Protokół nr 17/16/VII 17. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 22 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0002.17.16
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:15
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby minutą ciszy uczcić pamięć ofiar zamachów w Brukseli.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 17. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych, chwilowy brak radnych: Doroty Łuczak-Dydowicz i Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powitała nowego komendanta komisariatu policji w Puszczykowie pana Roberta Itkowiaka, który przedstawił się, informując m.in. o przebiegu swojej dotychczasowej służby
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu zmienionych tekstów projektów uchwał, dotyczących zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie (druki otrzymają numery 130a i 129a).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zmiany wynikają ze zmiany kwoty subwencji oświatowej.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zgłoszoną zmianą porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 16/16/VII z 23 lutego 2016 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 121).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 122).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 119).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 120).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 123).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 126).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 127).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (druk nr 128).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 124).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 125).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 130a).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 129a).
 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy.
 20. Zamknięcie sesji.
O godz. 17:12 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 14 radnych).
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 16/16/VII z 23 lutego 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 16/15/VII z 23 lutego 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 16/16/VII został przyjęty.
 
O godz. 17:14 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz (obecnych 15 radnych).
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 121).
Sekretarz Maciej Dettlaff przestawił ww. projekt uchwały informując, że Rada zobowiązana jest do przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt (zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt) i określenia w nim działań, mających na celu zapewnienie opieki nad zwierzętami i zapobieganie ich bezdomności. Sekretarz poinformował, że w treści programu wprowadza się autopoprawkę, zgłoszoną przez Komisję Spraw Społecznych, polegającą na dopisaniu w ostatnim akapicie programu, części składowych kwoty przeznaczonej na realizację programu. W związku z czym ostatni akapit programu otrzyma brzmienie:
Na realizację Programu Miasto Puszczykowo przeznacza w 2016 roku kwotę 80 300,00 zł, w tym:
- znakowanie psów w gabinecie MEDICVET - 300 zł,
- znakowanie psów i całodobowe pogotowie interwencyjne - Tadeusz Blumczyński, Gabinet Weterynaryjny - 4 000 zł,
- znakowanie psów oraz sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów - Gabinet Weterynaryjny „GAJA" Dominika Ludwiczak - 6 000 zł,
- składka na schronisko - 40 000 zł,
- dotacja na utrzymanie przytuliska - 30 000 zł.".
 
Następnie sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił koleją autopoprawkę, polegającą na dopisaniu w §5 ust. 3 drugiego zdania o treści: Tymczasowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest zapewniana w przytulisku w Łęczycy, powstałym na mocy porozumienia między Miastem Puszczykowem a Gminą Komorniki z dnia 26.09.2011 r.".
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy konieczne jest usypianie ślepych miotów.
 
W trakcie dyskusji, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że omawiany projekt programu został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii.
Radca prawny Szymon Muszyński poinformował, że zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt, zapis o usypianiu ślepych miotów musi obligatoryjnie znaleźć się w programie.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 114 została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 122).
Skarbnik Piotr Łoździn przestawił ww. projekt uchwały informując, że na realizację programu przeznacza się 7 tys. zł.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wynik głosowania: „za" -  15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 115 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 119).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy działki o pow. 62 m2, będącej częścią ulicy Bukowej. Właściciel działki wystąpił o uregulowanie stanu prawnego działki, powstałej w wyniku podziału dokonanego w 2000 roku. Podział nieruchomości był wykonany z pominięciem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, co spowodowało, że działka przeznaczona pod drogę nie przeszła z mocy prawa na własność Miasta Puszczykowa. Wartość działki zostanie określona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 116 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 120).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy działki o pow. 40 m2 położonej przy ul. Nadwarciańskiej, będącej klinem wcinającym się pomiędzy działki, należące do Miasta Puszczykowa. Nabycie działki pozwoli na uregulowanie spraw własnościowych, związanych z dostępem do działek, będących własnością Miasta. Wysokość ceny za nabycie zostanie ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 117 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 123).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że dotyczy on terenu obejmującego trzy działki u zbiegu ul. Poznańskiej i Wiosennej. Właściciel terenu, na którym znajduje się piekarnia nabył sąsiednią nieruchomość i zamierza powiększyć warunki lokalowe swojej cukierni. Pani Alina Stempniak poinformowała, że właściciel piekarni pan Jacek Błaszkowiak zwrócił się z zapytaniem, jakie możliwości rozbudowy daje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że zapisy aktualnego mpzp nie pozwalają na żadną rozbudowę na wskazanym terenie (działka zabudowana jest w 60 proc.), dlatego właściciel zwrócił się z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia nowego planu dla wymienionych nieruchomości, z uwzględnieniem tych parametrów, które potrzebne są do realizacji inwestycji.       
                                                                           
