym na kolejnej sesji Rady Miasta.
 
Radny Mariusz Frąckowiak podziękował w imieniu mieszkańców ul. Mazurskiej za budowę ulicy. Radny zapytał, czy na ulicy zostanie zamontowana mała architektura, np. ławki, kosze na śmieci lub dodatkowe oświetlenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że oświetlenie na ul. Mazurskiej zostało już zamontowane, ale trwa oczekiwanie na podłączenie licznika. Montaż małej architektury na nowo wybudowanej ulicy nie jest planowany.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował przeprowadzenie kolejnej sesji Rady Miasta w formie on-line.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił następujące sprawy:
 1. Zgłosił, że przy przystanku autobusowym na ul. Podgórnej znajduje się gablota, w której są wywieszone nieaktualne materiały, m.in. plakat dot. Mikołajek na Rynku i wyborów samorządowych.
 2. Zapytał, kiedy zainstalowane zostaną lampy na wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 1 z ul. Podgórnej.
 3. Poprosił o posprzątanie śmieci w klombach na ul. Poznańskiej przed sklepem Społem oraz sklepami na wysokości Rynku.
 4. Zapytał, czy istnieje możliwość zmuszenia mieszkańców do sprzątania swoich posesji, szczególnie chodzi o posesję przy ul. Poznańskiej przy sklepie Arturo.
 5. Zgłosił szybką jazdę samochodu na Starym Puszczykowie oraz w innych częściach miasta.
 6. Zapytał, czy zostaną przywrócone radary do pomiaru prędkości pojazdów, szczególnie chodzi o radar przy drodze wojewódzkiej nr 430.
 7. Poprosił o zaproszenie urzędników Powiatu Poznańskiego w sprawie infrastruktury drogowej i zamontowania barier na drodze wojewódzkiej nr 430 wzdłuż chodnika od ul. ks. Posadzego do ul. Podgórnej.
 8. Zapytał, czy można zmienić oznaczenie ul. Wczasowej na drogę pieszo-rowerową.
 9. Zgłosił, że na końcu ul. Słonecznej jest piaszczysty odcinek służący, jako nawrotka. W związku z trwającą suszą nad tym obszarem unosi się kurz. Radny poprosił o utwardzenie tego fragmentu ul. Słonecznej oraz ul. Podleśnej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wiosennej.
 10. Poprosił o odświeżenie infrastruktury Zielonego Targu.
 11. Zapyta, dlaczego nowo wybudowana toaleta przy stacji kolejowej w Puszczykowie mimo zakończenia budowy jest nieczynna.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że trwa postępowanie przetargowe w sprawie zainstalowanie oświetlenia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na jedenaste pytanie, że toaleta przy stacji kolejowej w Puszczykowie jest nieczynna, ponieważ brak w niej prądu. Trwa oczekiwanie na zainstalowanie licznika.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na trzecie pytanie, że podejmowano próby posprzątania śmieci w wymienionych przez radnego klombach. Zadanie było na tyle utrudnione przez bujną roślinność, że podjęto decyzję o jej przerzedzeniu i skróceniu, aby dotrzeć do znajdujących się w niej śmieci.
 