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na sesji obecny jest właściciel działek pan Jacek Błaszkowiak, do którego można kierować pytania. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile wyniesie przewidywany procent zabudowy inwestycji.
 
Pan Jacek Błaszkowiak powiedział, że działka, na której znajduje się budynek piekarni jest zabudowana w 60 proc. Po zakupie sąsiedniej działki o pow. 1500 m2 i połączeniu jej z działką, na której stoi piekarnia, procent zabudowy wyniesie ok. 32-33 proc. Pan Jacek Błaszkowiak poinformował, że chciałby rozbudować kawiarnię (na ok. 5-6 stolików) z zapleczem socjalnym i zadaszonym tarasem oraz dodał, że zamierza nawiązać do istniejącej zabudowy. Pan Jacek Błaszkowiak powiedział, że nie planuje budować osobnego budynku na zakupionej działce. Nowo nabytą działkę zamierza wykorzystać również na wjazd dla zaopatrzenia. 
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy inwestycja przewiduje budowę nowych miejsc parkingowych oraz przypomniał o planach utworzenia przejścia dla pieszych w pobliżu piekarni.
 
Pan Jacek Błaszkowiak powiedział, że poprzez likwidację obecnego wjazdu przy ul. Poznańskiej powstaną dwa miejsca parkingowe. Na zakupionej działce planuje się miejsca parkingowe dla pracowników piekarni, którzy obecnie parkują głównie przy ul. Poznańskiej. Pan Jacek Błaszkowiak powiedział, że sprawa budowy przejścia dla pieszych była już wielokrotnie omawiana, ale trudno o właściwą i bezpieczną jego lokalizację (przejście wśród zaparkowanych aut może być niebezpieczne). Pan Jacek Błaszkowiak zaproponował, żeby rozważyć budowę przejścia za ul. Wiosenną na wysokości sklepu z chemią gospodarczą.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, pan Jacek Błaszkowiak powiedział, że budynek, znajdujący się na zakupionej działce, zostanie rozebrany (po uzyskaniu pozwolenia).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy budynek piekarni jest wpisany do rejestru zabytków.
Pan Jacek Błaszkowiak powiedział, że budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków i jego rozbudowa wymaga zgody Powiatowego Konserwatora Zabytków.  
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz pogratulowała panu Błaszkowiakowi przedsiębiorczości i rozwoju firmy a następnie zapytała o przekroczenie dopuszczalnego procentu zabudowy.
Pan Jacek Błaszkowiak powiedział, że rozbudowa piekarni nastąpiła ok. 15-20 lat temu (wtedy rozbudowała odbywała się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy), natomiast plan dla tego trenu został uchwalony w 2012 roku i zgodnie z jego zapisami istniejący procent zabudowy jest przekroczony.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, w jaki sposób można zagospodarować nowo zakupioną działkę zgodnie z zapisami planu.
Pan Jacek Błaszkowiak powiedział, że na nowej działce mógłby wybudować nawet 300-metrową kawiarnię (działkę można zabudować do 40 proc.), ale nie to jest jego intencją, zamierza bowiem tylko rozbudować istniejący budynek o ok. 100-120 m2.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz stwierdziła, że kilka lat temu został wywołany, przygotowany i uchwalony mpzp, który wymagał nakładu pracy i środków, a wywołanie kolejnego planu pociągnie za sobą kolejne koszty. Radna zapytała, czy można by zrealizować inwestycję w ramach obowiązujących przepisów.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że oprócz tego, że zabudowa piekarni jest już przekroczona, to dodatkowo obecny plan nie dopuszcza budowy w granicy działek, dlatego nawet najmniejsza rozbudowa nie jest możliwa. Pani Alina Stempniak powiedziała, że burmistrz przychylił się do wniosku inwestora, ponieważ inwestycja miałaby służyć również mieszkańcom.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że również uważa, iż inwestycja jest potrzebna. Radna zaproponowała, żeby wstrzymać się z wywoływaniem nowego planu do czasu uzyskania zgody Powiatowego Konserwatora Zabytków na rozbudowę.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że procedura opracowania planu wyjaśni, w jaki sposób i na ile może zostać rozbudowany istniejący budynek. Pani Alina Stempniak powiedziała, że na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przypuszczać, że Powiatowy Konserwator Zabytków wyda zgodę na rozbudowę.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie należy utrudniać przeprowadzenia takiej inwestycji przedsiębiorcy, który jest bardzo przyjazny puszczykowskiej społeczności, za co też został wyróżniony „Laurem Puszczykowa".  
 
Pan Jacek Błaszkowiak powiedział, że jego inwestycja przyniesie zysk dla Miasta w postaci podatku w wys. ok. 5 tys. zł rocznie.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Odpowiadając na pytanie radnego Jakuba Musiała, radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że nie jest przeciwna rozbudowie piekarni, a jedynie zastawia się, czy możliwe jest pogodzenie zapisów mpzp z planami inwestycyjnymi pana Błaszkowiaka.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że planowana inwestycja związana jest z ważnym czynnikiem społecznym, ponieważ zauważa się duże zapotrzebowanie wśród mieszkańców na tego rodzaju działalność.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał o maksymalną powierzchnię usługową obowiązującą obecnie (zgodnie z mpzp) przy ul. Poznańskiej.
Pani Alina Stempniak poinformowała, że na tym terenie dopuszczona jest powierzchnia zabudowy do 35 proc. powierzchni działki.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził pogląd, że taka kawiarnia w tym miejscu miasta jest bardzo potrzebna.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 118 została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (druk nr 126).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że obecnie obowiązujący plan dla wskazanego terenu nie obejmuje nieruchomości, która została zakupiona przez inwestorów, zamierzających wybudować muzeum motoryzacji. Nowo zakupiona działka (od strony ul. Klasztornej) ma zostać przeznaczona na wygodny dojazd do muzeum oraz miejsca parkingowe. Dla nabytej działki obecny plan przewiduje wyłącznie funkcję mieszkaniową, dlatego zmiana planu nastąpiłaby w niewielkim zakresie rozszerzenia funkcji na usługową. Pani Alina Stempniak powiedziała, że burmistrz przychylił się do wniosku właścicieli działki i przygotował projekt uchwały ws. zmiany planu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że właściciele terenu, którzy  planują budowę muzeum motoryzacji otrzymają dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przypomniał, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju przedstawiona została prezentacja multimedialna z planami budowy muzeum, przygotowana przez właścicieli terenu.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Agaty Wójcik, pani Alina Stempniak powiedziała, że cały teren ma ok. 4300 m2.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała nr 119 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 127).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zaszła konieczność wprowadzenia poprawek w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na skutek uwag zgłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które weryfikowały Plan pod kątem zgodności z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucje te wskazały, jakie dane powinny zostać uzupełnione i poprawione. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym przy wnioskowaniu o środki unijne. Firma, która na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań przygotowywała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, wprowadziła wszystkie niezbędne poprawki, po czym dokument uzyskał pozytywną opinię WFOŚiGW (radni otrzymali osobny dokument z wykazem wszystkich wprowadzonych poprawek).
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" -14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 120 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (druk nr 128).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że nowe brzmienie  statutu Biblioteki Miejskiej ma na celu rozszerzenie działalności jednostki, w tym dodanie  zdań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. Zmiany w statucie mają umożliwić Bibliotece Miejskiej administrowanie halą widowiskowo-sportową.   
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała nr 121 została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 124).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekty uchwały z 12. i 13. punktu porządku obrad informując, że wpłynęły dwa wnioski o przyznanie stypendium dla Karoliny Płazy i Pawła Bakuna. Zgodnie z uchwałą ws. okresowych stypendiów sportowych powołana została komisja stypendialna (w składzie: burmistrz Andrzej Balcerek, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, członek KEKiS radny Filip Ryglewicz, sekretarz Maciej Dettlaff), która zweryfikowała złożone wnioski i zaopiniowała je pozytywnie pod warunkiem uzupełnienia ich o zaktualizowane plany treningowe i potwierdzenie osiągniętych wyników. Wnioskodawcy uzupełnili dokumenty, po czym komisja zaproponowała przyznać Karolinie Płazie stypendium w wys. 500 zł, a Pawłowi Bakunowi w wys. 400 zł miesięcznie na okres od marca do grudnia 2016 r.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy przyznana kwota stypendium jest zgodna z kwotą wnioskowaną, na co sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że we wniosku nie określa się kwoty stypendium, bo o jej wysokości decyduje Rada.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że w tegorocznym budżecie na stypendia sportowe przewidziano kwotę 10 tys. zł.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o różnicę w przyznanych stypendiach.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że komisja oceniała dotychczasowe osiągnięcia obu sportowców oraz że brała pod uwagę fakt, iż snowboard jest dyscypliną olimpijską, natomiast racketlon jest konkurencją mniej rozpoznawalną w Polsce.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał (tj. projekty z druków nr 124 i 125).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego (Karolinie Płazie).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 122 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego (druk nr 125).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego (Pawłowi Bakunowi).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 123 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 130a).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwały ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian budżecie, omawiając zmiany w dochodach:  
 • w dziale 750 - wprowadzono dotację w kwocie 9600 zł na sfinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT,
 • zmniejszono kwotę subwencji oświatowej o 133.949 zł,
 • zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 62.000 zł,
 • zwiększono kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne o 29.530 zł,
 • zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości 42.419 zł;
 
oraz zmiany w wydatkach:
 
 • w rozdziale 60004 - zwiększono wydatki na transport publiczny o kwotę 18.000 zł,
 • w rozdziale 60016 - zwiększono o kwotę 400.000 zł wydatki na realizację programu budowy dróg,
 • w rozdziale 70004 - zwiększono wydatki o kwotę 540 zł na składki od umów zlecenia,
 • w rozdziale 75023 - zwiększono o kwotę 9600 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe (środki zdotacji celowej), zwiększono o kwotę 12.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, wprowadzono wydatki w kwocie 40.000 zł na wykonanie strategii rozwoju i promocji miasta, wprowadzono wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego wPuszczykowie (wkład własny do projektu), zmniejszono o kwotę 19.600 zł wydatki na zadanie: Rozbudowa i modernizacja urzędu miejskiego,
 • w rozdziale 75095 - zwiększono o kwotę 3.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 • w rozdziale 80110 - zwiększono łącznie o kwotę 6.060 zł wydatki gimnazjów, na sfinansowanie udziału w Konkursie Twórczego Rozwiązywania Problemów - Odyseja Umysłu,
 • w rozdziale 92105 - dokonano przesunięcia między grupami wydatków,
 • w rozdziale 92604 - zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł na organizację Dnia Dziecka.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do zmian w uchwale budżetowej a ponadto:
 • wprowadzono w latach 2016-2018 dotację na sfinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ZIT,
 • wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (nakłady w latach: 2016 - 50.000 zł, 2017 - 130.000zł).
 
Radna Małgorzata Szczotka zwróciła się z wnioskiem o uzupełnienie uzasadnienia do uchwały budżetowej, aby w wydatkach w zdaniu: „wprowadzono wydatki w kwocie 40.000 zł na wykonanie strategii rozwoju miasta", dopisać: „i promocji" (wówczas zdanie otrzyma brzmienie: „wprowadzono wydatki w kwocie 40.000 zł na wykonanie strategii rozwoju i promocji miasta").
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o szczegóły wprowadzenia komunikacji nocnej.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o możliwości współpracy w ramach ZTM z sąsiednimi gminami: Komornikami, Luboniem i Mosiną. Przy czym Komorniki taką współpracą najprawdopodobniej zainteresowane nie będą, a wtedy koszty wprowadzenia nocnej komunikacji, które miałyby ponieść Komorniki, będą podzielone na pozostałe gminy. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że koszty wprowadzenia autobusowej komunikacji nocnej mają wynieść ok. 18 tys. zł na okres od kwietnia do grudnia 2016 roku. Przewiduje się wprowadzenie dwóch kursów w piątki i soboty z Dębca o godz. 0:55 i 2:50 (trasa przez Luboń i Puszczykowo do Mosiny). Skarbnik Piotr Łoździn zapytał, czy radni podobnie jak burmistrz, zainteresowani są wprowadzeniem komunikacji nocnej na okres próbny, tj. do końca roku. 
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że radni są zainteresowani wprowadzeniem komunikacji nocnej i zapytał o termin jej wprowadzenia.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że termin uruchomienia komunikacji zależny jest od ZTM-u oraz decyzji poszczególnych samorządów a najwcześniejszy możliwe termin to 1 maja.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaproponowała, żeby w uchwale od razu zapisać kwotę, którą będzie trzeba wyłożyć za Komorniki.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na razie decyzja Komornik nie jest oficjalnie znana.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał, ale bez uwzględnienia, przedstawianych dzisiaj, zmian.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za" -14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 124 została przyjęta.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 129a).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 125 została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
Ad 16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
-       pismo od lek. Marii Stempniak z Praktyki Lekarza Rodzinnego NZOZ ws. utwardzenia ul. Szpitalnej (pismo odczytane w całości; przekazane do Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych),
-       pismo Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo z prośbą o wprowadzenie zakazu występów z wykorzystaniem tresowanych zwierząt. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że osobiście jest zwolenniczką wprowadzenia takiego zakazu, ale temat powinien zostać przedyskutowany przez Komisję Spraw Społecznych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o otrzymaniu od puszczykowskiej OSP statuetki z podziękowaniem za 5 lat współpracy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała o przygotowaniu planów pracy komisji oraz o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia.
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Władysław Hetman zapytał, kiedy rozpocznie się łatanie dziur w jezdniach.
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych powiedział, że proces łatania dziur już się rozpoczął (wyznaczono ponad 100 miejsc do naprawy).  
 
Radna Małgorzata Szczotka poruszyła następujące kwestie:
- od 2-3 lat prosi o wyrównanie fragmentu ul. Podleśnej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Cienistej,
- dowiedziała się od mieszkanki, że w tygodniku „Polityka" (nr 7) Puszczykowo zostało wymienione jako jedno z małych miast, w których zaszły pozytywne zmiany, a ponadto zauważono ciekawy sposób zagospodarowania niewykorzystanego terenu na rynek,
- zapytała, czy powstała już koncepcja odwodnienia miasta.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że frekwencja na spotkaniu (wykładzie) prof. Henryka Mruka z młodzieżą była dość niska. Radna chciałaby, aby każdy z radnych wykonał jakąś pracę na rzecz aktywizacji młodzieży. Radna przypomniała, że na początku poprzedniej kadencji organizowała comiesięczne spotkania z młodzieżą, które były ciekawe i przynosiły wymierne korzyści, jednak przychodziła na nie zawsze ta sama grupa osób i, pomimo podejmowanych prób, nie udało się przyciągnąć żadnej nowej osoby.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapowiedział, że temat koncepcji odwodnienia zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Komisji Rozwoju.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zaproponowała, aby również Stowarzyszenie Aktywne Puszczykowo podjęło się aktywizacji młodzieży.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w tygodniku „Polityka" pisano także o Centrum Tenisowym „Angie" i Angelique Kerber. Następnie radny ponowił prośbę o ustawienie lampy na narożniku ulic Słonecznej i Podleśnej oraz na odcinku ul. Podleśnej między ul. Cienistą a Wiosenną.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy przejazd kolejowy na ul. 3 Maja został już definitywnie zamknięty.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że na razie przejazd zamknięto tylko na 4 dni.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że mieszkańcy zauważyli, że rozkład jazdy planowanej lokalnej komunikacji autobusowej nie jest skorelowany z rozkładem jazdy pociągów.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że informacje te zostaną sprawdzone oraz zapewnił, że rozkład jazdy autobusów będzie skorelowany z rozkładem jazdy pociągów.  
 
Odnośnie wątku aktywizacji młodzieży, radny Łukasz Grzonka powiedział, że najmłodsi radni są najlepszym dowodem na to, że młodzi ludzi angażują się w sprawy miejskie. Radny dodał, że prowadzi liczne rozmowy z mieszkańcami, w tym również z młodzieżą, ale ci ostatni z jakichś powodów nie chcą angażować się w sprawy Miasta.
 
Radna Małgorzata Szczotka stwierdziła, że zauważyła problem z aktywizacją puszczykowskiej młodzieży i powiedziała, że warto byłoby coś z tym zrobić, podejmując wspólne działania.  
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego zdaniem puszczykowska młodzież jest aktywna i zainteresowana sprawami Miasta (np. modernizacją linii kolejowej czy komunikacją miejską), ale dla niej ważny jest kanał komunikacji, jak np. Facebook (zamiast wieczornych spotkań w urzędzie). Radny uznał, że młodzież byłaby zainteresowana korzystaniem np. z aplikacji Alertownik. 
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że najważniejsza jest integracja i aktywizacja młodzieży do wyjścia z domów.
 
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że na rajdzie rowerowym, organizowanym przez CAS było tylko 9 osób.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Pan Witold Duczmal z ul. Słonecznej zapytał, kiedy zostaną podjęte działania, mające na celu zabezpieczenie jego posesji przed hałasem, dobiegającym z terenu CAS (a zwłaszcza boiska wielofunkcyjnego). Pan Witold Duczmal powiedział, że dotychczas poczynione działania nie zabezpieczyły jego nieruchomości przed hałasem i nie dały możliwości należytego komfortu korzystania z niej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że odbyło się kilka spotkań na terenie CAS-u w tej sprawie, w wyniku których ustalono, że podjęte zostaną działania, mające na celu zagęszczenia drzewostanu roślinami pnącymi oraz dodał, że nasadzono również drzewa.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, które z wydarzeń nastąpiło wcześniej, MOSiR czy zakup nieruchomości przez pp. Duczmal.
Pan Witold Duczmal powiedział, że gdy kupował nieruchomość, na terenie MOSiR-u było boisko piłkarskie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że teren CAS-u (były MOSiR) jest terenem sportowym i rekreacyjnym oraz że podjęto już różne działania w celu zniwelowania hałasów (dokonane zostanie rozeznanie, co jeszcze można będzie zrobić, aby ograniczyć przenikanie hałasu).  
 
Pan Witold Duczmal powiedział, że oczekuje wybudowania ekranu akustycznego.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że dwa posiedzenia Komisji poświęcone były m.in. temu tematowi. Ówczesne ustalenia dotyczyły nie tylko nasadzenia drzew, ale także ewentualnej wymiany obręczy przy tablicach do koszykówki. Jednak wymiana tych obręczy okazała się niemożliwa z powodu zagrożenia utraty atestów.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Miasto nie zobowiązywało się do ustawienia ekranu akustycznego.
 
Następnie udzielone zostały odpowiedzi na pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się 21 marca:
 • Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że spotka się z przedstawicielem fundacji Veracity w sprawie uzgodnienia szczegółów przetestowania aplikacji Alertownik.
 • Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych poinformował, że:
- ewentualna budowa ul. Szpitalnej musi zostać przedyskutowana przez radnych oraz Urząd,
- kosz na śmieci przy ul. Wczasowej (na skrzyżowaniu z leśnym przejściem) zostanie przesunięty,
- koszt budowy 1 m2 ulicy tradycyjną kostką brukową, typu pozbruk oraz metodą GeoCrete jest porównywalny. Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że Miasto nie otrzyma zgody na budowę ul. Polnej metodą tradycyjną z powodu niemożności uzyskania odpowiednich parametrów drogi, ale będzie możliwa budowa tej ulicy  technologią GeoCrete „na zgłoszenie" (czyli bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę).
 • Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że kontaktowała się z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, który zapewnił, że monitoruje modernizację linii kolejowej pod kątem budynków dworcowych. Pani Alina Stempniak poinformowała, że - zgodnie z prośbą radnego Macieja Krzyżańskiego - zrobiła zdjęcia budynku dworca w Puszczykówku i przesłała je Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków.
 
Ad 20. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz złożyła zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych i o godz. 20:15 zamknęła 17. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
             Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Miasta