W związku z trwająca suszą radna Ala Brączkowska zaproponowała zrezygnowanie z koszenia trawy na terenie miasta, oraz zapytała, czy rozważano dezynfekcję wiat przystankowych na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że w najbliższym czasie trawa zostanie skoszona, natomiast należy zastanowić się nad częstotliwością kolejnych prac, jako niewskazanych w czasie suszy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że dezynfekcje są wykonywane w miejscach, gdzie trwa epidemia. W Puszczykowie brak stwierdzonych przypadków koronawirusa wśród mieszkańców. Wiceburmistrz zauważył, że skuteczność dezynfekcję wiat przystankowych jest znikoma. Natomiast przykład pozytywnego działania w czasie epidemii stanowi zablokowanie przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich możliwości korzystania z przycisków zmiany świateł na przejściach dla pieszych, w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia poprzez dotykanie przycisków.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował, że obniżka opłaty za śmieci w sytuacji zgłoszenia kompostowania odpadów BIO to 2 zł od posesji, a nie 2 zł od każdego zadeklarowanego mieszkańca. Radny poprosił prowadzenie działań zachęcających do posiadania kompostu. Radny powiedział, że podczas sesji, która odbyła się 21 stycznia 2020 r. zadał pytanie dotyczące pielęgnacji nieistniejących drzew i krzewów. Zdaniem radnego, dotychczas nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że odpowiedź została udzielona, ale sprawdzi, czy radny ją otrzymał.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaka jest przyczyna wyburzenia wszystkich budynków gospodarczych przy willi „Mimoza”, zgodnie z informacjami posiadanymi przez radnego jeden z nich miał pozostać nienaruszony. Radny zapytał, czy podjęto działania, w celu oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że zgodnie z planem jeden budynek gospodarczy miał pozostać niezburzony. W trakcie prac okazało się, że jego stan jest na tyle zły, iż podjęto decyzję o jego wyburzeniu i uporządkowaniu całego terenu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że niedługo zakończą się prace nad dokumentacją oświetlenia 4 przejść dla pieszych. Koszty związane z wykonaniem oświetlenia jednego z tych przejść poniesie Zarząd Dróg Powiatowych. Po uzyskaniu stosowanych uzgodnień prace się rozpoczną.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o podjęcie decyzji o odwołaniu lub przełożeniu tegorocznych Dni Puszczykowa, które mają się odbyć w dniach 19 - 21 czerwca 2020 r. Imprezą towarzyszącą miał być 1. Tenisowy Turniej Gwiazd Filmu, TV i Estrady w tenisie ziemnym, którego organizatorem jest radny. Radny poinformował o aktualnym stanie przygotowań do organizowanego przez niego wydarzenia.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem w aktualnej sytuacji jest przełożenie turnieju na przyszły rok. Natomiast pewnym jest, że Dni Puszczykowa nie odbędą się w czerwcu bieżącego roku.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że ze względów bezpieczeństwa zorganizowanie Dni Puszczykowa w czerwcu bieżącego roku byłoby zbyt ryzykowne w kontekście pandemii koronawirusa. Odwołano imprezy masowe takie, jak Pol'and'Rock Festival 2020 (wcześniej znany, jako Przystanek Woodstock).
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy umowa z wykonawcą na równanie ulic nieutwardzonych została podpisana.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że umowa została podpisana i rozpoczęto realizację zadania na części ulic. Niestety z uwagi na nadmierną suchość nawierzchni i brak opadów równanie ulic zostało wstrzymane.
 
Radna Barbara Kamińska zgłosiła następujące sprawy:
 1. Zapytała, na jakim etapie postępowania znajduje się sprawa oświetlenia ul. Dębowej.
 2. Poprosiła o wywieszenie informacji w gablotach nowych przystanków autobusowych na Starym Puszczykowie o czasowym niekursowaniu autobusów oraz terminie wznowienia kursów.
 3. Zwróciła uwagę na dużą liczbę przekrzywionych znaków drogowych na terenie miasta oraz zasugerowała, aby Straż Miejska zajęła się ich prostowaniem.
 4. Zapytała, czy pracownik urzędu udał się na Zakole Warty i zweryfikował liczbę podlewanych drzew i krzewów.
 5. Zapytała, kiedy Komisariat Policji rozpocznie przekazywanie i publikowanie w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa” danych dotyczących prowadzonych interwencji oraz innych działań.
 6. Zgłosiła szybką jazdę samochodu na Starym Puszczykowie oraz w innych częściach miasta.
 7. Zgłoszenie, że Komisariat Policji w Puszczykowie jest niedostępny, m.in. nie ma możliwości dodzwonienia się i skontaktowania z funkcjonariuszami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie, że projekt oświetlenia ul. Dębowej został złożony w Starostwie Powiatowym w Poznaniu i trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na czwarte pytanie, że udzielono radnym odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Zakola Warty. Jeżeli mają w dalszym ciągu wątpliwości dotyczące posadzonych tam drzew i krzewów to prosi o zgłoszenie sprawy organowi, który zbada prawidłowość przeprowadzonych prac.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że w protokole odbioru prac dotyczących nasadzeń drzew przy ul. Poznańskiej (na wysokości cmentarza i rzeźby bramy do miasta ogrodu) zapisano, że zasadzono 12 świerków, a w rzeczywistości są 3.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił problem kurzenia się dróg nieutwardzonych. W tej sprawie wpłynęło, m.in. pismo mieszkańców ul. Słowiczej. Radny zaproponował zastanowienie się nad zastosowaniem chlorku wapnia na drogi nieutwardzone. Środek ten podobno ogranicza pylenie nawierzchni i zwiększa jej wytrzymałość.
 
Ad 27. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r.
 
O godzinie 21:10 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 17. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki